21 aug. 2008

au mai ramas cateva zile de inainatre a propunerilor pentru metodologia pentru examenul de bacalaureat 2009

PROIECT

M E T O D O L O G I A

de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2009

I. DISPOZITII GENERALE

Art.1

(1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.

(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat ciclul superior al liceului, indiferent de forma de învatamânt.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.C.T. organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.C.T. organizeaza în fiecare an scolar si o sesiune speciala de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a /a XIII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive internationale. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(5) Pentru elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.C.T. organizeaza probele pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingva francofona” la bacalaureat, conform unei metodologii specifice.

Art.2

(1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior.

(2) În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

(3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10, primesc diploma de merit.

Art.3

(1) Candidatii proveniti din învatamântul de stat au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) Candidatii proveniti din învatamântul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxa, în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(3) Taxele de examen mentionate la alineatele (1) si (2) se stabilesc anual, pâna la data de 15 aprilie, de catre M.E.C.T.

Art.4

(1) Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate în sesiunile din anii mentionati.

(2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre M.E.C.T. au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba de examen a carei disciplina a fost inclusa în programa de concurs. Echivalarea se face cu nota maxima.

(3) Recunoasterea/echivalarea probelor se face în urma solicitarii scrise a candidatului, depuse, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

Art.5

În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:

- asistent – cadru didactic cu atributii de supraveghere în salile din centrele de examen;

- borderou de evaluare – document-tip în care se înregistreaza, conform baremului de evaluare/de corectare

si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat unitar la nivel de disciplina, în cadrul centrului de examen;

- catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare a candidatilor si notele obtinute de acestia, precum si numele componentilor comisiei de bacalaureat si ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizeaza doua copii în forma tiparita, semnate de presedinte, de vicepresedinte, de secretar si de profesorii examinatori/evaluatori;

- centru de examen, centru zonal de evaluare – unitati de învatamânt organizate special pentru desfasurarea examenului;

- Comisie Nationala de Bacalaureat, comisie judeteana de bacalaureat/ a municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat, comisie judeteana de contestatii – grupuri de cadre didactice cu o structura ierarhica, cu atributii specifice în organizarea si desfasurarea examenului, la nivel national, judetean sau local;

- diploma de bacalaureat – document oficial care atesta promovarea examenului de bacalaureat.

- disciplina de examen – continuturi studiate/competente dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen;

- fisa individuala a candidatului – document-tip eliberat de centrul de examen si aflat în posesia candidatului, în care se înregistreaza notele probelor orale si practice, sub semnatura profesorilor evaluatori;

- fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;

- proba de examen – forma de examinare programata sa se desfasoare la o anumita data, în conformitate cu

un anumit calendar, constând în sustinerea unui test oral, scris sau practic, la anumite discipline de examen; - procedura – act intern care precizeaza modalitatea oficiala de desfasurare a anumitor activitati si care cuprinde: standarde, criterii, date-limita, responsabilitati si solutii practice pentru realizarea acestora;

- profesor examinator/evaluator – cadru didactic cu atributii în examinarea si evaluarea candidatilor la probele orale si practice, respectiv în evaluarea lucrarilor scrise, în baza unor bareme de evaluare/de corectare si de notare;

- reevaluare a lucrarilor – procesul de reevaluare a unor lucrari, în conditii de resecretizare, de catre alti profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea initiala, cu scopul verificarii corectitudinii evaluarii initiale;

- sesiune de bacalaureat – perioada prestabilita în care se înscriu candidatii, se sustin probele de examen, se depun si se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele;

- stagiu de instruire – cursuri de instruire axate pe problematica specifica evaluarii, precum si a organizarii si a desfasurarii examenului, care se realizeaza înaintea sesiunilor de bacalaureat;

- subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atributii specifice în organizarea si desfasurarea examenului într-o unitate de învatamânt arondata centrului de examen, plasata în alta locatie sau în alta localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza si pe profiluri, pe specializari, eventual în functie de limba de predare.

II. COORDONAREA METODOLOGICA A EXAMENULUI DE BACALAUREAT

Art.6

(1) Coordonarea pe plan national a modului de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat este asigurata de Comisia Nationala de Bacalaureat, care se constituie, la începutul fiecarui an scolar, prin ordin al ministrului si care functioneaza în cadrul M.E.C.T.

(2) La nivel judetean, coordonarea organizarii si desfasurarii examenului este asigurata de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti; aceasta se constituie prin decizia inspectorului scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean/al municipiului Bucuresti, pâna la data de 31 martie. Componenta nominala a acesteia se transmite, spre informare, la Comisia Nationala de Bacalaureat, la Directia Generala Management Învatamânt Preuniversitar.

(3) În centrele de examen si în centrele zonale de evaluare organizarea examenului este asigurata de comisii de bacalaureat numite de comisia judeteana de bacalaureat, în conformitate cu prevederile din prezenta metodologie.

(4) Coordonarea activitatii în centrele de contestatii este asigurata de comisia judeteana de contestatii, numita de comisia judeteana de bacalaureat, pâna la data de 7 iulie, pentru prima sesiune, si pâna la data de 31 august, pentru a doua sesiune.

A Comisia Nationala de Bacalaureat

Art.7

Comisia Nationala de Bacalaureat se compune din:

- presedinte: secretarul de stat pentru Învatamânt Preuniversitar;

- vicepresedinti: directorul general al Directiei Generale Management Învatamânt Preuniversitar, directorul general al Directiei Generale Învatamânt în Limbile Minoritatilor si Relatia cu Parlamentul, directorul general al Directiei Generale Managementul Finantarii Învatamântului Superior, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar;

- secretar: un specialist din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar ;

- 5-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori generali din M.E.C.T., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, profesori din învatamântul preuniversitar.

Art.8

Comisia Nationala de Bacalaureat are urmatoarele atributii:

(1) publica, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în functie de filiera, de profil, de specializare, precum si programele de examen;

(2) organizeaza sesiunea speciala de bacalaureat pentru elevii din clasa a XII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive internationale si probele pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingva

francofona” la bacalaureat;

(3) aproba lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;

(4) selecteaza si propune numirea, prin ordin al ministrului, a presedintilor comisiilor de bacalaureat, din listele nominale înaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului de catre institutiile de învatamânt superior;

(5) organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat;

(6) în situatii justificate, poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau a delegatului Comisiei Nationale de Bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie;

(7) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru probele scrise, din care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;

(8) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;

(9) controleaza modul în care îsi desfasoara activitatea comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisiile judetene de contestatii si comisiile de examen din centrele de bacalaureat;

(10) poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet în alt judet;

(11) decide reevaluarea unor lucrari, în perioada desfasurarii examenului sau ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai târziu de un an de la desfasurarea examenului;

(12) stabileste modalitatile de centralizare a situatiilor speciale, analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si prezinta concluziile conducerii M.E.C.T.;

(13) propune ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în situatii de forta majora, modificari în modul de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat.

Art.9

Comisia Nationala de Bacalaureat poate delega reprezentanti pe lânga comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are urmatoarele atributii:

a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si de catre comisia judeteana de contestatii, inspecteaza centrele de examen si centrele zonale de evaluare;

b) îndruma comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti în privinta organizarii si desfasurarii examenului de bacalaureat;

c) propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat – atunci când constata disfunctii în respectarea metodologiei – schimbari în componenta comisiilor;

d) în cazul în care constata abateri în organizarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Nationale de Bacalaureat poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat masuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauza sau suspendarea

posibilitatii de a se organiza, în anul scolar urmator, centru de bacalaureat în unitatea scolara respectiva;

e) întocmeste un raport pe care îl înainteaza Comisiei Nationale de Bacalaureat.

B Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti

Art.10

(1) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se compune din:

- presedinte - inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;

- vicepresedinte – inspectori scolari generali adjuncti sau inspectori scolari de specialitate;

- 1-2 secretari - inspectori scolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilitati în operarea pe calculator;

- 5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori ai unitatilor de învatamânt care scolarizeaza ciclul liceal.

(2) Din comisiile judetene de bacalaureat, aflate în judetele în care exista candidati care vor sustine probe în limbile minoritatilor nationale, va face parte cel putin un cadru didactic apartinând minoritatilor nationale respective.

(3) Din comisiile judetene de bacalaureat/al Municipiului Bucuresti va face parte si inspectorul scolar de educatie fizica si sport, care raspunde de întreaga organizare si desfasurare a probelor practice la educatie fizica si sport.

Art.11

Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

(1) nominalizeaza, pâna la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pâna la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitatile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;

(2) transmite, în format electronic, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare din judet (municipiul Bucuresti), pâna la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pâna la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune;

(3) controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

(4) poate decide asupra organizarii de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializari;

(5) ia masuri de solutionare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(6) ia masuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare în stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;

(7) poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfasurarii examenului în centrele de bacalaureat;

(8) se adreseaza, în scris, autoritatilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului;

(9) raspunde de asigurarea asistentei medicale autorizate, la toate bazele sportive ale centrelor de examen unde se organizeaza si se desfasoara examenul, pe tot parcursul acestuia;

(10) se adreseaza, în scris, organelor Ministerului Internelor si Reformei Administratiei, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, pentru a asigura prezenta politistilor din politia comunitara sau a

jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers; (11) numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistentii, secretarii, vicepresedintii si membrii comisiilor de bacalaureat;

(12) realizeaza instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedintii si vicepresedintii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise;

(13) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:

a. stampila pentru centrele de examen: “Bacalaureat 2009 – C.E.”;

b. stampila pentru centrele zonale de evaluare: “Bacalaureat 2009 – C.Z.E”;

Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate. În situatia în care un centru de examen are organizata o subcomisie într-o alta localitate, se confectioneaza o stampila separata pentru subcomisia respectiva.

(14) opereaza, daca este cazul, schimbari ale vicepresedintilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistentilor care fac parte din comisiile din centrele de examen

sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbari vor fi aduse la cunostinta, dupa caz, Comisiei Nationale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Nationale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor presedinti de comisie;

(15) poate decide reevaluarea unor lucrari, în perioada desfasurarii examenului sau ulterior, si informeaza Comisia Nationala de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluari;

(16) sesizeaza imediat Comisiei Nationale de Bacalaureat orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta în metodologie si solicita, în cazuri justificate, subiecte de rezerva;

(17) transmite zilnic, Comisiei Nationale de Bacalaureat – Directia Generala Management Învatamânt Preuniversitar, situatiile speciale din ziua respectiva;

(18) transmite, la sfârsitul fiecarei zile în care se organizeaza probe orale sau practice, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, date legate de numarul de candidati înscrisi la proba, numarul de candidati prezenti, numarul candidatilor promovati, pe transe de medii, numarul de candidati eliminati, procentajul de prezenta;

(19) transmite, la sfârsitul fiecarei probe scrise, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, date legate de numarul de candidati înscrisi la proba, numarul de candidati prezenti, numarul de candidati eliminati, procentajul de prezenta;

(20) organizeaza centrul judetean/ regional de contestatii si numeste comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti;

(21) organizeaza transportul, în conditii de securitate, a lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pâna la predarea lor catre cealalta comisie;

(22) primeste lucrarile scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, le centralizeaza si numeroteaza, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si organizeaza transportul lor, în deplina

securitate, la si de la comisia judeteana/ regionala de contestatii; primeste lucrarile scrise reevaluate de comisia judeteana de contestatii/ regionala si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;

(23) transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, rezultatele examenului de bacalaureat, imediat dupa afisarea acestora (atât înainte, cât si dupa contestatii) astfel: numar de candidati înscrisi pentru fiecare proba si în total pe judet, numar de candidati prezentati, numar de candidati eliminati din examen, numar de candidati respinsi, numar de candidati promovati, procentul de promovabilitate (dintre cei prezenti) si repartitia acestora pe transe de medii;

(24) elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia Generala Management Învatamânt Preuniversitar, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:

a) situatia numerica a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare proba de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;

b) semnalarea situatiilor deosebite – folosirea subiectelor de rezerva, înlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei, alte situatii;

c) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizarii si a desfasurarii examenului de bacalaureat;

d) analiza modului de desfasurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;

e) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti a decis sa-i retraga dreptul de a mai participa la examenele nationale.

C Comisia de bacalaureat din centrul de examen

Art.12

(1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:

- presedinte – un cadru didactic universitar titular, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

- 1-2 vicepresedinti – inspectori scolari de specialitate, directori sau profesori având gradul didactic I sau II;

- secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;

- membri – 1-5 profesori având gradul didactic I sau II, cu abilitati în operarea pe calculator;

- asistenti – câte 2 cadre didactice, de alta specialitate decât cea la care se sustine proba, pentru fiecare sala în care se desfasoara probe scrise de examen;

- profesori examinatori - câte doi profesori examinatori pentru fiecare disciplina de examen la care se sustin

probe orale/practice.

(2) Al doilea vicepresedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numarul de candidati depaseste 450.

(3) Stabilirea numarului de profesori examinatori se face astfel încât fiecare grupa de profesori sa examineze, de regula, câte 100 de candidati. La probele practice, stabilirea numarului de candidati pentru fiecare pereche de profesori examinatori se decide în functie de specificul probei.

(4) La centrele de examen unde se dau probe si în limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective.

Art.13

Comisia de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

(1) organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

(2) controleaza, îndruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor orale/practice si scrise;

(3) controleaza si îndruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(4) preia, sub semnatura presedintelui, de la directorul unitatii de învatamânt în care se afla centrul de examen, documentele necesare desfasurarii examenului de bacalaureat. Conducerea unitatii de învatamânt în care este organizat centrul de examen asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii examenului – salile de concurs, imprimatele pentru lucrarile scrise, copiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat în deplina siguranta, calculatoare, telefon, fax, radio; conducerea unitatii preda comisiei de bacalaureat din centrul de examen variantele de subiecte de la probele orale (cu exceptia textelor necunoscute/nestudiate la clasa) si practice;

(5) verifica autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere; conducerile unitatilor de învatamânt arondate centrului de examen raspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat;

(6) verifica modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

(7) înregistreaza în catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectiva, conform art.4, din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele ramân ca anexa la printul catalogului electronic si se pastreaza permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheaza în catalogul electronic cu un asterisc si se va preciza, ca nota de subsol, ca au fost obtinute în sesiunile anterioare sau echivalate;

(8) alcatuieste si afiseaza lista alfabetica a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;

(9) examineaza candidatii la probele orale si la cele practice; trece nota la fiecare proba orala sau practica în fisa individuala a candidatului, imediat dupa sustinerea acesteia;

(10) înregistreaza în catalogul electronic notele la probele orale si practice;

(11) afiseaza zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluarii tuturor lucrarilor scrise;

(12) repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, în ordine alfabetica, afiseaza listele respective, cu 24 de ore înainte de prima proba, la avizierul unitatii de învatamânt si pe usile salilor în care se desfasoara probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe sali se va face în ordine alfabetica, indiferent de optiunile

candidatilor pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare proba;

(13) sesizeaza imediat comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti orice situatie deosebita, aparuta în timpul desfasurarii examenului, si solicita, daca este cazul, subiecte de rezerva;

(14) stabileste, prin tragere la sorti, în dimineata fiecarei probe, repartizarea pe sali a asistentilor si îi instruieste;

(15) multiplica, pentru fiecare candidat, subiectul pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de examen;

(16) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

(17) ia masuri pentru ca în spatiile în care îsi desfasoara activitatea comisia de bacalaureat sau se desfasoara probele scrise de examen, sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de Comisia Nationala de Bacalaureat sau neprevazute de prezenta

metodologie; accesul persoanelor care au atributii de control în centrele de examen si în centrele zonale de evaluare se reglementeaza printr-o procedura;

(18) asigura, prin presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei, transportul în deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

(19) primeste de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si doua exemplare, în forma tiparita, stampilate si semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în deplina siguranta, la centrul de examen;

(20) afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

(21) primeste eventualele contestatii la probele scrise;

(22) transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

(23) afiseaza rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor;

(24) extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective, în vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

(25) elaboreaza si transmite comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;

(26) preda directorului unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si printul catalogului electronic, semnat si stampilat, în doua exemplare, precum si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.

Art.14

Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

(1) organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

(2) controleaza si îndruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(3) participa la instructajul organizat de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntata si preia de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu asistenti, alte documente;

(4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de învatamânt în care se afla centrul de examen:

- documentele necesare desfasurarii examenului de bacalaureat;

- logistica de examen: sali de examen, imprimante pentru lucrarile scrise, calculatoare, fotocopiatoare, fisete

pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc;

- tabelele de înscriere pentru absolventii din seria curenta, actualizate dupa încheierea cursurilor, semnate si

stampilate de catre directorii scolilor arondate la centrul de examen;

(5) verifica, împreuna cu vicepresedintele, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

(6) deleaga secretarul comisiei sa completeze catalogul electronic cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin si sa verifice corectitudinea datelor trecute în catalogul electronic;

(7) asigura, prin secretarul comisiei, alcatuirea si afisarea listei alfabetice a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;

(8) asigura, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidatilor pe sali, pentru probele scrise, în ordine alfabetica, si afisarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima proba, la avizierul unitatii de învatamânt, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii, 7:30- 8:30;

(9) asigura, prin secretarul comisiei, afisarea pe usile salilor în care se desfasoara probele a urmatoarelor documente:

- listele cu numele candidatilor repartizati în sala respectiva;

- prevederile metodologiei care stipuleaza ca patrunderea în sala de examen cu materiale ajutatoare, frauda

sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din examen si ca subiectele rezolvate pe ciorna/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;

(10) ia toate masurile pentru a pregati în mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât subiectele sa ajunga în cel mai scurt timp în salile de examen (numar suficient de copiatoare, verificarea starii de functionare si probarea acestora);

(11) se asigura ca în centrul de bacalaureat este prezent personalul medical, personal al organelor de politie

si de jandarmerie;

(12) verifica, împreuna cu vicepresedintele, salile de examen, asigurându-se ca:

- exista dotarea corespunzatoare (numarul de locuri permite asezarea câte unui elev în banca etc.);

- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;

(13) asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen, în preziua începerii probelor orale, în câte doua exemplare, pentru fiecare subcomisie de examinare;

(14) deleaga secretarul sa completeze notele de la probele orale si practice în catalogul electronic si notele obtinute în sesiunile anterioare de absolventii din seriile anterioare; verifica, de asemenea, corectitudinea înscrierii notelor la diferitele probe;

(15) verifica, controleaza, îndruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor orale/practice si scrise;

(16) la probele orale, în unele situatii, poate dispune întreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare;

(17) se asigura asupra continutului dosarului pentru fiecare sala de examen, pentru proba scrisa. Acest dosar trebuie sa contina:

- lista cu candidatii;

- modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrarilor scrise;

- hârtie tipizata pentru lucrari;

- hârtie stampilata pentru ciorne.

(18) instruieste asistentii înaintea intrarii în sali, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, la informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati în sali;

(19) repartizeaza în sali câte doi asistenti – cadre didactice de alta specialitate decât disciplina la care se sustine proba, din alta unitate de învatamânt decât cea din care provin candidatii - prin tragere la sorti, în ziua

fiecarei probe, cu trei sferturi de ora înainte de începerea acesteia, luând masuri sa nu ramâna aceleasi formatii de asistenta în zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi sali, la probe diferite;

(20) solicita membrilor comisiei de examen declaratii scrise. În declaratia–tip, cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a

prevederilor legale si ca a luat la cunostinta faptul ca în cazul constatarii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pâna la excluderea din învatamânt, în functie de gravitatea abaterii;

(21) distribuie asistentilor, dupa ce acestia au semnat fisa de atributii, listele cu candidatii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sala de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei;

(22) imediat dupa comunicarea variantei de examen extrase, controleaza operatia de multiplicare a subiectelor, în numar egal cu numarul candidatilor, introduce subiectele în plicuri si le sigileaza.

(23) distribuie asistentilor, împreuna cu vicepresedintele, cu secretarul/cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri;

(24) verifica în toate salile de examen, împreuna cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului; verifica, dupa caz, primirea de catre candidati si a subiectului tradus.

(25) aplica stampila-tip “Bacalaureat 2009 – C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrarii. În cazul în care se organizeaza o subcomisie în alta locatie, desemneaza un membru al comisiei de examen pentru a aplica stampila-tip “Bacalaureat 2009 – C.E.” în acea subcomisie. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului candidat din sala de examen;

(26) are dreptul de a intra în salile de examen în timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea examenului;

(27) verifica sesizarile facute de asistenti, referitoare la eventualele tentative de frauda sau la alte nereguli în desfasurarea examenului si ia masurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen;

(28) sesizeaza imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat orice situatie deosebita, aparuta în timpul desfasurarii examenului, si solicita, daca este cazul, subiecte de rezerva;

(29) ia masuri ca în spatiile în care se desfasoara activitatea comisiei de examen sau probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sau de Comisia Nationala de Bacalaureat sau care nu sunt prevazute în procedura;

(30) la finalizarea probei scrise, preia, împreuna cu vicepresedintele, de la asistenti, sub semnatura, lucrarile scrise si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt strânse separat de lucrarile scrise;

(31) în fiecare zi când se încheie sustinerea probelor scrise, asigura, însotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul în deplina siguranta si predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrarilor scrise. Dupa încheierea primei probe scrise, preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

(32) asigura, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afisarea baremului de corectare, la finalul fiecarei probe scrise;

(33) primeste de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, împreuna cu vicepresedintele si secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplina siguranta, la centrul de examen; se asigura ca forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, contine notele de la probele orale si scrise si media generala pentru fiecare candidat si ca este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta în acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

(34) deleaga secretarul sa afiseze zilnic rezultatele obtinute la probele orale, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluarii tuturor lucrarilor;

(35) primeste si înregistreaza, împreuna cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, în perioada prevazuta în calendarul examenului de bacalaureat;

(36) transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al centrului de examen, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou, în care se precizeaza numele contestatarilor si disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia la comisia din centrul zonal de evaluare;

(37) primeste prin delegatul centrului de examen, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;

(38) opereaza, în catalogul electronic, schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala si rectifica, în mod corespunzator, rezultatul examenului;

(39) afiseaza, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;

(40) întocmeste extrase tiparite din catalogul electronic, ce cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti din alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si le transmite liceelor respective, în vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

(41) preda directorului unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tiparita a catalogului electronic, semnat si stampilat, în doua exemplare, celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului, precum si logistica de examen;

(42) elaboreaza, împreuna cu vicepresedintele, rapoarte privind organizarea si desfasurarea examenului, pe care le transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen;

(43) semneaza diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de examen de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa), în termen de cel mult zece zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

Art.15

Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele în organizarea examenului de bacalaureat, în centrul respectiv;

(2) verifica, împreuna cu presedintele comisiei de examen, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

(3) semnaleaza comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice problema legata de prezenta asistentilor sau a profesorilor examinatori;

(4) verifica, împreuna cu presedintele comisiei, salile de examen, asigurându-se ca:

- exista dotarea corespunzatoare;

- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;

(5) verifica stampilarea colilor ce vor fi folosite drept ciorne pentru probele orale cu stampila “Bacalaureat 2009 – C.E.”;

(6) verifica stampilarea colilor tipizate si a celor ce vor fi folosite ca ciorne pentru probele scrise cu stampila “Bacalaureat 2009 – C.E.”;

(7) distribuie asistentilor, împreuna cu presedintele comisiei de examen, cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri;

(8) verifica în toate salile de examen, împreuna cu presedintele sau cu secretarul/ cu alt membru al comisiei, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

(9) la finalizarea probei scrise preia, împreuna cu presedintele, de la asistenti, sub semnatura, lucrarile scrise si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt strânse separat de lucrarile scrise;

(10) dupa ce se încheie sustinerea probelor scrise, asigura, împreuna cu presedintele, secretarul sau un membru al comisiei, transportul în deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrarilor scrise. Dupa încheierea ultimei probe orale, preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor ce vor fi sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv de examen, asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

(11) afiseaza baremele de corectare si notare în centrul de examen, dupa încheierea fiecarei probe scrise;

(12) primeste, împreuna cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei din centrul de examen, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tiparita, în doua exemplare, a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplina siguranta, la centrul de examen; se asigura ca forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, contine notele de la probele scrise si media generala pentru fiecare candidat, ca este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta în acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

(13) primeste si înregistreaza, împreuna cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, în perioada prevazuta în calendarul examenului de bacalaureat;

(14) elaboreaza, împreuna cu presedintele, si transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;

(15) în situatii de forta majora care impun parasirea centrului de examen de catre presedinte, preia atributiile acestuia, pâna în momentul numirii unui alt presedinte.

Art.16

Profesorul examinator la probele orale si la probele practice are urmatoarele atributii :

(1) întocmeste, în preziua începerii probelor orale, biletele de examen astfel ca acestea:

- sa respecte tematica si structura din programele pentru bacalaureat;

- sa fie conforme cu cerintele detaliate/instructiunile facute publice cu minimum 15 zile înaintea începerii probelor;

- sa aiba un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala în maximum 10 - 15 minute;

(2) verifica identitatea fiecarui candidat care intra în sala de examen;

(3) se asigura ca examinarea se desfasoara în prezenta a cel putin trei candidati;

(4) pune la dispozitia candidatului biletele de examen si hârtie stampilata pentru ciorne;

(5) acorda fiecarui candidat, pentru elaborarea raspunsurilor, 10 – 15 minute;

(6) examineaza candidatii în ordinea afisata, respectându-se ora prevazuta pentru fiecare grupa.

Examinarea orala se realizeaza de catre cei doi profesori examinatori, membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile dar care vor respecta întru totul sensul/ spiritul cerintelor detaliate/ al instructiunilor care însotesc subiectele pentru probele orale/ practice;

(7) evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale cu note de la 10 la 1; verifica punctajul acordat de cel de-al doilea evaluator, asigurându-se ca diferenta nu este mai mare de un punct;

(8) permite, la solicitarea candidatului, extragerea unui al doilea bilet si îl avertizeaza pe acesta ca nota va fi scazuta cu un punct;

(9) profesorul de educatie fizica înregistreza rezultatele obtinute de candidati, face evaluarea conform normelor cuprinse în Anexa 1 din Programa de bacalaureat-2009 pentru educatie fizica si calculeaza nota finala;

(10) calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori;

(11) trece nota finala acordata la probele orale sau practice în urmatoarele documente:

- fisa individuala de notare a candidatului (semnând alaturi de celalalt profesor examinator) si înmâneaza candidatului fisa dupa consemnarea notei la fiecare proba. Notele de la probele practice se trec în fisa individuala a candidatului, imediat dupa încheierea sustinerii probei de catre acesta. Apoi, fisa se înmâneaza candidatului.

- borderou;

- catalog (semnând alaturi de celalalt profesor examinator); verifica daca nota din borderou corespunde cu nota din fisa individuala; verifica si corespondenta notelor din borderou si din catalog;

(12) preia de la candidat, dupa sustinerea probei orale, biletul de examen si ciorna semnata.

Art.17

Asistentul are urmatoarele atributii:

(1) se prezinta la centrul de examen în intervalul de timp anuntat, 7-7:30 ;

(2) participa la instruirea efectuata de catre presedintele comisiei în legatura cu îndatoririle ce îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor si participa la tragerea la sorti a salii;

(3) semneaza procesul-verbal de instruire, completeaza si semneaza declaratia-tip;

(4) primeste, din partea presedintelui, listele cu candidati, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata pentru ciorne; semneaza procesul-verbal în care se consemneaza numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne;

(5) permite accesul candidatilor în sali pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau pasaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei;

(6) verifica asezarea candidatilor câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor primite de la presedintele comisiei;

(7) verifica, înainte de aducerea subiectelor în sali, sa nu existe asupra candidatilor materiale ajutatoare:

manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si

orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare;

(8) permite candidatilor sa poata introduce în sali si folosi în timpul examenului doar acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit în metodologie si pe foaia care contine subiectul de examen: dictionar, la disciplina limba latina, sau planul de conturi la disciplina contabilitate; îi atentioneaza pe acestia ca nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor;

(9) explica elevilor modul de desfasurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata, înainte de aducerea subiectelor în sali;

(10) distribuie fiecarui candidat câte o coala de hârtie tipizata, pe care candidatul îsi scrie cu majuscule:

numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, si

completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit; atrage atentia ca înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective;

(11) verifica identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute pe coltul colii tipizate;

(12) semneaza în interiorul portiunii de pe coltul colii ce urmeaza a fi sigilat;

(13) permite candidatilor sa lipeasca coltul colii tipizate dupa distribuirea subiectelor în sali si dupa ce candidatii au început sa scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor si numai dupa ce a verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce semneaza în interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata;

(14) distribuie candidatilor atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila “Bacalaureat 2009 – C.E.” câte le sunt necesare; candidatii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în coltul care urmeaza sa fie lipit (pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet);

(15) primeste subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte, însotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verifica integritatea acestora, le deschide si le distribuie fiecarui candidat;

(16) distribuie candidatilor care sustin probele în limbile minoritatilor nationale, simultan, subiectul atât în limba materna, cât si în limba româna;

(17) raspunde de asigurarea ordinii si a linistii în sala de examen, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise;

(18) informeaza candidatii ca timpul de lucru este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat;

(19) se asigura ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat sa nu paraseasca sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor în sali;

(20) în cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, îl însoteste pe acesta pâna la înapoierea în sala de examen; în aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit;

(21) explica elevilor modul de desfasurare a probei si reaminteste candidatilor ca:

- timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat;

- pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii trebuie sa foloseasca numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor trebuie sa foloseasca numai creion negru; pentru proba scrisa „D” la disciplina „Matematica”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen;

- este interzisa folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;

- trebuie sa foloseasca numai hârtia distribuita de catre asistenti;

- subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;

- daca doresc sa corecteze o greseala, trebuie sa taie cu o linie orizontala fiecare rând din pasajul gresit.

(22) distribuie coli tipizate candidatilor care, din diferite motive doresc sa-si transcrie lucrarea, fara a depasi timpul stabilit. Consemneaza distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, anuleaza pe loc vechea lucrare scrisa mentionând pe coala “Anulat“; semneaza lucrarile anulate (acestea se pastreaza în conditiile stabilite pentru lucrarile scrise);

(23) supravegheaza candidatii în timpul desfasurarii probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele clasei; nu are alte preocupari în afara de supraveghere;

(24) interzice candidatilor sa comunice între ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei cu privire la orice încalcare a prezentei metodologii;

(25) comunica imediat presedintelui comisiei eventualele tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate chiar de acestia;

(26) preia lucrarile candidatilor la expirarea celor trei ore acordate; candidatii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Se asigura ca trei candidati sa ramâna în sala pâna la predarea ultimei lucrari;

(27) instruieste elevii, ca la încheierea lucrarilor, acestia sa numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini);

(28) bareaza, la primirea lucrarilor, spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si îl trece în proceseleverbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii;

(29) consemneaza în procesul-verbal de primire-predare a lucrarilor scrise numarul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrarilor cu numeroase corecturi;

(30) strânge separat ciornele si lucrarile anulate; acestea se pastreaza în centrul de examen;

(31) transporta, însotit de celalalt asistent, lucrarile scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnatura, presedintelui si celorlalti membri ai comisiei, care verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal;

(32) asigura ordinea la intrarea în Centrul de Examen, daca este delegat de comisia de bacalaureat, conform procedurilor.

Asistentilor le este interzis:

- sa patrunda în sala cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti;

- sa paraseasca centrul de examen sau sa comunice în exterior continutul subiectelor de examen, pâna la încheierea probei de examen;

- sa discute între ei în timpul desfasurarii probelor de examen, sa dea indicatii candidatilor, sa rezolve subiectul de examen sau sa aiba alte preocupari;

- sa permita candidatilor sa comunice între ei sau cu exteriorul;

- sa permita, în timpul desfasurarii probelor scrise de examen, sa patrunda în sala de examen persoane straine, neautorizate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de Comisia Nationala de

Bacalaureat sau neprevazute în prezenta metodologie.

Art.18

Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

(2) completeaza cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, cu disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

(3) alcatuieste si afiseaza lista alfabetica a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care acestia trebuie sa se prezinte;

(4) alcatuieste listele cu repartizarea candidatilor pe sali, pentru probele scrise, în ordine alfabetica, cu precizarea orei la care acestia trebuie sa se prezinte si le afiseaza cu 24 de ore înainte de prima proba, la avizierul unitatii de învatamânt si pe usile salilor în care se desfasoara probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe sali se va face în ordine alfabetica, indiferent de optiunile candidatilor pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare proba;

(5) afiseaza, pe usile salilor în care se desfasoara probele scrise:

- listele cu repartizarea candidatilor, în ordine alfabetica, pe sali;

- prevederile metodologiei care stipuleaza ca nu este permisa patrunderea în sala de examen cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, ca frauda si tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din examen si ca subiectele rezolvate pe ciorna/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;

(6) participa, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea numarului variantei de subiect de Comisia Nationala de Bacalaureat; multiplicarea se face în numar egal cu numarul candidatilor. Candidatii care sustin probele în limbile minoritatilor nationale vor primi, simultan, subiectul atât în limba materna, cât si în limba româna.

(7) introduce, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le secretizeaza;

(8) distribuie asistentilor, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

(9) verifica, la cererea presedintelui, în toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, profilul, specializarea si optiunea candidatului;

(10) are dreptul ca, împreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu membrii comisiei, sa intre în toate salile de examen în timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea acestora;

(11) preia, la finalizarea probei scrise, împreuna cu presedintele/cu vicepresedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrarile scrise de la asistenti si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt strânse separat de lucrarile scrise;

(12) listeaza si afiseaza, la finalul fiecarei probe, la cererea presedintelui, baremele de evaluare/de corectare si notare;

(13) participa, împreuna cu presedintele si cu vicepresedintele, la îndrumarea activitatii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(14) ia masuri, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, ca în spatiile în care se desfasoara activitatea comisiei de examen sau probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sau de Comisia Nationala de Bacalaureat;

(15) înregistreaza, în catalogul electronic, nota fiecarui candidat la probele orale si practice;

(16) afiseaza zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluarii tuturor lucrarilor scrise;

(17) înregistreaza, în catalogul electronic, notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectiva, conform art.4, din metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele ramân anexa la forma tiparita a catalogului electronic si se pastreaza permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheaza în catalogul electronic cu un asterisc si se va preciza, ca nota de subsol, ca au fost obtinute în sesiunile anterioare sau echivalate;

(18) asigura, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul în deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic,completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

(19) primeste împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic, cu notele obtinute de candidati, asigurând transportul acestora, în deplina siguranta, la centrul de examen. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta în acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

(20) afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

(21) primeste si înregistreaza, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

(22) transmite, ca delegat al comisiei de examen, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou în care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia;

(23) opereaza, în catalogul electronic, schimbarile care se impun dupa rezolvarea contestatiilor, recalculeaza media generala si rectifica în mod corespunzator rezultatul examenului;

(24) afiseaza, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor;

(25) extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective, în vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

(26) semneaza printul catalogului electronic, în doua exemplare, precum si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.

Art.19

Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

(2) se afla, împreuna cu un delegat al comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti la locul desfasurarii probelor, pe toata durata examenului, în situatia în care:

- se organizeaza subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unitati de învatamânt situate la distanta mare de centru;

- candidatii sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen;

(3) participa, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de subiect de catre Comisia Nationala de Bacalaureat; multiplicarea se face în numar egal cu numarul candidatilor. Multiplica subiectele pentru proba scrisa în limbile minoritatilor nationale, astfel încât candidatii care sustin probele în limbile minoritatilor nationale sa primeasca simultan subiectul atât în limba materna, cât si în limba româna.

(4) introduc, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le secretizeaza;

(5) supravegheaza obiectele depuse în sala de depozitare, daca este desemnat de comisia de examen.

(6) distribuie asistentilor, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

(7) verifica, la cererea presedintelui comisiei, în toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

(8) au dreptul ca, împreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele /cu secretarul comisiei, sa intre în toate salile de examen în timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea acestuia;

(9) preiau, la finalizarea probei scrise, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrarile scrise de la asistenti si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt strânse separat de lucrarile scrise;

(10) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitatii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(11) participa la pregatirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru probele scrise, la completarea proceselor-verbale, a borderourilor etc.);

(12) iau masuri, împreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu secretarul comisiei, ca în spatiile în care se desfasoara activitatea comisiei de examen sau probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si Comisia Nationala de Bacalaureat; însotesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate sa efectueze control în centrul de examen;

(13) afiseaza, la cererea presedintelui, baremele de corectare si notare la finalul fiecarei probe scrise;

(14) asigura, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul în deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

(15) primesc, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati, forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurând transportul acestora, în deplina siguranta, la centrul de examen;

(16) afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

(17) primesc si înregistreaza, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

(18) transmit, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou în care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia;

(19) pot primi, la cererea presedintelui, ca delegati ai comisiei de examen, în situatia în care s-au înaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei

de contestatii.

D Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

Art.20

(1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune din:

- presedinte – un cadru didactic universitar titular, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

- vicepresedinte – un inspector scolar de specialitate, un director sau un profesor având gradul didactic I sau

II;

- secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;

- membri – 1-5 profesori având gradul didactic I sau II, cu abilitati în operarea pe calculator;

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara probe scrise.

(2) În functie de numarul de lucrari, în centrul zonal de evaluare, pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari în comisie, de regula câte un vicepresedinte, respectiv un secretar la 1000 de lucrari.

(3) Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevazând, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.

(4) La centrele zonale de evaluare unde se corecteaza lucrari si în limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective.

Art.21

Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

(1) primeste, în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte/secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

(2) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea se afla în centrul zonal de evaluare;

(3) evalueaza lucrarile scrise, respectând baremul de evaluare/de corectare si de notare, defalcat la nivel de disciplina în cadrul centrului zonal de evaluare;

(4) înregistreaza, în catalogul electronic, notele la fiecare proba scrisa, pentru fiecare candidat arondat centrului;

(5) calculeaza mediile generale si le înregistreaza în catalogul electronic;

(6) preda, prin presedinte si vicepresedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii centrului de examen;

(7) primeste, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

(8) transmite catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate;

(9) primeste, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia judeteana de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia;

(10) preda cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre directorul unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

Art.22

Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

(1) organizeaza si raspunde de desfasurarea activitatii în centrul respectiv;

(2) controleaza si îndruma activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfasurarea bacalaureatului;

(3) participa la instructajul organizat de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntata, si preia de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte documente;

(4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de învatamânt în care se afla centrul de evaluare, logistica de examen: sali, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc;

(5) se asigura ca în centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de politie si de jandarmerie;

(6) solicita declaratii scrise de la vicepresedinti, secretari, membri si profesori evaluatori, prin care cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidati si îsi asuma

responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;

(7) raspunde, împreuna cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada cât acestea se afla în centrul zonal de evaluare;

(8) în zilele în care se sustin probele scrise, primeste, împreuna cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

(9) pregateste, pentru evaluare, împreuna cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza în pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

(10) asigura, împreuna cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si notare;

(11) stabileste salile în care lucreaza profesorii evaluatori, tinând cont ca doi profesori care evalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze în sali diferite si ca, în fiecare sala, trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori;

(12) preda, împreuna cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

(13) asista, împreuna cu vicepresedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

(14) ia masuri ca, pe perioada evaluarii, sa nu intre în sali, în afara evaluatorilor însisi, decât presedintele si vicepresedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, vicepresedintele centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfasurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;

(15) preia zilnic, împreuna cu vicepresedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

(16) preia, dupa încheierea actiunii de evaluare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrarile evaluate si compara notele acordate de cei doi profesori evaluatori:

- daca se constata ca este o diferenta de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori si se semneaza de catre acestia. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori;

- în cazul în care se constata o diferenta mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizeaza

lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata în urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare; sub nota

vor semna cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

(17) dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, coordoneaza activitatea de deschidere a lucrarilor, în prezenta vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de

evaluare si a profesorilor evaluatori, si de înregistrare imediata a notelor finale în catalogul electronic; verifica daca toate notele au fost transcrise corect de pe lucrari în catalog;

(18) preda împreuna cu vicepresedintele, catalogul electronic si în forma tiparita, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta în acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

(19) preia, împreuna cu vicepresedintele, de la delegatii centrelor de examen cererile de contestatii însotite de borderouri; dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, coordoneaza activitatea de secretizare a lucrarilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie, pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

Dupa secretizare, aplica stampila “Bacalaureat 2009 – C.Z.E.”;

(20) transmite în deplina siguranta, prin intermediul unui delegat, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile secretizate împreuna cu un borderou în care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

(21) preia, de la comisia judeteana de contestatii, prin intermediul unui delegat, lucrarile scrise ale caror note au fost contestate, împreuna cu o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

(22) preda, împreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen si logistica de examen, catre directorul unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

(23) are obligatia sa informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Nationala de bacalaureat cu privire la neregulile care apar în desfasurarea examenului de bacalaureat;

(24) se asigura ca toate persoanele care fac parte din componenta comisiei nu fac publice informatii cu privire la continutul lucrarilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv.

Art.23

Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele în organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

(2) participa, împreuna cu presedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(3) raspunde, împreuna cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cât acestea se afla în centrul zonal de evaluare;

(4) în zilele în care se sustin probele scrise, primeste, împreuna cu presedintele din centrul zonal de evaluare, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

(5) pregateste pentru evaluare, împreuna cu presedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza în pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari în dosare/plicuri, dupa ce, pe fiecare lucrare, a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

(6) asigura, împreuna cu presedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare;

(7) preda, împreuna cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

(8) participa, împreuna cu presedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

(9) preia zilnic, împreuna cu presedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

(10) arhiveaza toate borderourile de evaluare, însotite de listele cu numerele lucrarilor si distributia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize post-examen;

(11) dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, participa la deschiderea lucrarilor, în prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, si la înregistrarea imediata a notelor finale în catalogul electronic;

(12) preda, împreuna cu presedintele, catalogul electronic si în forma tiparita, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

(13) preia, împreuna cu presedintele, de la delegatii centrelor de examen, cererile de contestatii însotite de borderouri; dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, participa la activitatea de secretizare a lucrarilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie, pusa la dispozitie de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti. Dupa secretizare, aplica stampila “Bacalaureat 2009 – C.Z.E.”;

(14) preda, împreuna cu presedintele, cu proces-verbal, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre directorul unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

(15) în situatii de forta majora care impun parasirea centrului zonal de evaluare de catre presedinte, preia atributiile acestuia, pâna în momentul numirii unui alt presedinte.

Art.24

Profesorul evaluator are urmatoarele atributii:

(1) se prezinta la centrul zonal de evaluare în intervalul orar 8- 8:30;

(2) participa la instruirea pe care o organizeaza presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, înainte de începerea corectarii, pentru fiecare disciplina. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare. Semneaza procesul-verbal de instruire si declaratia-tip;

(3) preia, de la presedintele/vicepresedintele centrului de examen, dosarele cu lucrarile numerotate si baremele de corectare si de notare, cu proces-verbal de predare–primire; (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

(4) evalueaza si noteaza lucrarile repartizate, independent de evaluatorul care acorda a doua nota a lucrarii, conform prezentei metodologii;

(5) corecteaza si înregistreaza punctajele si notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplina în cadrul centrului zonal de evaluare, respectând baremul de evaluare/corectare si de notare; (cei doi profesori evaluatori lucreaza în mod obligatoriu în sali separate, stabilite de presedintele comisiei; în fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori);

(6) schimba setul de lucrari cu al doilea evaluator în prezenta presedintelui/vicepresedintelui, mentionând datele de identificare ale evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

(7) preda, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din

documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise;

(8) preda, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, dupa încheierea actiunii de evaluare, împreuna cu celalalt profesor evaluator, seturile de lucrari scrise, borderourile individuale originale de notare,

semnate de fiecare profesor evaluator, închise în plicuri sigilate;

(9) trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie si semneaza, numai dupa ce presedintele comisiei se asigura ca între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenta de cel mult un punct;

(10) asista la trecerea mediei finale pe lucrare, de catre presedintele comisiei si semneaza, alaturi de celalalt profesor evaluator, media finala;

(11) asista la reevaluarea de catre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (în cazul în care presedintele constata o diferenta mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semneaza sub nota data la reevaluare, care devine nota finala a lucrarii si care se trece pe ucrare; semneaza procesul-verbal în care sunt consemnate numarul setului de lucrari si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare;

(12) asista la deschiderea lucrarilor, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare, dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate;

(13) verifica, la cererea presedintelui, corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrari în catalog;

(14) semneaza cataloagele (în forma tiparita a catalogului electronic), completate cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta în acest scop;

(15) asigura confidentialitatea cu privire la continutul lucrarilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare. Art.25

Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele în organizarea bacalaureatului în centrul respectiv;

(2) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(3) primeste, în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal pe care-l semneaza alaturi de presedinte si la cererea acestuia, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

(4) raspunde, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada în care acestea se afla în centrul zonal de evaluare;

(5) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu membrii comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori la deschiderea lucrarilor, dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au

fost evaluate si notate si înregistreaza imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;

(6) semneaza, alaturi de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala;

(7) primeste, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

(8) participa, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrarilor pe acelasi tip de hârtie, pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, dupa care se aplica stampila “Bacalaureat 2009 – C.Z.E.”;

(9) transmite, la cererea presedintelui, în deplina siguranta, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

(10) primeste, la cererea presedintelui, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia judeteana de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

Art.26

Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au urmatoarele atributii:

(1) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(2) primesc, alaturi de presedinte si la cererea acestuia, în zilele în care se sustin probe scrise, prin procesverbal, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

(3) raspund, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada în care acestea se afla în centrul zonal de evaluare;

(4) pastreaza, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat;

(5) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrarilor, dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au fost evaluate si notate, si înregistreaza imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat

arondat centrului;

(6) calculeaza mediile generale si le înregistreaza în catalogul electronic;

(7) participa, alaturi de presedintele comisiei si la cererea acestuia, la predarea, cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de la probele scrise si cu media generala si a formei tiparite a catalogului electronic, în doua exemplare, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei de examen, în

cazul în care acest al doilea delegat are calitatea de membru în comisia din centrul de examen;

(8) primesc, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

(9) participa, împreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrarilor pe acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, dupa care se aplica stampila “Bacalaureat 2009 – C.Z.E.”;

(10) pot transmite, la cererea presedintelui, în deplina siguranta, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

(11) pot primi, la cererea presedintelui, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia judeteana de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

E Comisia judeteana/regionala de contestatii

Art.27

(1) Comisia judeteana/regionala de contestatii are urmatoarea componenta:

- presedinte – inspector scolar general/inspector scolar general adjunct al judetului în care se organizeaza centrul, altul decât cel numit în comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

- vicepresedinte – un inspector scolar de specialitate;

- 1 – 2 secretari – inspectori scolari de specialitate, profesori;

- membri – profesori evaluatori - câte doi profesori, de regula cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplina si pentru maximum 100 de lucrari contestate. În situatii justificate, pot fi numiti evaluatori si profesori cu gradul didactic II sau definitiv.

(2) În fiecare an, membrii comisiei judetene de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior.

Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorti, dintr-o lista de profesori recunoscuti pentru competenta profesionala si pentru probitatea lor morala. La dosarul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat se vor afla atât decizia de numire a profesorilor evaluatori din comisia judeteana de contestatii din anul curent, cât si a celor din anul precedent.

(3) Atributiile comisiei judetene de contestatii sunt:

a) primeste, în zilele prevazute în graficul de examen, prin proces-verbal semnat de presedinte si de un vicepresedinte, secretar sau membru al comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise aduse de delegatii acesteia, spre a fi reevaluate;

b) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea se afla în centrul de contestatii;

c) reevalueaza lucrarile scrise, respectând baremul de evaluare/de corectare si de notare;

d) înregistreaza, în procesul-verbal, notele la fiecare proba scrisa, pentru fiecare lucrare contestata;

e) preda, prin presedinte si vicepresedinte, doua copii de pe procesul-verbal, delegatilor comisiei judetene de

bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

f) transmite, catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în deplina siguranta, lucrarile scrise, reevaluate, ale caror note initiale au fost contestate.

Presedintele comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

(4) organizeaza si raspunde de desfasurarea activitatii în centrul de contestatii;

(5) participa la instructajul organizat de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntata, si preia, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lista cu componenta comisiei judetene de contestatii;

(6) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de învatamânt în care se afla centrul de contestatii, logistica de examen: sali, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax etc;

(7) solicita declaratii scrise de la vicepresedinte, secretari, membri, prin care acestia precizeaza ca nu au sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidati si ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;

(8) primeste, împreuna cu vicepresedintele, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, spre a fi reevaluate, o copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

(9) raspunde, împreuna cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cât acestea se afla în centrul de contestatii;

(10) pregateste, pentru reevaluare, împreuna cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite în centrul de solutionare a contestatiilor la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza în pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

(11) asigura, împreuna cu vicepresedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare;

(12) stabileste salile în care lucreaza profesorii evaluatori, tinând cont ca doi profesori care reevalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze în sali diferite si ca, în fiecare sala, trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori;

(13) preda, împreuna cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

(14) asista, împreuna cu vicepresedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

(15) ia masuri ca, pe perioada reevaluarii, sa nu intre în sali, în afara evaluatorilor însisi, decât presedintele si vicepresedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, vicepresedintele centrului de contestatii, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfasurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;

(16) preia zilnic, împreuna cu vicepresedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de catre secretarul comisiei;

(17) preia, dupa încheierea actiunii de reevaluare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrarile reevaluate si compara notele acordate de cei doi profesori evaluatori:

- daca se constata ca este o diferenta de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori si se semneaza de catre acestia. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori;

- în cazul în care se constata o diferenta mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizeaza lucrarea, spre reevaluare, unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata în urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare; sub nota

vor semna cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior;

(18) dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost reevaluate si notate, coordoneaza activitatea de deschidere a lucrarilor, în prezenta vicepresedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

(19) analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial;

(20) în situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii.

(21) stabileste nota definitiva astfel:

a) pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, note cuprinse între 4,50 –

4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de

catre comisia de contestatii;

b) pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele mentionate la paragraful a), nota definitiva este nota acordata de comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti, daca între nota initiala si nota acordata la contestatii se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare.

(22) solicita înregistrarea în procesul-verbal a notelor la fiecare proba scrisa, pentru fiecare lucrare contestata si verifica daca toate notele au fost transcrise corect de pe lucrari în borderoul de evaluare si în procesul-verbal;

(23) semneaza si stampileaza procesul-verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la

rubrica prevazuta în acest scop;

(24) preda, împreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise ale caror note au fost contestate, doua copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

(25) preda, împreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia judeteana/regionala de contestatii si procesul-verbal în care sunt consemnate hotarârile acesteia, presedintelui/ vicepresedintelui comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a fi pastrate

la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.

Art.28

Vicepresedintele Comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

(1) sprijina presedintele în organizarea activitatii în centrul de contestatii;

(2) primeste, împreuna cu presedintele, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, spre a fi reevaluate, o copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

(3) raspunde, împreuna cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cât acestea se afla în centrul de contestatii;

(4) pregateste, pentru reevaluare, împreuna cu presedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite în centrul de contestatii la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza în pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele

cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris

si numarul de ordine al dosarului/plicului;

(5) asigura, împreuna cu presedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si notare;

(6) preda, împreuna cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

(7) asista, împreuna cu presedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

(8) preia zilnic, împreuna cu presedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de secretar;

(9) dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, participa la activitatea de deschidere a lucrarilor, în prezenta presedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

(10) semneaza procesul – verbal în care sunt consemnate hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta în acest scop.

(11) preda, împreuna cu presedintele, pe baza de proces-verbal, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise ale caror note au fost contestate si doua copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

(12) preda, împreuna cu presedintele, pe baza de proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal în care sunt consemnate hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii, presedintelui/ vicepresedintelui comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a fi pastrate la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.

(13) în situatii de forta majora care impun parasirea centrului de contestatii de catre presedinte, preia atributiile acestuia, pâna în momentul numirii unui alt presedinte.

Art.29

Profesorul evaluator din comisia judeteana/regionala de contestatii are urmatoarele atributii:

(1) se prezinta la centrul de contestatii în intervalul orar 8- 830;

(2) participa la instruirea pe care o organizeaza presedintele si vicepresedintele din centrul de contestatii, înainte de începerea corectarii, pentru fiecare disciplina. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare. Semneaza procesul-verbal de instruire si declaratia tip;

(3) preia, de la presedintele/vicepresedintele centrului de contestatii, dosarele cu lucrarile numerotate si baremele de corectare si de notare, cu proces-verbal de predare–primire; (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

(4) corecteaza si înregistreaza punctajele si notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplina, respectând baremul de evaluare/corectare si de notare; (cei doi profesori evaluatori lucreaza în mod obligatoriu în sali separate, stabilite de presedintele comisiei; în fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori);

(5) schimba setul de lucrari cu al doilea evaluator, în prezenta presedintelui si a vicepresedintelui;

(6) preda, cu proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui, zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din

documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise;

(7) preda, cu proces-verbal, presedintelui/vicepresedintelui, dupa încheierea actiunii de reevaluare, împreuna cu celalalt profesor evaluator, seturile de lucrari scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise în plicuri sigilate;

(8) trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie si semneaza, numai dupa ce presedintele comisiei se asigura ca între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenta de cel mult un punct;

(9) asista la trecerea mediei finale pe lucrare, de catre presedintele comisiei, si semneaza, alaturi de celalalt profesor evaluator, media finala, încheiata de presedintele comisiei;

(10) asista la reevaluarea de catre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (în cazul în care presedintele constata o diferenta mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semneaza sub nota data la reevaluare, care devine nota finala a lucrarii si care se trece pe lucrare; semneaza procesul-verbal în care sunt consemnate numarul setului de lucrari si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare;

(11) asista la deschiderea lucrarilor, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui si a secretarului;

(12) semneaza procesul – verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta în acest scop;

(13) asigura confidentialitatea cu privire la continutul lucrarilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.

Art.30

Secretarul comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

(1) participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

(2) raspunde, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada în care acestea se afla în centrul de contestatii;

(3) dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au fost evaluate si notate, participa, împreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu membrii comisiei din centrul de contestatii la deschiderea lucrarilor;

(4) semneaza, alaturi de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, procesul – verbal completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta în acest scop;

(5) pastreaza, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat;

F Accesul persoanelor în centrul de examen, în centrul zonal de evaluare si în centrul judetean/ regional de contestatii

Art.31

Accesul persoanelor care au atributii de control în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare sau în centrele de contestatii judetene/regionale

(1) Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat de pe lânga comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, poate intra în centrul de examen, în centrele zonale de evaluare si în centrul judetean/regional de contestatii, pe baza delegatiei pe care o primeste de la Comisia Nationala de Bacalaureat si a buletinului de identitate sau a cartii de identitate, pe care le prezinta, la intrarea în institutie, organelor de paza si presedintelui centrului de bacalaureat sau unui alt membru al comisiei. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are dreptul:

- sa intre în salile de examen din centrul de examen;

- sa intre în salile din centrul de evaluare în care se evalueaza lucrarile scrise;

- sa intre în salile din centrul judetean/regional de contestatii, în care se reevalueaza lucrarile scrise;

- sa intre în sala în care îsi desfasoara activitatea comisia din centrul de examen, din centrul zonal de evaluare si din centrul de contestatii;

- sa controleze documentele comisiei de bacalaureat din centrul inspectat;

(2) Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat poate intra în centrul de examen pe baza delegatiei pe care o primeste de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat pentru comisia/comisiile pentru care a fost delegat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti si a buletinului de identitate sau a cartii de identitate, pe care le prezinta la intrarea în institutie organelor de paza si presedintelui centrului de bacalaureat sau unui alt membru al comisiei. Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat poate fi: inspector scolar de specialitate, reprezentant al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat si are ca atributii monitorizarea desfasurarii examenului în centrele de bacalaureat si sesizarea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, asupra disfunctiilor constatate în respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Art.32

Accesul persoanelor straine în centrele de examen

(1) În timpul desfasurarii probelor orale, care au caracter public, pot intra în salile de examen si persoane straine. În unele situatii, pentru persoanele cu atitudine si comportament necorespunzatoare, presedintele poate dispune întreruperea examinarii si eliminarea acestora din sala.

(2) Presa are acces în centrele de examen numai cu avizul presedintelui comisiei si însotit de un membru al comisiei, exclusiv în timpul desfasurarii probelor orale; pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrari/fotografii/preluari de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

(3) În cazul unor situatii de urgenta pentru reparatii si întretinere (canalizare, electricitate, copiatoare etc.) presedintele centrului de bacalaureat aproba accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare. În acest caz, se va încheia un proces-verbal, în care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor si intervalul orar în care acestea au fost în centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare.

(4) Accesul persoanelor straine în centrul de examen se se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate si se vor respecta si prevederile art. 34, alin. (2).

Art.33

Accesul comisiei si a asistentilor în centrele de examen

(1) Prezentarea comisiei si a asistentilor la centrul de examen se face între orele 7 -7:30; intrarea în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverinta).

(2) Asistentul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefon mobil, orice mijloace

electronice de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, carti) va primi un plic/o punga în care sa

introduca toate materialele, împreuna cu un biletel/eticheta pe care îsi noteaza numele si prenumele; apoi va fi

îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala de

depozitare a obiectelor personale este supravegheata de o persoana desemnata de comisia de examen.

Art.34

Accesul comisiei si al profesorilor evaluatori în centrul zonal de evaluare/centrul judetean de Contestatii Prezentarea comisiei si a profesorilor evaluatori în centrele zonale de evaluare se face între orele 8 -8:30: comisia de evaluare se prezinta în preziua primei probe scrise, iar profesorii evaluatori din ziua probei pâna la finalizarea corectarii. Intrarea în centrul de examen de face pe baza buletinului/cartii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverinta). În timpul desfasurarii activitatii de evaluare profesorii evaluatori vor preda telefoanele mobile, conform procedurii mentionate la art.34, alin.(2).

Art.35

Accesul candidatilor în centrul de examen

(1) Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30-8:30.

(2) Presedintele centrului de examen desemneaza o comisie formata din minim doua cadre didactice (dintre asistenti) si personalul de paza de la intrarea în centru de examen, pentru legitimarea fiecarui candidat la accesul în centrul de examen si îl îndruma, daca este cazul, la sala unde se depoziteaza obiectele personale,

care nu sunt permise în sala de examen.

(3) La accesul candidatilor în centrul de examen se procedeaza astfel:

- un cadru didactic si un membru al personalului de paza solicita la intrarea fiecarui candidat prezentarea actului de identitate, si verifica daca fotografiile corespund;

- candidatii sunt îndrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de examen;

- candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidatii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati spre sala de depozitare a

acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefon mobil, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta) va primi o punga/plic în care sa le introduca împreuna cu un biletel/eticheta pe care îsi consemneaza numele si prenumele si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen si este supravegheata de o persoana dintre asistenti, desemnata de Comisia de Examen.

(6) Este permis accesul candidatilor la bacalaureat în centrul de examen cu dictionarul de limba latina

sau planul de conturi la disciplina contabilitate, în zilele desfasurarii probelor respective.

(7) Dupa ce au trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidatii se deplaseaza spre sala de examen, unde sunt repartizati conform tabelelor afisate pe usi.

G Selectia cadrelor didactice care vor face parte din comisiile de bacalaureat

Art.36

(1) Presedintii comisiilor de bacalaureat se propun de catre universitati din rândul cadrelor didactice titulare având titlul de doctor. La selectarea presedintilor comisiilor, Comisia Nationala de Bacalaureat va tine cont de activitatea desfasurata în calitate de presedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.

(2) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen, asistentii, profesorii examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unitati scolare decât cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabila si pentru centrele zonale de evaluare, exceptând situatia în care, în judet, este organizat un singur centru de evaluare sau în care specializarea respectiva se preda într-o singura unitate scolara din judet. În acest caz, daca nu se poate altfel, profesorii pot fi selectionati si din scolile arondate la centrul zonal de evaluare, dintre cei care nu au predat la clasa a XII-a în anul scolar respectiv.

(3) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la clase de liceu. În situatii exceptionale, despre care va fi informata Comisia Nationala de Bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori ce predau la gimnaziu, care vor evalua în echipa cu un profesor de liceu.

(4) Informaticienii/cadrele didactice cu abilitati de operare pe calculator, care fac parte în calitate de secretari sau de membri, din comisiile de bacalaureat si care administreaza baza de date, vor fi nominalizati de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, cel mai târziu pâna la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pâna la 15 iulie, pentru sesiunea a doua, de preferinta dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învatamânt în care se organizeaza centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.

Art.37

(1) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti stabileste, prin tragere la sorti, vicepresedintii si cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, cu exceptia presedintilor. Tragerea la sorti se va efectua, electronic, în fiecare judet/în municipiul Bucuresti, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobata de comisia judeteana de bacalaureat, urmând ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise. Aceasta lista se alcatuieste la nivel judetean, pe baza listelor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc sa participe la examenul de bacalaureat si care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare pâna la data de 16 aprilie, pentru prima sesiune, si pâna la data de 16 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat aproba lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti, cu cel putin doua saptamâni înainte de începerea examenului.

(2) Tragerea la sorti se efectueaza în sedinta publica. Repartizarea pe comisii a vicepresedintilor si a cadrelor didactice se consemneaza într-un proces-verbal, în care se vor mentiona si persoanele apartinând societatii civile, care au participat la sedinta publica de tragere la sorti.

(3) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic trebuie sa precizeze ca nu are sotul/sotia, o ruda sau un afin, de pâna la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale si ca stie ca orice abatere este sanctionata.

III. ORGANIZAREA EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT

Art.38

(1) Examenul national de bacalaureat se organizeaza în doua tipuri de centre de bacalaureat: centrele de examen, în care se desfasoara probele scrise, orale si, dupa caz, cele practice ale examenului, si centre zonale de evaluare.

(2) În fiecare centru de bacalaureat se organizeaza, de regula, câte o comisie de bacalaureat, coordonata de un presedinte numit de M.E.C.T. prin ordin al ministrului; în functie de necesitati, se pot organiza si subcomisii, conduse de un vicepresedinte.

Art.39

(1) Numarul candidatilor înscrisi într-o comisie de examen va fi decis tinând cont de necesitatea desfasurarii în conditii optime a examenului si va fi cuprins între 250 si 450 de candidati.

(2) Pentru centrele de examen care au arondate unitati de învatamânt situate la distanta mare de centru, se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel putin 75 de candidati, si care îsi pot desfasura activitatea în alta locatie sau chiar în alta localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, ca si pentru situatiile în care o parte din candidati sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen, vor fi desemnati cel putin un membru al comisiei de examen si un delegat al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, care se vor afla la locul desfasurarii probelor, pe toata durata examenului.

(3) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 750 de candidati.

(4) Organizarea de comisii, de subcomisii sau de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevazut de prezenta metodologie se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise la Comisia Nationala de Bacalaureat - Directia Generala Management Învatamânt Preuniversitar.

(5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numarul total de candidati pe judet este mai mic decât 250, se va organiza un singur centru de examen, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat; în cazul în care numarul total de candidati pe judet este mai mic decât 750, se va organiza un singur centru zonal de evaluare, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Art.40

Daca numarul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regula, repartizati de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, la centre de examen din alte localitati, la care se organizeaza examenul de bacalaureat. În aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat sa asigure, la cerere, pe toata durata examenului, cazarea candidatilor care se prezinta prima oara sau a doua oara la examen.

Art.41

În cadrul comisiilor de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializari, eventual în functie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie, candidatii sunt înscrisi în ordine alfabetica, indiferent de forma de învatamânt la care au absolvit ultima clasa.

Art.42

În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritatilor nationale care au studiat în limba materna si care solicita sustinerea probelor de examen în limba respectiva – la obiectele studiate în aceasta limba în liceu –, vor fi numiti profesori de specialitate, care au predat disciplina respectiva în limba materna.

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR

Art.43

(1) La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidati din seria curenta, cât si din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

(2) Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de M.E.C.T., prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

(3) Candidatii proveniti din învatamântul particular se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

(4) Înscrierea candidatilor pentru bacalaureat se face, prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor, numai în perioada prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza:

a) pentru candidatii din seria curenta, tabelele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat sunt întocmite de catre profesorii diriginti, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, listata, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv optiunile elevilor care participa la sesiunea de corigente. Înscrierea se face la centrul de examen la care este arondata unitatea de învatamânt, de catre director si de secretarul acesteia, conform unei programari stabilite de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

Pâna la data de 16 martie, toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat.

b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curenta, în cazul celei de a doua sesiuni,

înscrierea se face de catre secretariatul unitatii din centrul de examen la care este arondata unitatea scolara pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de

casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor).

c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/în cartea de identitate, candidatii se pot înscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de învatamânt de acelasi profil, stabilita de comisia judeteana de bacalaureat din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise la Directia Generala Management Învatamânt Preuniversitar.

Art.44

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt pe care candidatul a absolvit-o, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probele A - F. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila acesteia.

Art.45

(1) Recunoasterea unora dintre probele promovate, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la art. 4., care se face în

momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2008. Candidatii vor preciza în fisa de înscriere probele

(A - F) la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute în sesiunile mentionate la art. 4, precum si

disciplinele sustinute în cadrul fiecarei probe. În fisa de înscriere se specifica probele, respectiv disciplina pe

care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.

(2) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune, cumulata cu

sustinerea din nou a acestei probe în alta sesiune, conduc la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. Prin urmare, în cazul în care candidatul a sustinut, în sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective, i se va recunoaste ultima nota obtinuta la aceasta proba.

Art.46

Directorii unitatilor de învatamânt liceal centralizeaza optiunile si transmit situatia comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pâna la data de 31 martie.

Art.47

(1) Tabelele de înscriere la prima sesiune a examenului de bacalaureat, pentru absolventii din seria curenta, întocmite conform calendarului, se actualizeaza dupa încheierea semestrului al doilea prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata, exmatriculati, sau eventualele schimbari de optiuni si se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen, raspunde directorul unitatii de învatamânt la care candidatii au absolvit cursurile liceale.

(2) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care sustin examene de corigenta, se va stabili, în graficul corigentelor, o zi speciala de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

V. CONTINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SI STABILIREA PROBELOR

Art.48

Disciplinele de studiu la care se organizeaza probele pentru examenul de bacalaureat sunt stabilite conform

legii.

Art.49

(1) Conform Legii Învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, examenul national de bacalaureat consta în sustinerea a doua, respectiv, a trei probe comune si a trei probe diferentiate, în functie de filiera si profil.

Probele comune sunt urmatoarele:

proba A - limba si literatura româna - scris si oral;

proba B - una dintre limbile moderne de circulatie internationala, studiate în liceu - oral;

proba C - limba materna, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor

nationale;

- limba si literatura într-o limba de circulatie internationala, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulatie internationala respectiva.

Probele de examen, diferentiate în functie de filiera, de profil, de specializare si de optiunea elevului, sunt urmatoarele:

Filiera teoretica

Profil umanist:

proba D - istorie sau geografie - proba scrisa;

proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa;

proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior -proba scrisa/proba practica.

Profil real:

proba D - matematica - proba scrisa;

proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa;

proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - proba scrisa/proba practica.

Filiera tehnologica

proba D - matematica – pentru toate profilurile si specializarile - proba scrisa;

proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara “Tehnologii”, în functie de calificarea profesionala a elevului

- proba scrisa;

proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior -

proba scrisa/proba practica.

Filiera vocationala

proba D - istorie sau geografie, respectiv matematica, în functie de profil - proba scrisa;

proba E - o proba, la alegere, din ariile curriculare specifice profilului si specializarii - proba scrisa/proba

practica;

proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior -

proba scrisa/proba practica.

(2) Candidatii pot alege pentru probele D, E si F una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilita de M.E.C.T. pentru fiecare filiera/profil/specializare/ calificare profesionala.

(3) Aprobarea listei disciplinelor la alegere mentionate în lege, precum si a programelor disciplinelor de

examen, se face prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(4) La proba comuna B – una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu – elevii pot alege oricare limba moderna studiata în liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata în regim normal, intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala. Examenul se sustine în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba aleasa, valabila pentru respectiva sesiune de bacalaureat si care corespunde nivelului (L1, L2 sau L3) si formei în care a fost studiata de catre candidat limba respectiva (normal, intensiv, bilingv).

(5) Precizarile de la alin. (4) se aplica si în cazul în care candidatul opteaza pentru sustinerea unei limbi straine la proba scrisa E sau la proba F.

(6) În cadrul examenului de bacalaureat, elevii nu pot sustine o aceeasi disciplina la probe diferite.

Art.50

(1) Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare, se va face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale în vigoare pentru promotia curenta.

(2) Pentru filiera teoretica, promotiile de la învatamânt de zi, de pâna în anul 2002 inclusiv, sau de la învatamânt seral sau cu frecventa redusa, de pâna în anul 2003 inclusiv, asimilarea specializarilor se face astfel:

Specializare Specializare asimilata

Limbi moderne

Limbi clasice

Filologie

Istorie – stiinte sociale Stiinte sociale

Matematica - fizica Matematica – informatica

Fizica – chimie

Chimie - biologie

Stiinte ale naturii

(3) Pentru filierele tehnologica si vocationala, asimilarea specializarilor se face de catre comisia judeteana

de bacalaureat.

Art.51

(1) Subiectele pentru probele scrise de examen se elaboreaza de catre Centrul National pentru

Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preunivesitar si se stabilesc tinându-se seama de urmatoarele criterii:

a) sa fie în concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat, aprobate si publicate de

M.E.C.T.;

b) sa fie proiectate astfel încât tratarea lor sa angajeze cât mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de

generalizare din partea candidatilor;

c) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator

continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, sa solicite

demonstrarea competentelor prevazute în aceste programe;

d) sa permita tratarea lor în timpul acordat candidatilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

e) baremele sa fie elaborate astfel încât sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national.

Art.52

(1) Subiectele pentru probele orale se elaboreaza de catre Centrul National pentru Curriculum si

Evaluare în Învatamântul Preunivesitar; subiectele cuprind teme si/ sau texte corespunzatoare continuturilor

asociate competentelor din programele pentru bacalaureat.

(2) Subiectele de pe biletele de examen oral vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor

integrala în maximum 10-15 minute.

Art.53

(1) Modalitatea de transmitere a subiectelor la centrele de examen va fi reglementata printr-o procedura

separata.

(2) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preunivesitar asigura traducerea

variantelor de subiecte în limbile minoritatilor nationale.

VI. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR

Art.54

(1) La probele orale/practice, candidatii intra în sala de examen în ordinea afisata, respectându-se ora

prevazuta pentru fiecare grupa. Fiecare candidat prezinta comisiei documentul de identitate si fisa individuala

pentru consemnarea rezultatelor la examinarile orale si practice. Comisia de bacalaureat verifica identitatea

fiecarui candidat.

(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite,

însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de

calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala

de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent

daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hârtie stampilata pentru ciorna. El are

dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scazuta cu un punct.

(4) Pentru elaborarea raspunsurilor se acorda fiecarui candidat 10 – 15 de minute.

(5) Eventualele tentative de frauda la probele orale/practice vor fi comunicate imediat presedintelui

comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea

candidatului din examen.

(6) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice

situatie speciala.

Art.55

Desfasurarea probelor orale are caracter public. Persoanele straine care asista la desfasurarea acestor probe

vor respecta prevederile art.33, alin.(1) si (2).

Art.56

La probele scrise, salile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activitati, prin:

a) dotarea corespunzatoare; se va avea în vedere amenajarea salilor, astfel încât în fiecare sala de examen sa

existe cel putin 15 candidati;

b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea raspunsurilor

orale sau a lucrarilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati în sala respectiva si a prevederilor

metodologiei, care îi informeaza pe acestia ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace

electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din examen;

d) afisarea, pe usa fiecarei sali, a prevederilor din metodologie care îi informeaza pe elevi ca subiectele

rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Art.57

(1) Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din centrul de examen instruieste asistentii în legatura cu

îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat,

cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati în sali.

(2) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alaturi de

celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea în sali a celor doi asistenti – cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se

sustine examenul, din alta unitate de învatamânt decât cea din care provin candidatii, se face de catre

presedintele comisiei, prin tragere la sorti în ziua fiecarei probe, cu trei sferturi de ora înainte de începerea

acesteia, luându-se masuri sa nu ramâna aceleasi formatii de asistenta în zile diferite si nici aceiasi asistenti

pentru aceleasi sali, la probe diferite.

(4) Asistentii, care intra în sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea

presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie

tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru

ciorne, primite pentru fiecare sala de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi

semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei.

(5) Se interzice asistentilor sa patrunda în sala cu mijoace electronice de calcul sau de comunicare,

precum si cu ziare, reviste, carti.

Art.58

(1) Accesul candidatilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute

înainte de începerea probei.

(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite,

însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de

calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce în sali si folosi în timpul examenului doar acele materiale a

caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit în metodologie si pe foaia care contine subiectul de

examen, respectiv dictionar la disciplina limba latina, sau planul de conturi la disciplina contabilitate.

Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sali. Nerespectarea

dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen

a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite

sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a probei si

modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.

(4) Candidatii se asaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, pe fiecare disciplina si în functie de tipul

de subiect primit, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie

cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de

identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit,

dupa distribuirea subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat identitatea candidatilor si

completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul portiunii care

urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce candidatii au început sa scrie pe foaia de

concurs rezolvarea subiectelor. Candidatii vor primi atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila

“Bacalaureat 2009 – C.E.” câte le sunt necesare si vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în

coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete

autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet.

Presedintele comisiei aplica stampila-tip “Bacalaureat 2009 – C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrarii. În

cazul în care se organizeaza o subcomisie în alta locatie, stampila este aplicata de catre membrul comisiei de

examen, desemnat pentru a participa la examen în acea subcomisie. Aceste operatii se vor încheia înaintea

iesirii primului candidat din sala de examen.

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte

semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective.

Art.59

(1) Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia Nationala de Bacalaureat, se multiplica

subiectele în numar egal cu numarul candidatilor, urmând ca acestea sa fie distribuite în sali. Candidatii care

sustin probele în limbile minoritatilor nationale vor primi simultan subiectul atât în limba materna, cât si în

limba româna.

(2) Comisia de examen va lua toate masurile pentru a pregati în mod corespunzator operatia de

multiplicare, astfel încât sa fie asigurat, în cel mai scurt timp posibil, câte un subiect pentru fiecare candidat.

(3) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte, vicepresedinte,

secretar sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui candidat. La încheierea acestor operatiuni, începe

rezolvarea subiectelor de catre candidati.

(4) Niciun membru al comisiei nu poate parasi centrul de examen pâna la încheierea probei, exceptând

cazurile speciale – cazuri medicale, accidente, situatii de forta majora. Candidatii pot parasi centrul de examen

cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor în sali.

Art.60

(1) Presedintele, vicepresedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifica, în toate salile de

examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele

corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului.

(2) Se interzice presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei sa dea candidatilor

indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor.

(3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala si niciun candidat nu

poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.

(4) În cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este

însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de examen; în aceasta situatie timpul alocat rezolvarii

subiectelor nu va fi prelungit.

Art.61

(1) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat

distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru

executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba scrisa „D” la disciplina

„Matematica”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

(2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia

distribuita candidatilor de catre asistenti.

(3) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala.

În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul

stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predareprimire

a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionându-se pe ele

„Anulat", se semneaza de catre asistenti si se pastreaza în conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

Art.62

(1) În timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor nicio indicatie, nu discuta între ei

si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele clasei si nu au alte

preocupari în afara de supraveghere. În cazul în care acestia încalca aceste dispozitii, presedintele comisiei

poate decide înlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de începere a procedurii de cercetare

disciplinara.

(2) În timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii în sala de

clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa

verifice daca elevii au patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale

care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun. De asemenea,

asistentii nu permit candidatilor sa comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele

comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.

(3) Eventualele tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea examenului, semnalate asistentilor de

catre candidati sau sesizate chiar de asistenti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este

obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.

(4) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice

situatie speciala.

(5) În timpul desfasurarii probelor scrise, în salile de examen au voie sa intre numai:

a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de catre Comisia Nationala de Bacalaureat sau de comisia judeteana de bacalaureat/a

municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a examenului.

Art.63

(1) Dupa ce îsi încheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre

arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de

exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate

paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind

barata de catre asistenti. Dupa încheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza

pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidatii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa

depasirea timpului stabilit. Trei candidati ramân în sala pâna la predarea ultimei lucrari.

(3) La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si îl trec în

procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si în rubrica prevazuta pe prima

pagina a lucrarii.

(4) Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în centrul de examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti

membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din

procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris

pe lucrare si în procesul-verbal.

VII. EVALUAREA CANDIDATILOR

Art.64

(1) Examinarea orala/practica se realizeaza de catre cei doi profesori examinatori de specialitate,

membri ai comisiei.

(2) La probele orale profesorii examinatori pot interveni cu întrebari lamuritoare sau suplimentare, de

regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile.

(3) Examinarea la probele orale/practice se desfasoara în prezenta a cel putin 3 candidati.

Art.65

(1) Fiecare profesor examinator evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note

întregi de la 1 la 10, în functie de baremul de evaluare, astfel încât diferenta dintre notele celor doi profesori

evaluatori sa nu depaseasca 1 punct.

(2) Nota finala la proba respectiva se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din

notele acordate de cei doi examinatori.

(3) Fiecare profesor trece în borderou nota acordata. Nota finala la examenul oral/practic se

înregistreaza în catalogul electronic si în fisa individuala a candidatului, cu semnatura celor doi profesori

examinatori. La fiecare proba orala/practica, fisa individuala pentru consemnarea rezultatelor la examinarile

orale si practice se înmâneaza candidatului, dupa consemnarea notei.

(4) Dupa sustinerea probei orale, candidatul preda biletul de examen si ciorna semnata.

(5) Un candidat se considera promovat la proba orala/practica daca a obtinut minimum nota finala 5

(cinci) la respectiva proba. În caz contrar, candidatul este declarat „respins” la proba orala/practica respectiva.

(6) Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obtinut o nota sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o

proba orala este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” la examenul de bacalaureat si nu mai participa la

probele urmatoare.

Art.66

Notele de la probele practice se trec în fisa individuala a candidatului, imediat dupa încheierea sustinerii

probei de catre acesta. Apoi, fisa se înmâneaza candidatului.

Art.67

Pe masura ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile scrise se transporta si se predau, de catre

presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei centrului de examen, pe baza

de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. Dupa încheierea ultimei

probe, se preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic.

Art.68

(1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe baza de proces-verbal,

lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de

examen, având acelasi tip de subiect, sunt amestecate de catre presedintele si vicepresedintele comisiei, apoi

sunt grupate în pachete si numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Pachetele de

lucrari se introduc în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul de ordine al

dosarului/plicului.

(3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cu proces-verbal

de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele

persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele

de ordine ale acestora.

(4) Înainte de începerea corectarii, presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare au

obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, o sesiune de instruire pentru

evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de

corectare si notare.

(5) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza borderourilor de

evaluare, defalcate unitar, la nivel de disciplina, în cadrul centrului zonal de evaluare de doi profesori

evaluatori, care lucreaza, în mod obligatoriu, în sali separate, stabilite de presedintele comisiei. În fiecare sala

se afla cel putin trei profesori evaluatori. Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se

va face în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei, mentionându-se datele de identificare a

evaluatorului: numele si numerele lucrarilor corectate.

(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre în sali, în afara evaluatorilor însisi, doar presedintele si

vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, presedintele si vicepresedintele

centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de catre

comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfasurarea bacalaureatului.

(7) Toate borderourile, însotite de listele cu numerele lucrarilor si distributia acestora pe evaluatori se

arhiveaza de catre vicepresedintele comisiei si vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat

pentru sondaje si analize post-examen.

(8) Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de

evaluare/corectare si de notare stabilite de catre Comisia Nationala de Bacalaureat - Centrul National pentru

Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii evaluatori nu

vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea si notarea pe baza baremului se înregistreaza în

borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

(9) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile

individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3),

presedintelui sau vicepresedintelui, pentru a fi pastrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si

sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile

scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de

bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei.

Art.69

(1) Dupa încheierea, de catre ambii profesori, a actiunii de evaluare, borderourile întocmite si semnate de

fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei, odata cu lucrarile evaluate. Dupa ce

presedintele comisiei se asigura ca între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenta de cel

mult un punct, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii

evaluatori si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de

catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua

zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori.

(2) În cazul în care se constata o diferenta mai mare de un punct între notele acordate de cei doi

evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta

profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata în urma reevaluarii este nota care

se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si

numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de

cei amintiti anterior.

Art.70

(1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, acestea se deschid, în prezenta

presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a

profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistreaza imediat în catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic, în forma tiparita, se preda de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen.

Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/ membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului

electronic complet, în doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat

de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de presedintele, vicepresedintele si secretarul

comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al

comisiei din centrul de examen.

VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Art.71

(1) Dupa încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat si dupa evaluarea si notarea tuturor

lucrarilor scrise, se comunica rezultatele finale pentru toti candidatii.

(2) Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele orale, scrise sau

practice de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara

rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe.

(3) Pentru candidatii din seriile precedente, care au solicitat recunoasterea unor probe orale care au fost

evaluate cu calificativul „admis”, si care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare din celelalte probe, se

calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele

obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen, care au fost apreciate cu note.

(4) Nu se calculeaza media generala pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe,

care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati la o proba.

(5) Se considera promovat la examenul de bacalaureat, candidatul care a obtinut cel putin nota 5 sau

calificativul „admis” la fiecare proba orala, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare proba scrisa sau practica de

examen si are media generala minimum 6 (sase). În acest caz, candidatul este declarat „reusit”. Pentru

candidatii care obtin media generala 5,99, media generala se rotunjeste la 6,00.

(6) Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan conditiile

mentionate la alin.(5), precum si candidatii care nu s-au prezentat la toate probele scrise de examen sunt

declarati „respinsi”.

(7) Candidatii care au fost eliminati de la o proba, nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt

declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii notelor pentru sesiunile urmatoare. Se

considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de bacalaureat.

(8) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se afiseaza liste nominale

care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa, practica sau orala,

media generala, acolo unde este cazul, si rezultatul final: „reusit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din

examen”.

Art.72

Pentru candidatii proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de

examen întocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen si le transmit liceelor respective, în

vederea completarii diplomelor de bacalaureat.

Art.73

(1) La probele orale si practice, nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic si

armonic, de la profilul artistic – muzica.

(2) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de examen, în perioada prevazuta

de calendarul examenului de bacalaureat.

(3) Presedintele, împreuna cu unul dintre vicepresedinti, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din

centrul de examen, primesc contestatiile si le înregistreaza.

(4) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou în care se

precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusa

contestatia se înainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din centrul de

examen.

(5) Dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile se

secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie pusa la

dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

Dupa aceasta, se aplica stampila „Bacalaureat 2009 – C.Z.E.”, iar lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei

judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare

proba scrisa, disciplina si tip de subiect si le transmite comisiei judetene de contestatii/a municipiului

Bucuresti, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou în care se

mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de

pagini pentru fiecare lucrare contestata.

(6) Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional.

Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilita de comisia judeteana de bacalaureat

din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

(7) Candidatul poate solicita sa îsi vada lucrarea/lucrarile numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa

contestatii. Cu exceptia candidatului, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene de

bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale de Bacalaureat, în scopul reevaluarii

acesteia/acestora, conform prevderilor art.75, alin.(9) si art.86, alin.(2).

Art.74

(1) Comisiile judetene de contestatii/a municipiul Bucuresti reevalueaza lucrarile primite si acorda note

lucrarilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.

(2) Toate procedurile privind desfasurarea activitatii în centrele zonale de evaluare sunt respectate si în

cazul comisiei judetene de contestatii.

(3) Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza

notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constata diferente

de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la

contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia

comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de

contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de

evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi

acordata de comisia de contestatii.

(4) Hotarârile comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti se consemneaza într-un procesverbal

care se semneaza de catre membrii comisiei si de presedinte.

(5) Lucrarile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreuna cu o copie de pe procesul-verbal.

O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predata delegatului

fiecarui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la

comisia de contestatii si procesul-verbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.

(6) Pentru lucrarile care au primit initial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99,

sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii.

(7) Pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele

mentionate la aliniatul (6), nota definitiva este nota acordata de comisia judeteana de contestatii/a

municipiului Bucuresti, daca între nota initiala si nota acordata la contestatii se va constata o diferenta de cel

putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota

initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare.

(8) Nota definitiva, acordata în conformitate cu procedura mentionata la alin. (6) si (7), nu mai poate fi

modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

(9) În perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior, Comisia Nationala de Bacalaureat poate

desemna comisii de reevaluare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii

baremelor.

Art.75

(1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen opereaza în catalogul electronic schimbarile care se

impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala de bacalaureat si rectifica

în mod corespunzator rezultatul examenului.

(2) Rezultatele la contestatii se comunica celor în drept prin afisare la avizierul centrului de examen,

conform calendarului.

IX. RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Art.76

(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat este

obligatorie pentru toate persoanele implicate în aceasta activitate. Încalcarea normelor prezentei metodologii

constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de

conducere, de îndrumare si de control din învatamânt, implicat în desfasurarea examenului de bacalaureat

raspund disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor ce le revin, precum si pentru încalcarea normelor de

comportare, prin care dauneaza interesului învatamântului si prestigiului institutiei.

(2) În cazul în care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota

initiala si nota obtinuta la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia, în termen de 5 de zile de la

terminarea contestatiilor. În situatii justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, conform

prezentei metodologii, pentru sanctionarea celor care se fac vinovati de comiterea abaterilor.

Art.77

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în raport cu

gravitatea abaterilor, sunt:

a) observatie scrisa;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare si de

control, cu pâna la 15%, pe o perioada de 1 - 6 luni;

d) neselectionarea cadrelor didactice respective în vederea participarii la comisiile de examen în sesiunile

urmatoare;

e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt;

f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infractional, respectiv furnizarea

solutiilor problemei, înlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari sau care au manifestari care atesta neglijenta în

îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de

cazuri, Comisia Nationala de Bacalaureat sau, dupa caz, comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului

Bucuresti va sesiza în scris organele de cercetare penala.

Art.78

(1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate, având la baza

procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, în

aparare.

(2) Pentru cercetarea abaterilor savârsite de personalul didactic prevazut la art.78 se constituie comisii

formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata

în discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin

egala cu a celui care a savârsit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din

învatamântul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari de specialitate.

(3) Comisiile de cercetare sunt numite de ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru functiile

prevazute la art.25 lit. b) din Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul personalului didactic, si respectiv, de catre

inspectorul scolar general pentru celelalte cadre didactice.

Art.79

(1) Punctul de plecare al cercetarii este procesul-verbal alcatuit de organele de control. În cadrul

cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, împrejurarile în care au fost savârsite,

existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea

apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris

cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu

împiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si

produca probe în aparare.

(2) Inspectoratul scolar va face comunicarea, prin decizie scrisa catre unitatea de învatamânt de la care

provine cadrul didactic respectiv, în care se precizeaza abaterea constatata si sanctiunea dispusa urmând ca

unitatea de învatamânt respectiva sa duca la îndeplinire aplicarea acesteia.

(3) Abaterile savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile pentru examenul de

bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art.80

(1) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfasurarea activitatii unei comisii de bacalaureat aduce

dupa sine diminuarea cu 20 – 70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea,

constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie,

pentru abateri grave, persoana înlocuita nu primeste indemnizatia cuvenita respectivei functii din comisia de

bacalaureat.

(2) Presedintii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îsi îndeplinesc obligatiile ce le revin în

conformitate cu prezenta metodologie, vor fi excluse din baza de date a M.E.C.T. si de asemenea, nu vor mai

participa la sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat.

Art.81

(1) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii

desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii

scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/ sotie, ruda

sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în centru de

examen unde îsi desfasoara activitatea si îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor

legale.

(2) De asemenea, declaratia cadrului didactic cuprinde mentiunea ca, în cazul constatarii unor nereguli în

activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pâna la excluderea

din învatamânt, în functie de gravitatea abaterii, în conformitate cu prezenta metodologie.

X. DISPOZITII FINALE

Art.82

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare precum si comisiile

judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au obligatia sa informeze telefonic în cel mai scurt timp

Comisia Nationala de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea si desfasurarea

bacalaureatului, precum si despre neprezentarea unor presedinti, în vederea înlocuirii acestora.

Art.83

(1) Toate documentele întocmite în centrul de examen pentru bacalaureat se pastreaza în arhiva unitatii

scolare în care a fost organizat centrul de examen, pâna la sfârsitul anului scolar urmator.

(2) Lucrarile scrise, si borderourile de notare, semnate de evaluatori, se predau, cu proces verbal,

directorului unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se pastreaza pâna la

sfârsitul anului scolar urmator.

Art.84

(1) Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din catalogul electronic numai de catre secretarii

liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor fi semnate de catre acestia si de catre presedintele

comisiei din centrul de examen în termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

(2) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a

municipiului Bucuresti. Diplomele candidatilor care au sustinut examenul de bacalaureat în sesiunea speciala

prevazuta la art.1, alin.(4) vor fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului

Bucuresti din judetul în care se afla unitatea de învatamânt absolvita de catre acestia.

(3) Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat în alt centru de examen decât unitatea de

învatamânt absolvita, inclusiv pentru cei care au sustinut bacalaureatul în alt judet, completarea diplomei se

face de catre secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a absolvit ultima clasa de liceu, în baza

extrasului din forma tiparita a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a

sustinut bacalaureatul. Diploma va fi semnata de secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a absolvit

clasa a XII-a/a XIII-a si de catre presedintele din centrul de examen la care a fost arondata unitatea scolara la

care candidatul a absolvit cursurile liceale.

Art.85

(1) Pâna la data de 1 octombrie, inspectoratele scolare vor alcatui un raport special despre examenul

national de bacalaureat din anul în curs, care va fi trimis în copie si la M.E.C.T., la Directia Generala

Management Învatamânt Preuniversitar. Raportul anual va fi facut public.

(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfasurarii acestui examen, inclusiv date

despre esantioanele de lucrari reevaluate la decizia comisiei nationale sau judetene. Comisia judeteana va

decide reevaluarea de lucrari la cel putin trei discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat. Numarul minim de lucrari reevaluate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei reevaluari.

Art.86

(1) La organizarea si desfasurarea bacalaureatului în unitatile de învatamânt cu sectiile de liceu pentru

elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac urmatoarele precizari speciale:

a) Pentru un numar de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se

organizeaza subcomisii de bacalaureat.

b) Presedintele comisiei de bacalaureat va fi, de regula, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie

speciala, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I sau II, având una dintre

specialitatile mentionate anterior.

c) Comisiile de bacalaureat vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin

adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:

a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevazatori, respectiv a

limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui

interpret autorizat);

b) marirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente motorii sau

neuro-motorii, care îi împiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;

c) asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor de

examen afisate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente, catre un

profesor asistent, de alta specialitate decât cea la care se desfasoara proba respectiva.

(3) Candidatii cu deficiente din liceele obisnuite pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului

anterior, în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza

conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-o unitate de

învatamânt cu sectie de liceu de învatamânt special.

(4) Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de

bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat/a

municipiului Bucuresti.

Art.87

În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la

domiciliu, ca si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului

Bucuresti pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara.

Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la cererea candidatului si în

baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probei în colectivitate.

Art.88

În situatia în care, în comisiile de examen sau de evaluare, sunt cadre didactice cu domiciliul în alta localitate,

comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va lua toate masurile pentru a asigura, la cererea

acestora, cazarea în spatii apartinând sistemului de învatamânt sau în alte spatii care sa permita încadrarea în baremul prevazut pentru cazare, conform prevederilor legale.

Art.89

(1) Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau

banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor,

fonduri care au ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din

centrele de testare sau de evaluare.

(2) Conducerile unitatilor de învatamânt vor lua toate masurile pentru informarea cadrelor didactice,

elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionate la alin. (1) si pentru a nu permite încalcarea acestora.

CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE.............................................................................................................................1

II. COORDONAREA METODOLOGICA A EXAMENULUI DE BACALAUREAT..............................2

A Comisia Nationala de Bacalaureat ................................................................................................................3

B Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti .........................................................................4

C Comisia de bacalaureat din centrul de xamen................................................................................................6

D Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare ................................................................................16

E . Comisia judeteana/regionala de contestatii ................................................................................................22

F Accesul persoanelor în centrul de examen/ centrul zonal de evaluare......................................................26

G Selectia cadrelor didactice care vor face parte din comisiile de bacalaureat..............................................27

III. ORGANIZAREA EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT ...........................................28

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR................................................................................................................29

V. CONTINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SI STABILIREA PROBELOR....................31

VI. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR............................................................................32

VII. EVALUAREA CANDIDATILOR.........................................................................................................35

VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR..................37

IX. RASPUNDEREA DISCIPLINARA .........................................................................................................39

X. DISPOZITII FINALE...............................................................................................................................41

CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE............................................................................................................................1

Art.1....................................................................................................................................................................1

Art.2....................................................................................................................................................................1

Art.3....................................................................................................................................................................1

Art.4....................................................................................................................................................................1

Art.5....................................................................................................................................................................1

II. COORDONAREA METODOLOGICA A EXAMENULUI DE BACALAUREAT.........................2

Art.6....................................................................................................................................................................2

A Comisia Nationala de Bacalaureat .................................................................................................................3

Art.7....................................................................................................................................................................3

Art.8....................................................................................................................................................................3

Art.9....................................................................................................................................................................3

B Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti ..........................................................................4

Art.10..................................................................................................................................................................4

Art.11..................................................................................................................................................................4

C Comisia de bacalaureat din centrul de examen..............................................................................................6

Art.12..................................................................................................................................................................6

Art.13..................................................................................................................................................................6

Art.14..................................................................................................................................................................7

Art.15................................................................................................................................................................10

Art.16................................................................................................................................................................11

Art.17................................................................................................................................................................12

Art.18................................................................................................................................................................13

Art.19................................................................................................................................................................15

D Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare ................................................................................16

Art.20................................................................................................................................................................16

Art.21................................................................................................................................................................16

Art.22................................................................................................................................................................17

Art.23................................................................................................................................................................19

Art.24................................................................................................................................................................20

Art.25................................................................................................................................................................20

Art.26................................................................................................................................................................21

E. Comisia judeteana/regionala de contestatii .................................................................................................22

Art.27................................................................................................................................................................22

Art.28................................................................................................................................................................22

Art.29................................................................................................................................................................24

Art.30................................................................................................................................................................25

Art.31................................................................................................................................................................25

F Accesul persoanelor în centrul de examen/ centrul zonal de evaluare......................................................26

Art.32................................................................................................................................................................26

Art.33................................................................................................................................................................26

Art.34................................................................................................................................................................27

Art.35................................................................................................................................................................27

Art.36................................................................................................................................................................27

G Selectia cadrelor didactice care vor face parte din comisiile de bacalaureat..............................................27

Art.37...............................................................................................................................................................28

Art.38................................................................................................................................................................28

III. ORGANIZAREA EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT ...........................................28

Art.39...............................................................................................................................................................28

Art.40................................................................................................................................................................29

Art.41................................................................................................................................................................29

Art.42................................................................................................................................................................29

Art.43................................................................................................................................................................29

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR............................................................................................................29

Art.44................................................................................................................................................................29

Art.45................................................................................................................................................................30

Art.46................................................................................................................................................................30

Art.47................................................................................................................................................................30

Art.48................................................................................................................................................................30

V. CONTINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SI STABILIREA PROBELOR...............31

Art.49...............................................................................................................................................................31

Art.50................................................................................................................................................................31

Art.51................................................................................................................................................................32

Art.52................................................................................................................................................................32

Art.53................................................................................................................................................................32

Art.54................................................................................................................................................................32

VI. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR............................................................................32

Art.55................................................................................................................................................................32

Art.56................................................................................................................................................................33

Art.57................................................................................................................................................................33

Art.58................................................................................................................................................................33

Art.59................................................................................................................................................................33

Art.60................................................................................................................................................................34

Art.61................................................................................................................................................................34

Art.62................................................................................................................................................................34

Art.63................................................................................................................................................................35

Art.64................................................................................................................................................................35

VII. EVALUAREA CANDIDATILOR..........................................................................................................35

Art.65................................................................................................................................................................35

Art.66................................................................................................................................................................36

Art.67................................................................................................................................................................36

Art.68................................................................................................................................................................36

Art.69................................................................................................................................................................36

Art.70................................................................................................................................................................37

Art.71................................................................................................................................................................37

VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR..................37

Art.72................................................................................................................................................................37

Art.73................................................................................................................................................................38

Art.74................................................................................................................................................................38

Art.75................................................................................................................................................................38

Art.76................................................................................................................................................................39

IX. RASPUNDEREA DISCIPLINARA ........................................................................................................39

Art.77................................................................................................................................................................39

Art.78................................................................................................................................................................39

Art.79................................................................................................................................................................40

Art.80................................................................................................................................................................40

Art.81................................................................................................................................................................40

Art.82................................................................................................................................................................40

X. DISPOZITII FINALE...............................................................................................................................41

Art.83...............................................................................................................................................................41

Art.84................................................................................................................................................................41

Art.85................................................................................................................................................................41

Art.86................................................................................................................................................................41

Art.87...............................................................................................................................................................41

Art.88................................................................................................................................................................42

Art.89................................................................................................................................................................42

Art.90................................................................................................................................................................42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare