14 nov. 2020

14.11.2020 Întrebări- răspunsuri

 1. Buna ziua!

Sunt profesoara in judetul Constanta.Astazi am fost infirmati de catre  
conducerea scolii ca pe perioada cat vom functiona in sistem online nu vom  
primi indemnizatia de hrana si sporul neuropsihic.D-na director a precizat  
ca au primit pe grupul cu directorii aceasta dispozite..Cum vedeti  
dv.aceasta aberanta decizie?.Este legala?

Cu stimă, S.A.

Răspuns:

Nu există o bază legală pentru neplata indemnziației de hrană și a sporului neuropsihic, dat fiind că ele nu se achită din bunăvoința angajatorului, ci sunt reglementate de Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

1.   Indemnizația de hrană este prevăzută la art. 18 alin. (2) : Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).


2.   Sporul neuropsihic este prevăzut la art. 16 pct. B cap. I Anexa nr. 1 dinPentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4-6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.

Prin urmare, niciunul din cele două (indemnizație, spor) nu este condiționat sau influențat de locul de desfășurare a activității didactice sau de modalitatea de predare, respectiv față în față cu elevul sau prin intermediul tehnologiei.


2. Buna ziua, dl Senator!

Vă rog să mă ajutați în clarificarea unei probleme legată de concediul de  
odihnă plătit în cazul cumulului de funcții.
Sunt încadrată ca laborant de 30 ani, ca funcție de bază. Din anul 2006,  
particip la concursul de Titularizare și ocup 1/2 norma didactică, profesor  
calificat, grad didactic II.
Întrebarea mea este: Mă încadrez sau nu la art.3, alin. 1 care a fost  
abrogat?

Art. 3 alin. 1 prevedea că: „salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe  
lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la  
concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază.  
Unitatea în care salariaţii cumulează le va acorda, la cerere, un concediu  
fără plată pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealaltă  
unitate”.

În măsura în care aveți disponibilitate, aștept un sfat de la dvs.

Mulțumesc mult! B.V.

Răspuns:

Conform art. 29 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019, beneficiați, în calitate de personal didactic auxiliar (laborant) cu 30 de ani de vechime, de 28 de zile de concediu de odihnă.

De asemenea, beneficiați și de un concediu suplimentar, conform prevederilor alin. (5) al art. 29 din Contractul colectiv de muncă: Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3

În cazul în care acest articol nu a fost aplicat, depuneți o solicitare la comisia paritară constituită la nivelul unității dumneavoastră de învățământ. 

 

Pentru activitatea didactică beneficiați deconcediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, potrivit art. 2 alin. (5) din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ aprobate prin OMECTS nr. 5559/2011: Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).

 

Cele două tipuri de concedii se cumulează, deoarece alin. (1) al art. 3 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, a fost aborgat prin Legea nr. 31/31.03.2020.

Anterior abrogării, art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, avea următorul conținut: 

Salariaţii care indeplinesc prin cumul, pe linga functia de baza, cu o norma întreaga, o alta functie, au dreptul la concediul de odihnă platit numai de la unitatea în care au functia de baza. Unitatea în care salariaţii cumuleaza le va acorda, la cerere, un concediu fără plata pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealalta unitate”.


Mulțumesc SOLE

5 nov. 2020

Senator Liviu Marian Pop mandat 2017-2020

 

1. Lege 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L405FP.pdf
2. Lege 54/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L301FP.pdf
3. Lege 71/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L536FP.pdf  
4. Lege 95/2018 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L450FP.pdf
5. Lege 108/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L339FP.pdf
6. Lege 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L170FP.pdf
7. Lege 131/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L052FP.pdf
8. Lege 193/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L066FP.pdf
9. Lege 195/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L444FP.pdf
10. Lege 197/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L095FP.pdf
11. Lege 200/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L490FP.pdf
12. Lege 205/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L254FP.pdf
13. Lege 212/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L399FP.pdf
14. Lege 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L295FP.pdf
15. Lege 219/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L308FP.pdf
16. Lege 227/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L443FP.pdf
17. Lege 289/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L588FP.pdf
18. Lege 310/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L237FP.pdf
19. Lege 332/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L094FP.pdf
20. Lege 334/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L093FP.pdf
21. Lege 336/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară https://senat.ro/legis/PDF/2017/17L445FP.pdf
22. Lege 343/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L497FP.pdf
23. Lege 21/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L407FP.pdf
24. Lege 28/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L042FP.pdf
25. Lege 38/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L378FP.pdf
26. Lege 36/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L256FP.pdf
27. Lege 78/2020 Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L146FP.pdf
28. Lege 105/2019 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L017FP.pdf
29. Lege 116/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L072FP.pdf
30. Lege 120/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L347FP.pdf
31. Lege 135/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L736FP.pdf
32. Lege 175/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L149FP.pdf
33. Lege 221/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2018/18L652FP.pdf
34. Lege 255/2019 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L023FP.pdf
35. Lege 260/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L267FP.pdf
36. Lege 23/2020 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L407FP.pdf
37. Lege 56/2020 Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid – 19 https://senat.ro/legis/PDF/2020/20L184FP.pdf
38. Lege 80/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2020/20L238FP.pdf
39. Lege 87/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L076FP.pdf
40. Lege 105/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L599FP.pdf
41. Lege 185/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2020/20L363FP.pdf
42. Lege 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii https://senat.ro/legis/PDF/2020/20L104FP.pdf
43. Lege 226/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 https://senat.ro/legis/PDF/2020/20L471FP.pdf

29 oct. 2020

Întrebări despre sistemul de învățământ

Reluăm această rubrică.

În partea stângă a acestui blog aveți posibilitatea să adresați întrebări pe teme de educație.

Mă străduiesc să vă răspund cât mai repede și cât mai documentat.

Mereu al dumneavoastră, prof. Liviu Marian Pop


Postări populare