30 mai 2009

Intalnire MECI- Grila de salarizare lege unitara

Luni 1 iunie 2009 ora 11.00 la sediu MECI o sa aiba loc intalniirea cu privire la pozitionarea in intervalul 1-15 a personalului din invatamant.
Va reamintesc ca EMCI a inaintat saptamana trecuta o propunere de 3-9 unde l a3 era invatator-educator studii medii, debutant
iar la 9 era prof S grad I peste 40 de ani vechime
Voi reveni luni cu detalii dupa intalnire.

Propunerea MECI
Profesor, invatator, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal- necalificati studii M NIVEL 3
Invatator educator maistru instructor studii M NIVEL intre 3 si 5,5
Institutor, maistru instructor, PIPP, studii SSD, NIVEL intre 3,1 si 6
Institutor, maistru instructor, PIPP, studii S , NIVEL intre 3,7 si 7
Profesor studii SSD NIVEL intre 3,7 si 7
Profesor studii S NIVEL intre 5 si 9

Coeficientul de NIVEL se inmmulteste cu 600 Ron si se obtiner salriu de incadrare ( care contine si sporul de dirigentie si sporul de vechime)

28 mai 2009

INFORMARE FSLI deparpament inv primar si preprimar

În data de 28 mai 2009 a avut loc la sediul FSLI întâlnirea de lucru a Departamentului învăţământ preprimar şi primar din cadrul FSLI, coordonat de domnul vicepreşedinte Mihai Dima. Au participat reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile afiliate din ţară şi municipiul Bucureşti, precum şi membri AgiRO, cu statut de invitaţi.
Din partea FSLI au fost prezenţi preşedintele Aurel Cornea, primvicepreşedintele Simion Hancescu, secretarul general Liviu Marian Pop, iar vicepreşedintele Mihai Dima, responsabilul acestui departament, a moderat discuţia.
În urma dezbaterilor, s-au desprins următoarele propuneri, care vor fi susţinute la nivel de ministere de către reprezentanţii FSLI:
La studii egale să fie salarizare egală.
Să existe doar funcţiile didactice de învăţător/ educatoare şi profesor, eliminându-se referirile la ciclu de învăţământ. (preprimar, primar, gimnazial, liceal).
Să se echivaleze încadrările actuale, astfel:
- Să fie încadraţi ca învăţător/ educatoare absolvenţii liceelor pedagogice.
- Să fie încadraţi ca profesori SSD: actualii institutori II şi absolvenţii de liceu+şcoală postliceală pedagogică.
- Să fie încadraţi ca profesor S absolvenţii de studii de lungă durată, precum şi absolvenţii ciclului I Bologna.
F.S.L.I. să susţină poziţionarea cât mai sus a personalului din învăţământ pe grila de salarizare unică, conform Acordului semnat în data de 6.05.2009 cu reprezentanţii Guvernului.
Menţinerea şi în viitoarea legislaţie a încadrării pe post a personalului didactic din învăţământul preprimar şi primar.
Modalitatea de calcul a orelor suplimentare efectuate în învăţământul preprimar şi primar să fie aceeaşi cu cea aplicată profesorilor.

VICEPREŞEDINTE FSLI,
Mihai DIMA

26 mai 2009

Intalnire Departamentul - învăţământ preprimar şi primar FSLI

Departamentul - învăţământ preprimar şi primar din cadrul Biroului Operativ al F.S.L.I. organizează joi, 28 mai 2009, ora 10.00, la sediul federaţiei, o întâlnire în cadrul căreia se va analiza situaţia încadrării personalului didactic de predare din învăţământul preprimar şi primar.
Pentru această întâlnire, organizaţiile afiliate la FSLI vor desemna să participe reprezentanţi ai acestor cicluri de învăţământ.
Organizaţiile FSLI pot invita la această acţiune şi persoane din structurile judeţene de conducere ale AGIRO.

sedinta Birou Operativ FSLI 26,27 mai 2009

Sedinţa Biroului Operativ al FSLI, va avea loc în 26 mai 2009, ora 14.00 şi 27 mai 2009, ora 9.00, la sediul federaţiei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Informare privind activitatea FSLI în ultima perioadă de timp;
2. Analizarea principiilor care vor sta la baza descentralizării învăţământului preuniversitar;
3. Prezentarea stadiului discuţiilor cu privire la Legea salarizării unitare în sistemul bugetar;
4. Stabilirea strategiei federaţiei noastre referitoare la încadrarea absolvenţiilor ciclului I Bologna, a institutorilor I şi II în învăţământul preprimar şi primar;
5. Probleme curente.

23 mai 2009

VARIANTA DE DESCENTRALIZARE AGREATĂ DE MECI VERSUS VARIANTA STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

1. REŢEA ŞCOLARĂ

VARIANTA MECI

* Instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar sunt instituții publice sau instituții private de interes public
* Unităţile de învăţământ de stat pentru învatamântul preşcolar, primar si gimnazial, se infiinteaza/desfiinteaza/ organizeaza/reorganizeaza de către consiliul local, după consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare judetene / al municipiului Bucureşti, in conditiile legii.
* Unităţile de învăţământ de stat pentru învatamântul liceal şi terţiar nonuniversitar se infiinteaza/desfiinteaza/organizeaza/reorganizeaza de catre consiliul judetean, la propunerea consiliului local, dupa consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti/ale sectoarelor municipiului Bucuresti/, in conditiile legii.
* Unităţile de învăţământ pentru elevii cu cerinţe educative speciale se organizează de consiliul judeţean, după consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/ al sectoarelor municipiului Bucuresti

2.CURRICULUM

VARIANTA MECI
* Curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al documentelor curriculare (planurile-cadru, programele şcolare, manualele şcolare şi alte resurse didactice) şi conţine o componentă comună pentru învăţământul specific unui nivel, respectiv filieră sau profil şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ)/ curriculum în dezvoltare locală (CDL), care permit diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile şi aptitudinile specifice ale elevilor.

* Planurile-cadru pentru învăţământul preuniversitar şi programele şcolare pentru disciplinele obligatorii sunt aprobate de MECI, în concordanţă cu documentele de politică și strategie educaţională, după consultarea partenerilor sociali.

* C.D.Ş./C.D.L. se dezvoltă de unitatea şcolară,în parteneriat cu autorităţile locale şi cu agenţii economici
* C.D.Ş./C.D.L. se dezvoltă de unitatea şcolară, în parteneriat cu agenţii economici, cu avizul consiliului local/judeţean, după caz.

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

VARIANTA MECI
* Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează politicile şi strategiile în domeniul învăţământului, monitorizează, controlează şi evaluează asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ.

VARIANTA MECI
* Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti sunt instituţii deconcentrate de specialitate, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care au atribuţii privind realizarea politicilor şi strategiilor în domeniul învăţământului,monitorizarea, controlul şi evaluarea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ la nivel judeţean şi local.

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti sunt instituţii în subordinea Consiliilor Judeţene/Consiliului General al municipiului Bucureşti.

VARIANTA MECI
* Numirea in funcţie a conducerii inspectoratelor scolare judetene/ al municipiului Bucuresti/ se face de catre MECI, la propunerea Consiliului Judeţean/Consiliului General al municipiului Bucuresti/Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in urma promovarii concursului organizat la nivelul Consiliului Judetean/ Consiliului General al municipiului Bucuresti/Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în conformitate cu metodologia elaborată de MECI.

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Numirea/eliberarea din funcţie a conducerii ISJ se face de către Consiliul Judeţean/ Consiliul General al municipiului Bucureşti,în conformitate cu metodologia elaborată de MECI.


VARIANTA MECI
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, cu rol decizional, și director, cu rol executiv.


VARIANTA MECI
Consiliul de administraţie are în componenţă :
 1/3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, desemnaţi de Consiliul Profesoral ;
 1/3 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, numiţi de primar;
 1/3 reprezentanţi ai consiliilor/asociaţiilor părinţilor, aleşi de Comitetul reprezentativ al părinţilor.

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Consiliul de administraţie are în componenţă :
• 3 reprezentanţi ai unităţii de învăţământ .
• 3 reprezentanţi ai autorităţii publice locale.
• 1-3 reprezentanţi ai consiliilor asociaţiilor de părinţi.

VARIANTA MECI

Directorul este membru de drept în consiliul de administratie.

VARIANTA MECI
Reprezentanţii unităţii de învăţământ sunt aleşi anual, prin vot secret, de către consiliul profesoral, cu majoritate simplă.

VARIANTA MECI
Reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi anual de consiliul părinţilor sau de asociaţia părinţilor existentă în şcoală.
Reprezentantii autorităţilor publice locale sunt desemnaţi anual de catre Consiliul local

VARIANTA MECI
Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi ale consiliului profesoral. Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite şi de angajator. În activitatea de conducere, directorul este ajutat, după caz, de directorul adjunct.

VARIANTA MECI
Ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se realizează prin concurs, organizat de consiliul de administraţie. Criteriile generale de concurs sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu consultarea partenerilor de dialog social.

4. RESURSE UMANE

VARIANTA MECI

* Ocuparea posturilor didactice se realizează prin concurs organizat la nivelul unităţii / institutiei de învatamânt / grupurilor de unitati de învatamânt, cu expertiza de specialitate a ISJ / ISMB .Metodologia cadru de concurs se elaborează de către M.E.C.I, după consultarea partenerilor de dialog social.
* În urma promovarii concursului, personalul didactic care ocupă posturi didactice vacante titularizabile, devine titular în sistemul naţional de învăţământ.
* Posturile rămase neocupate în urma concursului desfăşurat la nivelul unităţii sunt comunicate inspectoratelor şcolare, care, pentru ocuparea acestora, organizează concurs de suplinire la nivelul judeţului / al municipiului Bucureşti
* În învăţământul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul şcolar. Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. În învăţământul particular validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ şi se comunică în scris inspectoratului şcolar.


5. FINANŢARE

VARIANTA MECI
* Sursele de finanţare ale unităţilor de învăţământ sunt bugetul de stat, bugetele locale şi veniturile constituite la nivelul unităţii de învăţământ, inclusiv din accesarea unor programe cu finanţare externă sau de la nivel naţional, precum şi din alte Surse, conform legii
* Bugetul de venituri şi cheltuieli se propune anual, de către fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar.
* Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor de învăţământ special se asigură din bugetul Consiliului Judeţean/al Municipiului Bucureşti şi din bugetul de stat

P.S. O sa revin cu completari odata cu modificarile din comisii.
*

Demisia nu rezolva fondul problemei

Degeaba doar la evenimente deosebite se face putina ordine in sistem.
Demisia unei persoane sau a doua in conditiile in care se constata deficiente severe in sistem nu rezolva cu nimic fondul problemei.
In aceste conditii d Ministru ar trebui sa faca mai multe cercetari in toate structurile ministerului, inclusiv in inspectoratele scolre si poate si in cateva unitati scolare.
O sa se mire cate neregului o sa constatate.
Dar daca o sa continue musamalizarea lor aceste cercetari sunt facute doar de fatada.
Pana la rezultatele ancheteei dvs o sa ramana numai imaginea ca Institutiile statului din invatamant sunt subrede rau.

21 mai 2009

ora 13.00 in direct la ANTENA 3

tema
salariile bugetarilor.
Va rog sa imi counicati anumite aspecte legate de plata salariilor din unitatea dvs in lun aaprilie si situatia pentru luna mai si iunie.
Multumesc pentru sustinere

19 mai 2009

SEDINTA DE COMISIE PENTRU INVATAMANT LA CAMERA DEPUTATILOR

Am participat astazi la Camera Deputatilor la sedinta Comisiei pentru invatamant, tineret si sport, la invitatia domnului presedinte Dumitrescu Cristian-Sorin.
Tema Ordonanta de modificare a Statutului- incadrare PIPP, transfer rural-urban, nivel inferior- nivel superior.
Povesti si tensiuni multe care au lasat o forma modificata a ordonantei.
Incercam sa o aducem la o forma mai "comestibila" in sedinta de la Senat.
Tinem legatura

19-20 mai miscare de personal

Stiu ca am primit multe emailuri, postari si sms-uri cu diverse intrebari. M-am gandit in acest sens sa incerc azi si maine sa fiu mai aproape ptr dumneavoastra. De aceea am postat aici.
Am avut o ultima saptamaana destul de incarcata, asa cum se vede pe blog. In 19 avem la ora 15.00 intalnire la MECI pe tema descentralizarii cu repr adm locale, centrale, unde.
la 14.00 o sa fiu in sedinta Comisie pentru invatamant a Camerei Deputatilor pentru a vedea sorata O40.
Pana atunci si dupa o sa fiu aici pentru a raspunde la eventuale nelamuriri.
Va astept si imi cer inca odata scuze.
Mult succes tuturor.ORicum toti avem o calitate, ramanerea in sistem la conditiile si salaiile de acum.

P.S. Cred ca e cel mai mare cutremur dupa 89 pe care il sufera sistemul de invatamant prin actuala metodologie. Cu riscul de a deranja pe unii nu cred ca propunerea celor de la SPiru Haret, agreata si de MECI cu restrangerea inaintea transferului ( in contextul eliminarii barieirei de mediu si nivel) va duce la cresterea calitatii invatamantului.
Nu s-a facut decat sa se acorde cele mai bune posturi celor aflati in restrangere.

16 mai 2009

Intalnire sediu FSLI descentralizare

Federatia Sindicateleor din Invatamant organizeaza in data de 18 mai 2009, ora 17.00 la sediu federatiei o intalnire de lucru cu Birourile operative/executive ale sindicatelor din Bucuresti sector 1-6 afiliate la FSLI.
In cadrul intalnirii se vor analiza principiile care vor sta la baza descentralizarii invatamantului preuniversitar, pornind de la anexa 1 a Acordului semnat in data de 6 mai 2009, precum si a intalnirii din data de 15 mai 2009 cu inspectorii generali si Ministrul Educatiei. De asemenea se vor discuta si aspecte privind pachetul de legi ale invatamantului.
Reprezentantii FSLI se vor intalni marti 19 mai 2009, ora 15.00 la sedinta Comisiei de lucru privind descentralizare, constituita la nivelul MECI unde vor sustine cele stabilite luni.

note de discutii

Am spicuit din ideiile principale (zic eu) care au stat la baza intalnirii.

Doamna Minsitru spunea:

Acordul o sa fie transmis in inspectorate pentru a continua dialogul si la nivel local. Sunt probleme particulare si generale care trebuiesc rezolvate si la nivel judetean si la nivel central.
Frecvente schimbari in invatamantul romanesc ( problema este ca sunt schimbari proaste)
Pe piata invatamantului superior exista competitie si nu suntem departe nici cu cel preuniversitar. Daca vorbimb de rau invatamantul romanesc, asta va fi eticheta lui. Trebuie facute demrsuri concrete ptr imbunatirea imaginii inv rom.
Ce este in acest moment in peisajul public?
-
un pachet de legi la care au lucrat foarte multe persoane, pana anul trecut.
-
Mircea Miclea a emis un document care se afla pe site-ul presedentiei.
-
Pachet legislativ cu 8 legi promovat de BNS si Edugate a d prof Colceag care a fost lansat alaltaieri si cae inca nu l-am vazut
- trebuie luate ideile care reformeaza sistemul


Cateva probleme de clarificat:

- educatia timpurie de la 0 la 3 ani . cadre didactice nu sunt. Care sunt atributiiile MECI si care sunt partenerii?

- Ciclurile scolare nu sunt identice. Grupa pregatitoare si clasa a noua, precum si ssitemul 5,5,3 si 4,4,4,
- cat trebuie cuprins din curriculum in legislatie? Si ce trebuie lasat in metodologii
- sistemul de evaluare il mentinem sau il modificam? Mai ales ca se doreste un salt in performanta. Cat reprezinta evaluarea continua. Evaluare nationala. Evaluarea intre cicluri de invataman.t

- descentralizare. Sa nu produca efecte negative ptr ca depinde de MECI cum sunt puse aceste elemente in cadru legislativ. Descentralizarea deciziei (ale cui sunt responsabilitatiel, cine raspunde?
Cum alegem directorul? Ce face directorul? Ce face inspectorul?) avem doua subcapitole - decizionala si financiara? ( la financiara per capita e sau nu ok?). A nu se repeta greserile din invatamantul superior. Mai ales din punct de vedere a salarizarii
- criterii de finantare a performantei pentru salariile profesorilor.

- Responsabilitatile directorilor si a inspectorilor.

- rolul inspectoratelor scolare. ( MECI propune sa se ocupe de calitate si sa se scoata atributiile de administratie. ISJ sa fie atat EMCI in teritoriu cat si ARACIP in teritoriu) precum si control.

- infrastructura scolara. In acest moment reteaua scolara este scapata de sub control.

In mapa, am primit o sinteza din statele U.E. cu privire la tipuri de legi privind educatie.
Capitolul din tratatul UE care se refera la invatamant
Un alt document este pentru inv superior din U.E.
Avem nevoie de o legislatie care sa de-a stabilitate sistemului.
In rest pot spune ca avem un material de peste 100 de pagini in format A3 in care sunt prezentate pe fiecare articol toate variantele propuse in cele 3 pachete.
Termenul de finalizare este incert, o sa se discute in comisii saptamanale
Asa ca avem de munca

Au fost o sumedenie de interventii ale inspectorilor generali si a reprezentantilor sindicatelor, insa e prea tarziu pentru a le posta pe toate. Dimineata discutia continua asa ca mai e timp

14 mai 2009

Lanseaza maine ministerul pachet de legi?

Am fost invitati maine la conferinta de lansare a proiectului DEVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITATI DE MENTORAT, de catre MECI – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa.

Pe agenda de maine intre orele 13.30-17.00 are loc Initierea dezbaterilor privind noile proiecte de legi ale educatiei, unde participa reprezentanti MECI, inspectori scolari generali, reprezentanti ai sindicatelor.

O sa vad maine daca este asa.

ora 12.00 sediu M.Muncii o noua runda de negocieri a legii salarizarii unitare

Sa speram ca noua formula cu aplicarea legi dintr+o tara a U.E. va aduce invatamantul cat mai sus in acel "clasament" de la 1 la 15.
O sa revin cu detalii

13 mai 2009

sedinta de Dialog Social

Azi la sediu MECI avem sedinta de COmisie de Dialog Social.
Discutam regulamentul de functionare. Alte probleme o sa vedem.

12 mai 2009

INFORMARE FSLI intalnire sediu MAI 12.05.2009

Astăzi, 12 mai 2009, a avut loc la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, întâlnirea între reprezentanţii federaţiilor sindicale şi asociaţiile reprezentanţilor comunităţilor locale (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România), pentru dezbaterea unor probleme privind descentralizarea. Din partea Guvernului au fost prezenţi domnul Dan Nica, vicepremier şi doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei.
La întâlnire au participat şi reprezentanţii părinţilor.
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ prezenţi la această întâlnire au aflat cu surprindere că asociaţiile comunităţilor locale au elaborat un material privind descentralizarea, încă de acum trei luni, însă nu l-au făcut public nici în momentul de faţă.
În urma discuţiilor de astăzi s-a decis stabilirea unei noi întâlniri, săptămâna viitoare, în cadrul căreia se va dezbate materialul elaborat de asociaţiile comunităţilor locale.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE Claudia PUZDREA
Bucureşti, 12.05.2009

Marti ora 15.00 la sediu MECI o sa aiba loc intalnirea acestei comisii. Plecand de la ceea ce sustin ca un invatamant este de calitate daca avem: resura umana, baza materiala si programe scolare, pot spune ca din cele trei segmente inca nu am aflat ceea ce se doreste descentralizat, cat si de ce?
Poate daca reusim sa clarificam si:
Cine infiinteaza si desfinteaza unitatea scolara?
Cine intocmeste si urmareste executia bugetului unitatii scoalare?
Care sunt organele de conducere a unitatii scolare?
Cine angajeaza resursa umana?

Sunt cele patru intrebari care cred eu ca va fi necesar sa gaseasca raspuns acceptat de toate partile.
Astept si comentarii, si sugestii si critici.

11 mai 2009

Plan pentru implementarea formulei de finanţare şi autonomiei financiare la nivelul şcolii în învăţământul preuniversitar

I Formula finanţare de la centru către Consilii/autorităţi locale
1MECI înfiinţează un grup de lucru pentru crearea unui nou mecanism de finanţare a şcolilor, pe baza unei formule şi a autonomiei financiare graduale a şcolilor.
Termen mai 2009
2 Grupul de lucru (GL) al MECI pentru descentralizare pregăteşte un proiect de propuneri pentru un pachet legislativ primar, care să definească noile competenţe la nivel central, consiliu judeţean, local şi la nivel de şcoli şi să revizuiască legile şi reglementările care guvernează finanţarea educaţiei, inclusiv autonomia financiară a şcolilor.
Termen iunie 2009
3 MECI GL colectează datele necesare pentru formula de finanţare de la şcoli şi autorităţi locale, prin inspectoratele şcolare, pentru anii şcolari 2009/2010 (mai-iulie) şi 2010/2011 (octombrie-noiembrie).
Termen iunie- noiembrie 2009
4 MECI GL pregăteşte o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale din toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pentru anul fiscal 2010, şi informează inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, consillile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţi locale, pentru anul 2009 / 2010.
Termen septembrie-noiembrie 2009
5 MECI GL pregăteşte schimbările necesare (legislaţia secundară) în legile şi reglementările relevante pentru a permite implementarea formulei de finanţare în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti în anul fiscal 2010 şi pilotarea autonomiei financiare a şcolilor în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti din septembrie 2010, pe baza legislaţiei aprobate până în septembrie 2010.

Termen decembrie 2009
6 Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc buget pentru educaţie, în conformitate cu formula, posibil cu rezerva/fonduri tampon, pentru anul fiscal 2010.
Termen decembrie 2009
7 Legile şi reglementările relevante sunt revizuite şi amendate, prin supunerea aprobării în Parlamentul României, pentru a permite implementarea formulei de finanţare şi autonomia financiară a şcolilor.
Termen decembrie 2009
8 MECI şi GL dezvoltă un sistem de monitorizare pentru implementarea noii metode de finanţare.
Termen decembrie 2009
9 MECI GL dezvoltă o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale pentru anul 2011 pentru toate judeţele şi pentru municipiul Bucureşti şi informează inspectoratele, consiliile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţile locale.
Termen decembrie 2009 - mai 2010
10 Inspectoratele şcolare judeţene se coordonează cu autorităţile locale pentru pregătirea unui plan de restructurare a reţelei şcolare la nivel judeţean pe trei ani.
Termen decembrie 2009 - mai 2010
11 Autorităţile locale şi şcolile pregatesc formaţii de studii şi state de funcţii pentru noul an şcolar 2010/2011.
Termen aprilie 2010 - iunie 2010
12 Autorităţile locale şi şcolile din toate judeţele îşi ajustează personalul şi reţeaua şcolară pentru implementarea finanţării pe bază de formulă în anul şcolar 2010/2011.
Termen septembrie 2010
13 MECI pregăteşte bugetul pentru anul 2011 pe baza formulei, pentru toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale.
Termen iulie-august 2010
14 Formula de finanţare se implementează la nivel naţional în anul fiscal 2011. Toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale primesc buget pentru educaţie în conformitate cu formula, asigurându-se fonduri corespunzătoare, pentru anul fiscal 2011.
Termen ianuarie 2011
15 MECI şi GL monitorizează şi evaluează implementarea finanţării pe bază de formulă pentru anii 2010 / 2011 şi planifică finanţarea pe bază de formulă la nivel naţional pentru anul fiscal 2011.
Termen mai-iunie 2010

II Formula finanţare de la autorităţi locale către şcoli


1. MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale pregătesc instrucţiuni pentru finanţarea şcolilor din toate judeţele, inclusiv formula pentru finanţare de la autorităţile locale către şcoli
Termen aprilie 2010
2. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, pe baza instrucţiunilor elaborate de MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale, stabilesc bugetul unităţilor de învăţământ pentru perioada septembrie - decembrie 2010 şi pentru anul fiscal 2011.
Termen aprilie-iunie 2010
3. MECI pregăteşte un program de pregătire a directorilor şi contabililor din şcolile din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti
Termen martie 2010
4. Prin intermediul Inspectoratelor şcolare şi al autorităţilor locale, MECI organizează programul de pregătire pe tema autonomiei financiare pentru directorii şi contabilii şcolilor din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti.
Termen aprilie-iunie 2010
5. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti deschid un cont la Trezorerie pentru toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică
Termen iunie 2010
6. Toate şcolile cu personalitate juridică din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc propriul buget şi implementează autonomia financiară.
Termen septembrie 2010- ianuarie 2011
7. MECI GL monitorizează şi evaluează implementarea autonomiei financiare la nivelul şcolilor.
Termen februarie-martie 2011

Intralnire descentralizare

La întâlnirea din data de 06.05.2009 dintre reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și ai federațiilor sindicale, s-a convenit faptul că marți, 12 mai 2009, orele 09.00, la sediul Ministerului Administrației și Internelor din Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, va avea loc întâlnirea tripartidă dintre reprezentanții federațiilor sindicale, ai structurilor asociative ale autorităților locale și ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovării si Ministerului Administrației și Internelor, pe tema descentralizării.
In acest sens 7 persoane din partea FSLI vor participa la aceasta intalnire.
Voi reveni cu amanunte.

8 mai 2009

inregistrarea fara acordul nostru a negocierilor din 6 mai

O gasiti AICI

modificari Metodologie miscare personal mai 2009

Ordin nr. 4043/06.05.2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 4042/06.05.2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 4038/06.05.2009 pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010, aprobat prin OMECT nr. 5742/2008

7 mai 2009

ASCULTAM, ASCULTAM

surpins si intrigat de ceea ce se poate intampla inca in Romania.
Presa isi permite sa instaleze microfoane SAU CAMERE ASCUNSE fara ACORDUL si APROBAREA proprietarului in camera acestuia.
ne intoarcem inainte de 89?
oare care este interesul acestul "demers de presa"?
Oare CNA si alte institutii nu ar trebui sa se sesizeze?
O sa vedem si noi ca si miscare sindicala daca nu cerem ceva drepturi prin instantele
judecatoresti
Romania, tara tuturor posibilitatilor

6 mai 2009

INFORMARE intalnire 6 mai


Astăzi, 06.05.2009, la sediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a avut loc întâlnirea programată între Birourile executive ale federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi reprezentanţii Guvernului, în vederea analizării situaţiei din sistemul de învăţământ. Din partea Guvernului au participat ministrul educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul de finanţe, domnul Gheorghe Pogea, ministrul muncii, domnul Marian Sârbu şi ministrul administraţiei şi internelor, domnul Dan Nica.

Discuţiile au început la ora 10 şi au durat mai bine de patru ore, timp în care fiecare ministru şi-a spus punctul de vedere în legătură cu problemele ridicate de membrii Birourilor executive ale federaţiilor sindicale, care au venit cu contraargumente.

Domnul ministru Pogea a spus în repetate rânduri că în anul 2009 vor fi asigurate veniturile salariale ale angajaţilor din învăţământ la nivelul celor din 2008 şi nu vor fi diminuate în niciun fel, dar nici nu se pune problema vreunei creşteri salariale în acest an.

În ceea ce priveşte Legea salarizării unitare în sistemul bugetar, reprezentanţii Guvernului prezenţi la întâlnire s-au angajat să preia un model european de ierarhizare a categoriilor de bugetari. Biroul executiv al FSLI a propus plasarea cadrelor didactice cât mai aproape de vârful ierarhiei în această lege.

FSLI a susţinut menţinerea titularizării în sistemul naţional de învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei şi a atras atenţia asupra problemelor ce pot apărea în cazul descentralizării.

La solicitarea federaţiilor sindicale, domnul ministru Dan Nica a programat o întâlnire în data de 12 mai 2009, la ora 9, între Birourile executive ale federaţiilor sindicale şi asociaţiile reprezentanţilor comunităţilor locale, pentru dezbaterea unor probleme privind descentralizarea. Totodată s-a stabilit şi un calendar privind descentralizarea, care se va derula pe parcursul a doi ani. Reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ vor face parte din cadrul comisiilor de lucru care vizează acest proces.

De asemenea, s-a convenit începerea dezbaterilor între partenerii sociali şi MECI, a legilor învăţământului, în data de 15 mai a.c.

În urma discuţiilor tensionate, s-a semnat acordul, având 10 puncte, toate negociate îndelung, între reprezentanţii Guvernului şi cei ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Spiru Haret, FEN şi Alma Mater. Ultimul punct al acordului menţionează faptul că sindicatele îşi rezervă dreptul de a relua acţiunile de protest, atâta vreme cât Guvernul nu îşi respectă angajamentele asumate prin documentul semnat astăzi.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE,

Claudia PUZDREA

Bucureşti, 06.05.2009

5 mai 2009

modificare metodologie de miscare de personal

S-a aprobat in Comisia de Dialog Social modificarea acestei metologii.
elementul de noutate, la propunerea FSLI(prin subsenatul) este ca se pot transferasi titularii care au fost la concurs si au obtinut nota peste 7
Nu s-a modificat data de obtinere a domiciliului.

4 mai 2009

o mica sinteza a zilei de azi

imi cer scuze dar programul de azi nu mi-a permis sa raspund tuturor postarilor de pe forum, e-mail si sms. Stiu ca exista confuzie in momentul de fata in sistem in randul tuturor.
De la ora 12.00 pana la ora 18.20 am fost la MECI de la 19.00 la 20.00 am fost la Antena 3 iar de la 21.00 la 22.00pe http://www.stirileprotv.ro/
La ora 15.00 cand am iesit ptr a intra in direct la Prima TV si am sustinut ca greva va fi maine, era datorita a ceea ce era in discutie pana atunci. Am reintrat in sediu MECI si am continuat discutiile. Elementele s-au modificat.
Am sa sintetizez ce s-a intamplat astazi.
Faptul ca ministrul eduucatiei a modificat data tezei unice ne-a obligat si pe noi sa nu facem maine greva. Este decizie a referendumului ca boicotam tezele unice iar maine nu mai avem teza unica.
Intalnirea de miercuri va confirma sau nu daca in data de 7 mai se va face sau nu greva, evident dupa consultarea birourilor operative. Asta daca nu decaleaza iarasi datele
Am postat si comunicatul comun, care reprezinta o sinteza a ceea ce s-a discutat azi.
Ceea ce va pot spune e ca mandatul nostru era acela de a nu ceda si asta am facut azi.
In conditiiile in care tezele nu se mai dau maine si sunt reprogramate pe 7 mai nu rezolva tensiunea din sistem.
In acelasi timp stiu ca semnalu de solidaritate din scolile din tara faceau ca maine sa fie o greva bine sustinuta (ex. din datele de la ISJ MM pot spune ca dora 6 scoli nu faceau greva maine). Acest lucru demonstreaza ca suntem o forta.

Zilele de maine si poimaine pot clarifica situatia.
maine la 10.00 la sediu MECI are loc comisia de Dialog Social cu privire la modificarile de metodologoii si evident se va aborda si problema de azi.
la ora 12.00 la sediu M Muncii pe legea salarizarii unitare

pentru data de 6 mai ora 10.00 la sediu FSLI este programata sedinta reunita a birourilor operative ale federatiilor din invatmant unde sunt asteptati si m muncii, m finante, primul ministru si m educatiei.

Declaratia de azi a d presedinte Basescu nu vreau sa o comentez decat ca IN ROMANIA NU MAI EXITA DORINTA DE REFORMA IN SISTEM.
Totul este privit din prisma numarului de vot.
P.S. imi cer scuze ca poate nu sunt coerent in exprimare

comunicat 4 mai 2009

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ - FSLI, FEN, Spiru Haret şi Alma Mater -, în urma dezbaterilor, au convenit asupra următoarelor:
1. Bugetul MECI, asigurat de MFP nu va afecta nivelul veniturilor salariale
2. Susţinerea, prin Legea salarizării unitare, a unei poziţii pe grila de salarizare corespunzătoare importanţei şi rolului educaţiei
3. Constituirea Comisiei de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat şi se vor realiza cheltuielile pe investiţii
4. Definitivarea principiilor şi calendarului privind descentralizarea
5. Menţinerea titularizării în sistemul naţional de învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei
6. Preluarea în corpul Legii Salarizării Unitare a sistemului bugetar, a prevederilor din legea 221/2008, cu stabilirea, până la 30 iunie a calendarului de aplicare
7. Proiectele şi programele de cercetare aflate în derulare se continuă şi prin utilizarea creditelor de angajament
8. Propunerea semnării, pe data de 6.05.2009 a unui Protocol MECI - Sindicate, cu participarea reprezentanţilor din Birourile Executive ale celor patru federaţii sindicale din învăţământ
9. Susţinerea în Parlament a OUG 40/2009
10. Amânarea tezei cu subiect unic la disciplina Limba şi Literatura Română din data de 5 în data de 7 mai a.c.
11. Suspendarea grevei anunţate pentru data de 5.05.2009

GREVA 5 MAI 2009 - organizare

Stimaţi colegi,

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a grevei organizate în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, vă rugăm să ţineţi seama de următoarele reguli:

1. momentul declanşării grevei va fi adus la cunoştinţa conducerii unităţii şi inspectoratului şcolar de către organizatori cu 48 de ore înainte – art. 41 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, conform modelului transmis;

2. în unitatea de învăţământ să fie prezenţi toţi salariaţii pe durata grevei; în condică se va scrie pentru zilele respective „GREVĂ”;

3. în situaţia în care copiii/elevii/studenţii vor fi prezenţi în unitate/instituţie, cadrele didactice care au ore în zilele respective îi vor supraveghea, fără a se derula procesul instructiv-educativ, tezele cu subiect unic şi alte activităţi didactice;

4. cadrele didactice care nu au ore în zilele respective vor fi în unitate/instituţie, o parte dintre ei asigurând supravegherea patrimoniului;

5. toate persoanele care intră în unitate vor fi controlate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna scopul acţiunilor;

6. personalul didactic auxiliar şi nedidactic va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului;

7. în fiecare unitate/instituţie va funcţiona un comitet de grevă, care va urmări corecta desfăşurare a acţiunii de protest;

8. organizatorii grevei (comitetul de grevă), împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, au obligaţia ca, pe durata acesteia, să protejeze bunurile unităţii/instituţiei – art. 52 din Legea nr. 168/1999;

9. salariaţii care nu participă la grevă nu pot fi împiedicaţi să îşi continue activitatea.Respectarea celor menţionate mai sus va fi asigurată de liderul de sindicat din unitate şi de director.Acţiunea de protest trebuie puternic popularizată prin afişarea de materiale privind motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc.

Totodată, dorim să facem următoarele precizări decurgând din prevederile legale în vigoare (Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă):
1. participarea la grevă este liberă; nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe – art. 50 alin. (1);
2. pe durata grevei, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă sau de către organizatorii acesteia; conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă – art. 53;
3. participarea la grevă sau organizarea acesteia cu respectarea prevederilor legale nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau organizatorilor – art. 54 alin. (1);
4. fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune – art. 88 alin. (1);
5. nerespectarea prevederilor art. 52 atrage răspunderea materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, dacă faptele săvârşite în timpul grevei atrag această răspundere – art. 88 alin. (4).

Astept juristii cu alte comentarii

ora 12.00 sediu MECI intalnire de "negocieri"

Ne vor întâlni, astazi, cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, şi cu cel al Finanţelor, Gheorghe Pogea, la sediul MECI
Ce vom rezolva, cu siguranta nu ceva senzational.
personal ma astept la niste explicatii sterile din partea lor.
Voi reveni dupa intalnire.

OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30 aprilie 2009

Avand in vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licenta si a studiilor universitare de masterat printre conditiile necesare pentru ocuparea functiei de profesor in invatamantul preuniversitar si a unor functii didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar, tinand seama de faptul ca primele promotii au finalizat in acest an ciclul I de studii universitare de licenta,
tinand cont de nevoia de a oferi absolventilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a obtine o certificare a calificarii profesionale obtinute, in situatia in care decid sa nu mai continue studiile in ciclul superior al liceului, dupa incheierea invatamantului obligatoriu,
pentru asigurarea conditiilor de acces egal la piata muncii si pentru identificarea unor solutii optime de combatere a efectelor crizei economice,
pentru eliminarea situatiilor discriminatorii aparute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare faptul ca, potrivit Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5742/2008, cu modificarile ulterioare, se deruleaza activitatile privind constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular si vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate,
intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Absolventii ciclului inferior al liceului care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nivel 2.
(6) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a competentelor profesionale se stabileste prin metodologie elaborata si aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se da publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor."

2. La articolul 151 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) educatoare, profesori pentru invatamantul prescolar ­ in invatamantul prescolar;
b) invatatori, profesori pentru invatamantul primar - in invatamantul primar;".

Art. II
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar, cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor."

2. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) functiile didactice prevazute la lit. c), d), f) si g) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
i) functiile didactice prevazute la lit. e) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic."

3. La articolul 8, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) functiile didactice auxiliare prevazute la lit. a), b), e), g) si h) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului."

4. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare; transferul se efectueaza respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator;
b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, in aceeasi localitate sau in localitatea unde isi are domiciliul, respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator;".

5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, Iiterele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:
"b^1) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva a obtinut media minim 7 la concursul de titularizare sau daca avea media minim 7 la repartitia guvernamentala;
b^2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;".

1 mai 2009

CITIȚI ȘI VĂ MINUNAȚI ! DECLARAȚIILE PRIMULUI MINISTRU ȘI ALE MINISTRULUI EDUCAȚIEI - 30.04.2009, DESPRE CRIZA DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

Emil Boc: Bună seara tuturor. Am participat, împreună cu doamna ministru Andronescu, la prezentarea de către Comisia Prezidenţială a soluţiilor legislative pentru educaţie. Este vorba de un material profesionist, realizat de către specialişti în domeniul educaţiei, specialişti care au lucrat în cadrul Comisiei Prezidenţiale pentru acest domeniu.
Soluţiile legislative pentru educaţie vor fi discutate la minister, vor fi supuse dezbaterii publice şi, cu observaţiile şi amendamentele raţionale, vor fi discutate în Guvern, adoptate, după care urmează să fie înaintate şi trimise spre Parlament. E vorba, aşa cum am spus, de soluţii propuse de către Comisia Prezidenţială care vor sta la baza unor discuţii, analize ulterioare, atât la minister, cât şi în dezbaterea publică în vederea promovării lor legislative.De asemenea, am discutat pe parcursul acestor zile cu foarte mulţi factori autorizaţi din domeniul educaţiei.
Am văzut astăzi decizia pe care au luat-o sindicatele din domeniul educaţiei.În acest context, facem un apel la profesori şi la sindicate să nu transfere criza economică asupra copiilor şi părinţilor.Educaţia copiilor noştri nu ar trebui să aibă de suferit. Tezele şi examenele elevilor nu pot fi înlocuite de o grevă. Discuţiile şi negocierile minister - sindicate, Guvern - sindicate vor continua şi trebuie să meargă mai departe fără afectarea anului şcolar.
Poziţia Guvernului pe care îl reprezint este aceeaşi.
Orice mărire salarială în sectorul bugetar trebuie să ţină cont de situaţia dificilă a economiei în care ne aflăm. Cumpătarea şi disciplina salarială sunt o regulă în toată Uniunea Europeană, pentru că nici o economie nu a fost scutită de criza economică.Un lucru pe care l-am spus şi pe care vreau să-l repet, şi vreau să fiu bine înţeles: salariile profesorilor, veniturile profesorilor nu vor fi reduse şi vor fi plătite chiar şi în aceste condiţii dificile de criză.
Încă o dată subliniez, pentru a nu mai lăsa loc de ambiguitate. Veniturile profesorilor, în anul 2009, de natură salarială, nu vor fi diminuate şi vor fi plătite.Mai mult decât atât. Vreau să fac precizarea că, anul acesta, cheltuielile de personal pentru educaţie sunt mai mari cu 1 miliard în raport cu anul 2008. Anul 2008 a avut alocaţi pentru cheltuieli de personal 12,8 miliarde de lei, în 2009 sunt 13,8 miliarde de lei - asta rezultă din faptul că, pe parcursul anului 2008, au avut loc diverse majorări salariale iar, acum, în 2009, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, plătim, lună de lună, toată această sumă care, repet, în 2008 s-a dat începând cu anumite luni ale anului calendaristic.Guvernul va plăti salariile profesorilor.
Dar vreau să fiu bine înţeleşi că, dacă resurse financiare ar exista, şi eu şi doamna ministru, cu siguranţă, ne-am achita şi de restul obligaţiilor legale pe care le avem şi care doar sunt amânate.Chiar dacă astăzi unul dintre liderii de sindicate ne propunea să renunţăm şi să abrogăm legea cu majorarea salariilor profesorilor, noi am discutat şi am spus foarte clar că acest angajament al nostru îl cunoaştem.
Ştim cât de important este domeniul educaţional pentru sistemul românesc. Aceste constrângeri financiare pe care nu le-am dorit, acest guvern nu şi le-a impus, au venit în condiţiile unui an în care toată lumea are probleme economice. În aceste condiţii, pentru a ne putea încadra în constrângerile bugetare şi să păstrăm România pe drumul bun, adică să fim mai duri cu prezentul, dar corecţi cu viitorul României, aceste măsuri au fost luate. Iar ceea ce am spus a fost discutat şi cu ministrul Finanţelor, am discutat şi cu doamna ministru şi vrem să le spunem tuturor dascălilor din România, că aceste angajamente pe care le-am făcut se vor respecta.
În concluzie, nici o clasă nu va rămâne fără profesor şi nici un profesor de la clasă nu va rămâne fără salariu şi va fi plătit în condiţiile pe care le-am menţionat.Profit de această ocazie să le spun tuturor românilor că ştiu problemele dificile cu care se confruntă, fie că sunt bugetari sau nebugetari.
În sectorul bugetar avem probleme şi sunt necesare sume pentru a majora mult mai multe salarii sau pentru a acorda alte stimulente financiare, să mă exprim într-o formulă largă, pentru diverse categorii sociale.Sunt probleme în justiţie, cunosc problemele sistemului judiciar şi ştiu că acolo avem încă lucruri de rezolvat. Fac apel şi pe această cale la clasa magistraţilor din România să înţeleagă această situaţie dificilă pe care o avem. Guvernul nu are nimic împotriva magistraţilor, ca de altfel nici cu alte categorii sociale şi doresc să se găsească soluţii. Aceste soluţii pe care le-am găsit acum sunt acelea de a nu afecta salariile şi pensiile în anul 2009 şi, în măsura în care găsim resurse financiare - şi sper să găsim – vom putea, începând cu pensiile mici şi salariile mici, să acordăm unele majorări salariale în anul 2009.
Am văzut că am fost citat că aş fi prevăzut o criză economică lungă, până în anul 2015. Vreau să vă spun că nu am făcut niciodată o asemenea afirmaţie, că, în aceste condiţii, vorba domnului Boda – l-am văzut puţin mai înainte – aş fi deja laureat al premiului Nobel, dacă cineva astăzi ar putea să spună până cât va dura criza economică şi până când va dura ea. Noi sperăm să fie cât mai scurtă.Guvernul face tot ceea ce-i stă în putinţă, pe de-o parte, să limiteze efectele negative ale crizei economice şi să asigurăm relansarea economică, astfel încât economia României să producă resursele necesare, pentru ca, pe de-o parte, şi sectorul bugetar să primească satisfacţia financiară necesară, dar, în acelaşi timp, să nu uităm că avem, pe cealaltă parte, un sector privat care susţine sectorul bugetar şi în raport cu care facem efortul de asigura cei 20% din banii bugetului pentru investiţii, pentru a menţine locurile de muncă, pentru a crea premisele relansării economice.
Am făcut şi acest acord preventiv cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, tocmai pentru a ne asigura că avem resursele financiare pentru relansarea investiţiilor, pentru că tot ce înseamnă deficit în acest moment este orientat spre investiţii, spre salvarea locuirilor de muncă ale românilor, spre găsirea de soluţii pentru ca aceste locuri de muncă să fie păstrate. Şi, nu în ultimul rând, prin partea de bani care va merge la Banca Naţională a României, să păstrăm un curs echilibrat al raportului între euro şi leu, pentru ca românii să-şi poată plăti creditele, pentru a nu asista la scumpiri în lanţ ale tuturor produselor, pentru că ştiţi ce însemnă o creştere a raportului dintre leu şi euro pentru întreaga economie românească.În concluzie, acesta a fost mesajul de bază.
Doamna ministru Andronescu vă va prezenta şi ale detalii, urmând să răspundem şi la câteva întrebări din partea dumneavoastră.
Ecaterina Andronescu: Vă mulţumesc, domnule prim-ministru. Vreau să vă mulţumesc şi dumneavoastră că aţi venit la această conferinţă de presă.
Evident, educaţia trece printr-un moment dificil. Sunt extrem de îngrijorată de decizia pe care liderii de sindicate au luat-o astăzi în legătură cu greva în ziua tezei cu subiect unic, în zilele tezelor cu subiect unic.Noi vom continua negocierile, pentru că, iată, şi astăzi, prin cuvântul domniei sale, şi premierul a dat asigurări că nu se fac reduceri la salarii, nici în ceea ce priveşte sporurile, nici în ceea ce priveşte veniturile de ansamblu.
Sigur că vom căuta soluţii în continuare, pentru că educaţia are nevoie de resurse suplimentare. Am identificat deja posibilităţi de a dezvolta proiecte din fondurile europene structurale şi de a recupera o mare parte din resursele care au fost rectificate prin această rectificare bugetară. Sunt, de asemenea, convinsă, aşa cum a fost discuţia şi în Guvern, că următoarele rectificări pozitive vor aduce înapoi şi educaţiei resursele de care are nevoie.
Negocierile cu sindicatele vor continua. Am avut deja astăzi o discuţie cu domnul ministru Pogea. Am invitat liderii de sindicate pentru luni, la ora 12, la Ministerul Educaţiei, pentru a încerca să căutăm şi alte soluţii în aşa fel încât să îi determinăm - şi cu această ocazie le adresez din nou rugămintea şi liderilor de sindicat şi colegilor profesori din teritoriu, să încercăm să nu perturbăm sfârşitul de an şcolar, pentru că cei care se află în suferinţă sunt elevii din bănci, sunt părinţii lor, iar eu cred că ei nu se fac vinovaţi de nemulţumirile noastre tocmai ei.
Din păcate, această stare oarecum de agitaţie exagerată au determinat-o câteva din demersurile unora dintre inspectorate. Îi anunţ de aici pe inspectorii de la cele trei judeţe, care într-un fel au produs foarte multă agitaţie în sistem, de la Harghita, de la Bacău şi de la Cluj, că nu vor mai avea sprijinul Ministerului Educaţiei şi avem acum şi prevederi legale ca să fie înlocuiţi, pentru că, realmente, au dovedit promovarea cu rea credinţă a unor idei care nu aveau niciun fel de relevanţă în documentele transmise de la minister. Vă mulţumesc foarte mult.
Emil Boc: Spus pe româneşte: vor fi demişi pentru ceea ce au făcut, practic deformând mesajul guvernamental, deformând politica pe care Guvernul o are în domeniul educaţional.
Ecaterina Andronescu: Vă mulţumim foarte mult.
Emil Boc: Dacă dumneavoastră aveţi vreo întrebare.
Reporter: Domnule prim-ministru, doamna ministru, vă simţiţi şi dumneavoastră vinovaţi de această agitaţie a sindicatelor, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în toamnă?
Emil Boc: Încă o dată repet ceea ce am spus de mai multe ori. Nici un român, şi cu atât mai mult nici un demnitar, nu şi-a dorit această criză economică. Facem faţă, aşa cum faceţi, probabil, şi dumneavoastră faţă la nivel personal, în condiţiile acestea de criză, să nu înrăutăţim situaţia şi să putem pregăti revenirea economică a ţării, aşa cum fiecare familie, şi fiecare individ, îşi gestionează în acest moment situaţia financiară pe care o are pentru a depăşi mai uşor această perioadă dificilă. Dacă am fi fost aceia care am fi cunoscut efectele acestei crize economice, evident că altfel ar fi stat lucrurile astăzi.
Reporter: Care ar fi fost consecinţele aprobării şi plătirii celor 50% de către fostul Guvern Tăriceanu? Aprobării majorării şi plăţii salariilor majorate.
Emil Boc: Repet. Aceste resurse financiare nu există.
Dacă dumneavoastră credeţi că primul-ministru are în dulap o tiparniţă cu care aduce şi scoate bani ca să îi arunce pe piaţă, vă înşelaţi.Resursele financiare nu există. Dacă resurse financiare ar exista, fiţi convinşi, şi am discutat de atâtea ori acest lucru, am fi de acord să acordăm educaţiei, evident, toate resursele financiare la care are dreptul. Şi o vom face. Numai că, în acest moment, nu există, din nefericire, resursele bugetare.Aşa cum aţi văzut şi am spus, am îngheţat de drept toate salariile pentru demnitari, lăsând deschisă posibilitatea pentru cei cu salarii şi pensii mici în acest an să găsim soluţii şi am dat acele mecanisme necesare economiei să se revigoreze pentru a avea mai multe venituri la bugetul de stat.
Aşa cum am mai arătat, acest acord cu FMI şi Comisia Europeană creează premisele relansării economice. Pe de-o parte, prin existenţa mai multor bani în economia românească, pe de altă parte, prin susţinerea investiţiilor despre care am vorbit, în România, pentru că niciodată nu au fost alocaţi 20% din banii bugetului pe investiţii. Ori ce înseamnă asta? Locuri de muncă pentru a le putea salva cele existente şi pentru a crea altele, în măsura în care este posibil.
Ecaterina Andronescu: Dacă îmi permiteţi să mai adaug. Domnul prim-ministru, ca şi mine, provenim din sistem, cunoaştem foarte bine sistemul educaţional românesc şi ştim foarte exact că are nevoie de resurse.În acelaşi timp, pentru că dumneavoastră aţi pomenit de Guvernul Tăriceanu - pentru că altfel nu aş fi făcut referire - dacă nu ar fi fost Ministerul Educaţiei obligat să plătească 825 de milioane de lei noi, astăzi nu am fi avut situaţia acesta la rectificare.
Emil Boc: Datoriile pe care le-a lăsat vechiul guvern în domeniul educaţiei şi care au fost plătite integral de actualul guvern.Aş vrea să fiu bine înţeles. Eu, în calitatea mea de prim-ministru, reprezint întregul guvern şi, evident, toate ministerele şi toate categoriile sociale. Asta nu înseamnă că nu ştiu că sunt greutăţi şi în alte domenii. Ştiu ce salarii au medicii, funcţionarii publici, ştiu că şi în justiţie există unele restanţe. Aceste lucruri sunt cunoscute.Facem doar un apel la solidaritate şi la înţelegerea, în acest moment dificil, să ne gândim cumpătat cum putem să trecem mai bine, astfel ca mâine să ne fie mai bine la toţi si să putem achita de obligaţiile pe care le avem.
Reporter: Doamna ministru, spuneaţi că nu vor scădea salariile şi nici veniturile. Asta înseamnă că profesorii vor primi în continuare toate sporurile şi primele pe care le-au avut până în prezent?
Ecaterina Andronescu: Salariul de bază, la care se adaugă sporurile nu sunt atinse. Asta am spus mereu, mesajul a fost deja transmis, de câteva zile, exact ca şi acum. A confirmat premierul, printr-o voce care, evident, are mai multă greutate.
Reporter: În acest moment copiii sunt puţin în haos. Ei vor susţine, până la urmă, marţi, teza cu subiect unic sau veţi stabili luni după ora 12.00?
Ecaterina Andronescu: Luni, după întâlnirea cu sindicatele le vom comunica soluţia ministerului. Sigur că există soluţii. Oricum e o zi de şcoală, oricum ei trebuie să fie şi luni şi marţi şi în fiecare zi la şcoală. Ziua de teză unică era o zi normală în care ei erau obligaţi să parcurgă programul şcolar firesc, cu această observaţie, că la disciplina programată aveau teză cu subiect unic.
Reporter: Sindicaliştii au anunţat grevă generală în toate ramurile.
Ecaterina Andronescu: De acord. Eu sper să îi determinăm şi le adresez încă odată rugămintea să se răzgândească, să mai analizeze efectele pe care le-ar putea produce. Dacă nu, de la minister, vom veni cu o soluţie.
Emil Boc: În această ţară există şi alte categorii sociale care nu sunt bugetari. Ştiţi bine că numărul şomerilor a crescut. Sunt oamenii care sunt disponibilizaţi din sectorul privat, mulţi dintre ei s-ar bucura să primească acelaşi salariu ca şi anul trecut, dar, din nefericire, în foarte multe companii private acest lucru nu este posibil.Noi avem grijă, prin ceea ce am pus la Ministerul Muncii prin buget, să putem asigura ajutorul de şomaj, recalificarea profesională, adică formarea profesională pentru ca aceşti oameni să îşi găsească un loc de muncă nou după ce au fost trecuţi pe lista de disponibilizare sau au trecut în şomaj tehnic şi plătim trei luni de zile şi cheltuielile pentru angajat şi angajator din punct de vedere social toate aceste cheltuieli, tocmai pentru a găsi soluţii şi pentru cei din mediul privat, unde direct nu putem să intervenim, să putem găsi aceste soluţii.
Am spus şi la întâlnirea cu sindicatele: până acum, au fost achitate toate drepturile salariale fără excepţii. Un lucru despre care nu s-a spus nimic în sectorul bugetar. Am plătit al 13-lea salariu, chiar şi în condiţii de criză - un efort bugetar extrem de consistent pe care statul român l-a făcut, ca o dovadă a interesului de a salva resursele bugetare ale fiecărei familii şi a da, cât este posibil, la fiecare, în măsura în care economia ne ajută.Facem acest apel la raţionalitate şi solidaritate, ca în acest moment, cu echilibru, toate categoriile sociale să depăşim acest moment greu.
Avem în lucru legea salarizării unice, care va fi gata până în 30 iunie, şi care va restabili echilibrul în domeniul salarizării şi eliminarea acelor privilegii legale - dacă pot să le numesc aşa - care au fost induse pe parcursul timpului, astfel încât fiecare categorie socială să aibă satisfacţia echitabilă pe măsura pregătirii profesionale şi a muncii pe care o desfăşoară în România. Asta înseamnă că cei care astăzi au salarii mici, vor fi primii care vor beneficia de majorări şi creşteri salariale în urma legii salarizării unice a tuturor persoanelor care lucrează în domeniul public. Vă mulţumim.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 30.04.2009
Dumneavoastră veți discerne ce (mai) credeți din aceste declarații !

Postări populare