23 dec. 2008


Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet.

Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!


prof. Liviu Marian Pop

22 dec. 2008

ANEXA NR. 2 la Metodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar Maramures

ANEXA NR. 2

la Metodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,

aprobată prin OMECT nr. 5743/ 28.10.2008

CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Unitatea şcolară _____________________________________________________________________________

Candidat ___________________________________________________________________________________

Total punctaj acordat _____, ______ puncte

Tipul activităţii

Cadru didactic

ISJ

I. Inspecţia şcolară la clasă

Pentru restrângere de activitate, inspecţia şcolară se face în cazul în care sunt vizate două sau mai multe cadre didactice de aceeaşi specialitate la nivelul unităţii de învăţământ, în urma aplicării criteriilor II-VI, dacă punctajul acordat diferă până la maximum 1 p.

Inspecţia şcolară la clasă este realizată în perioada 16 martie – 3 aprilie 2009 de către o comisie numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprecierea inspecţiei şcolare se exprimă prin note de la 10 la 1.

Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5 obţinute la inspecţia şcolară se include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice la nivelul unităţii de învăţământ, dar nu se va include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice de către comisia judeţeană pentru soluţionarea cererilor de restrângere de activitate. Pentru notele de la 10 la 5 punctajul acordat este egal cu nota acordată împărţită la 10.II. Nivelul studiilor

A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire 6 p

B. * Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire 8 p

C. Maiştri-instructori, absolvenţi de:

1. şcoala postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 5 p

2. liceu + şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 5 p

D. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului postliceal, respectiv şcoala postliceală sau şcoala de maiştri, cu a doua specializare. 6 p

E. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu diplomă de absolvire. 8 p

F. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă. 9 p

G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă. 10 p

H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi cu:

1. o altă licenţă 3 p

2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre 2 p

3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre 2 p

4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre 1,5 p

5. masterat 1 p

6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre 1 p

7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre 1 p

8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre 0,5 p

NOTĂ

*1. Educatoarele şi învăţătorii care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior de scurtă/lungă durată. Pentru institutorii aflaţi în restrângere care solicită trecerea în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare, punctajul se calculează astfel:

- la nivelul unităţii şcolare se evaluează ca institutor;

- la nivelul inspectoratului şcolar se evaluează ca absolvent cu studii superioare de lungă/scurtă durată/studii universitare de licenţă.

Pentru institutorii care solicită trecerea prin pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/scurtă durată/studii universitare de licenţă.

2. Punctajul de la literele A-G nu se cumulează.

3. Punctajul de la literele G-H se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera G punctele 1-8.III. (1) Gradul didactic

a) Definitivat - 6 p;

b) Gradul didactic II - 10 p;

c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 12 p;

d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă - 24 p.

(2) Media de absolvire pentru debutanţi (0 – 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

• Media 10 - 5 p;

• Media 9 - 9,99 - 4 p;

• Media 8 - 8,99 - 3 p;

• Media 7 - 7,99 - 2 p;

• Media 6 - 6,99 - 1 p.

NOTĂ

1. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit.

2. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic, dacă au fost obţinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).

3. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului “admis” i se echivalează acest calificativ cu media 10.IV. Rezultatele obţinute în activitatea didactică

Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2006/2007 şi 2007/2008) şi echivalentul acestora în puncte:

- Foarte bine - 10 p;

- Bine - 7 p;

- Satisfăcător - 2 p;

- Nesatisfăcător - 0 p.

NOTĂ

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se va lua în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2008-2009.

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2007 se va lua în considerare calificativul pentru anul şcolar 2007-2008 şi calificativul parţial din anul şcolar 2008-2009.

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele, pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).V. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.

1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi (2006/2007 şi 2007/2008) la nivelul:

a) unităţii de învăţământ (de exemplu: activitate în comisia metodică, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, alte activităţi şi responsabilităţi); max. 4 p

. coordonator/ membru proiect/ program (inclusiv PDI): 0,20/ 0,10 p

. membru/ observator Consiliu de Administraţie: 0,30/ 0,10 p

. membru Comisie Paritară, adeverinţă certificată de către directorul şcolii şi de către liderul de sindicat: 0,10 p

. responsabil catedră/ comisie metodică/ comisii tematice: 0,20 p

. responsabil cu dezvoltarea profesională: 0,20 p

. îndrumător practică pedagogică studenţi: 0,20 p

. referat comisie metodică: 0,20 p

. lecţie demonstrativă comisie metodică: 0,20 p

. interasistenţe la lecţii: 0,30 p

. confecţionare material didactic (elaborarea de ghiduri metodologice/ culegeri de teste/ softuri educaţionale/ proiecte opţionale CDŞ/ caiete de laborator/ culegere de texte ajutătoare activităţii didactice etc. de uz intern vizate de inspectorul şcolar de specialitate şi de şeful de catedră şi înregistrate la biblioteca şcolii): 0,20 p

. amenajarea colţului metodic: 0,20 p

. performanţe profesionale/ olimpiadă/ concursuri/ admitere în învăţământul superior: 0,20 p

. coordonator/ redactor/ îndrumător/ colaborator al unei reviste de specialitate/ publicaţii în reviste: 0,30/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p

. activităţi metodico - ştiinţifice extraşcolare (muzee, excursii etc.): 0,20 p

. coordonator/ membru Comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie: 0,30/ 0,15 p

. coordonator/ îndrumător/ colaborator la pagina web: 0,20/ 0,10/ 0,05 p

. consilier educativ: 0,30 p

. performanţe profesionale la şcolile incluzive: 0,10 p

. implicarea în alte comisii: 0,10 p

Notă: În cazul:

- referatelor şi a lecţiilor demonstrative se vor preciza: tema, data susţinerii, grupul ţintă, rezultatele certificate de către şeful de catedră/ comisie, de către responsabilul cu dezvoltarea profesională şi de către directorul şcolii

- interasistenţelor la lecţii se vor ataşa copii după fişele de observare a lecţiilor atât ale celor care au venit în asistenţă, cât şi ale orelor asistate, din care să reiasă calificativele acordate, vizate de către conducerea şcolii

b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene, altele); max. 4 p

. metodist ISJ/ CCD: 0,40 p

. formator local/ regional (adeverinţă atestată de CCD şi inspectorul şcolar de specialitate): 0,10 p

. preşedinte/ membru al consiliului consultativ al inspectorului şcolar de specialitate: 0,30/ 0,15 p

. coordonator judeţean/ zonal cerc pedagogic: 0,20/ 0,15 p

. referat cerc pedagogic: 0,20 p

. lecţie demonstrativă la cerc pedagogic: 0,30 p

. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicări/ conferinţe la nivelul judeţului (adeverinţă atestată de inspectorul şcolar de specialitate): 0,20 p

. membru Comisie Paritară, document atestat de inspectorul şcolar general şi de liderul de sindicat: 0,10 p

. coordonator judeţean/ coordonator centru/ profesor în Centrul Judeţean al Tinerilor Capabili de Excelenţă: 0,30/ 0,25/ 0,20 p

. lucrări publicate în presă, pe Internet etc. (se va specifica numele ziarului, data apariţiei şi pagina; adresa de Internet etc.): 0,20 p

. coordonator/ redactor/ îndrumător/ colaborator revistă şcolară: 0,40/ 0,40/ 0,20/ 0,10 p

. preşedinte/ vicepreşedinte/ secretar/ membru în atestatele/ certificările de competenţe profesionale: 0,10 p

. preşedinte/ vicepreşedinte/ secretar/ membru/ profesor evaluator/ profesor traducător în examenul naţional de bacalaureat/ teza unică/ testare naţională/ capacitate: 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p

. implicarea în alte comisii: 0,10 p

. preşedinte/ vicepreşedinte/ secretar/ membru/ însoţitor/ supraveghetor în olimpiada de specialitate: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,30/ 0,20/ 0,20 p

. preşedinte/ vicepreşedinte/ secretar/ membru/ însoţitor/ supraveghetor în concursuri şcolare: 0,20/ 0,20/ 0,10/ 0,10/ 0,05/ 0,05 p

. performanţe profesionale/ olimpiadă/ concursuri: 0,20 p

c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, altele). max. 6 p

. formator naţional: 1,00 p

. membru al Comisiei Naţionale de Specialitate: 0,75 p

. membru al unei alte comisii naţionale de specialitate (ex. comisia naţională de evaluare): 0,75 p

. membru Comisie Paritară: 0,25 p

. coordonator/ redactor/ îndrumător/ colaborator al unei reviste: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,10 p

. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicări/ conferinţe la nivel naţional (document atestat de MECT/ alt ISJ/ societate ştiinţifică/ culturală): 1,00 p

. programe de documentare şi schimb de experienţă la nivel naţional, avizat de MECT: 0,50 p

. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p

. însoţitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p

. evaluator la concursuri şcolare: 0,20 p

. însoţitor la concursuri şcolare: 0,05 p

. performanţe olimpiadă/ concursuri: 0,50 p

d) internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, participări la seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese, altele). max. 8 p

. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicări/ conferinţe/ colocvii/ congrese de specialitate/ la nivel internaţional (adeverinţă avizată de MECT/ alt ISJ/ societăţi ştiinţifice/ culturale): 1,50 p

. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p

. însoţitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p

. performanţe olimpiadă/ concursuri: 2,00 p

. (co)autor lucrări publicate: 2,00 p

. (co)autor cursuri de formare: 1,00 p

. participare la cursuri de formare: 1,00 p

NOTĂ

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 în primul an de activitate în specialitatea nou dobândită, se va lua în considerare numai activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2008-2009.

b) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

d) Punctajele defalcate pe subcriteriile prevăzute la V.1. sunt maxime.

2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009):

a) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (participarea în colective de elaborare) max. 4 p pentru toate programele

b) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 7 p / manual / împărţite la numărul de autori, dar nu mai mult de 14 p pentru toate manualele şcolare

c) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN; 5 p / lucrare / monografie împărţite la numărul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrările

d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular / împărţite la numărul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile / auxiliare curriculare

e) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN. 0,5 p / articol/ împărţite la numărul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1 p /studiu / împărţit la numărul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile

f) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu. 5 p pentru fiecare carte publicată /împărţite la numărul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărţile

g) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. max. 5 p / împărţite la numărul de autori

h) metodologii şi proceduri de implementare a acestora, emise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 1 p / metodologie sau procedură, dar nu mai mult de 5 p pentru toate metodologiile şi procedurile

3) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior. max. 3 p

. formator/ formabil la cursuri (aviz ISJ): 0,20/ 0,05 p / curs finalizat, dar nu mai mult de 1,00 p pentru toate cursurile

. coordonator/ membru/ aplicant în cadrul unui proiect câştigat/ elaborare proiect depus: 0,30/ 0,20/ 0,10 p / proiect câştigat/ 0,10 p / proiect depus, dar nu mai mult de 2,00 p pentru toate proiectele

4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:

a) program de lungă durată (90 de credite) - 3 p;

b) program de durată medie (60 de credite) - 2 p;

c) program de scurtă durată (30 de credite) - 1 p;

d) program cu mai puţin de 30 credite – 0,5 p;

5) Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009) cu adeverinţă/certificat/diplomă 1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.

NOTĂ:

Pentru cadrele didactice care solicită pretransferul/transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.

Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Detalierea punctajelor prevăzute la punctul V din prezenta anexă se va face în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi se afişează odată cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate.VI. Criterii de vechime:

- vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei câte 0,1 p / pentru fiecare an întreg de învăţământNOTĂ

. Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.

. După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:

a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;

b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;

c) părinţi cu domiciliul în localitate;

d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă);

e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ;

f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate).Observaţie.

  1. Certificarea documentelor se face în conformitate cu documentele existente în dosarele comisiilor, comitetelor, cercurilor pedagogice, statistici, rapoarte, decizii, soft-uri, site-uri şi alte documente şcolare. Orice certificare fără acoperire constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform Legii nr. 128/ 1998, privind Statutul personalului didactic.
  2. Această detaliere a fost discutată şi aprobată în Comisia Paritară la nivel judeţean în data de 04.XII.2009 şi în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş în data de 10.XII.2008.
  3. Nu se admit documente aduse ulterior înregistrării dosarului.
  4. Directorii, liderii de sindicat din şcoală şi candidaţii vor semna prezenta fişă. Peste semnătura directorului se aplică ştampila.

Inspector şcolar general,

prof. Pocol Sandu


Lider SLÎ MM,

prof. Pop Liviu Marian

Pusca si cureaua lata

LA tristete o puteti asculta

Urare FSLI

NUMAI DE BINE

P.S. asteptati sa treaca secundele si apoi download.

Miscare Personal 2009 - Centralizator si modificare metdologie

O R D I N privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/22.12.2004

C E N T R A L I Z A T O R privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

O R D I N nr.5869 privind modalitatea de aplicare a unor prevederi ale O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008

O R D I N nr.5869 privind modalitatea de aplicare a unor prevederi ale O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

19 dec. 2008

Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a instrumentelor de lucru privind studiile de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a abs de inv superior

Ordin nr. 6012/21.11.2008 pentru aprobarea Metodologiei şi a instrumentelor de lucru privind studiile de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din România

Nereguli in acordarea salariilor de merit din scoliSindicatul Liber din Invatamant (SLI) Maramures trage un semnal de alarma cu privire la neregulile descoperite in acordarea slariilor de merit din scolile maramuresene.


“Stim ca sunt probleme la nivelul unor unitati scolare, in sensul in care nu a fost respectata metodologia de acordare a acestor salarii, fapt pentru care SLI Maramures a inaintat o adresa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, in care am cerut ca pe langa lista nominala din unitatile scolare, care trebuie inaintata ISJ, sa fie solicitat si procesul verbal al consiliului de administratie in care s-au aprobat lista beneficiarilor. Sunt semnale ca in unele scoli se acorda salariile de merit ca masuri compensatorii, reglari de conturi si facilitati, schimbandu-se radical scara valorii la nivelul unitatilor scolare. Mai grav este ca in unele scoli nu se face nici macar o evaluare a calitatii ci doar o supunere la vot, ceea ce contravine metodologiei”, a declarat presedintele SLI Maramures, Liviu Marian Pop.


Sindicalistii spun ca, in prima sedinta de comisie paritara de anul viitor, dar nu mai tarziu de 15 ianuarie, vor analiza situatia acestor salarii de merit, deoarece din 19 ianuarie se va intra intr-o alta perioada delicata, acordarea gradatiilor de merit.


“Acolo unde se vor constata nereguli vor fi luate cel putin doua masuri: necordarea salariilor de merit pentru toti angajatii din unitatea respectiva si sanctionarea celui vinovat pentru nerespectarea metodologiei”, a adaugat Liviu Marian Pop.


Salariile de merit se acorda prin ordin de ministru si sunt in cuantum de 15% din salariu si se acorda pentru 15% dintre angajatii unei unitati de invatamant. Metodologia spune ca aceste salarii de merit se aloca la nivelul unitatilor scolare, unde se rezolva si contestatiile.


Tania Purcaru

Sursa: citynews

Miniştrii viitorului Executiv se vor confrunta cu numeroase probleme nerezolvate

Noul guvern se va confrunta cu probleme dificile. Dacă totul merge conform planului, noul Executiv s-ar putea apuca de muncă înainte de Crăciun. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că pe fondul crizei mondiale, provocările sunt mari, iar miniştrii vor avea o misiune grea.

Cele mai grele sarcini sunt în ograda ministerelor sociale. De exemplu, viitorul ministru al Muncii, Marian Sârbu, trebuie să găsească soluţii, adică bani, pentru majorarea pensiilor şi a salariilor, dar şi pentru ajutoarele de şomaj.

Nici Ion Bazac nu scapă mai uşor, pentru că şi în sănătate sunt probleme mari legate de serviciile medicale gratuite sau asigurările private.

Ecaterina Andronescu, o mai veche cunoscătoare a lipsurilor din învăţământ, are pe cap o listă întreagă de probleme: salariile dascălilor, programa şcolară încă aglomerată sau şcolile neîngrijite.

Viitorul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, nu va fi nici el lipsit de griji, pentru că autostrăzile şi infrastructura feroviară sunt adevărate provocări.

Şi cum trăim o perioadă de criză economică şi financiară, e clar că cel care va ocupa scaunul de ministru de Finanţe, adică Gheorghe Pogea, trebuie să fie pregătit pentru confruntările cu deficitul bugetar, pe care probabil că va fi obligat să-l echilibreze prin majorarea unor taxe şi impozite.

Sursa: www.realitatea.ro

18 dec. 2008

Salariu de merit- sondaj

Am initiat acest sondaj tocmai pentru a vedea daca se respecta aceasta metodologie in toate unitatile.
Astept comentariile dumneavoastra.
Va multumesc

Mama lui Emil cel Mic

Pe o stâncă neagră,
într-un vechi sătuc,
chiar într-o căsuţă,
lângă un pătuc,
plânge şi suspină o bătrână mică,
care are fiul cât un puştiulică.
Căci la guvernare fiul ei iubit
a plecat aseară şi n-a mai venit.
Celularul sună noaptea jumătate.
Nu-i semnal,
şi totuşi:
– Oare cine-i, frate?
– Eu sunt, bună maică,
fiul tău dorit,
n-a mai mers Taromu’
şi n-am mai venit.
Sun din Capitală,
voi fi premier.
M-a numit chiar Zeus,
sunt timonier.
Căpitan e dânsu’,
e ca la armată.
Mica mea oştire fuge sfărâmată.
Vine criza, foamea,
oamenii mă-njur.
L-am servit pe dânsu’,
m-a mâncat în cur.
– Ce spui tu, străine?
Emil e departe,
cică de Băsescu nu se mai desparte.
Am crezut că-i glumă,
dar era să mor.
L-am văzut aseară la televizor.
Emil e cuminte,
nu e derbedeu.
De eşti tu acela,
nu-ţi sunt mamă eu!
Lasă-mă cu Zeus,
fincă omul chel
se joacă cu tine
cum do­reşte el.
Te-a numit pe tine după Stolojan.
Crezi că e pe bune?
Te-a luat de fazan.
Am vorbit cu tac-tu,
ascultă-l pe moş:
după tine vine Leana lu’ Cocoş.
Du-te la Băsescu,
fă-i un ultim sluj,
apoi ia Taromu’,
să te-ntorci la CLUJ

Postări populare