14 iun. 2012

Am reintrodus pretransferul, titularizarea şi detaşarea în sistemul de învăţământ preuniversitar

O R D I N
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

emite prezentul ordin:


Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2 (1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţii abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare.
(2) Cadrele didactice titularizate în baza Instrucţiunii nr. 3/2011 pentru punerea în aplicare a  art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de învăţământ preuniversitar.”
2. Alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii.
(2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt, în ordine, următoarele:
a)            constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b)           constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului învăţământ preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de învăţământ sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate ori la nivelul consorţiilor şcolare;
c)            întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar în două sau mai multe unităţi de învăţământ; 
d)           stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării;
e)            transferarea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
f)               ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean; 
g)            completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului şcolar, pentru personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ ori în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate sau la nivelul consorţiului şcolar;
h)            pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
i)                detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
j)               detaşarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
k)           repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
l)                repartizarea în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar a candidaţilor în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2011 şi/sau în iulie 2010;
m)        ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate în regim de plata cu ora;
n)            ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului şcolar;
o)           ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar;
p)           ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar.
…………………………………………………………………………………………………...
(5) Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar este următoarea:
a)            transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
b)           ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în vederea angajării personalului didactic cu contract individual de muncă, conform prezentei Metodologii;
c)            completarea normei didactice pentru personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, la nivelul inspectoratului şcolar;
d)           ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
e)            ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
f)               ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare la cerere, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;
g)            repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare, ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
h)            repartizarea candidaţilor, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2011 şi/sau în iulie 2010, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
i)                ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pe perioadă determinată în regim de plata cu ora;
j)               ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului şcolar;
k)           ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar;
l)                ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar.”
3. După articolul 18 se adaugă un nou articol 181 cu următorul conţinut:
„Art. 181 (1) Absolvenţii învăţământului superior/mediu/postliceal încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:
a) absolvenţii cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată şi ai studiilor medii/postliceale au obligaţia de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învăţământ;
b) absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preşcolar, preuniversitar obligatoriu, profesional şi la anul de completare, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
c) absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul liceal sau postliceal, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.
(2) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.
(3) Personalul didactic care nu a dobândit definitivarea în învăţământ şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.”
4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19 Cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ şi care ocupă prin concurs un post didactic/o catedră vacant(ă) publicată pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în urma concursului validat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, sunt titulare ale sistemului de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prezentei Metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.”
5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20 (1) Statutul de titular al sistemului de învăţământ, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare şi prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat sau al unităţii de învăţământ particular şi cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învăţământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul şcolar general. Pentru unităţile de învăţământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unităţii şi avizată de inspectorul şcolar general.
(2) Pentru profesorii debutanţi, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, şi care au ocupat prin concurs un post didactic/catedră vacant(ă) publicată în vederea angajării pe perioadă nedeterminată, în condiţiile prezentei Metodologii, după promovarea examenului pentru definitivarea în învăţământ, calitatea de titular al sistemului de învăţământ preuniversitar este dovedită  prin decizia de repartizare şi prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat sau al unităţii de învăţământ particular şi cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învăţământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul şcolar general. Pentru unităţile de învăţământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unităţii şi avizată de inspectorul şcolar general.”
6. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a transferării prin restrângere de activitate sau a pretransferării cadrului didactic, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.”
7. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 62 Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
    b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.”
8. După articolul 63 se introduce un nou articol 631 cu următorul conţinut:
„Art. 631 (1) Începând cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obţinut cel puţin nota                 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011 poate deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, în situaţia în care după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ,  postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2011-2012 rămâne vacant(ă), complet(ă), constituit(ă) conform  art. 38 alin. (3) din prezenta Metodologie în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, având o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani.
(2) Pentru a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), trebuie îndeplinite cumulativ, de către cadrul didactic netitular calificat, la data solicitării şi următoarele condiţii specifice:
a) să fi fost repartizat în anul şcolar 2011-2012 la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2011-2012;
b) să fi dobândit definitivarea în învăţământ;
c) să respecte condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
d) să deţină avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. 
(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul susţinut în iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 la Metodologie.
(4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:
a) media aritmetică, cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este  într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract pe perioadă determinată în anul şcolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri tip conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin, până la data de 29 iunie 2012. Consiliul/consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică inspectoratului şcolar acordul/refuzul, până la data de 6 iulie 2012.
(6) Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris, până la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2011-2012.
(7) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar în data de 29 august 2012.
(8) Contestaţiile privind soluţionarea cererilor de titularizare în învăţământul preuniversitar în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011se depun la inspectoratul şcolar în perioada 29-30 august 2012 şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar  în data de 31 august 2012. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.
(9) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în condiţiile prezentului Ordin, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.”

9. Alineatul (8) al articolului 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Probele se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură, la cererea candidaţilor, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Inspectoratele şcolare transmit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, până la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat (de exemplu: matematică, limba maghiară). Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.”
10. Alineatul (11) al articolului 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare stabileşte minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi preluare a subiectelor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare şi centrelor în care se organizează concursul.”
11. Punctul 15 de la litera a) a articolului 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„15. Predă, pe bază de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului şcolar, lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă.”
12. Punctul 10 de la litera b) a articolului 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„10. Aplică ştampila rotundă, circulară cu diametrul de 35 mm, cu înscrisul „CONCURS 2012” pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.”
13. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 119 (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare.
(3) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare şi procedura specifică pentru centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare.
(4) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componenţă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau şef de lucrări; membri - câte doi profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 3-5 informaticieni.
(5) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.
(6) Din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise nu pot face parte persoane care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional ori care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.”
14. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 120 (1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.
(2) În situaţia în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit.”
15. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 121 (1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(2) Preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situaţie, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.
(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.
(4) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările, în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemnează notele finale într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.
(5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise.
(6) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013, numit în continuare Calendar.”
16. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Comisiile de rezolvare a contestaţiilor, formate în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului şcolar general. Fiecare comisie de rezolvare a contestaţiilor este formată din: preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel puţin lector sau şef de lucrări;  membri -  câte doi profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 2-3 informaticieni.
(2) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisia de rezolvare a contestaţiilor profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.
 (3) Din comisiile de rezolvare a contestaţiilor nu pot face parte persoane care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional ori care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.”
17. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 128 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) După primirea subiectelor, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului desemnează membrii care asigură multiplicarea acestora.
(2) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri până la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplică ştampila „CONCURS 2012”.
…………………………………………………………………………………………………..
(4) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului care au multiplicat subiectele pot părăsi încăperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni după cel puţin o oră de la începerea probei scrise.”
18. Alineatul (26) al articolului 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(26) Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate de către preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi apoi sunt depozitate în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora. Predarea se face în aceeaşi zi, cu proces-verbal, reprezentantului comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar în aceeaşi zi, în vederea transportării acestora la sediul inspectoratului şcolar. Transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la inspectoratul şcolar este asigurat de reprezentanţii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar însoţiţi de jandarmi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba scrisă şi la inspectoratele şcolare, la data prevăzută de Calendar.”
19. La articolul 129, după alineatul (29), se introduce un nou alineat, alineatul (30) cu următorul cuprins:
„(30) Inspectoratul şcolar asigură transportul lucrărilor scrise către centrele de evaluare. Transportul lucrărilor scrise, de la inspectoratul şcolar la centrele de evaluare, este asigurat de reprezentanţii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar însoţiţi de jandarmi.”
20. Alineatul (2) al articolului 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 110 alin. (14) din prezenta Metodologie.”
21. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2012.
(2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2012, după cum urmează:
a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;
b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;
c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ.”
22. Alineatul (1) al articolului 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 136 (1) Membrii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor scrise şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.”
23. După articolul 143 se introduc 6 articole noi, cu următorul conţinut:
„1431 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.
(2) La acordarea consimţământului pentru pretransfer se vor avea în vedere principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.
(3) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pot participa:
a) cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;
c) cadrele didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul cultului respectiv.
Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice de specialitate.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională, unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Ministerului Justiţiei, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificările educator/educatoare, învăţător/învăţătoare şi educator/educatoare-învăţător/învăţătoare, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere, avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular.
(9) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care solicită pretransferul pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care se pretransferă de pe posturi didactice/catedre similare şi cadrele didactice care au obţinut rezultatul „admis” la evaluarea acestor probe în cadrul etapei de transferare pentru restrângere de activitate.
(10) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte – inspector de specialitate/metodist; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11 la Metodologie.
Art. 1432 (1) Pentru pretransferul prin consimţământ între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, cererea tip, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul Ordin. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular.
(2) Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e), în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ respective.
(3) În etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
(4) Comisia de mobilitate constituită, în acest sens, la nivelul unităţii de învăţământ în care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele şi realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2 la Metodologie. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ selectează, în baza ierarhizării, cadrele didactice în vederea acordării pretransferului prin consimţământ între unităţi. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, soţul/soţia să lucreze în învăţământ, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu pot face parte membrii ai consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învăţământ respectivă.
(5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele de studii conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) şi, în ordine, de următoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
e) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
f) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţiile de la alin. (5) lit. c)-f) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia de la alin. (5) lit. e)-f) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu, pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic e solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.
(7) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
(8) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ, este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ prin raport scris, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul Ordin şi este validată de acesta.
(9) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic în unitatea respectivă.
(10) Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru pretransferul cadrelor didactice titulare prin consimţământ între unităţi, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă la prezentul Ordin.
Art. 1433 (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 3 la prezentul Ordin. Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar, care solicită soluţionarea cererii de pretransfer în  unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă.
(2) Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.
(3) Soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar, care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele.
(4) În şedinţa publică, comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar analizează acordul/acordurile conducerii/conducerilor privind pretransferul consimţit între unităţi şi repartizează cadrele didactice în baza acestor acorduri, cu respectarea condiţiilor din prezentul Ordin. La repartizarea posturilor didactice/cadrelor în şedinţă publică se va ţine seama de asigurarea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplinele/specialităţile pentru care există cadre didactice a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/repartizare.
(5) Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar prin consimţământ între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimţământului scris.
(6)  Contestaţiile la hotărârile comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(7) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.
Art. 1434 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de pretransfer  consimţit între unităţile de învăţământ se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, prin detaşare în interesul învăţământului.
(2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar pe raza căruia se află postul didactic/catedra, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în acord.
(3) Certificarea documentelor se face de către directorul unităţii de învăţământ în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, sau, după caz, de către inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane.
(4) Inspectorul şcolar de specialitate analizează curriculum-ul vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică, susţinută prin documente justificative.
(5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe un post didactic/catedră la clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare detaşate de pe posturi didactice/catedre similare şi cadrele didactice care au obţinut rezultatul „admis” la evaluarea acestor probe în cadrul etapelor de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
(6) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - un inspector de specialitate; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba practică; secretar - un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11 la Metodologie.
(7) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului.
(8) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.
(9) În şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar în care se aprobă detaşările în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2012-2013, inspectorii şcolari de specialitate prezintă un raport, în baza analizei informaţiilor primite de la conducerile unităţilor de învăţământ, asupra tuturor detaşărilor în interesul învăţământului aprobate.
(10) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/repartizare se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică organizată de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută în Calendar.
Art. 1435 (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
(2) Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu târziu de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:
 a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară;
b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.
Art. 1436 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, prin detaşare la cerere.
(2) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare la cerere pot participa:
a) cadre didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
b) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;
c) cadre didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2011, în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, conform Calendarului. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2 la Metodologie. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza notei obţinute la concursul din iulie 2011, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2012 trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.
(4) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
(5) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi de discipline teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională, unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de detaşare la cerere, anexează la cererea de înscriere avizul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Ministerului Justiţiei, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificările educator/educatoare, învăţător/ învăţătoare şi educator/educatoare-învăţător/învăţătoare, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.
(10) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie.
(11) Candidaţii care solicită detaşare la cerere, prin concurs/concurs specific, pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare detaşate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au obţinut rezultatul „admis” la evaluarea acestor probe în cadrul etapelor de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice titulare care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la evaluarea acestor probe în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2012, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.
(12) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte – inspector de specialitate/metodist; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11 la Metodologie.
(13) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
a) cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2012, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) şi solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2012, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie.
(14) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
d) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
(15) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (14) se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
e) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
f) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
g) vechimea în învăţământ.
(16) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
(17) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.
(18) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2012, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate, pot beneficia de detaşare la cerere, în primul an după concurs, după data de 1 septembrie 2012, în baza punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului, în primul an după concurs, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.”
24. Alineatul (2) al articolului 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin comisia de mobilitate,  centralizează posturile didactice, catedrele şi orele rămase neocupate după sesiunea de rezolvare a detaşărilor la cerere, precum şi după modificarea duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, analizarea posibilităţii prelungirii duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2012-2013 la nivelul unităţilor de învăţământ pentru alte cadre didactice încadrate prin suplinire în anul şcolar curent, după derularea etapelor de pretransferare şi detaşare în interesul învăţământului şi detaşare la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), cu respectarea criteriilor de departajare prevăzute la art. 111 alin. (8) şi le repartizează, în ordine, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţii de învăţământ sau al consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local sau judeţean.”
25. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 156 (1) După încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic repartizat conform dispoziţiilor art. 144-155 din prezenta Metodologie, directorul unităţii de învăţământ atribuie posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, la solicitarea acestora şi comunică situaţia inspectoratului şcolar în perioada prevăzută în Calendar.
(2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de  studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.”
26. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 157 (1) Pe baza informaţiilor transmise de directorii unităţilor de învăţământ, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti realizează lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate rămase neocupate pe care o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-ul instituţiei în perioada prevăzută în Calendar.
(2) Personalul didactic care a obţinut avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora se adresează inspectoratului şcolar, în vederea repartizării, în perioada prevăzută în Calendar.
(3) Pe baza informaţiilor transmise de directorii unităţilor de învăţământ, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, întocmeşte, pe discipline, lista personalului didactic titular, asociat şi pensionat care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ. Această listă poate fi completată cu cererile adresate direct inspectoratului şcolar.
(4) Inspectoratele şcolare repartizează, în şedinţă publică posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, în ordine:
a) personalului didactic titular care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;
b) specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personalului angajat în alte domenii de activitate care au primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;
c) personalului didactic pensionat care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;
d) personalului didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personalului angajat în alte domenii de activitate care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;
f) personalului didactic pensionat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
g) personalului didactic pensionat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.
(4) Angajarea personalului didactic în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se va face de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.
(5) Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeaşi unitate de învăţământ şi a personalului didactic asociat şi pensionat se face pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.”
27. Articolele 159 şi 160 se abrogă.
28. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere, care au început studiile până în anul 1993, trebuie să se regăsească în Centralizator.
(3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate, la examenul de definitivare în învăţământ, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, detaşare în interesul învăţământului, detaşare la cerere sau titularizare în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.
Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”
29. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 162 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011 şi/sau 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer  prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi şedinţe publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testărilor organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar vor fi analizate în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.
 (2) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului  pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.”
30. Articolul 1651 se abrogă.
31. Anexa nr. 25 la Metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 25
la Metodologie


C A L E N D A R U L
mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar
pentru anul şcolar 2012 - 2013


Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se monitorizează/organizează/auditează la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numită prin decizia inspectorului şcolar general, până la data de 3 ianuarie 2012, în următoarea componenţă:
a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;
b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;
c) secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/directori de unităţi de învăţământ de nivel liceal;
d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/inspector responsabil pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea conform prezentului Calendar şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară, în baza hotărârilor comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar sau a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării prin consimţământ între unităţi, a întregirilor de normă didactică şi a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic.
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale din învăţământ reprezentative la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mobilităţii personalului didactic de predare şi de pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ afectat de aceste schimbări.
Pentru cadrele didactice titulare pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase            V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a unui post didactic de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă). 
Perioada: 3-6 ianuarie 2012

II. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 este următoarea:
1. Întocmirea de către unităţile de învăţământ listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare  la 1 septembrie 2012 şi comunicarea lor la inspectoratul şcolar:
a) pentru limită de vârsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
Perioada: 5-10 ianuarie 2012

2. Constituirea catedrelor, încadrarea personalului didactic titular în învăţământ şi soluţionarea cererilor de întregire a normei didactice a personalului didactic titular conform prezentei Metodologii pentru anul şcolar 2012-2013:
a) la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
Perioada: 11-25 ianuarie 2012
b) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
Perioada: 26 ianuarie-8 februarie 2012

3. Transferarea personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare:
a)    afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b)   afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c)    depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obţinerea consimţământului în vederea soluţionării restrângerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d)   analiza în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimţământului;
Perioada: 23-24  februarie 2012
e)    înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 28 februarie - 6  martie 2012
f)     desfăşurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g)    afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h)    înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2012
i)      soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j)     soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică;
Perioada: 15-16 martie 2012
k)   înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l)      soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 21 martie 2012
m)   emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012

4. Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivat:
a)    susţinerea inspecţiilor speciale la clasă;
Perioada: 1 noiembrie 2011 – 5 iunie 2012
b)   susţinerea probei scrise;
Termen: 17 iulie 2012
c)    afişarea rezultatelor;
Termen: 23 iulie 2012
d)   înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 23-24 iulie 2012
e)    rezolvarea contestaţiilor;
Termen: 25 iulie 2012
f)     afişarea rezultatelor finale.
Termen: 26 iulie 2012

5. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:
a)    afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate şi ca urmare a acordării  prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată/determinată pentru anul şcolar următor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28  martie 2012
b)   afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28  martie 2012
c)    verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor  la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 30 martie 2012
d)   înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs şi pentru candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011;
Perioada: 2-12 aprilie 2012
e)    verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 18-27 aprilie 2012
f)     validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;  
Perioadele: 20-28 aprilie 2012; 26-31 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2012  
g)    afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;
Termen: 30 aprilie 2012
h)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;
Perioada: 2 mai-8 iunie 2012
i)      desfăşurarea probei scrise;
Termen: 2 august 2012
j)     afişarea rezultatelor la centrele de concurs şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 7 august 2012
k)   înregistrarea contestaţiilor la centrele de concurs şi transmiterea acestora către centrele de evaluare;
Perioada: 7-8 august 2012
l)      rezolvarea contestaţiilor;
Termen: 9 august 2012
m)   afişarea rezultatelor finale la centrele de concurs şi la inspectoratele şcolare.
Termen: 10 august 2012

5.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
Termen: 13 august 2012
b) reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;
Termen: 14 august 2012
c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 august 2012
5.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Termen: 16 august 2012
b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 31 august 2012
c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;

d) publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
Termen: 17 august 2012


6. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin completarea normei didactice a personalului didactic titular:
a) depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice de către personalul didactic titular la inspectoratele şcolare; 
Perioada: 8-9 august 2012
b) afişarea punctajelor;  
Termen: 10 august 2012
c) depunerea contestaţiilor la punctaje;  
Zilele: 10 şi 13 august 2012
d) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale; 
Termen: 14 august 2012
e) soluţionarea completărilor de normă didactică în şedinţă publică organizată la nivel judeţean;
f) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 20 august 2012
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 august 2012

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ:
a) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2012
b) desfăşurarea probelor practice/orale;
Termen: 21 august 2012
c) analiza, în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer;
Termen: 22 august 2012
d) depunerea acordurilor emise unităţile de învăţământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ, la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 22-23 august 2012
e) soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ în şedinţă publică;
Termen: 24 august 2012
f) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ;
Zilele: 24 şi 27 august 2012
g) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 28 august 2012
h) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 31 august 2012

8. Detaşarea în interesul învăţământului:
a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
Termen: 16 august 2012
b) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, la inspectoratele şcolare;
Perioada: 17-21 august 2012
c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 22  august  2012
d) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;
Termen: 28 august 2012
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a modificării duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată şi aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;
f) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate,  pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
Termen: 29 august 2012
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 31 august 2012

9. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului şcolar de cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere, de candidaţii rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi de candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2011 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2010:
a) înregistrarea, la unităţile de învăţământ, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
Termen: 16  august  2012
b) comunicarea la inspectoratele şcolare a acordului/refuzului consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere şi cadrelor didactice solicitante;
Termen: 20 august 2012
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 17-21 august 2012
d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 22  august  2012
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare; 
Termen: 22 august 2012
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;  
Perioada: 22-23 august 2012
g) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare; 
Termen: 24 august 2012
h) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
i) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor;
k) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
Termen: 29 august 2012
l) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011;
Perioada: 30-31 august 2012
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 31 august 2012

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare; 
Perioadele: 2-12 aprilie 2012;
16-17 august 2012

b) atribuirea orelor în regim de plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ;
Termen: 3 septembrie 2012
c) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;
Termen: 4 septembrie 2012
d) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate la inspectoratele şcolare;
Termen: 5 septembrie 2012
e) repartizarea candidaţilor conform art. 158 din prezenta Metodologie;
Perioada: 6-7 septembrie 2012
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 10 septembrie 2012

III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 17 septembrie 2012”

Art. II Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.

Art. III Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,

LIVIU MARIAN POP
Nr.: 4472 din data:14.06.2012

195 de comentarii:

 1. poate sunt ignorant (n-am citit toata maculatura), dar daca exista pretransfer/transfer...cum va putea scoala sa decida cine va fi angajat? sau ce scrie mai sus inseamna ca nu mai e cum a vrut funeriu...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nici eu n-am reusit sa citesc TOT. Dumneavoastra scrieti ca "nu mai e cum a vrut Funeriu". Si, CE E RAU in asta ? Oricum ceea ce si-au dorit cu ardoare Miclea & Funeriu era o MARE PROSTIE si un ATENTAT INIMAGINABIL la functionarea intregului sistem de invatamant din Romania! Daca, intr-adevar NU MAI E "CE SI-A DORIT FUNERIU" e perfect. Felicitari Domnule Ministru ! - ANONIMUL de Romania -

   Ștergere
 2. Aceasta "maculatura" a fost scrisa in cateva zile de multe persoane. Din respect pentru munca lor cred ca trebuie sa cititi.
  Va multumesc pentru intelegere

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. DOMNULE LIVIU MARIAN POP,
   Va multumim, din suflet, pentru ca reparati ANOMALIILE!
   Pacat ca nu se mai poate face nimic in legatura cu efectele aplicarii selective a unor articole din legea nr.1, in anul scolar 2010-2011, au fost titularizati oameni, care nu aveau nici definitivatul, inainte de pretransferuri, pentru ca in aplicarea selectiva din 2010-2011 nu se cerea. Anul acesta acelasi articol de lege, s-a aplicat dupa restrangerile de activitate si cu mentiunea ca e nevoie de definitivat! Va multumesc pentru ca ne readuceti la normalitate, m-as bucura din suflet sa ramaneti la MINISTER, numai asa mi-as putea recapata, personal, un sentiment de siguranta!

   Ștergere
  2. Corect. ati facut o treaba buna!

   Ștergere
  3. DOMNULE LIVIU MARIAN POP,
   va rog sa ne lamuriti cu programele pentru concursul de titularizare.In LEN scrie ca subiectele vor fi doar din didactica postului, dar programele pt concurs sunt cele din 2010, adica tot!

   Ștergere
  4. educatu lu' peste16.06.2012, 20:38

   Domnule Liviu Pop

   Va rog sa reglementati conditiile ocuparii posturilor in invatamantul special, deoarece se cam bat cap in cap unele articole din ordinul 5560. Un articol da ca suficient absolvirea unei facultatii plus un modul de psihopedagogie, apoi se revine cu mentiunea ca titularii au obligatia sa faca reconversie si sa urmeze studii in domeniul psihologiei.
   Concret> Dvs, fiind prof de matematica , plus modul de psihopedagogie speciala va puteati titulariza, inainte, in inv special pe o catedra de psihopedagogie speciala (matematica).
   In ordin se spune ca titularii trebuie sa urmeze reconversii.
   Care este vina mea ca. atunci cand m-am titularizat. sistemul imi perimtea acest lucru cu modulul , iar acuma ma trimite la reconversie pe psihologie????????????
   Ca sa nu spun ca dppd-urile sunt in desfiintare.

   TOATA STIMA.

   Ștergere
  5. Şi ce ar trebui apreciat ? Timpul scurt sau numărul mare de persoane ? Şi be) şi la fabricarea hârtiei igienice lucrează în timp scurt multe persoane şi lor nu le mulţumeşte nimeni deşi produc lucruri de aceeaşi valoare şi cu aceeaşi întrebuinţare ca şi modificările aduse de dvs. unei legi care, în sfârşit, făcea reformă adevărată în sistem.

   Ștergere
 3. munca multa depusa bravo!! Oare ce posturi vor mai fi la pretransfer si detasare daca prima etapa este titularizarea ceea ce mi se pare corect si apoi suplinirea?

  RăspundețiȘtergere
 4. D. Ministru, ati uitat ca ex de "suplinire" din august 2011 a avut loc in aceleasi conditii cu cel de " titularizare". Va contraziceti propria OUG care face vorbire despre concursurile din 2011 ( deci inclusiv cel de " suplinire" )

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest examen de suplinire a fost pentru cei care la CONCURSUL de titularizare au ieşit din sală pentru că nu au fost în stare să rezolve subiectele şi ar fi luat note sub 5 şi pentru cei care au rămas în sală şi au luat sub 5. Nu este acelaşi lucru.

   Ștergere
 5. Ela din Cluj14.06.2012, 23:26

  Predau in mediul rural si am 14 ore in specialitate(cele patru ore pe care le am completare sunt de educatie muzicala),dar daca as primi patru ore din a doua specialitate nu m-as putea titulariza in baza articolului 253?Mentionez ca la CNU am obtinut note peste 7.Directoarea mea sustine ca nu este legal,insa cunosc foarte multe situatii in care unii s-au titularizat intr-o scoala datorita faptului ca aveau dubla specializare.De ce unii pot si altii nu?Nu mi se pare corect.Va multumesc.Ela din Cluj

  RăspundețiȘtergere
 6. Da. Ati pus pretransferul dupa concursul de titularizare.Tot titularii sistemului au de suferit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da au foarte mult de suferit pt ca nu vor mai avea pe ce posturi sa se transfere sau detaseze!!!

   Ștergere
 7. eu am o mare nedumerire domnule ministru.... concursul din 2 august il dam la nivelul centrului scolar unde am depus dosarul si am sustinut inspectia??
  va multumesc!!

  RăspundețiȘtergere
 8. d-le ministru eu am o mare nelamurire... concursul din 2 august il dam la centrul de examen unde am depus dosarul si am sustinut inspectia??
  va multumesc!!

  RăspundețiȘtergere
 9. Dle Adrian nu confundati ex de "suplinire" cu ex de "titularizare"!Sunt doua ex total diferite cel de "suplinire are subiecte judetene", iar cel de "titularizare are subiecte unice nationale"! Nu le confunati!
  Felicitari dle ministru! Am vazut ca ati introdus si schimbul de posturi ! E un lucru bun si clar!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. http://subiecte2011.edu.ro/EtapaPentruSuplinire/


   nu vad vreo diferentiere pe judet/mun. Bucuresti


   Iar OUG e foarte clara pentru modificarea LEN 253(2) : concursURILE din 2011

   Domnule Ionescu, cred ca va inselati!

   Ștergere
 10. Dle ministru, dupa cum vad si noaptea lucrati, mai odihniti-va , ca aveti multe de indreptat!Succese(fara "succes-uri")!

  RăspundețiȘtergere
 11. Buna seara, domnule ministru,


  As dori sa aflu, fiindca tot ati postat "Completari LEN", daca veti face referire si la sporul de doctorat eliminat abuziv de fostul ministru. Cunoasteti faptul ca cei care au sustinut doctoratul incepand cu anul 2010 nu mai au dreptul si la sporul acestuia, ci doar acelor profesori care l-au sustinut pana in decembrie 2009 inclusiv. Ca fost lider de sindicat sunt convinsa ca nu ati fost de acord cu acest lucru! Va intreb daca/ ce veti face in acest sens? Asteptam o hotarare oficiala sau ne pregatim sa ne obtinem acest drept "FURAT" de Funeriu in instanta??? Problema este insa ca nici acolo nu suntem siguri ca vom castiga! Am discutat si cu avocati pe aceasta tema si, din cate am inteles, nu se doreste sa ni se dea castig de cauza, chiar daca este vorba despre Discriminare!!!
  Sper ca veti raspunde acestui mesaj, fiindca ati mai fost intrebat si de alte persoane, si de mine, si nu v-ati exprimat punctul de vedere! Cred ca ar fi normal sa tineti cont si de noi, cei in aceasta situatie, fiindca si acesta este un drept al nostru care trebuie respectat! Multumesc pentru intelegere! Cu stima, prof. dr. Geanina Oprea, C.N."Mircea cel Batran", Rm.Valcea

  RăspundețiȘtergere
 12. Toate posturile viabile cel putin 4 ani au fost scoase pt. concursul de titularizare din 2 august. Cei care indeplinm condiitile art. 253 cu nota din 2011 peste 7 e logic ca doar pe aceste posturi ne putem titulariza. Deci, vor fi retrase din concursul din 2 august, ramnand doar pt pretransfer si titularizarea potrivit art. 253? Ca altfel nu vad relevanta.

  RăspundețiȘtergere
 13. Dl. Ministru, eu nu am definitivatul in invatamant. Cu art. 253 de ce nu ma pot titulariza acum cu contract pe perioada determinata si la anul sa imi fie transformat contractul de munca dupa ce obtin definitivatul? Sa fie si pentru art 253 la fel cum e si pentru concursul din august. Acesta ar fi fost un mare ajutor pentru noi cei la inceput de drum. Multumesc! Elena

  RăspundețiȘtergere
 14. Multumim! Anexele mentionate nu se regasesc la finalul prezentului ordin. Cand vor fi disponibile?

  RăspundețiȘtergere
 15. Multumim,dle.Ministru.Ati repus in miscare un sistem pe care niste oameni rupti de realitate il ingropasera deja! Si asta in doar cateva saptamani. E adevarat ca noi,titularii,nu am putea fi pe deplin multumiti in ceea ce priveste ordinea in care se face miscarea de personal didactic,dar e bine si asa decat deloc. Singurul lucru usor fortat este prioritatea celor ce vor obtine cel putin 5(CINCI) la titularizarea din acest an,in fata pretransferului consimtit al titularilor.Nu mi se pare normal ca un titular din anii anteriori cu nota de 8.50 ,in cazul meu,care a facut naveta nedecontata tot timpul, sa piarda sansa unui post in localitatea de domiciliu in fata unui candidat ce va avea statut de suplinitor calificat. Si spun asta pentru ca la mine in Teleorman,dupa foarte multi ani,mi a fost dat sa vad posturi viabile in orasul resedinta de judet.fie ele si rezervate din diferite motive.Inteleg insa ca ati incercat sa mai salvati ceva din ceea ce se anunta a fi un sistem catastrofal.Va mumtumesc si mult succes in continuare!Cu respect,Andra Maringel(prof.inv.preprimar)

  RăspundețiȘtergere
 16. Felicitari! Prin acest ordin sigur ati linistit multe cadre didactice.Speram intr-o normalitate in invatamant.

  RăspundețiȘtergere
 17. Se pare ca exista totusi o conditie pentru ca un ministru sa-si indeplineasca promisiunile "bune" - sa nu fie om politic. Felicitari. Va multumesc si va doresc sanatate.

  RăspundețiȘtergere
 18. Cand vor mai avea loc detasarile si transferurile acestea?Posturile s-au scos la titularizare...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce sens mai au toate aceste miscari dupa repartizarea suplinitorilor? Oricum multe posturi vor disparea! Sincera sa fiu, sunt dezamagita!

   Ștergere
 19. Felicitări pentru efortul depus!Cu deosebit respect!Vă rog să explicați ce înseamnă pretransfer prin consimțământ!Implică și școala în care candidatul vrea să fie transferat?Sau se respectă procedura veche?Dosarul trebuie să cuprindă aceleași documente?Mulțumesc pentru înțelegere!

  RăspundețiȘtergere
 20. Va multumim pentru tot! Nu va uitati la cei care carcotesc. Au uitat ca pe timpul lui Funerica erau distrusi? Asa suntem noi, cei din invatamant...cand dam putin de bine ne batem joc de acela care ni l-a facut.

  RăspundețiȘtergere
 21. Nu mai exista descentralizare. Ati politizat totul.
  Oare fara politica nu se poate in invatamant? De ce directorul scolii este pus de inspectorul general care, la randul sau, este pus politic? De ce nu CA-urile scolii sa faca propuneri? Un Ordin al Ministrului este mai important decat o Lege?
  Chiar aici pe blog dvs ati criticat ca nu se respecta LEN...
  Ar fi indicat sa nu mai stresati profesorii cu acest numiri pentru 2 zile, 3 luni sau un an dupa cum se fac aliantele politice. Sunteti din sistem, adica din preunversitar, si stiti cum sunt aceste tensiuni. Poate retificati acel articol 143-5, ar fi o rusine sa ramana asa. Sa se faca numirea pe baza propunerilor venite din partea scolii, a Consiliului profesoral sau cel de administratie. De ce profesorii nu au dreptul sa-si aleaga liderii?

  RăspundețiȘtergere
 22. Pana la urma pretransferul va avea loc anul acesta de-abia dupa suplinire si completarea normelor didactice...Adica nicio sansa sa mai existe posturi pe care sa se pretransfere titularii... Macar ni se ofere o sansa pentru anul viitor! Asta daca nu se modifica modificarea...
  Multumim d-le Ministru ca ne-ati redat speranta, fie ea chiar si asa de mica...

  RăspundețiȘtergere
 23. Buna ziua dle Ministru Pop.Va rog mult sa aveti amabilitatea si sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare: Clasa mozaic re-infiintata la Colegiul Emil Racovita este o masura valabila NUMAI ptr anul scolar 2011-2012? Anul viitor ne vom confrunta cu aceeasi problema sau este o modificare definitiva?
  Va multumesc si astept raspuns!

  RăspundețiȘtergere
 24. Nu stiu daca am inteles corect, dar, va semnalez urmatorul aspect: in perioada 16-20 august se depun cererile pentru pretransfer la unitatile scolare si inspectorat si cererile de detasare la inspectorat iar lista posturilor se actualizeaza pe 20 august? Noi cum vom sti unde depunem cererea daca posturile se actualizeaza ulterior?

  RăspundețiȘtergere
 25. In conditiile in care nu exista transfer, mi-am depus dosarul pentru concurs, fiind titulara in invatamant si dorind sa ocup un post intr-o alta unitate de invatamant. Daca in unitatea de invatamant solicitata numarul candidatilor este egal cu cel al posturilor si toti candidatii sunt titulari intr-o alta unitate de invatamant, ar fi posibila ocuparea posturilor prin transfer, renuntandu-se la concurs?
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Răspunsul la această întrebare îl aştept şi eu. Sunt singurul candidat pe postul scos la concurs într-o şcoală. Sunt detaşată la acea şcoală acum. Fiind singurul candidat, nu pot să depun cerere de continuitate pentru detaşare la cerere?

   Citez din Metodologia de mai sus:

   a) înregistrarea, la unităţile de învăţământ, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
   Termen: 16 august 2012

   Ștergere
 26. Nechita Liliana15.06.2012, 10:07

  Am participat la 3 examene de titularizare naţionale :în 2003 am obţinut nota 8,40, în 2006 am obţinut nota 8,20 şi în 2009 am obţinut nota 7,10. Nu am reuşit să mă titularizez nici până în ziua de astăzi deoarece postul de confecţii textile de la şcoala unde funcţionez nu are viabilitate de 4 ani.Am absolvit în 2008 şi specializarea Tehnologia informaţiei şi am sperat ca în noua metodologie să precizaţi faptul că personalul didactic suplinitor calificat să poată obţine titularizare pe o catedră formată din două specializări(de ex. confecţii textile şi tehnologia informaţiei).
  Dacă postul didactic nu este titularizabil atunci de ce suntem obligaţi să participăm la un examen atât de greu pentru un contract de muncă de un an de zile ? Pentru aşa un contract ar trebui desfăşurat un interviu la nivelul şcolii sau angajat pe bază de dosar.

  RăspundețiȘtergere
 27. e 15 iunie si nimic de pre pachetul de legi ale dialogului social. vad ca doar de educatie vorbiti si e pacat ca nu faceti niciun anunt pe partea de dialog. Apropos cand schimbati site-ul de la MMFPS ca e invechit, putine informatii relevante, layout incarcat, etc.

  o zi buna

  adrian

  RăspundețiȘtergere
 28. FELICITARI DOMNULE MINISTRU,ATI PUS LA PUNCT O LEGE CARE DEVENISE LA INDEMANA TUTUROR SA FACA CE VOR CU CADRELE DIDACTICE. ATI SPART CARDASIA SI PROSTIA.
  MENTIUNE: TITULARIZAREA SA SE FACA LA NIVEL NATIONAL, ALTFEL AJUNGEM SA AVEM TITULARI PROFESORI INCOMPETENTI, NU SUNTEM PREGATITI LA NIVEL LOCAL SA ORGANIZAM CONCURSURI SERIOASE.
  SA NE TRAITI DOMNULE MINISTRU,DE CAND ATI VENIT LA EDUCATIE S-AU REALIZAT LUCRURI EXTRAORDINARE.
  CAND SE VOR PLATI DISTINCTIILE GHEORGHE LAZAR REFUZATE DE FUNERIU?

  RăspundețiȘtergere
 29. Mie nu mi se pare normal ca pretrasferul sa fie dupa repartizarea celor care vor sustine concursul de titularizare...de ce? pentru ca daca treburile s-ar fi desfasurat ca pana acum acele posturi care acum figureaza valabile pentru titularizarear ar fi fost ocupate din primavara de cei care sunt deja titulari ai sistemului.Daca aceste posturi vor fi ocupate noi, titularii de anul trecut ce vom mai ocupa? posturile de la tara( daca vor mai ramane si acelea). Vina noastra a fost ca am luat concursul cand inca era ministru Dl Funeriu.
  La noi ca la nimeni :(

  RăspundețiȘtergere
 30. Repartizare prin titularizare - 13 august
  Repartizare prin suplinire - 16 august
  Repartizare prin completare catedra - 20 august
  Repartizare prin pretransfer - 24 august
  Repartizare prin continuitate la detasare sau detasare - 29 august
  Calendarul defavorizeaza cadrele titulare. Nu stiu ce posturi ar mai putea ramane dupa 16 - 20 august! Continuitatea la suplinire are prioritate fata de continuitatea la detasare, suplinitorii primindu-si deja deciziile!
  Pe 30 mai cand aparu-se ordinul ce modifica legea eram entuziasmat, iar la doua saptamani sunt total deprimat. Daca repartizarea prin suplinire era ultima etapa totul era logic si corect.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. AM JUNS BATAIE DE JOC!!!! LA COADA SUPLINITORILOR CARE VOR LUA POST SI CU UN 5 AMARAT, NOI TITULARI CU NOTE PESTE 9.RUSINE!!!

   Ștergere
 31. buna-ziua, domnule ministru! e un lucru laudabil ca ati reintrodus notiunea de pretransfer! ceea ce nu mi se pare corect e faptul ca ati pus acest lucru dupa ocuparea posturilor!sunt in continuare multe lucruri care se bat cap in cap si pe care nu le inteleg!eu sunt titular in miercurea-ciuc si as dori sa ma transfer acasa, la targu-mures!insa acest lucru nu prea este posibil pentru ca as ajunge, dupa pretransfer, sa predau tot departe de casa, mai ales ca acum se pot transfera si din rural in urban cu aceeasi usurinta!mobilitatea personalului didactic asa cum era pana in 2008 mi se pare cea mai corecta!sa se solutioneze intai cei care intra in restrangere de activitate, apoi pretransferul si urmatoarele in ordinea lor logica! in momentul de fata trebuie sa raman in continuare in harghita si sa-mi platesc chirie si celelalte cheltuieli.nu am nimic cu profesorii care predau la tara, dimpotriva, dar asa cum invatamantul preuniversitar nu trebuie confundat cu cel universitar, ar trebui sa se revina la ce era! RURAL-RURAL, URBAN-URBAN, URBAN-RURAL si ce este si mai important LICEU-LICEU, GIMNAZIU-GIMNAZIU sau LICEU-GIMNAZIU!sper sa primesc un raspuns de la d-stra!cu respect, manole george.

  RăspundețiȘtergere
 32. Va multumim din suflet pentru tot ceea ce faceti!!!

  RăspundețiȘtergere
 33. Ar trebui sa aveti in vedere si reintroducerea gradatiei de merit la didactic auxiliar! Sunt oameni care muncesc pe nimic!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. corect!! Si ati ramas dator cu raspunsurile la sesizarile venite din tara cu privire la evaluarea dosarelor de gradatie. Un lucru minor pentru dumneavoastra, dar o nedreptate mare pentru noi. Motivatia de a face un lucru de calitate in scoala e din ce in ce mai mica atat timp cat nu se merge pe corectitudine si recunoasterea reala a muncii depuse.

   Ștergere
  2. Asa este sunt persoane in invatamant care muncesc pentru nimic,s-au dat gradatii merit ce nu le meritau deoarece evaluarea sa facut pe ochi frumosi....daca se va verifica acele dosare o parte din gradatii vor fi radiate.Si ce sa spunem, din aceasta cauza nu mai exista fonduri bugetare,pentru didactic auxiliar. si asa s-a consumat cei 16% ce erau destinati didacticului auxiliar s-au impartit la didactic. Acesta este adevarul.Trebuie facuta o verificare la ISJ, punctajele au fost umflate si fara documente atasate la dosare..Nu putem accepta ca un profesor care stim ce face si cum isi face profesia sa ia gradatie merit,sunt multi profesori meritosi si nu au obtinut gr.merit,ca de altfel si secretarii de scoli care intr-adevar muncesc si fisa postului este incarcata sa nu poata sa obtina gr.merit.Rusine ca nu se poate face dreptate, nici acum cind noi aveam sperante de la cei alesi.

   Ștergere
 34. Va multumim pentru tot si intelegem ca vreti sa fiti corect fata de toata lumea. O singura intrebare:inteleg ca titularizarea se da la nivel de centre,dar cu subiecte de la minister, corectate la nivel national, si salutam aceasta decizie.
  In urma acestui concurs, vom fi titulari ai scolii, sau ai sistemului? Va multumim.

  RăspundețiȘtergere
 35. Felicitari si multumim pentru sustinere.
  Dar gradele didactice raman vesnice? Nu am inteles niciodata de ce sunt considerate perfectionare......din cate am auzit de la colegi care au toate gradele e doar multa cheltuiala (protocol, cadouri)....cred ca mai degraba ne perfectionam in arta protocolului.......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. gradele....protocol, cadouri????? cred ca ati fost informat(a) gresit. Probabil ca cei care au ajuns la o astfel de concluzie sunt slab pregatiti si si/au cumparat astfel gradul didactic - cunosc si astfel de cazuri. Dar sa nu generalizam ...eu am muncit pentru grade...chiar am progresat, m/am perfectionat studiind ca sa ma prezint foarte bine pregatita la orele sustinute in fata comisiei si la examenele date.

   Ștergere
  2. Asta spui pentru ca nu le ai, nu-i asa ? Sa aruncam cu noroi in tot, pentru ca noi nu suntem capabili.

   Ștergere
 36. Practic cei cu nota din 2011 nu mai avem nici o sansa de titularizare dupa toate etapele de mobilitate. E logic ca toate posturile se ocupa la titularizarea din 2 august. Asadar ne-am facut iluzii degeaba ca vom fi si noi indrptatiti.

  RăspundețiȘtergere
 37. DOMNULE MINISTRU,SUNT EDUCATOARE CU 30 DE ANI VECHIME,GRADULI,LICEUL PEDAGOGICDOUA FACULTATI,MASTER,SI NU AM PUTUT SA AJUNG IN LOCALITATEA DE DOMICILIU,PENTRU CA IN ACEST AN SCOLAR,MAI ALES IN LUNA MARTIE,LA NIVELUL COM.DOMNESTI DE ARGES,S-AU FACUT SCHIM DE POSTURI,INTRE DOUA EDUCATOARE TITIULARIZATE IN BUCURESTI,VENID IN JUDET PRIN TRANSFER,EDUCATOARELE NEFIIND DIN LOCALITATE.OARE ESTE POSIBIL ASA CEVA? CU RESPECT,
  CU RESPECT

  RăspundețiȘtergere
 38. E a doua oara cand suntem discriminati fata de cei care sau titularizat potrivit art.253 cu note din 2008, 2009, 2010. La ce sa mai modificat art. 253 pt. cei cu nota peste 7 din 2011 daca tot nu mai sunt sanse dupa etapa de pretransfer sa ne titularizam. E logic ca posturile se vor ocupa la titularizarea din 2 august sau la pretransfer. Si atunci sansa noastra care e?

  RăspundețiȘtergere
 39. Felicitari, domnule ministru! Se vede ,ca in sfarsit, avem un ministru care se implica in problemele cadrelor didactice. Va rog sa rezolvati si discriminarea care exista intre licentiatii iunie-iulie 2011 care sunt invatatori sau educatoare, stiti despre ce este vorba.

  RăspundețiȘtergere
 40. Felicitari domnule ministru pentru faptul ca incercati sa salvati invatamantul romanesc. Sunt o titulara care s-a inscris din nou la examen din pricina aberatiilor pe care le continea noua lege a invatamantului. Acum sunt intr-o mare dilema. Am luat la cunostinta despre noile modificari si nu stiu cum e mai sa procedez. Sa ma prezint la examen pentru un post in localitatea in care locuiesc,sau sa-mi pastrez titulatura in invatamant, pe care am obtinut-o cu mare efort si multe sacrificii? Cunosc dezavantajele titularizarii pe scoala. M-as bucura enorm sa obtin un sfat avizat, pentru a putea lua cea mai corecta decizie. Succes in continuare!

  RăspundețiȘtergere
 41. Domnule Ministru vă rog frumos să interveniţi şi la modificarea numărului de elevi dintr-o clasă, pentru a se reveni la un proces insrtructiv de caliatate şi la renunţarea desfinţării unor şcoli din invăţământul primar de la sate care au sub 12 elevi. Să rămână numărul de elevi ca şi la învăţământul preşcolar de minim 10 elevi într-o clasă. Ţinând cont de faptul că minorităţile naţionale beneficiază de un minim de 5 elevi într-o clasă. De ce suntem discriminaţi noi majoritarii.
  Vă mulţumesc!

  RăspundețiȘtergere
 42. Domnule Ministru, mutati, va rog, de anul viitor examenul pentru definitivarea in invatamant la sfarsitul lunii august, asa cum era si pana acum, pentru a fi timp mai mult pregatirii acestui examen. Deasemenea daca nu este posibila revenirea sustinerii examenului in centrele universitare, va rog sa faceti ceva ca acele cursuri organizate pentru pregatirea examenului pentru definitivarea in invatamant, organizate in cadrul universitatilor(la DPPD) , sa fie gratuite.

  RăspundețiȘtergere
 43. Va felicitam pentru ca incercati sa rezolvati multe probleme intr-un timp asa de scurt.Ati promis si rezolvarea situatiei absolventilor Universitatii Spiru Haret,dar pana acum nu vedem niciun rezultat.De ce nu ne mai raspundeti?Cine va impiedica?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule ministru,
   initiati si un topic cu necesitatea cresterii viermilor de matase in univers, poate ca acolo nu o sa mai fim obligati sa citim tanguielile celor cu SH.

   Ștergere
  2. De ce atata rautate?..............

   Ștergere
 44. Bun seara, ma bucur ca s-a reparat o nedreptate pentru cei care in 2011 am luat la examenul de titularizare nota peste 7, dar tot nu inteleg cand putem depune cererile si respectiv dosarele si cand se rezolva situatia noastra ( acuma in iulie sau in toamna dupa examenul de titularizarea 2012) unde( pentru ca anexa nu se vede), In lege sunt 2 articole respectiv art.62 care nu spune de cand se aplica, iar 63 nu inteleg daca este o continuare a art 62, sau se refera la altceva. Oricum va multumesc ca ati fost promt in a repara pe cat posibil cat mai multe din greselile facute de cei de dinaintea dumneavoastra Va doresc putere de munca si mult succes in activitatea pe care o desfasurati. Cu stima, un profesor

  RăspundețiȘtergere
 45. Daca in LEN se spune altceva este aberant ca directorul sa fie numit de Inspectorat de vreme ce rolul inspectoratelor este acela de indrumare si control. Scoala nu este condusa de inspectorate, deci nu are de ce sa numeasca directorii, poate cel mult sa avizeze, pt a vedea daca incadrarea se face conform normativelor, dar nu sa decida. Daca pe mine ma verifica ITM-ul la actele de angajare sa vada daca respect legislatia inseamna ca ITM-ul ma angajeaza? Este aberant.
  D-le Ministru cred ca este oportun sa schimbati acel punct pentru ca este aberant, este impotriva LEN care atribuie acest drept CA-ului scolii. Statutul Inspectoratelor nu prevede numirea directorilor...De ce totul trebuie sa fie rasturnat?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca să poată face un asistent universitar doctorand în "educaţie fizică" (Bogdan nu-mai-ştiu-cum, de la Constanţa) ca, odată ajuns Inspector scolar general al judeţului, să dea jos şi să numească directorii aşa cum vrea "muşchii" lui ! Ce e aşa greu de priceput ?

   Ștergere
 46. Pana la urma titulatrii de anul acesta sunt titulari ai scolii sau titulari ai sistemului? Centrele de examen sunt pe judet sau centrele unde am depus dosarul?
  va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 47. va rugam sa introduceri pretransferul inaintea examenului de titularizare

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pretransferul acesta este praf in ochi, suntem amagiti cu o etapa care ar fi fost normal sa fie inaintea suplinirilor( asa cum ati promis D-le ministru). Am ajuns la coada suplinitorilor. Ce posturi credeti ca vor mai ramane pentru pretransfer cand si cele publicate pot fi numarate pe degete? bataie de joc!!!

   Ștergere
  2. Asa este! Eu sunt titular si am invatat foarte mult pentru a obtine acest statut tocmai pentru a putea beneficia de dreptul la pretransfer si detasare. Acum insa, imi dau seama ca mai bine rasfoiam putin cartile, cat sa iau o nota de 5 si eram bine-merci profesor in oras si nu la 60km de locuinta!

   Daca dati intaietate suplinitorilor inseamna ca nu doriti calitate in invatamant! Nimeni nu va dori sa se titularizeze intrucat posturile de titularizare sunt foarte departe de orase si nu exista posibilitatea de a ne apropia prin pretransfer.

   Ștergere
 48. va rugam sa introduceti pretransferul inaintea examenului de titularizare asa cum s-a procedat pana acum.va multumim

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. va rog sa realizati ca daca nu emiteam Ordonanta de urgenta si acest ordin TRANSFERUL nu mai exista. Calendarul este in desfasurae deci anul acesta nu se poate face nimic.
   Toate cele bune

   Ștergere
  2. Intelegem ca este timpul scurt, dar pentru titulari inca un an de naveta de 450lei/luna, nedecontati, inseamna enorm! Asta in conditiile in care in anul urmator puteam fi mult mai aproape de casa....

   Ștergere
 49. Va multumim din suflet pentru tot! Am refuzat sa merg la concursul de anul acesta pentru a ma apropia de domiciliu deoarece de trei ani dau concurs si anul trecut in sfarsit m-am titularizat. Eu sunt la doar 15 km de casa, nu ca altii, dar acum pot sa fac un schimb de post prin consimtamant scris, schimb care este pentru binele tuturor celor implicati. Am asteptat cu rabdare o minune pe care dumneavoastra ati infaptuit-o pentru mine si pentru multi, multi altii. Suna poate aiurea atatea multumiri, dar sunt din tot sufletul. Va multumim!

  RăspundețiȘtergere
 50. Buna seara,am o rugaminte si totodata un raspuns din partea d.lui ministru, gradatia de merit pentru didactic auxiliar-(mai ales secretarele cu munca f.multa) ,daca se rezolva in viitorul apropiat, in asa fel incat sa ne putem incadra pana la 1 septembrie, pentru anul 2012.Nu pot sa cred ca colega mea laboranta,bibliotecara, sa ia gradatie de merit si eu nu, ele pleaca in concediu in aceasta vara fara nici o rapundere,iar noi secretarii suntem blocati toata vara cu examene,documente de studii ce trebuiesc eliberate,ex.titularizari,supliniri,decizii acte aditionale,Revisal pentru toti angajatii,ptr,mariri salariale etc.si sa vrei nu ai cum sa iei conc.odihna.si asa se intimpla in fiecare an ca noi nu ne putem face concediile de odihna.si nu mai primi nici gradatia de merit,nici ore suplimentare suntem discriminati fata de ceilalti colegi si oropsiti doar sa muncim .Astept dle ministru raspundeti-ne si noua la aceste mesaje.Asteptam.O seara buna. Mara

  RăspundețiȘtergere
 51. Buna ziua d-le ministru!
  In ideea ca poate o sa cititi aceste randuri ma incumet sa scriu si eu cateva randuri. Lucrez ca si profesor suplinitor calificat de 10 pe acelas post (rezervat pana in anul acesta)in localitatea de domciliu. Intrucat posturi pe specializarea care o am erau erau cate 1-2 si acestea se luau la pretransfer,sau in unii ani chiar nici unul, am ajuns profesor cu gradul I, dar din pacate doar suplinitor calificat, chiar daca aveam medie de titularizare la concursurile de la care am participat. Astfel am sperat ca la un moment dat postul pe care sunt va deveni titularizabil, lucru care sa intamplat de altfel anul acesta dar din pacate asa cum reiese din metodologie cei cu note peste 7 la CN din 2011 nu prea mai au nici o sansa dupa pretransfer. Sincer nu mi se pare corect si sunt foarte dezamagita dupa atatia ani sa vad ca ma bat de aceiasi situatie. Sa ajungi sa-ti vina sa te lasi de invatamant cand vezi cum stau lucrurile, pt. ca trebuie sa stai bine rabadarea si nervii sa mergi aproape in fiecare an la concurs chiar daca nu sunt posturi titularizabile. Corect pt.cei cu nota din 2011 era sa se poata titulariza inaintea celorlalte etape, pt, ca am fost nedreptatiti in prima faza din primvara, daca tot sa facut o modificare a articolului 253. Altfel nu vad sensul.

  RăspundețiȘtergere
 52. Buna seara,prima intrebare ar fi de ce s-a pus termenul de 29 iunie ca si depunere a cererilor de titularizare pe 253 cand oricum validarea se face dupa pretransfer care absurd dar e ultimul?Noi cei care ne incadram cu nota peste 7 in 2011 si toate celelalte dar sustinem examenul de def acum in 17 iulie cu noi ce se intampla?Si a doua :Noi o sa mai avem posibilitatea sa depunem cerere ulterior sau la anul in iunie sau o sa stam se ne uitam cum cei din 2 august se titularizeaza fara def si cei din 2008,2009 si 2010 sunt titulari si o sa ne para rau ca nu ne-am nascut cu un an mai repede?Mi se parea perfect normal sa se adauge si 2011 si va multumim pentru asta pentru ca totusi suntem ultimi care am obtinut peste 7 la titularizare ca si concurs national,dar de ce nu se aplica la fel la toti 4 ani legea?

  RăspundețiȘtergere
 53. Absolventii de la Spiru Haret promotia 2009 pot sa mai spere ca li se va rezolva problema diplomelor?
  Toti ceilalti care s-au inscris la grade didactice si examenul de titularizare sunt optimisti pentru ca au o sansa , noi cei cu Spiru nu avem nici macar dreptul de a spera pentru ca nu suntem primiti sa depunem dosarul nicaieri iar cei deja titulari pe baza adeverintei de la USH tremura la gandul ca pot sa isi piarda titulatura pe care au dobandit-o in urma unui concurs.
  Ne-ati uitat domnule ministru sau nu mai este nici pe agenda dumneavoastra de lucru aceasta problema?
  Va place sa vedeti cum unii se bucura si altii sunt disperati?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. este si aceasta problema in agenda mea. Ce nu au rezolvat altii in 3 ani doriti sa rezolv eu in cateva saptamani. Credeti-ma ca acest aspect este in atentia mea. astept finalizarea controlului de la aceasta universitate, si va asigur ca sunt cautarea solutiei ideale pentru toata lumea.

   Ștergere
 54. Domnule ministru va felicit pentru modificarile introduse in legea educatiei. Desi nu vor impaca pe toata lumea , totusi s-a revenit la niste aspecte umane. Eu ma aflu intr-o mare dilema, aceea de a nu sti ce decizie sa iau. Sunt o titulara care s-a inscris iarasi la concurs, datorita aberatiilor din noua lege a domnului Funeriu.Acum ca s-au reintrodus pretransferurile si detasarile, nu stiu daca e indicat sa mai merg la examen, in situatia titularizarii la nivel de scoala. Ar fi mai avantajos sa-mi pastrez titulatura in sistem???? Va rog mult sa-mi dati un sfat, caci timpul e scurt si trebuie sa ma pregatesc de examen, in cazul in care voi merge pe varianta aceasta. Cu mult respect, Anca Sas!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunteţi titulară dar trebuie să vă pregătiţi pentru examen ? Interesant... 2007,2008, sau 2009 ?

   Ștergere
  2. 2010, daca tot sunteti curios(curioasa).Nu sunt persoana care sa se prezinte la un examen si sa scrie din amintiri. Exista oare cadre didactice care sa cunoasca pedagogia sau didactica specialitatii ca pe o poezie? Ma indoiesc. Oricat de bine ne-am descurca la clasa, teoria trebuie aprofundata daca ai pretentia unui rezultat bun la examen. Nu identific motivul ironiei dumneavoastra si nici nu-l caut, insa mi se pare nefondata replica si chiar rautacioasa. Mult succes la examen daca va aflati in situatia asta.

   Ștergere
 55. Domnule Ministru ar trebui să introduceţi mai întâi pretransferul şi apoi titularizarea, în ceea ce priveşte pretransferul consimţit are un grad mare de subiectivitate deoarece cam în fiecare judeţ s-au instalat în funcţii de conducere(directori şi inspectori)oameni care se cred propietari, cei cărora le fac catedre ( prin pretransfer, detaşare, titularizare) sunt favoriţii lor, nu profesioniştii de care are atâta nevoie învăţământul românesc. Nu lucrează cu elevii ci tocesc pragurile partidelor politice sau cară la directori.
  La noi în judeţ sunt profesori titularizaţi ilegal, exemple-prof de chimie titularizat pe o catedră de fizică-chimie în oraş. Vă rog domnule ministru să reparaţi aceste nereguli făcând controale la nivelul inspectoratelor şcolare.
  Mă deranjează faptul că oamenii lipsiţi de scrupule şi moralitate ne hotărăsc soarta.

  RăspundețiȘtergere
 56. Domnule Ministru-plata cu ora? Dumneavoastră ştiţi că ei îşi fac catedre pe 24 de ore, pe care numai le semnează căci nu le fac? Semnează în condică şi 12 ore pe zi.
  Orele suplimentare nu trebuie plătite, pentru că sunt calici şi nu mai lasă pe nimeni să câştige o pâine cinstit.

  RăspundețiȘtergere
 57. Sper să reuşiţi să aşezaţi pe un făgaş normal învăţământul românesc, o bună colaborare cu toate categoriile sociale va da roade. Mult noroc!
  Sunt detaşată pe catedra unui director a cărui mandat expiră în noiembrie, când se organizează concursul pentru directori, pentru a şti dacă am continuitate la detaşare?

  RăspundețiȘtergere
 58. Am o mare nedumerire la care n-am gasit raspuns nici in aceasta metodologie.
  5 ani Lic. Pedagogic + 3 ani PIPP + grad didactic 1 + 13 ani vechime = Prof. inv. primar si prescolar
  Totul este clar pana acum.
  Functionez acum ca prof. inv. prescolar. Intrebarea mea este:De ce nu pot fi incadrata la nivel primar(clasa pregatitoare) in aceeasi scoala?
  Prin definitie, transferul nu mentioneaza trecerea canditatului de la un nivel la altul ci de la o unitate la alta. Eu unde ma incadrez? Mii de multumiri!

  RăspundețiȘtergere
 59. DOMNULE MINISTRU LIVIU POP,
  Oficial, doresc sa va rog sa-mi raspundeti (daca e posibil, evident) la o intrebare:
  - O mare parte dintre colegii nostri de la SSD (IP3) s-au inscris la Continuarea Studiilor, datorita faimosului Ordin 5553, care, a fost abrogat/modificat si bine ati facut. Totusi, acesti colegi se confrunta acum cu o MARE problema: Universitatile la care s-au inscris au inceput o campanie de sicanare a cursantilor, prin ADAUGAREA de EXAMENE in ultima clipa, prin amenintari permanente. Drept exemplu, se cere sustinerea unui modul de PSIHOPEDAGOGIE (protofoliu+examen) pe motiv ca... NU SE ECHIVALEAZA cu cel obtinut prin Diploma ! Este ABERANT, ABERANT si ABERANT sa ceri unor PROFESORI cu 20-30 de ani vechime, cu gradul I sa urmeze un modul de PSIHOPEDAGOGIE ! UNDE se mai intalneste atata PROSTIE? Acest modul este propus ACUM, la sfarsitul sesiunii, peste alte 10 examene date INTR-O singura sesiune, FARA SA FI FOST ANUNTAT DE LA INCEPUT, la fel ca si multe altele, aparute DUPA inceperea acesteia, ca ciupercile dupa ploaie! Se motiveaza ca "ASA CERE MINISTERUL!" Oare ? Colegii nostri sunt DISPERATI, adusi in situatii ABERANTE si DIFICILE! Nu cumva cei de la Universitatea Iasi s-au imbolnavit de "Funerita acuta"? N-ar trebui "tratati" un pic ? Va rog, daca se poate, UN RASPUNS ! - ANONIMUL de ROMANIA -

  RăspundețiȘtergere
 60. Felicitari Dle ministru pentru modificarile aduse. Dar tot timpul exista si un "dar".
  Va prezint o situatie care ar putea sa apara in urma acestor modificari :
  La un centru (unitate scolara) cu un singur post titularizabil pe o anumita specialitate , se va titulariza o persoana in baza notei de peste 7 din 2011. Fiind concurs la nivel de centru (unitatae scolara) toti candidatii la respectiva specialitate vor pierde orice sansa de a ocupa un post titularizabil.
  Propunere : organizare concurs la nivel de judet, la fel ca anul trecut.

  RăspundețiȘtergere
 61. Domnule ministru, am o mare nelamurire. Conform pct. 7 din art. 143, e necesara dovada domiciliului in Bucuresti pentru a te putea pretransfera la o scoala de acolo. Sa-nteleg ca, daca ai domiciliul intr-o localitate din jurul Bucurestiului (ex. Mogosoaia, Corbeanca, Pipera, etc.), nu mai poti avea acces la un post in capitala? Asta mi se pare o absurditate. Am colege cu domiciliul in afara Bucurestiului si care totusi sunt titulare la scoli in capitala. Nu mi se pare corect sa ne conditionati in acest fel.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SURPRIZA ! INCA O LOVITURA ABSOLVENTILOR 2009 !

   Scuzati majusculele , insa vreau sa fie vizibil ce scriu...Sa sara in ochi !
   A aparut OMECTS 4472 cu o prevedere aproape direct formulata noua , absolventilor Spiru Haret fara diploma si fara definitivat.Cred ca nu sunt singurul titularizat cu adeverinta de licenta din 2009 si fara definitivare in invatamant. Vom fi platiti necalificat din toamna.Deci mascarada e gandita in detaliu.Mai au de mutat vreo doi pioni...Cititi fragmentul si gasiti desfasurat ordinul pe blogul ministrului si nu numai...Iata un fragment ...
   Pe mine nu ma primesc fara diploma sa dau definitivatul..deci , se cam duce si valoarea studiilor cu adeverinta...Ce este in spatele intregii povesti de pana si ministrul tace dupa ce ne-a dat atatea sperante ?Cine stie adevarul sa spuna ceva.De ce se ascund toti si se eschiveaza din a lua masuri, sau macar de a pune pe tapet problema si a cauta o solutie...pana si atitudinea pozitiva a disparut...Nu se mai raspunde la intrebari de acest gen...Suntem cumva ciumati?Nu se poate duce un dialog echitabil cu noi ?Urmeaza capitolul 18 , modificat special pentru a face trimitere la cei ca noi...

   (3) Personalul didactic care nu a dobândit definitivarea în învăţământ şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.”

   Ștergere
 62. Buna ziua! Sunt Ilinca. Daca tot am fost platiti pentru cele doua ore, cei cu peste 25 ani vechime cu gradul I iar acesti bani ni s-au luat fara nicio explicatie, cand se va reintroduce plata acestor ore? Era un drept al nostru, oricum nu avem prea multe.Va multumesc...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doar prin modificarea Legii educatiei nationale se poate face asa ceva, Studiem dupa rectificarea bugetara si acest aspect.

   Ștergere
 63. Buna ziua!
  Va rog sa imi raspundeti si mie la doua intrebari: Se pot transfera profesorii din invatamantul primar (care nu se afla in restrangere de activitate) pe o catedra din invatamantul gimnazial? Daca da, in ce conditii?
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. N-ati vrea un TRANSFER direct in invatamantul LICEAL ? Eventual peste catedrele PROFESORILOR cu gradul I, cu Facultati ADEVARATE facute cu mult stress, nu "prin corespondenta", in anii comunismului, care.... N-AU LICENTA (ca NU se chema pe atunci asa...). Caci, PANA AICI S-A AJUNS! Asa zisii "PROFESORI de PRIMAR" (PIPP), dupa ce Oana Badea le-a pregatit UN SALARIU MAI MARE decat a PROFESORILOR, o NORMA MULT MAI MICA decat a profesorilor (orele de SPORT, RELIGIE, Limbi Straine / toate facute de profesori specializati), le-a dat posibilitatea sa faca o "facultate la plic", fara mare efort, iar acuma, daca tot li s-au dat NUMAI AVANTAJE, de ce sa nu CEARA TOT ? Domnilor "Profesori de Invatamant Primar si Prescolar", NU sunteti profesori de invatamant GIMNAZIAL, macar! Aceste pretentii exagerate s-au transformat in TUPEU, nu vi se pare ? Oana Badea a PLECAT ! Nu stiati ?

   Ștergere
  2. Da, se poate dup aaparitia acestui ordin

   Ștergere
  3. Sa inteleg ,domnule ministru , ca iar se vor putea transfera invatatorii pe catedre de romana si de psihologie ,fara examen ,inainte de concursul de titularizare pentru tineri?Aceasta a fost si este cea mai mare aberatie si frauda pusa la cale de minister in favorul unor persoane care fac facultati asa cam la 50 de ani , cu lucrari plagiate cu ceva teste grila si gata !Se mai da o tuica la profesor sau poate ceva euroi ,si uite asa ne-am trezit din invatatori ,mari profesori si furam pur si simplu posturile tinerilor, care desi fac facultati la timp , desi iau note de 9 la examenele de titularizare ,nu au sanse sa se titularizeze ,fiindca aceste posturi au fost furate bine mersi de catre invatatorii care au facut si ei o facultate la 50 de ani!Halal!Astia , domnule ministru, nu stiu ce e subiectiva si nici ce e predicativa si ministerul prin acest fraudulos pretransfer le-a favorizat obtinerea posturilor fara examen!NOI ATAT DORIM .EXAMEN PENTRU TOATA LUMEA !AI FOST INVATATOR ,AI FACUT O FACULTATE ULTERIOR ?BRAVO!DU-TE DRAGA LA EXAMEN SI CONFRUNTA-TE CU TINERII ABSOLVENTI , DU-TE SI REZOLVA SUBIECTELE FOARTE GRELE DE TITULARIZARE SI IA NOTA MAI MARE CA MINE SI APOI STAM DE VORBA!NU-MI FURA MIE POSTUL FARA EXAMEN!CA ATUNCI ESTI HOT SADEA ,FAVORIZAT DE MINISTER!

   Ștergere
 64. Observ o mare supărare din partea "titularilor" care se consideră dezavantajaţi de acest calendar. Aş dori să-i liniştesc : DOAR anul acesta nu s-a mai putut face nimic pentru voi, dragilor ! De la anul cu siguranţă veţi fi în prima etapă a mobilităţilor ! PSD-ul a avut întotdeauna grijă de "titularii" lui.
  De ce folosesc ghilimele ataşate noţiunii de titular ? Răspunsul e simplu : urmăriţi notele obţinute la examenele de titularizare de până în 2010 cu cele care au urmat. De unde credeţi că au apărut aceste diferenţe relativ mari în rezultate ? S-au prostit candidaţii peste noapte sau a existat, anterior acestui an, o nepermisă "lejeritate" în elaborarea subiectelor (sub toate aspectele, inclusiv "transparenţa" sau "transpiraţia" - fiind subiecte locale) şi o bunăvoinţă andronesciană în corectarea lucrărilor. Pentru că , eu unul cam aşa văd lucrurile : titularii de până în 2010, comparativ cu cei ce au urmat, cu examen naţional, sunt aidoma absolvenţilor de bac dinainte de "marele cutremur" comparativ cu cei ce au reuşit promovarea acestuia chiar şi în condiţiile stressului provocat de camere. Deci mai uşor cu fiţele astea de "titular" că garantez că parte substanţială a "promotiilor" 2007,2008,2009, n-ar fi luat nici măcar un amărât de 5 in 2010 sau 2011 ! Iar "titularului" supărat că este defavorizat în ocuparea unui post prin pretransfer sau detaşare datorită actualului calendar, deşi este un an "bun" în care au apărut "locuri bune" în localitatea sa de reşedinţă, îi voi răspunde că doar o temporară disfuncţionalitate în a anliza corect evoluţia sistemului îl împiedică, probabil, să vadă dincolo de rama ochelarilor : aceste posturi au "apărut" tocmai datorită scoaterii din (deja - fosta) lege a pretransferurilor şi detaşărilor. Altfel nu ar fi apărut în veci, cum nici de la anul ne veţi mai vedea !
  P.S. Scuze titularilor "făcuţi" pe bune anterior procesului de Abramburizare a sistemului preuniversitar. Niciodată, cel puţin pentru mine, nu veţi fi în aceeaşi găleată cu promoţiile "fabricilor" de titulari, deşi coabitarea prin cancelarii v-ar putea dăuna. (Dan Radu Theodor)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. sa nu ne impartim intre actori si spectatori. Va rog sa privim optimisti viitorul.

   Ștergere
  2. CUM ? Fara ore de anul viitor, fiind repartizat DUPA ce noii veniti in sistem vor lua norme ?

   Ștergere
 65. CE SE INTAMPLA DACA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DE LA SCOALA UNDE FUNCTIONEZ NU ESTE DE ACORD CU PRETRANSFERUL?

  RăspundețiȘtergere
 66. Extraordinare aceste furci caudine ale moderării, n'est pas ? domnule ministru ? Mă aşteptam ca, comnetariul meu anterior să "nu treacă" deşi nu a conţinut expresii ireverenţioase sau injurioase. Nu trebuia să amânaţi petrecerea aia de 20 de ani pe motiv că aveţi dvs. agenda "încărcată". Chiar nu aveţi cu ce vă duce în faţa oamenilor ălora, decât cu dovada rămasă oricum în gândurile unora dintre ei, că sunteţi încă prea mic pentr-un război atât de mare.Şi, în general, pentru orice război, fie el sindical sau de altă natură. Oricum, la acea dată, veţi fi proaspătul beneficiar al unor mulţumiri, pentru modul în care aţi organizat bacalaureatul şi pentru activitatea depusă, fiind deja înlocuit de un cadru de nădejde pe linie de partid. (Dan Radu Theodor)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. lasati ironia dupa finalizarea acestui mandat. Apreciez umorul si cred ca in egala masura si dumneavoastra.
   Va multumesc pentru intelegere.

   Ștergere
  2. Corect este "n'est-ce pas?"

   Ștergere
 67. D-le ministru,felicitari pentru implicarea de care dati dovada in a indrepta aberatiile altora.Cu siguranta mai sunt inca multe de corectat.Ar mai fi si aceea de schimbare a denumirii unitatilor de invatamant.De ce?Cu ce ar schimba acest lucru calitatea sau imaginea unei scoli?Aaaa,alti bani pentru stampile,placute s.a.Unele denumiri transmise catre unitati nu prea au nici o legatura cu ceea ce ofera si desfasoara scoala respectiva.De exemplu eu lucrez in invatamantul special,pentru copiii cu CES si in acest moment suntem cu denumirea de Centru Scolar.Avem clase I-VIII si acreditare pentru nivel 2 liceu(alimentatie si constructii),dupa ce acum 3 ani pornisem cu S.A.M.Ni s-a transmis ca de la 1 sept.2012 ne vom numi Scoala Profesionala Speciala dar noi nu avem inv.profesional,deoarece nu s-au facut demersurile necesare pentru acest lucru,ramanand tot liceu in speranta reinfiintarii S.A.M.-urilor,care sunt cele mai potrivite copiilor cu dizabilitati.Deci cum ar trebui in mod corect sa ne numim?Nici intr-un caz nu vrem sa fie un nume care sa eticheteze copiii acestia pe care ii educam ca sa-i integram in societate,carora le insuflam incredere,ii facem sa-si depaseasca problemele si sa creada ca pot si ei ca si ceilalti copii din inv. de masa sa reuseasca,ca nu sunt diferiti.(era si varianta-Scoala speciala pentru copii cu deficiente...)Va rog,poate o sa aveti in vedere si acest aspect din ,,funeriada" pana la 1 sept.2012.Va multumesc anticipat si fiti in continuare un luptator,asa cum va stiu de la sindicat!

  RăspundețiȘtergere
 68. Domnule ministru,
  Vreau ,in primul rand,sa va felicit pentru tot.Sunteti ministrul meu preferat,atat pentru ca veniti din mediul sindical,cat si pentru ca sunteti un preuniversitar si ne priviti asa,de la egal la egal,nu ca altii.Sa o tineti tot asa!
  In al doilea rand,vreau sa va intreb si eu ceva si sper sa imi raspundeti,pentru ca ,va marturisesc sincer,nu prea am inteles:daca sunt invatatoare cu liceu pedagogic si licenta romana-engleza,pot ocupa un post de profesor romana sau engleza prin pretransfer numai la mine in scoala sau in orice scoala din judet?Vorbesc numai de pretransfer.Apoi ,daca ma inscriu la concurs,trebuie sa mai sustin proba practica?
  Va multumesc!
  Cred ca proba practica ar trebui eliminata pentru cei cu vechime si grade.
  Toate cele bune!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca vrei post de profesor ,doamna invatatoare ,du-te la examen de titularizare ,draga ,nu fura posturile tinerilor prin pretransfer!Du-te si da examen ca toata lumea!Nu profita de legile frauduloase din minist6er care favorizeaza frauda ,adica un invatator ia postul unui tanar care, desi a luat 9 la titularizare nu a putut ocupa un post ca erau deja furate de invatatori ,si inca fara examene!

   Ștergere
 69. Domnule ministru,
  titularizarea asta la scoala nu e tocmai ok.Cea mai buna metoda era tot titularizarea la nivel de judet cu examen judetean,nu asa...pe la scoli.Sa stiti ca nu e privita cu ochi buni metoda asta.Ii transforma pe unii in zei.E jenant ca om sa te duci cu dosarul in mana sa te rogi de toti directorasii...Nu toti sunt asa,dar unii...Pacat! Cel mai bine era un concurs judetean,cu posturi afisatela inspectorate,frumos,nu sa ne ducem ca milogii pe la usile directorilor! Va rugam,faceti ceva si aici!

  RăspundețiȘtergere
 70. Ma numesc TROTEA C. IONELIA, domiciliata in Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, Str. Walter Maracineanu Nr. 67, va rog sa-mi comunicati daca studiile finalizate de mine sunt valabile.
  Mentionez ca in iunie 2000 am terminat Colegiul Universitatii Craiova dupa care in anul 2005 m-am inscris la continuare de studii la Spiru Haret dand diferente pe parcursul anilor III si IV pentru anii I si II . Am dat licenta in iulie 2007, forma de invatamant ID la FACULTATEA DE LIMBA ROMANA, specializarea limba si literatura romana- limba si literatura franceza.
  Conform Hotărârii de GUVERN nr. 916/2005 din 11/08/2005 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 23/08/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI înfiinţată prin Legea nr. 443/2002 are autorizare ID la facultatea absolvita de mine, chiar si in 2004 prin doua hotarari de guven HG 940/2004 si HG 1609/2004. ESTE ANUL INCEPERII STUDIILOR MELE LA SPIRU, conform suplimentului de diploma. Exista si raportul CNEAA/ARACIS care atesta ca studiile descrise mai sus erau autorizate provizoriu pentru ID si acreditate pentru ZI.
  La sfarsitul studiilor mele era acreditata facultatea si apare autorizata si ID conform Hotărârii de GUVERN nr. 676/2007 din 28/06/2007 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 18/07/2007privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea.
  Mentionez ca am obtinut si definitivarea in invatamant la limba franceza in sesiunea august 2010 si aceste studiile au fost verificate conform Notei Nr. 1133 a Directiei Generale Juridic si Contencios a MECTS din 16.08.2010, fiind valabile.
  Am nevoie de aceste informatii in vederea participarii mele la examenul de titularizare 2012, deoarece apar pe site-ul TITULARIZARE 2012 cu studii neautorizate, iar memoriu meu trimis catre MECST in 17.05.2012 a ramas fara raspuns.
  Adresa mea de email este ionelia_trotea@yahoo.com.
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra .
  Am castigat in instanta suspendarea actelor prin care mi s-a adus la cunostinta ca am studii neacreditate,actiunea de anulare fiind pe rol.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ionelia,eu am terminat LLR tot in 2007 si iti pot spune ca studiile nu sunt recunoscute pentru ca se considera ca te-ai inscris in 2003(desi nu este asa)si atunci nu era autorizat ID-ul.Ne duc cu zaharelul!
   Eu am facut 2 ani la FR,apoi 2 ani la ID(Considera ca am facut 4 ani ID. UNDE-I dreptatea?

   Ștergere
 71. D-le Ministru, va rog, faceti ceva si in privinţa preotilor care au ore de religie, unii mai sunt si titulari si au si parohii. Nu este corect,ca din cauza lor prof. de religie sa nu sa nu se poata transfera caci nu se indura nici de parohii si nici de ore. Sa fie pusi in situatia de a alege: Biserica sau scoala. Si in privinţa noii metodologii, ce sa mai zic:suplinitorii au intâietate inaintea titularilor. Deci, mai bine erai suplinitor, caci ai sanse mai multe decât un titular la un post bun.Multumim!

  RăspundețiȘtergere
 72. Nu mi se pare correct ca pretransferul sa fie dupa examenul de ocupare a posturilor. Sunt titulara in mediul rural si fac naveta de la oras la tara de 6 ani fara sa primesc decont. Mi-am castigat acest statut in urma examenului national de titularizare si vreau sa ma pretransfer la cerere dar cu siguranta ca nu vor mai ramane posturi nici macar pentru detasare. Cum e posibil asa ceva? Mai bine particip la examenul din 2 august pentru ca mi-am depus dosarul deoarece nu stiam ca va fi reintrodus pretransferul si detasarea. Acum ca le-ati reintrodus, domnule ministru, oricum nu-mi serveste la nimic! Va rog sa indreptati aceasta nedreptate fata de toate cadrele didactice titulare si sa modificati calendarul:
  1. pretransfer
  2. detasare
  3. examen de titularizare
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vrei asta asa incat tinerii cu 9 la examenul de titularizare de anul trecut sa nu prinda nimic ,sa ramana someri ,iar tu prin frauda si fara examen sa ocupi un post convenabil si sa zburzi pe posturi cum iti pofteste inimioara ta !Ce-ti pasa ca altii au 9 si nu au post?

   Ștergere
 73. D-le ministru!
  De ce nu se poate indrepta gresala si nedreptatea care ni sa facut celor cu nota peste 7 in 2011 - art.253? Practic am primit praf in ochi pt. a doua oara. Chiar nu e vizibil cat de nedrptatiti am fost?
  Noi ar trebui sa figuram in capul listei la mobilitate, pt. ca trebuia sa fim deja titulari acolo unde exista posturi. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 74. E absurd ca cei cu nota pste 7 in 2011 sa fim ultimii. Pe ce ne mai titularizam? Era un drept al nostru totusi. Care e diferenta intre noi si cei cu note din 2008, 2009, 2010? Noi am dat examenul supravegheat de camere video. Si ce folos...

  RăspundețiȘtergere
 75. Intrebarea mea este daca vom putea lua prin detasare posturile date la continuitate prin suplinire. N-am inteles acest lucru si poate ma poate lamuri cineva. Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 76. Buna ziua!
  In multele dvs. declaratii ati mentionat ca la clasa pregatitoare vor preda cadre didactice existente deja in sistemul de invatamant, cadre didactice cu experienta. Cum se poate acest lucru, daca posturile libere pentru aceasta clasa sunt scoase pentru examenul de titularizare, deci vor fi ocupate in ceea mai mare pondere de suplinitori, deoarece titularii nu se vor putea transfera pe ele ???

  RăspundețiȘtergere
 77. Sunt dezamagita, intrigata, revoltata si umilita.Ce faceti cu noi, cei care doream transferul este de-a dreptul bataie de joc.Urmaresc cu sufletul la gura tot ce apare despre mobilitatea cadrelor didactice. Eu sunt titulara si doresc sa trec de la nivel prescolar la nivel primar (clasa pregatitoare)in aceeasi scoala. Am Lic. Pedagogic + PIPP+ Grad I+ 13 ani vechime. Practic, o parte din copiii pe care-i am acum vor merge cu mine la clasa pregatitoare. Stiti cu siguranta TOATE nemultumirile noastre, dar VA RUGAM nu aplicati metoda MERSULUI INVERS in rezolvarea acestei probleme!Mii de multumiri pentru timpul acordat!

  RăspundețiȘtergere
 78. Buna ziua.Sunt educatoare calificata,absolvent 2010 .Am obtinut la concursul de titularizare 2010 nota peste 7.In prezent sunt pe un post viabil.Pot fi titulara din 2012-2013 conform art.62?Daca da unde ma pot adresa?Mentionez ca definitivatul il am pe 17 iulie anul acesta.

  RăspundețiȘtergere
 79. Va rugam sa introduceti pretransferul in functie de dosar pe baza de puncte nu cu acordul directorului.Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ba,pardon,eu zic ca ar trebui sa existe urmatoarea ierarhie,cei care sunt deja titulari in localitatea in care doresc postul-localitate in localitate,deoarece asa mi se pare corect,ca doar nu a veni un cadru didactic de pe niste miri ce cocarle ,care ba are ,ba nu are copii si scoate mai mare punctaj (unul fabulos) ca un cadru didactic care este deja titular in localitate si doreste sa se transfere la o alta institutie din aceeasi localitate...

   Ștergere
 80. Felicitari pentru ca ati adus in calendar transferul dar cine se mai bucura acum de el? NIMENI.Eu doresc sa trec de la nivel prescolar la nivel primar (clasa pregatitoare) in aceeasi scoala. CHIAR NU SE POATE FACE NIMIC IN ACEST SENS? E normal sa ma prezint la concurs fiind titulara, Lic. Ped, absolventa PIPP, Grad I? Am acordul directorului, al CA, al parintilor care ma sustin, al cui vreti numai sa existe legal o posibilitate de rezolvare. MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere
 81. Va rugam sa rezolvati si situatia celor cu diploma de la Spiru Haret. Acum nu mai putem sa ne titularizam nici in baza art. 253, conf. metodologiei. Nu primim acordul de la conducatorii unitatilor.
  Va multumim!

  RăspundețiȘtergere
 82. Va rugam sa rezolvati si problema celor cu diplome de la Spiru Haret. Acum, dupa noua metodolgie nu mai putem sa ne titularizam nici in baza art. 253, deoarece nu primim acceptul conducatorilor de unitati scolare. Va multumim!

  RăspundețiȘtergere
 83. Felicitari pentru ca va faceti timp sa ne ascultati. Sunteti un mare OM!

  RăspundețiȘtergere
 84. DOMNULE MINISTRU
  imi cer scuze ca va deranjez,dar va rog daca puteti sa-mi propuneti o rezolvare la aceasta problema.NUMELE MEU ESTE VIOREANU CRISTINA si am vorbit cu dv. pe aceasta tema in martie la Sibiu la conferinta de sindicat.
  .. Lucrez la SCOALA SPECIALA , mi-am depus cerere de titularizare , pe baza notei obtinuta la examenul din iulie 2009 CONF ART 253.Nu mi s-a acordat titulatura pe motiv ca nu toata catedra este constituita din ore la disciplina la care am sustinut examen.Mentionez ca am dat examen la disciplina tricotaje-confectii textile , finisaj textil si am obtinut nota 8,20 predau materiile de specialitate la clasele cu profil confectioner imbracaminte , dar in invatamintul special catedra este combinata si la disciplina tehnologii in planul cadru intra > cultura de specialitate, instruire practica ,tehnologia informatiei si comunicarii si educatie antreprenoriala.
  Si anul trecut am fost respinsa pe motiv ca in anul 2009 cind am sustinut examenul erau scoase doar 14 ore si nu 16 , desi intre timp s-a trecut de la SAM la liceu tehnologic si numarul de ore a crescut.
  Am si a doua specializare matematica nu ma pot titulariza pe 2 specialitati.........
  In judetul SIBIU UNDE SUSTIN EXAMENUL SUNT SINGURA CANDIDATA PE PROFILUL CONFECTII TEXTILE ......... DECI MA CONCUREZ SINGURA_IN 2006 AM OBTINUT 8,25 IN 2009 AM OBTINUT 8,20
  ESTE NECESAR SA MAI PARTICIP LA EXAMEN SAU MA POT TITULARIZA PE 2 DISCIPLINE.

  RăspundețiȘtergere
 85. Buna ziua,

  Va rog sa luati in considerare reintroducerea pretransferului la cerere si nu prin consimtamantul intre scoli.In actuala formula, daca am inteles eu bine,realizezezi minim 2 dosare (unul pentru inspectorat cu acordul scolii in care functionezi ca titular pentru a te pretransfera, unul/alte doua eventual pentru scoala/scolile unde vrei sa te pretransferi pentru a le cere acordul), pot fi alti 10 candidati pe postul urmarit de tine, iar in sedinta publica nu stiu ce se va intampla. Daca ai punctaj mic, ai pierdut postul vizat, ai facut dosarele degeaba(dosarele se fac cu sange, implica foarte multe acte imposibil de adunat in 3 zile) nu ai dreptul de a-ti alege niciun alt post din lista si pleci acasa plangand.Cel mai corect era pretransferul la cerere iar in sedinta publica, in functie de punctaj, iti alegeai un post sau altul.Oricum nu pierdeai tot.Iti faceai un post in 3 scoli si tot reuseai sa te pretransferi.Acum iti alegi o singura scoala ?.Sansele sunt zero sa prinzi postul.

  RăspundețiȘtergere
 86. Va rog sa luati in considerare reintroducerea pretransferului la cerere si nu prin consimtamantul intre scoli.In actuala formula, daca am inteles eu bine,realizezezi minim 2 dosare (unul pentru inspectorat cu acordul scolii in care functionezi ca titular pentru a te pretransfera, unul/alte doua eventual pentru scoala/scolile unde vrei sa te pretransferi pentru a le cere acordul), pot fi alti 10 candidati pe postul urmarit de tine, iar in sedinta publica nu stiu ce se va intampla. Daca ai punctaj mic, ai pierdut postul vizat, ai facut dosarele degeaba(dosarele se fac cu sange, implica foarte multe acte imposibil de adunat in 3 zile) nu ai dreptul de a-ti alege niciun alt post din lista si pleci acasa plangand.Cel mai corect era pretransferul la cerere iar in sedinta publica, in functie de punctaj, iti alegeai un post sau altul.Oricum nu pierdeai tot.Iti faceai un post in 3 scoli si tot reuseai sa te pretransferi.Acum iti alegi o singura scoala ?.Sansele sunt zero sa prinzi postul.Sunt dezamagit, pentru ca imi doresc pretransfer cu orice chip din scoala in care functionez, indiferent de post.Lasati-ma sa aleg fara sa mai cer acordul directorilor!
  mrpresident280@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 87. D-le ministru!
  Totusi...ce se intampla cu cei care avem peste 7 la CN 2011? Participam si la concursul din 2 august?
  Postul pe care dorim sa ne titularizam ramane si in CN din 2 august sau doar pt. pretranfer si titularizare cf. art. 253 din 29 august 2012

  RăspundețiȘtergere
 88. Domnule Ministru,

  De ce , daca am primit continuitate pe un post care are viabilitate 4 ani nu pot sa ma titularizez, avand in vedere ca am luat peste 7 in iulie 2011. Va rog un raspuns . multumesc

  Cu respect
  Petrea Ionel profesor la Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Făget Timiș

  RăspundețiȘtergere
 89. buna ziua . dle ministru, as avea o singura rugaminte, daca se poate. exista o mare confuzie acum in legatura cu structura subiectelor de la examenul de titularizare. multi spun ca s-ar da doar didactica specializarii, altii sustin ca se merge pe vechea structura, cea din 2011: gramatica, literatura si metodica,fiecare subiect avand 30 puncte. ne puteti lamuri?sau eventual, puteti publica un model pentru fiecare disciplina.multumesc anticipat pentru raspuns ! o zi buna si mult succes in continuare!

  RăspundețiȘtergere
 90. Îmi pare bine că bunul Dumnezeu s-a gandit sa ne scape de acel domn Funeriu care habar n-are de invatamant.D-nule ministru POP VA FELICIT PENTRU discretie si pentru ca incercati sa asezati educatorul la locul cuvenit.As dori sa va intreb daca in urma concursului de titularizare din 2 august noi cei care vom lua medii peste 7 vom fi titularii sistemului sau ai unitatii de inv.? Îmi puteti raspunde la aceasta intrebare,va rog? MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere
 91. Refuzul de a elibera diplomele absolventilor USH promotia 2009 il consider un abuz,faptul ca numai promotia 2009 nu primeste diplomele este o discriminare.In peroada 2006-2009 ministeru a aprobat in mod tacit functionarea ID in cadrul USH,in aceasta perioada nu a existat macar un comunicat al ministerului care sa ne informeze ca nu recunosc ordinul lui Hardau (dat in martie 2006).

  RăspundețiȘtergere
 92. Bună ziua,nu mi se pare corect faptul că profesorii titularizati anul trecut la nivel de scoală...știm noi cum!să fie trecuți/considerați titulari în sistem!De ce să fie egali cu cei care au dat un examen corect și de n ori până s-au titularizat,iar cei la nivel de școală sunt de un profesionalism îndoielnic, dar cu BANI.în felul acesta s-au pierdut posturi pentru titularii sistemului cu note de 10 la examen național și nu de 7,oo + șpagă la director!

  RăspundețiȘtergere
 93. mai exista examen de suplinire?
  daca nu e post titularizabil de ce sa dau CN?

  RăspundețiȘtergere
 94. Domnule ministru, nu stiu daca mai vedeti aceste postari. As avea o intrebare importanta pentru cei care dau titularizarea.
  Vechea lege se contrazicea cu programele afisate, pt ca spunea ca se da concursul din didactica, iar programele erau aceleasi, continuturi stiintifice + didactica, parti distincte.
  Va rugam sa ne lamuriti, pt ca dvs intelegeti diferenta: dam concurs din didactica preponderent, sau ca pana acum, din continuturi stiintifice + didactica, subiecte distincte cu punctaj specific?

  Va multumim.

  RăspundețiȘtergere
 95. Domnule ministru, apreciez ca ati reparat greseala fostului ministru si am o intrebare importanta la care doresc raspuns.
  Ce se intampla cu cadrrle didactice titulare. detasate la cerere in anul scolar 2011-2012 pentru apropiere de domiciliu, putem primii continuitate ca si suplinitorii sau dam examen de titularizare ca tot ne-am inscris ne avand alta solutie ?
  Multumesc si mult respect!

  RăspundețiȘtergere
 96. Domnule ministru, am intampinat o mare problema si anume:
  - am paticipat la concursul de titularizare din anul 2010 si am obtinut media 8,70%;
  - mi-au oferit post ca suplinitor pe parcursul celor doi ani scolari care au trecut de atunci;
  - acum am depus cerere de titularizare in sistem si mi-a fost respinsa deoarece nu este postul viabil;
  - insa in tara nu exista niciun alt post viabil, cu viabilitate de cel putin 4 ani, nu-mi explic de ce????
  Va rog, daca se poate sa-mi spunei unde sa ma adresez, vreau sa-mi castig dreptul de a fi tiulara.
  Mutumesc si taote cele bune!

  RăspundețiȘtergere
 97. Incercati sa terminati cu porcaria aste ce se numeste "Corp de experti. Iti vine sa razi cand vezi ce dosare au fost aprobate. Sunt de 21 de ani director la o scoala cu 1000 de elevi, anul trecut m-a schimpat p.d.l.-ul si dosarul meu nu se aproba pentru ca nu am decat 50 credite ,insa am peste 900 ore de formare in management+ certificat de formator. de ce nu s-au echivalatnumarul de ore de formare cu credite . Oricum ideea asta cu corpul de experti e o tampenie

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. corpul de experti =))
   e plin de sarlatani care isi spun experti in educatie, iar invatamantul este in colaps din cauza unor nenorociti ca funeriu.

   Ștergere
 98. Buna ziua!Doresc sa cer pretransfer in cadrul aceleasi unitati de invatamant. Este cu acordul CA sau in sedinta publica, cu dosar a ISJ? Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 99. Buna ziua,

  Consider ca se favorizeaza coruptia in invatamant daca se lasa la latitudinea directorilor pe cine sa accepte in institutia de invatamant in cazul transferurilor si a completarilor de norme.Tot mai bine era cand se faceau repartizarile in functie de punctaj.Cu totii stim ca directorii vor favoriza pilele sau pe cei care vor da un plic mai gros.

  RăspundețiȘtergere
 100. Ce se intampla cu cei care acum au terminat Liceul Pedagogic si abia in 8 iulie termina probele examenului de bacalaureat?
  Pentru ei sunt alocate posturi, pot sa sustina acstia examene pentru posturi? Daca da, in ce data sau daca nu, ce se intampla cu acestia?

  RăspundețiȘtergere
 101. Când se va reglementa metodologia pentru schimbul de posturi? În prezent s-a ajuns în majoritatea cazurilor să fie transformat în "cumpărarea" postului respectiv.
  Cum să fie moral când cel care dă postul tocmai iese la pensie peste cateva luni? Cum să fie moral când cel care vinde postul sta bine mersi in aceeasi scoala ca detasat si nici macar nu a vazut postul in care s-a transferat prin liber consimtamant?
  Nici preoţii nu cred ca îşi pot lăsa aşa simplu parohia copiilor lor.
  Nu mai contează rezultatele unui cadru didactic, punctajul dintr-o fişă de evaluare, dacă nu ai bani să cumperi postul de la un coleg aflat în prag de pensie, nu ai cum să ocupi un post mai bun.
  Mi se pare firesc să existe schimbul de posturi dar să aibă nişte clauze care să să nu-l transforme într-un procedeu imoral generator de corupţie.

  RăspundețiȘtergere
 102. Ma bucur, dar anul acesta este degeaba pentru ca vor fi dupa sedinta de titularizare cand nu vor mai fi posturi. Noi titularii nu avem nici o sansa anul acesta. Trebuia sa fie pusa sedinta de pretransfer inaintea celei de titularizare, asa a fost in fiecare an , dar inca odata titularii suntem calcati in picioare

  RăspundețiȘtergere
 103. Buna ziua

  Sunt cadru didactic titular de 22 de ani. in scoala in care predau nu vor mai fi ore, in acest an sau anul urmator.
  Sa inteleg asadar ca lucrurile stau astfel:
  - merg din usa in usa sa imi caut ore, intreband directorii de scoli daca nu cumva au vreo norma
  - se da concursul de titularizare, noii veniti in sistem ocupa normele libere, in sedinta publica
  - ce ramane, DACA ramane ceva, pot ocupa vechii titulari din sistem.

  Acestea sunt in fapt etapele, nu ?
  Minunata lege ne-a dat dl Basescu & Funeriu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, impreuna cu Legea Asigurarii NON-Calitatii si BIROCRATIEI, alt cretinism comis de asta data de alt "megaexper" in educatie, M Miclea. Altul care nu pricepe nimic din realitatea educatiei, dar care a contribuit la daramarea acesteia.

   Ștergere
 104. Buna ziua!Doresc sa cer pretransfer in aceeasi unitate de invatamant. Este cu acordul CA sau in sedinta publica, cu dosar la ISJ?
  Mentionez faptul ca ,dorind sa trec de pe postul de prof.invatamant primar pe unul de limba romana,conform calificarii obtinute,am participat la sesiunea de restrangere de activitate,insa postul nu mai e in restrangere. Doresc in continuare sa trec pe acest post de limba romana si acum imi pun intrebarea:cum va trebui sa procedez?
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 105. Buna ziua!
  Domnule Pop, va rog din suflet, sa-mi raspundeti personal a intrebari. Cei care am dat examen in 2011 si avem note peste 7, ne-am depus dosar la scoli pe posturi cu viabilitate 4 ani, am primit acordul consiliului de administratie, ce suntem? Mai dam titularizare in august 2012? De ce nu dispar posturile ocupate de noi cu notele din 2011? Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 106. Da, ati introdus pretransferul, dar din pacate DUPA concursul de titularizare din 2 august, cand nu va mai exista nici un post ,asadar este inutil inrodus.
  Trebuiau rezolvate mai intai completarile de norma si pretransferul la restrangeri de activitate, si abia dupa aceea, daca mai raman posturi, sa fie oferite noilor titulari in sistem.
  Din pacate, ati perpetutat imensa tampenie comisa de funeriu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In acest ritm, noii aspiranti nu s-ar mai titulariza in veci si pururi. De ce numai titularii sa aiba prioritate? E foarte desteapta miscarea cu titularizarea in mediul rural si apoi ocuparea prin transfer a unui post din mediul urban, dar nu este corecta! Cine vrea post in oras, nu are decat sa suplineasca ani la rand si apoi cand si daca apare post titularizabil sa-l ocupe. Prin aceasta miscare indoilenica....s-au ocupat o gramada de posturi in mediul urban, iar restul (adica fraierii) merg an de an la concurs, unii mai iau si note mari, dar raman tot suplinitori... ESTE CEL MAI INTELEPT CA TRANSFERURILE SA AIBA LOC DUPA SI NUMAI DUPA TITULARIZARE!!! Ati vrut sa fiti mari titulari? Ati ocupat un post in mediul rurral? Cine v-a obligat?? Ca ati fost oportunesti.....asta e altceva. Ei bine, mari titulari ramaneti acolo unde v-ati titularizat si nu mai incurcati oamenii cu adevarat muncitori!

   Ștergere
  2. Da, am fost oportunisti cei care am luat notele cele mai mari pe judet si ne-am titularizat pe posturile disponibilie, si acelea departe in mediul rural, pentru ca, nu-i asa, posturile bune la oras sunt tinute de directori pentru alti oportunisti care asteapta cu mana intinsa, numai de-ar pica ceva. Cel mai corect este sa aiba loc pretransferul inainte. Cine s-a titularizat in ultimii ani fiti convins ca a fost printre primii pe judet. Ati vazut cumva posturi titularizabile in centrul orasului si sa nu fie alese de candidatii cu notele mari. Acelea nu exista!!! Sunt tinute pe continuitate ani de zile..

   Ștergere
 107. DOMNULE MINISTRU,
  Sunt profesor de Limba si Literatura Romana intrat in restrangere totala de activitate, in orasul Constanta, unde sunt si titular. Din sept. 2011 m-am mutat in Brasov, urmare a schimbarii locului de munca al sotului (angajat al MAPN). Pentru anul 2011-2012 am cerut si obtinut detasare in Brasov. In primavara 2012, la sesiunea de restrangere, ISJ Constanta a sustinut ca NU-MI POATE DA AVIZUL PENTRU TRANSFERUL IN ALTA LOCALITATE (DESI SITUATIA DE RESTRANGERE TOTALA AVANTAJA TRANSFERUL DE CARE AVEAM NEVOIE), ATATA VREME CAT IMI POATE ASIGURA POST IN CONSTANTA; drept pentru care am FOST FORTATA SA REZOLV restrangerea in Constanta, pe 4 ani, desi la momentul respectiv aveam CI si domiciliu in Brasov. DECIZIA ISJ CONSTANTA NU MI S-A PARUT OK, NICI TENSIUNEA EXTREMA IN CARE AM COMUNICAT CU INSPECTORII IMPLICATI, SI AM LUAT LEGATURA CU MINISTERUL, UNDE ALTI INCOMPETENTI M-AU INDRUMAT CATRE CELE DOUA INSPECTORATE, NICI EI NEAVAND HABAR DE O LEGE CARE NICI NU INTRASE BINE IN VIGOARE. JURISTUL ISJ BRASOV, FOARTE GRABIT, SURPRINS NICIODATA IN BIROU, UNDE S-AR FI CUVENIT SA SE LASE GASIT SI CONSULTAT DE CEI CARE AU PROBLEME REALE, M-A TRIMIS INTR-O NESIMTIRE SIMILARA ANGAJATILOR ISJ CONSTANTA, SA CITESC O LEGE PE CARE AM CITIT-O MAI BINE DECAT EL.
  Vreau sa obtin un post de titular in Brasov, pe una din
  specialitatile de pe diploma. Acum s-au reintrodus tranferul si pretransferul, dar situatia mea sau ceva asemanator nu am regasit in metodologie, si nu-mi dau seama daca si in ce fel imi pot fi de ajutor. Va rog respectuos sa-mi spuneti ce pot face, deoarece se pare ca cele doua inspectorate nu vor sa se puna de acord si sa rezolve situatia, in special ISJ Constanta, unde inspectorii de resort ( ma refer la departamentul Resurse Umane), toti PDL-isti, au paranoia sabotajului si urmaririi politice venite ,,DIN PARTEA MEA'', intrucat cazul meu le-a suscitat excesiv de mult neuronii inca din vara trecuta, dand, se pare, masura incapacitatii Domniilor Lor. AVAND NEZDRUNCINATA CONVINGERE CA SUNT TRIMISA DE ,,DUSMAN'' SA LE FAC LOR PROBLEME (inca de la detasarea din 2011), AU AVUT IN TOT ACEST INTERVAL TEMPORAL, FATA DE MINE, O ATITUDINE NESIMTITA SI RAUVOITOARE, INCHIZANDU-MI TELEFONUL, TIPAND LA MINE , DANDU-MA AFARA DIN BIROU, JIGNINDU-MA PRIN TON SI EXPRESII VERBALE SI AMENINTANDU-MA IN MOD REPETAT.
  AS DORI SA-MI SPUNETI SI CUI, RESPECTIV UNDE AS PUTEA DEPUNE O PLANGERE IMPOTRIVA TRATAMENTULUI ABUZIV SI NESIMTIT LA CARE AM FOST SUPUSA DIN PARTEA INSPECTORILOR DE LA ,,RESURSE UMANE'', AI ISJ CONSTANTA.
  ASTEPT CU INCREDERE SI INDATORARE, RASPUNSUL DUMNEAVOASTRA.

  RăspundețiȘtergere
 108. cum este posibil ca pretrasferul sa fie dupa ce se ocupa posturile de catre candidati cu nota 5?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca nu modificam legea in luna MAI nu mai exista acest transfer. Calnedarul e foarte scurt. Alta solutie nu era. Anul viitor se poate intra in normal.

   Ștergere
  2. Aprecierea sintetica a consiliului de administratie se poate obtine de la scoala la care suntem detasati?

   Ștergere
 109. in legatura cu aprecierea sintetica a consiliului de administratie de la scoala la care suntem titulari, eu m-am detasat imediat si nu inteleg de ce nu pot primi aprecierea de la scoala la care am functionat ca detasata

  RăspundețiȘtergere
 110. Perioada de depunere a cererilor pentru obtinerea pretransferului atat la scoala la care suntem titulari, la inspectoratul judetului, apoi la scoala la care dorim sa ne traferam si din nou la inspectorat e de doar 4 zile. Candidatii din judete diferite, TITULARI IN MEDIUL RURAL, nu au destul timp la dispozitie pt obtinerea acestor acorduri si depunerea dosarelor....anul trecut am cerut un acord de detasare pe care inspectoratul mi l-a dat in 3 zile.....
  se obliga inspectoratul sa ne elibereze acordul in timp util, avand in vedere faptul ca ne sunt necesare inca 2 zile pt obtinerea celoralate hartii si depunerea dosarelor?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine te-a pus sa te titularizezi in mediul rural??? Ramai acolo, daca ai vrut sa fii titular. Cred ca multi nu au inteles inca de alegerea pe care trebuie sa o faca atunci cand se titularizeaza. Exista doua optiuni: titular in mediul rural sau suplinitor in mediul urban! In viata se mai fac si compromisuri...

   Ștergere
 111. Se pare ca intrebarea de mai sus nu primeste niciun raspuns pe niciun forum.
  La inspectorat, la personal, mi s-a spus, citez: 'Cred ca puteti depune aprecierea consiliului la care sunteti detasati'
  e bn macar ca isi dau cu parerea

  RăspundețiȘtergere
 112. Domnule Pop cu media 10 la definitivat, 10 la titularizare sunt impartita ca titulara in 3 scoli in mediul rural......asteptam un transfer dar vad ca ati avut grija de noi titularii.....acuma ma rog sa ramana vreun post mai bun dupa un suplinitor care ia nota 5.....felicitari!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De ce nu ti-ai luat post de suplinitor in oras daca nu vrei sa predai in mediul rural??????????

   Ștergere
 113. Domnule Pop, numele meu este Andreea Adam si as avea si eu o problema la care nu gasesc nici un raspuns in lege. Sa va explic situatia mea: Sunt titulara in invatamant, titularizata prin legea 3 din 2011 la doua unitati de invatamant din doua localitati diferite. Localitatea X cu 8 ore si localitatea Y cu 10 ore. Doresc sa ma transfer din localitatea X in localitatea mea de domiciliu unde am gasit la o scoala 10 ore disponibile. Doresc un raspuns avizat: ma pot transfera cu acordul unitatilor de invatamant cu jumatate de catedra? Cei de la ISJ au spus ca nu pot, ca trebuie sa ma transfer cu totul. Va rog sa imi dati un raspuns clar. Va multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 114. mai este examen de suplinire anul acesta/

  RăspundețiȘtergere
 115. Mai este examen de suplinire anul acesta/

  RăspundețiȘtergere
 116. posturile titularizabile ramase neocupate sunt pastrate pt pretransfer sau se pot ocupa la suplinire?

  RăspundețiȘtergere
 117. Buna ziua!
  Am o intrebare: profesorii care se titularizeaza anul acesta intr-o scoala, in urma examenului sustinut, au aceleasi drepturi( detasare, pretransfer) cu cei care s-au titularizat in anii trecuti?
  Dar un profesor titular care se retitularizeaza anul acesta intr-o alta scoala, cum se numeste: titular la nivelul scolii sau la nivel national? Ce drepturi mai are la transfer/ detasare?
  Multumesc.
  o zi buna!

  RăspundețiȘtergere
 118. Sunt educatoare titulara la o unitate de invatamant de stat din mediul urban, zilele acestea am primit o oferta la o unitate particulara pe un post de conducere, urmand sa depun un acord de detasare in interesul invatamantului. Daca ma detasez in interesul invatamantului, risc oare sa imi pierd titulatura in invatamant. Am nevoie urgent de o lamurire pt ca zilele acestea trebuie sa depun dosarul si nu stiu ce sa fac . Astept raspuns!

  RăspundețiȘtergere
 119. Domnule Ministru, am sustinut examenul de titularizare pt. disciplina Psihopedagogie speciala si am obtinut nota 9. Sunt absolventa de Litere (romana- engleza), detin Atestatul de Ed. Speciala si as dori sa stiu daca pot ocupa un post de profesor de Psihopedagogie speciala.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu sunt absolventa de Litere si am sustinut ex. la Psihopedagogie Speciala; de asemenea desin Atestatul de Ed. Speciala. Din Metodologie reiese ca putem ocupa in post de Prof. de PPS, insa in Centralizator Filologia nu mai apare..... Personal, cred ca daca nu am fi avut acest drept, nu am fi fost primiti la examen, dar sa speram ca vom obtine si un raspuns avizat.......

   Ștergere
 120. Domule ministru,este necesar ca postul sa fie viabil 4 ani pentru pretransfer in conditiile in care catedra este compusa din 3 scoli?Raspunsul mi-ar fi necesar pana pe 14 aug. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 121. Buna ziua!
  Sunt din BV si m-am titularizat in inv.primar in 2010 cu 9.60 la Cucuietii-din-deal, iar colegi suplinitori cu 7 s-au titularizat la oras in baza faimosului articol 253.
  Anul acesta la concurs am obtinul 9.06 si sunt prima sub locurile scoase pe perioada nedeterminata, insa la centru sunt si multe posturi scoase pe perioada determinata. Am inteles ca daca optez pt unul din aceste posturi imi pierd titulatura. E posibil ca pe parcursul anului sa apara variatii ale art. mai sus amintit si suplinitorii sa poata fi titularizati la nivelul unitatii, daca indeplinesc conditiile? pentru ca asa as opta pentru un astfel de post!!!
  Mai am o intrebarea: la sedinta din 13.08 se elibereaza un post dintr-o scoala care nu e arondata centrului, pot opta pentru acel post, fiind prima?

  Cu stima,
  Georgeta M.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va titularizati toti ca disperatii pe la Cucuietii- din-deal.........si apoi va plangeti in pumni ca altii se titularizeaza in baza art. 253. Dar cand ei erau suplinitorii improscati cu noroi si voi marii titulari....cum era???

   Ștergere
 122. Domnule Pop, nu gasesc nicaieri pretransferul de pe o specializare pe alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant. Este posibil asa ceva? Daca da, in ce perioada? Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 123. Ce facem in situatia in care un titular pe 1/2 norma la scoala X si 1/2 norma la scoala Y afla de un post intreg pe aceeasi specializare la scoala X si vrea sa se transfere (ca sa nu mai fie la 2 scoli), dar consiliul de administratie al scolii X nu vrea sa-i dea acord desi are calificativ "foarte bine" in ultimii 2 ani scolari incheiati?

  RăspundețiȘtergere
 124. ce se intampla cu dppd-ul modul 1 in 2012-2013???

  RăspundețiȘtergere
 125. Va rog lamuriti-ma unde trebuie sa depun cerere ca la calcularea impartiala a punctajului pentru pretransfer (in dosarul depus la scoala) sa fie prezent si un inspector:
  - la secretariatul scolii;
  - la secretariatul ISJ;
  - la inspectorul de la mobilitate;
  - la inspectorul de la M.R.U;
  - la inspectorul teritorial.

  RăspundețiȘtergere
 126. Domnule Ministru,se presupune ca institutiile de invatamant particulare,acreditate beneficiaza de aceleasi drepturi ca cele de stat in ceea ce priveste miscarea personalului didactic.
  Atunci de ce NEOFICIAL nu se accepta de catre inspectorii de sector detasari de la o unitate de stat la una particulara??? A cui decizie neoficiala este???Va bateti joc de noi?????

  RăspundețiȘtergere
 127. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:Exista un nomenclator unde sunt specificate specializarile de master acceptate pentru predare liceu?

  RăspundețiȘtergere
 128. Ce primeaza la pretransfer cand sunt doi candidati pentru o norma? criteriile cf. OU 21/ 2012 si cf. ordinului MECTS 4472/2012 sau punctajul obtinut din fisa de evaluare?

  RăspundețiȘtergere
 129. Buna ziua!
  Va rog sa ma lamuriti si pe mine. sunt titulara pe post de educatoare si doresc sa ma detasez in cadrul aceleeasi institutii pe un post de invatator.
  Am depus dosar de detasare si doresc sa stiu daca am prioritate sau nu.
  Va multumesc1

  RăspundețiȘtergere
 130. In sedinta de pretransfer,cine are prioritate,cel care are punctajul cel mai mare si acordul scolii sau cel care se afla in restrangere de activitate nesolutionata?

  RăspundețiȘtergere
 131. Buna ziua
  Anul acesta am participat la examenul de titulatizare si am ocupat un post. Dupa ocuparea acestui post am aflat ca exista un post mai aproape de domiciliul meu pe care l-as putea ocupa prin schimb. Dupa ce am luat legatura cu doamna titulara, am ajuns la un acord privind un schimb itre posturi. Aceasta operatiune favorizand si pe ea. Intrebarea mea este ce pasi trebuie urmati ca acest schimb sa fie finalizat, pana cand il putem face si ce avize si documente ne trebuie? Multumesc anticipat. O zi buna

  RăspundețiȘtergere
 132. Buna ziua!
  Sunt titulara in invatamant din 2003.In scoala unde predau a fost numit director adjunct un profesor de aceeasi disciplina ca mine dar din alta institutie.Problema este ca potrivit legii, el trebuie sa efectueze 6 ore insa aceastea nu exista.Mi s-a propus sa ma duc in locul acestuia pe 6 ore.Pe baza carei legi si ce statut voi avea in aceasta situatie?

  RăspundețiȘtergere
 133. Pentru anul 2013 mai este valabil pretransferul? In primavara anului 2013 se poate face un pretransfer la cerere? Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 134. Buna ziua!
  Si eu am aceeasi intrebare ca si colegul/a (de mai sus). As dori sa ma pretransfer la cerere,pentru apropiere de domiciliu, cu consimtamant intre unitatile scolare, in anul 2013, dar nici in metodologie si nici in calendar nu este trecuta aceasta etapa.
  Mentionez ca sunt titulara in invatamant din 2003.
  Mai exista aceasta etapa? Si daca nu, exista vreo sansa sa fie modificata metodologia printr-un ordin?
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 135. De ce transferurile sunt inainte de titularizarea conform art 253? De ce nu li se da o sansa si suplinitorilor, care au luat note mari la examen sa se titularizeze?

  RăspundețiȘtergere
 136. Buna seara,
  Am obtinut nota 8,12 la examenul de titularizare din 2012. Sunt incadrata pe post de suplinitor cu aceasta nota. Ma pot titulariza in baza art. 253 cu aceasta nota? Mentionez ca, in anul 2009 am dat examen de titularizare si am obtinut nota 7 dar, nu am cerut nici un post.

  RăspundețiȘtergere
 137. Buna seara,

  Va rog sa-mi spuneti cine intra in restringere de activitate, cel care e titular in doua unitati de invatamant pe chimie sau cadrul didactic ce este doar intr-o scoala, dar titular pe chimie- fizica?

  MULTUMESC

  RăspundețiȘtergere
 138. Buna ziua!
  As avea și eu o întrebare: când se va efectua pretransferul anul acesta ? Va fi tot după titularizare și suplinire sau înaintea acestora?

  RăspundețiȘtergere
 139. Nu mi se pare corect ca transferul si pretransferul sa fie inaintea modificarii contractelor de munca...Nu e normal!!!Nu vom putea ocupa un post ,deoarece acel post v-a fi luat pana in etapa aceasta,In aceasta situatie sunt eu .Deja doua invatatoare au anuntat ca vor depune dosar pe postul dat spre titularizare,desi il puteam ocupa eu.Nu e corect.Va rog sa ne ajutati si pe noi.Nu sunt singura in situatia aceasta.VA ROG.Dati-ne si noua o sansa sa nu mai ducem grija zilei de maine.

  RăspundețiȘtergere
 140. Daca un cadru didactic participa la pretransfer consimtit intre unitati de invatamant,el va avea aceleasi drepturi ca oricare dintre titularii vechi. La anul daca e restrangere de activitate, an scolar 2013/2014 vor face dosare toti titularii din scoala sau el va pleca primul?
  Astept un raspuns aviyat!

  RăspundețiȘtergere
 141. Mi se pare cea mai mare bataie de joc acest ,,pretransfer consimtit intre unitati de invatamant"...unde fiecare scoala...director...primeste / da acordul cui doreste fara sa tina cont de metodologie...s-au gasit metode de ocolire pentru a parea ,,legal"...strigator la cer...sper doar ca...in final...sa obtina ceea ce merita.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De exemplu la Cluj, directorii au refuzat sa primeasca dosare pentru a titulariza suplinitori. Nu este corect. Si eu am fost suplinitor, dar am invatat, am fost a doua pe judet si m-am titularizat, Nu este corect ca cineva care sta pe continuitate ani de zile sa fie omul potrivit la locul potrivit cand altii au muncit si si-au ros coatele invatand. Este groaznic ce se intampla. Sa depui dosare la scoli, sa te rogi pentru un drept. Trebuie sa se revina la pretransferul la cerere, fara consimtamant.

   Ștergere
 142. as vrea sa stiu daca ma pot detasa de pe un post gimnazial pe unul liceal daca nu am modulul 2 si daca nu am masterul in domeniul in care predau. Mentionez ca am ciclul 1 studii de licenta in religie si am facut masterul in romana pentru ca se considera ca am dubla specializare...... Mi-ar placea sa ma puteti lamuri..... va multumesc

  RăspundețiȘtergere

Postări populare