30 iun. 2011

Incepe dezbaterea pe Metodologiile de aplicare a LEN

4-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de absolvenții învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională în vederea continuării studiilor în învățământul terțiar non-universitar
4-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării profesionale
4-Jul-11 Ora 9,00 Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal
4-Jul-11 ora 10.00 HG privind înființarea Centrului Național de Instruire Diferențiată
4-Jul-11 ora 14.00 Metodologie privind evaluarea metodico-științifică a manualelor școlare
4-Jul-11 Ora: 9,00 Metodologia de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor oferite
4-Jul-11 Ora: 10,00 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
4-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională
5-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
5-Jul-11 Ora 9,00 Instrumente şi metodologii comune referitoare la formarea specialiştilor în consiliere şi orientare în educație și formare profesională, utilizarea instrumentelor Europass şi Youthpass
5-Jul-11 Ora 12,00 Metodologie pentru identificarea, evaluarea și recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale
5-Jul-11 Ora 10,00 Metodologie pentru stabilirea relaţiilor juridice, patrimoniale, financiare şi administrative ale unităţilor de învățământ confesional preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a LEN
5-Jul-11 Ora: 14,00 Metodologia privind recunoaşterea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
5-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind  mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul şcolar 2012-2013
5-Jul-11 Ora: 11,00 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti de Resurse și Asistenţă  Educaţională
5-Jul-11 Ora:12,00 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
5-Jul-11 ora 11,00 Primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, în anul școlar/universitar 2011-2012
5-Jul-11 ora 11,00 Școlarizarea cetățenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate și a etnicilor romîni cu domiciliul stabil în străinătate în învățământul  din România, în anul școlar/universitar 2011-2012
6-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar
6-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă
6-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea  unităţilor care oferă activitate extraşcolară
6-Jul-11 Ora 12,00 Regulament cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare în învăţământul preuniversitar
6-Jul-11 Ora: 9,00 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar
6-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
6-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
7-Jul-11 Ora 9,00 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
7-Jul-11 Ora 11,00 Metodologiile specifice pentru predare şi educare la limba şi literatura maternă, la limba şi literatura română după programe şcolare specifice,  la istoria şi tradiţiile naţionale şi la educaţie muzicală
7-Jul-11 Ora: 9,00 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în management educațional
7-Jul-11 Ora: 10,00 Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ
7-Jul-11 Ora: 12,00 Regulament de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului de artă
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului sportiv integrat
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului sportiv suplimentar
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind constituirea Registrului național al performanței sportive
8-Jul-11 Ora: 12,00 Norme metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din unităţile de învăţământ, unităţile conexe şi a personalului de conducere, îndrumare şi control din IŞJ/IŞMB/CCD
8-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică
8-Jul-11 Ora: 11,00 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare
11-Jul-11 Ora 9,00 Regulamentul de organizare și desfășurare a inspecţiei şcolare
11-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologie privind constituirea unei rețele permanente de unități de învățământ în vederea realizării pregătirii practice
11-Jul-11 Ora: 12,00 Regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
11-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
11-Jul-11 Ora: 14,00 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind evaluarea, asistența psiho-pedagogică, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale
12-Jul-11 Ora 9,00 Regulamentul de organizare și funcționare  a învățământului specia
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
12-Jul-11 Ora 10,00 Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie
13-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea centrelor de excelență
13-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea programelor de tip „Şcoala după şcoală”
13-Jul-11 Ora 10,00 Metodologia de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă
14-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind acordarea subvenției pentru acoperirea costurilor aferente frecventării liceului pentru copiii proveniți din mediul rural și din grupurile dezavantajate socio-economic
14-Jul-11 Ora 9,00 Criterii generale de acordare a burselor de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social şi alte burse
14-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind examinarea stării de sănătate a elevilor
14-Jul-11 ora 10.00 Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru derularea activităților de sprijin a copiilor și tinerilor capabili de performanțe deosebite
14-Jul-11 ora 14.00 Metodologie privind evaluarea metodico-științifică a manualelor școlare
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind acordarea titlului de profesor - emerit
14-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologie  privind constituirea corpului  profesorilor  mentori pentru formarea iniţială şi inserţia profesională a cadrelor didactice stagiare
15-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea alternativelor educaționale
15-Jul-11 Ora 9,00 Hotărâre privind sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate
15-Jul-11 Ora: 14,00 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivarea în învățământ
15-Jul-11 Ora: 11,00 Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
15-Jul-11 Ora: 10,00 Regulament de organizare şi funcţionare al Casei Corpului Didactic
15-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia privind acordarea titlului „Profesorul Anului” în învăţământul preuniversitar
5-6.07.2011 Ora 10-14 Aprobarea Curriculum-ului Naţional (planuri-cadru şi programe)
6, 13.07.2011 Ora 10-14 Metodologie privind elaborarea manualelor şcolare alternative
7-8.07.2011 Ora 10-14 Set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza şi prognoza activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii26 iun. 2011

Tentativa de plata in comisiile de titularizare din 2011

MECTS continua aruncarea cu nimicuri si ramasite catre corpul profesoral.
Neavând suficiente persoane care să se înscrie în comisiile de concurs au emis ordinul cu plata celor care fac parte din aceasta comisie cu speranta ca vor motiva pe cineva.
Un supraveghetor primeşte suma de 20 de lei BRUT pentru 6 ore.
Vor participa  cu siguranta doar cei care sunt fortati de directori si inspectori, asta pentru ca riscul la care se expune un profesor pentru 20 de lei BRUT pe zi este imens.
Celelalte sume le gasiti in ORDIN CARE ESTE POSTAT AICI
P.S. Astept reactiile mai ales din partea celor din MECTS care am inteles ca sunt fideli cititori ai blogului meu,

22 iun. 2011

Curtea de Conturi interpreteaza ciudat LEN si LSU

Zilele trecute am primit un proces verbal de constatare in urma uni control la o unitate scolara.
In urma acestui control persoanele care au sporuri peste 30% trebuie sa returneze diferenta intre procentele alocate (dirigentie, gradatie de merit, spor de rural , simultan, spro conditii grele)
Este vorba despre sume cuprinse intre 3 si 20% din salariu, care pot ajunge chiar si la 3.000 lei de persoana. . Daca totusi profesorii vor fi nevoiti sa dea banii inapoi, bineinteles ca vom actiona Curtea de Conturi in instanta. In prealabil insa, noi am trimis adrese atat catre Curtea de Conturi, Ministerul Educatie, cat si catre cel de Finante
Din puntul meu de vedere reprezentantii Curtii de Conturi au interpretat gresit normele in vigoare, spunand ca Legea Salarizarii Unitare este prioritara si nu cea a Educatiei Nationale.
Tocmai de aceea sporurile unui dascal nu puteau depasi un procent de 30% din salariu, dar, un diriginte care are si gradatie de merit primeste sporuri de 35%, daca mai lucreaza si in mediul rural si mai preda si la clase simultane, atunci evident ca procentul creste.
Se creeaza insa un precedent periculos pentru toti colegii din invatamant aflati in sitatia celor de mai sus

20 iun. 2011

Dezinformeaza domnul ministru

DeAm avut la sfarsitul saptamanii trecute cateva schimburi de replici cu tovarasul ministru Funeriu legat de problema diminuarii salariilor in luna mai fata de luna aprilie. Am spus atnci ca dezinformeaza ca de obicei.
Acuma sunt nevoit sa postez un asemenea caz pentru a demonstra din nou ca intentia guvernului Boc este mereu aceea de a diminua salariile in sistemul de invatamant.
Explicatiile sunt de prisos.... Iar lipsa de reactie inexplicabila 

17 iun. 2011

Consecinta reducerii salariului de incadrare in invatamant

Reducerea salariului de incadrare (chiar daca salariu net ramane acelasi sau este plus minus 2-3%) reduce si cuantumul sporurilor de pana la 30% de care poate beneficia personalul din invatamant.
Adica un profesor care avea 1000 de lei incadrare in aprilie putea sa beneficieze de sporuri de pana la 30%, adica de 300 de lei.
 Diminuand salariu de incadrare la 800 de lei acesta va putea beneficia de sporuri de 240 lei.

Toti cei care au dirigentie (10%) si gradatie de merit (25%)  vor avea cu 5% mai putin. Daca mai lucreaza in invatamntul special si/sau in mediu rural si/sau clase de simultan reducerea este si mai mare.
 Iar daca ne gandim si la regulamentul pentru acordarea de sporuri pentru conditii periculoase in cuantum de pana la 15% vom constata o plafonare si diminuare a salariilor pentru cel putin jumatate dintre angajatii din invatamant.

A NU SE UITA UN ASPECT IMPORTANT ...NEFIIND EMISE DECIZII DE REINCADRARE SI NICI MODIFICARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA NU SE PUTEAU EMITE FLUTURASI CU INCADRARE REDUSA

15 iun. 2011

FSLI obtine clarificarea sporului de stabilitate

Avem un guvern plin de "experti" si pseudoexperti care si-au angajat raspunderea atât pe Legea Educatiei Nationale cât şi pe Legea Salarizarii Unitare (asta în 2010), spunând atunci că sunt perfecte...
Le lăudau şi proslaveau mai ceva ca înainte de 1989, iar în mai 2011 şi-au angajat răspunderea pe o lege care modifica în câteva puncte cele două LEGI PERFECTE.
Prin această modificare se anula un drept din LEN.
Consecventă principiilor sale Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a adresat o adresă atât M Muncii (răspunsul este AICI) cât şi celor din ministerul educaţiei pentru a repara eroarea din lege.
Astfel am primit un răspuns de care nu era nevoie dacă reuşeau cu adevărat să facă legile bine. Pentru asta însă e nevoie de adevăraţii specialişt, iar FSLI a demonstrat şi de data aceasta că îi are.
Sper ca acest răspuns să fie luat în calcul de cei care aplică legea.
Adresa FSLI şi răspunsul MECTS le găsiţi AICI

14 iun. 2011

M-am decis,,,Portocaliul, culoarea mea de protest

Pana in momentul in care va incepe negocierea CCM la nivel de ramura invatamant voi aparea in conferintele de presa sau emsiunile televizate doar cu nuanta de portocaliu.
Am spus asta si azi in cadrul conferintei de presa CITY NEWS CLICK AICI

Raspuns MECTS catre FSLI privind situatia absolventilor de facultati particulare

In urma adresei FLSI, MECTS a raspuns cu privire la situatia absolventilor de facultati particulare.
Raspunsul il gasiti AICI
E un pas inainte in ceea ce priveste clarificarea acestei probleme

8 iun. 2011

Ordine plata personal didactic care face parte din comisiile de admitere si de bacalaureat

ORDIN privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012


ORDIN privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea naţionala a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competențelor profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal - sesiunile anului 2011

DEZBATEREA METODOLOGIILOR INCEPE SI LA TVR INFO

Azi, 8 iunie 2011, incepand cu ora 17.00, la TVR INFO sunt invitat sa dezbat Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar- PROIECTUL INITIAT DE MECTS
Voi incerca sa scot in evidenta lipsa de viziune a "expertilor din MECTS" care nu au predat niciodata, dar ne dau sfaturi.
Daca ati avut timp sa cititi acest proiect va invit sa comentati.

6 iun. 2011

Ministerul mimeaza transparenta decizionala

Am citit pe site-ul MECTS declaratia de presa a doamnei secretar de stat . Mi-a atras atentia pasajul:
"Vă anunţ, totodată, că astăzi pleacă invitaţiile pentru federaţiile sindicale, pentru reprezentanţii sindicatelor, precum şi pentru patronate, pentru ca în cursul zilei de vineri să stabilim şi să convenim calendarul dezbaterii şi al muncii. O să rog colegele la ieşirea din sală să vă ofere procedura de transparenţă decizională pe care actele normative au urmat-o începând cu data de 13 ianuarie 2011. Credem că o să vă placă ideea. În acest moment, aveţi parcursul clar al legislaţiei secundare. Discutăm în acest moment de următorul traseu: 1.493 cadre didactice au redactat drafturile de metodologii, din acestea 68% sunt membri de sindicat, precizez - nu lideri de sindicat, ci membri de sindicat, şi aproximativ 50% - în unele grupuri de lucru peste 50% - sunt cadre didactice direct de la catedră, fără funcţii de conducere."
In Romania gradul de sindicalizare este de peste 95% si de aici putem trage concluzia "cat de greu" au gasit cei din MECTS persoane pentru redactarea acestor metodologii, in asa fel incat procentul sa fie de 68%...
Si iarasi eterna problema a "specialistilor" care nu predau dar care emit ordone si metodologii pentru cei de la catedra, adica 50% dintre cei care au redactat.
Una peste alta vedem vineri "graficul de transparenta" si cu siguranta vom face publice propunerile de modificare a metodologiilor.
Cum vor arata depinde de noi...

Incepe corectarea si completarea LEN

Prin postarea in dezbatere publica a celor peste 60 de metodologii , pe care le gasiti AICI, MECTS continua corectarea si completarea Legii Educatie Nationale, pe care si-au angajat raspunderea.
Nu am avut timp sa le lecturez pe toate dar cu siguranta vom avea multe de discutat pe marginea acestor proiecte.
Care va fi forma finala vom vedea peste 30 de zile...

1 iun. 2011

Sporul de stabilitate clarificat in urma demersurilor FSLI

Chiar daca ministrul Funeriu este impotriva mamicilor prin Legea care a diminuat salariile in invatamant cu 33%, FSLI a cerut  Ministerului Muncii clarificari privind conditiile de acordare a sporului de stabilitate in invatamant.
Prin raspunsul Ministerului Muncii, click AICI,  este clarificat in sens pozitiv acest aspect si putem spune ca mamicile din Romania pot fi putin mai fericire.
Un nou castig al FSLI impotriva masurilor discriminatorii pe care ministru Funeriu le aplica sistemului de invatamant.

Postări populare