27 feb. 2014

Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

Ordin nr.3060/03.02.2014

Întrebări și răspunsuri 27.02.2014

1. Este normal ca un cadru didactic, titular din anul 2006 sa isi sustina examenul de definitivat abia in anul 2013? 2. Desi am obtinut nota de 9,20 la examenul national de titularizare din 2013, disciplina istorie, desi exista ore pentru titularizare, directorul nu vrea sa ma titularizeze. 3. Desi prin OUG 77/2013 se mentioneaza ca nu mai exista secretar sef la nivel de institutie de invatamant preuniversitar, liceu si structuri, directorul s-a hotarat sa infiinteze un birou alcatuit din 2 secretare, 1 bibliotecara, 1 laboranta, 1 informatician pentru a exista totusi secretar sef? Cum comentati. 

Conform Statut personal didactic definitivatul se sustine în 7 ani ,iar conform legii 1/2011 timp de 6 ani . OUG 77/2013 a fost declarată neconstituțională.

 Urmeaza sa ma intorc la catedra, eu cand am intrat in concediu de crestre a copilului, aveam gradatie de merit, ce se intampla, voi beneficia de ea in continuare sau.......si daca da cum se calculeaza de la care luna, de la luna cand am inceput sa primesc indemnizatia de stat sau de cand am luat concediu postnatal!

Din momentul suspendării contractului individual de muncă:
 Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă
Art. 49. - (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Art. 50. - Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:


Va trimit acest email cu rugamintea de a raspunde la o intrebare punctuala referitoare la Metodologia de miscare a cadrelor didactice anul scolar 2014-2015.
La Anexa 2, Punctul I, NIvelul studiilor, subpunctul L se prevede ca absolventii care au finalizat cu diploma  si studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin 3 semestre beneficiaza de inca 3 puncte in plus, fata de punctajul de la subpunctul K (pentru care sunt alocate 10 puncte). 
Intrebarea mea este urmatoarea: Eu am finalizat in ultimii ani 3 postuniversitare de specializare, pe 3 domenii diferite. Mai exact: informatica, protectia mediului si industrie alimentara. Mi se ia in calcul o singura postuniversitara sau punctajul va fi calculat: 3 postuniversitare x 3 puncte fiecare?Intreb acest lucru deoarece la Nota de la Punctulul I, NIvelul studiilor se precizeaza ca "Punctajul de la literele K-L se cumuleaza si se acorda pentru fiecare forma de pregatire, finalizata, de la litera L..."

Eu cred  că primiți doar 6 puncte  adică 3 peste  licență  și 3 după master dar depinde de evaluator Succes și felicitări pentru dorința de a învăța!

Am o norma de 12 ore de chimie la o scoala generala din mediu rural iar directorul a vrut sa-mi dea 6 ore de fizica ca sa-mi completez norma dar a zis ca voi fi pltita ca si necalificat deoarece nu am specializarea chimie-fizica, dar nu mi-a convenit si mi-am luat completare de norma la alta scoala. In centralizator scrie ca pot preda chimie si chimie-stiinte, asta nu-mi da dreptul sa fiu platita ca si calificata pentru orele de fizica? 

Conform aprobării CA și paragrafelor de lege de mai jos dumeavoasrtă puteți să fiți plătită calificat
Conform art 25 alin 5 lit 6 din metodologie
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de  învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;   
Legea 1/2011
(9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din   învățământul gimnazial nu se poate constitui conform   prevederilor alin. (1) și art. 262 alin. (3), aceasta poate fi    constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările   de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite
la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor    art. 262 alin. (1) lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural  norma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la  specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din   ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore   conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

Va rog sa ma lamuriti si pe minecum se procedeaza?Orele de ed.fizica care intra in catedra de psihopedagogie speciala sunt tinute de profesorul de psihopedagogie speciala sau doar de un professor de ed.fizica? - mentionez ca optionalul si religia sunt predate de catre profesori de specialitate, ed. fizica de ce nu?

(4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică efectuează 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate sau consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore. La nivelul unităţilor de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultură civică, în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educaţie antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie şi logică şi argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învățământul liceal, în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi apoi cele 4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii la nivelul unităților de învățământ la care este normat cabinetul de asistenţă psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ. (5) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistenţa psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse si asistenţă educațională, aprobat prin ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului consilier titular în cabinetul respectiv, consiliul de administrație al Centrului Județean/Municipal București de Resurse şi Asistenţă Educațională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unităţi de învăţământ pentru care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor şi le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localităţi în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învăţământ în care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, se pot redistribui unitățile de învăţământ între cabinetele școlare/interșcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet să fie asigurat numărul necesar de elevi/preșcolari. În mod excepțional, unui cabinet școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui si unități de învăţământ din alte localități învecinate, cu acordul profesorului consilier titular din cabinetul respectiv. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimbă structura unităţilor de învăţământ la care sunt normate cabinetele interșcolare de asistenţă psihopedagogică.

Conform carui articol de lege se face diferenta dintre dubla specializare si specializare principala -specializare secundara ? Sunt interesata sa-mi infornez directorul in aceasta privinta, deoarece sunt in restringere de activitate . Si in primul rand , sa stiu daca pot avea 6/ 9 ore in completare. Mentionez ca pe diploma mea Limba franceza -Limba engleza , an de absolvire 2007

Aveți dreptul să vă completati norma cu una din disciplina dv care este una limba franceză-limba engleză

Sunt titulara pe 2 unitati x si y. Anul acesta functionez la unitatea x si cu completare de norma la o a treia scoala z, unde as dori sa ma transfer pe cele 10 ore, avand acordul de principiu al CA. Pot fi tinute orele de la unitatea z nepublicate sau publicate cu o mentiune speciala astfel incat sa nu poate fi ocupate in etapele anterioare?

Eu cred că dv sunteți titular la unitatea z.  Da, pot cu mentiunea
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Sunt profesor invatamant primar avand anul acesta clasa I. Postul este vacant iar eu ocup acest post ca suplinitor, avand definitivatul promovat in anul 2013, precum si doua examene de titularizare promovate cu nota peste 7 in anii 2012 si 2013. As dori sa ma titularizez in baza articolului 253 insa, nu stiu daca se poate scoate postul cu viabilitate 4 ani avand in vedere ca mai sunt doar 3 pana termina aceasta promotie. De asemeni, avand in vedere calendarul miscarii personalului didactic, as dori sa stiu daca exista o baza legala prin care consiliul de administratie al scolii sa poata refuza eventualele dosare de pretransfer si detasare prin care se poate solicita ocuparea acestui post de catre alte cadre didactice. 

i) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011.
 j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs;

Am absolvit Colegiul de Institutori- Lb Franceza dupa care am terminat Facultatea de Limba si Literatura Romana, specializarea Romana- Franceza in cadrul Universitatii Spiru Haret in anul 2007,forma ID-4ani.In anul 2009 am obtinut definitivatul pe lb franceza si am dat si examenul de tutularizare pe limba franceza, pe care l-am luat cu 7,15. Nu am putut sa ma titularizez atunci pe postul din satul natal deoarece la vremea aceea nu aveam studii in specialitatea a doua,respectiv lb engleza iar postul era scos la titularizare in aceasta combinatie. Neavand incotro m-am inscris in 2010 la un curs de conversie profesionala pe lb engleza de 2 ani in cadrul Universitatii "Babes Bolyai"-Facultatea de Litere, pe care l-am finalizat in 2012.
Si acum vine partea cea mai dureroasa si nedreapta pentru mine;cand am zis gata, de acum e soare si pe strada mea, pot sa ma titularizez, nu mi-au mai primit dosarul la titularizare pe motiv ca nu mai e valabila diploma de la Spiru Haret. Mentionez ca in 2011 m-am inscris la gradul II( desigur tot pe franceza)pe care l-am luat in 2013.Am fost nevoita sa ma intorc la prima diploma,cea de institutori, sa dau din nou examen de titularizare pe invatatori,examen pe care l-am luat in 2012 cu 8,85. Acum sunt titulara pe un post de invatatori dar m-am detasat tot in satul natal pe postul pe care il ocup de 12 ani dar pe care nu pot sa ma titularizez.
    Intrebarea mea este:pot sa ma titularizez acum in baza acelei note din 2009(pe baza art 253),avand in vedere ca atunci diploma era valabila?Eu cred ca situatia mea e destul de neobisnuita,sau cel putin eu asa o percep.Dumneavoastra ce credeti?Cum e posibil ca unui om sa i se recunoasca o diploma 5ani si pe urma sa i se spuna ca nu mai are ce face cu ea,mai ales ca pe  baza acelei diplome am obtinut si gradul II, am urmat si acel curs postuniversitar de conversie. Ce sa inteleg,ca nici acea diploma nu ma este recunoscuta?

Problema dumneavoastră se rezolvă în justiție  Este un cerc vicios, dar sigur câștigați în justiție.

In baza art.253 se pot titulariza si cadre didactice care au participat la examenul unic de titularizare din anul 2007 si au obtinut peste nota 7? Nu s-ar putea remedia cumva situatia sa se poate titulariza si cadrele aflate in situatia aceasta? Va multumesc anticipat si am mare incredere ca o sa cautati sa solutionati favorabil si poate ne ajutati cu o ordonata de urgenta si pe noi cadrele didactice aflate in aceasta situatie.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."


Am obtinut la tiularizare 2013 nota peste 7.00 la examenul scris si am luat in sedinta publica un post eliberat prin transfer si dat cu viabilitate 1 an. As vrea sa ma titularizez in baza art. 253 anul acesta si vreau sa stiu daca trebuie facuta certificarea de viabilitatea a postului pe 4 ani. Precizez ca anul trecut, s-a titularizat un coleg din scoala in baza acestui articol pe disciplina Educatie Fizica, pe un post viabil 3 ani. Daca citesti in lege, nu scrie ca in baza titularizarii cu art. 253 trebuie viabilitatea data pe 4 ani... nu scrie decat sa se certifice viabilitatea postului. Si d-na director este in dilema, vrea sa il dea acum in februarie pe 3 ani si totusi sa-mi ofere posibilitatea de titularizare in baza art. 253 din luna aprilie. Stiu ca la pretransfer poate avea orice viabilitate, dar in baza titularizarii cu art. 253??? Va rog sa-mi raspundeti, sunt disperata, caut raspuns de mai bine de o saptamana... si daca trebuie dat pe 4 ani, de ce colegul meu a putut sa se titularizeze pe un post dat pe 3 ani???

Viabilitatea unui post este de 4 ani .dar eu spun că nimeni nu poate spune ce se întâmplă peste 2 ani totul depinde de CA și de director
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.


Vă supun atenţiei următoarea situaţie: Am absolvit Liceul Pedagogic în 1998 şi am susţinut Examenul de Titularizare în acelaşi an ;am luat repartiţie (învăţătoare) la o şcoală din mediul rural. Nu am dat examenul de definitivat, drept pentru care acum sunt suplinitor. În acest an absolv Facultatea de Pedagogie. Întrebarea mea este următoarea: pot să particip la Examenul Naţional de Titularizare şi să susţin definitivatul după un an , dobândind mai târziu statutul de titular sau nu mai pot fi titular niciodată?

Luați 10 la examen. Atenție 7 ani.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

24 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 24.02.2014

Am sustinut inspectia curenta 1, si curenta 2 pe limba romana,mentioneaz ca am fost incadrata pe post pe lb romana.Acuma sunt incadrata pe post pe lb ucr si vreau sa imi sustin inspectie speciala pe lb romana si sa dau exam pentru gradul II pe romana. Intrebarea este pot sa imi sustin inspectie si sa dau examen.Specializarea de pe diploma de licenta este limba si lir rom/lb si lit ucraineana.

Din păcate inspecția specială trebuie sustinută pentru limba ucraineană cum sunteți încadrată în acest an
Art. 15 (1) Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea școlară unde este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resurselor  umane și al directorului unității școlare respective, într-o altă unitate, în perioada 1 octombrie – 5 iunie a anului școlar în care se finalizează examenul.
(2) Inspecția specială se efectuează la 4 activități didactice și este valabilă numai pentru anul   școlar în care a fost efectuată.
(3) În situația în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/ diplome  sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislației în vigoare, inspecția  specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul școlar respectiv.

Sunt profesor invatamant primar titular la o unitate scolara unde urmeaza a se pensiona o doamna profesoara de limba franceza, specializare pe care o detin si eu in urma finalizarii studiilor. As dori sa va intreb daca am prioritate la ocuparea postului, cu acordul CA, inaintea celor cu restrangere de activitate de la alte unitati scolare.

Cred  că aveți șanse dacă se respectă  următorii pași:                
Comisia de mobilitate   propunere de transfer
Analiză de Consiliul Profesoral
Validare în Consiliul de Administrație
Acordul de transfer  al directorului
Dosar depus la isj
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Va rog sa ma lamuriti.Am tot citit in noua metodologie.Noi cei care suntem titulari la tara ,la doua scoli,cum v-am zis in 1997cum era atunci legea,daca intram la o scoala in restrangere de activitate ce putem face?
Pana acum am fost detasata in interesul invatamantului ,la un liceu tehnologic din mediul urban si in plus m-am ocupat de proiecte internationale reusite de mine ...Am vreo sansa la o completare de catedra aici? vedeti nota mea nu e 7! Aici e problema! Am vrut de atatea ori sa merg la concurs,dar de unde posturi?Va rog din suflet...macar sa ne lasati sa ne completam catedra.Nu ma deranjeaza daca raman pe o jumatate in mediul rural.. cum sa fac?in dv.imi e speranta sa ma lamuriti ca aici parca nimeni nu stie nimic si in metodologie nu scrie sau poate nu am citit eu corect si inteles.

Dumneavoastra puteți să predați și alte discipline pastandu-vă drepturile salariale  In concluzie puteți preda 9 ore cu aprobarea  CA.
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează: a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă pentru ca opţiunea acestora să fie consemnată în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă. (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, cadrul didactic participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Suntem 10 educatoare titulare in cadrul unui Pj-in diferite structuri.De la anul se restrange un post in una din structuri,din 2 posturi ramane unul.Intrebarea si nelamurirea mea este cine va intra la restrangere cele 2 educatoare din acea structura sau toate educatoarele din pj?

Se face o selectie
. (3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut calificativul nesatisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
e) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
f) activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
g) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
h) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
i) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
j) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special;
k) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe;
m) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore.
(4) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează:
 a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 15
învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă pentru ca opţiunea acestora să fie consemnată în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă. (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, cadrul didactic participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Art. 26 (1) Dacă restrângerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, cât şi de informatică, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi tehnologii asistate de calculator, după aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabileşte în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. (2) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat

Sunt directorul unei scoli, iar in septembrie primaria a semnat un contract cu o firma pentru reabilitarea scolii, contract pe care nu l-am semnat ca director. Acum primaria imi cere sa semnez ordinele de plata pentru facturile aferente situatiilor de lucrari. Eu nu administrez materialele, nu coordonez lucrarile, nu am semnat contractul, iar banii sunt de la bugetul local de ce sa semnez eu acele facturi chiar daca sunt ordinator de credite?Si apoi situatiile de lucrari nu corespund cu ceea ce este in realitate.Amenintat fiind ca imi vor retrage dreptul de ordonator, desi cred ca au uitat ce spune legea si canu vor semna ordinele de plata pentru salarii.

Adresați-vă în scris ISJ în atenția inspectorului școlar general.

Citind calendarul , din cat pricep eu trebuie sa pun dosar in fiecare etapa la pretransfer? 5) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 28 martie 2014 b) etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 31 martie-3 aprilie 2014 c) afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare; Termen: 7 aprilie 2014 d) etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 7-9 aprilie 2014 e) afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare; Termen: 10 aprilie 2014 f) etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 10-11 aprilie 2014 g) analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Termen: 14 aprilie 2014 

Se depune un dosar cu documente justificative și avizele CP și CA împreună cu cererile tipizate.

Daca intr-o scoala este scos un post pentru titularizare , iar pentru acel post isi depun dosarele doua persoane una din afara scolii iar alta care figureaza ca detasata de 2 ani in acea unitate; dupa analiza dosarelor se costata ca persoana din afara are un punctaj mai mare iar persoana care lucreaza in acea scoala ca detasa un punctaj mai mic, aceasta din urma poate avea un avantaj si poate fi titularizata pe acel post doar pentru faptul ca lucreaza in acea scoala, iar persoana cu punctaj mai mare sa fie respinsa doar pentru faptul ca vine din afara scolii ? Rugamintea este sa-mi dati varianta legala pentru acesata speta .

Din punctul meu de vedere persoana detașată nu apartine scolii .nu este transferată în școală
3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
 Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3)
. În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în sesiunile 2011, 2010.
 La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2. (4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.
(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, în perioada prevăzută de Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este 
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."

Va rog frumos sa-mi spuneti si mie in ce conditii se face trecerea pe o alta specializare in cadrul aceleiasi scoli. De exemplu, daca sunt titulara pe informatica, cum pot sa trec pe matematica in aceeasi scoala?
Conform caror legi?Prin completare pe perioada nedeterminata (pe jumatate - 1 ora de ex) se pastreaza statutul de titular? Transfer in totalitate pe matematica se rezolva tot la nivelul scolii? Avem prioritate ca titulari ai scolii?

Cred  că aveți șanse dacă se respectă  următorii pași:
Comisia de mobilitate   propunere de transfer
Analiză de Consiliul Profesoral
Validare în Consiliul de Administrație
Acordul de transfer  al directorului
Dosar depus la isj
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Sunt educatoare titulara dar doresc sa particip la examenul de titularizare pentru a ocupa un post de invatatoare. Va trebui sa renunt la postul de educatoare odata cu inscrierea la examenul de titularizare pentru invatatori?

Cadrul didactic titular, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare nedeterminată se consideră transferat prin concurs. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare determinată se consideră detaşat la cerere prin concurs. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi

M-am detasat de pe postul unde sunt titular pe un alt post. Doresc sa stiu cati ani la rand pot sa fiu detasat fara sa-mi pierd postul de titular .

Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi

Sunt profesor titular, specializarea Ed. Fizică și Sport în două unități școlare din mediul rural, nivel gimnazial. În anul 2012 am absolvit Facultatea de Biologie, cu scopul de a întregi/a completa catedra într-o singură unitate școlară. Am depus dosarul de pretransfer la I.S.J., dar nu s-a aprobat deoarece Centralizatorul nomenclator nu prevede astfel de specializare :Ed. Fizică – Biologie sau invers. Ași dori să știu ce se poate întâmpla după ce expiră cei 5 ani de pretransfer în interesul serviciului, și de ce nu apar și alte specializări noi în Centralizator. Care ar fi pasul următor? 

(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. (3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general.

Sunt profesor titular, cu o vechime de aproape 20 de ani, avand norma constituita in 2 unitati scolare. In situatia generala din invatamant, in care populatia scolara descreste numeric in mod dramatic, invatatorii devin profesori pe alte specializari fara examen de titularizare, suplinitorii devin titulari prin Articolul 253 etc., un director de scoala dintr-un oras mic (lipsit de alte posibilitati), aduce in scoala, pe 5 ore un alt titular, prin pretransfer prin consimtamant. Consiliul de administratie aproba dosarul, dl. dir. spunandu-le ca trebuie sa-l aprobe, ca altfel risca sa fie dati in judecata. Asadar, ce trebuie sa facem noi, titularii, atunci cand un director, aflat in prag de pensie (nu mai are nimic de pierdut, ci, probabil, doar de castigat!!!) pune in pericol posturile titularilor scolii? Mentionez ca sunt un profesor care se bazeaza exclusiv pe principii morale, activ, foarte implicat in activitatea didactica. Va rog sa nu ma timiteti la I.S.J., deoarece am fost, am d epus si o contestatie, iar domnii de acolo nu s-au deranjat pentru a-mi raspunde. Conform carei legi pot fi actionati in judecata directorii care pun in pericol catedrele titularilor? Cum ne poate asigura pe noi cineva ca, in momentul concursului de dosare, cel care a intrat pe o alta usa, va fi corect si cinstit? De plagiat si acte falsificate auzim peste tot, chiar si la case mai mari. Mentionez, de asemenea, faptul ca aceeasi situatie se intampla si altor colegi, din aceeasi scoala. Profesorii titulari cu norma intreaga si cu dubla specializare, carora li s-a diminuat numarul de ore, sunt trimisi la pretransfer, desi se pensioneaza alti colegi, avand una dintre specilaizarile celor care raman fara ore. Dar, domnul director are de adus alte persoane in scoala, ca doar ii permite legea! Ne raspunde, nonsalant, ca avem norma asigurata pentru la anul. Dar, peste 2 ani sigur intram in restrangere, aducand atatea persoane si... iata cercul vicios! Aveti o alta varianta, in afara I.S.J. ? Dorim un sfat.

 Legea 1 /2011:
Conducerea unităților de învățământ
Art. 96. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu  personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație,de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii  conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu
autoritățile administrației publice locale.
2) Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele:
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de  administrație;.
Dumneavostră trebuie să fiți uniți pentru a vă desemna cadrele didactice care cu adevărat să aibă viziunea actului educational Desemnarea se face în CP pentru CA 
Proiectul de încadrare se discută în CP și se aprobă de CA conform metologiei
( METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015)

Singura soluție este să vă solidarizați cadrele didactice  care doresc stabilitate și performanță și să ajungeți în SEPTEMBRIE 2014 în Consiliul de Administrație al scolii pentru anul 2014-2015 pentru a îndrepta lucrurile


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

21 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 21.02.2014

Am dat examen de titularizare in 2010 pe educatoare si am luat 7. As putea sa ma titularizez in baza art 253. pe limba engleza. Vreau sa va spun ca am urmatoarele calificari: postliceal pedagogic, Institori - lb. engleza , Facultatea de limba rom- limba engleza si postuniversitar informatica. As mai vrea sa va spun ca o colega de-a mea s-a titularizat in aceleasi conditii : a dat examen pe limba romana si s-a titularizat pe engleza. avand acceasi Facultate ca si mine Fac. de rom - engleza . Va rog sa ma ajutati . La inspectorat am intrebat si au zis ca nu se poate, dar colega mea a putut . Ce pot sa fac? Va multumesc mult. Astept raspuns. Daca se poate va rog sa imi spuneti si in baza carei legi.

Din păcate nu vă puteți  titulariza pe limba engleză  Dumneavoastră aveți studiile necesare pentru a ocupa postul pe care îl doriți ,dar nu ați dat examen la limba română sau engleză conform art 56 alin 2 din metodologie
Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate
(i)         notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
 (ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare
; b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
  
Poate o unitate de invatamant sa imi refuze intregirea de norma (pe aceeasi specializare in care detin deja jumatate de norma la unitatea respectiva), in conditiile in care un titular iese la pensie inainte de inceperea anului scolar urmator? Directorul scolii imi spune ca nu imi poate intregi norma pentru ca respectiva persoana care iese la pensie vrea sa mai ramana si peste varsta standard de pensionare. Ce ma sfatuiti sa fac?

Dacă  intrunește condițiile de menținere trei ani în activitate este tot titular și are toate drepturile deci nu va fi pensionar . Nu poate să cumuleze pensia cu salariul Să participați  la etapele de mobilitate a personalului didactic
35.La articolul 284, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute
anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării."CONFORM
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

Sunt profesor titular in 4 unitati de invatamant,iar anul acesta se vacanteaza nu nr. de ore la una din scoliile unde sunt titular.Pot sa-mi completez norma cu acele ore libere,eu avand in acea scoala 4 ore ca profesor titular?Am nevoie de acordul unitatilor scolare de la care intentionez sa plec.

Art. 24 (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
 În situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a propune cadrelor didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare.
 (2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general.
 (4) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a fost de acord cu întregirea normei didactice.
 (5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două unităţi de învăţământ, conform alin.
 (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza în una, două sau trei unităţi de învăţământ, conform alin. (1)
Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două specializări, conform alin. (1). Art. 25 (1)

Sunt profesor titular la un liceu tehnologic din Braila unde  scolarizam elevi de la clasele a IX-a - XIII; XIV pana la scoala postliceala anul II. La nivelul 3 + de Scoala Postliceala avem in acest an doua clase  anul II si patru clase anul I cu locuri de la bugetul statului.
Va rog sa-mi spuneti daca in incadrarea pentru anul scolar urmator se pot lua in considerare si    clasele de la nivelul postliceal ( macar cele patru de la anul I ) .
Mentionez ca incadrarea mea pentru anul scoalar urmator ar putea fi formata din 9 ore predate la liceu si 9 ore la nivelul postliceal insa mi s-a spus ca trebuie sa-mi fac dosar de completare deoarece nu se iau in considerare si orele de la nivel postliceal.
Va rog sa-mi spuneti daca exista cadru legal deoarece in alte scoli incadrarea cadrelor didactice se face si in baza orelor de la nivelul postliceal.

Teoretic trebuie să existe o concordanță intre proiectul planului de scolarizare unde sunt exemplificate clasele si total norme și proiectul planului de incadrare unde se repartizează orele la titulari și se vacantează posturile Dacă orele sunt la făra frecvență atunci directorul are dreptate daca nu sunt rezervat . Ce trebuie să știti dumneavoastră că la nivelul școlii trebuie să existe o comisie de mobilitate numită prin decizie ,proiectul de incadrare se analizează și se discută de CP și se aprobă de  ca  adresați-vă inspectoratului scolar  personal pentru clarificări. 
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an şcolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.

Azi 03.02.2013 statele de personal din EDUSAL nu au fost aprobate pentru ca contabili sefi si secretarii sef sa aplice OUG77/2013. Eu am citit ordonanta si aceasta nu se refera si la licee,indemnizatile de conducere sunt fixate de 63/2011,iar oug 103/2013 spune ca nu se modifica salariul de baza de la data de 31.12.2013,va rog sa imi spune- ti parerea dvs. care o consider autorizata , Sindicatele vad ca nu ne i-au apararea ,noi vrem sa fim sustinuti de sindicate si inrtr-un eventual procesa A-ti lucrat in sistem cred ca sti-ti munca unui contabil sef si deasemenea raspunderea,la scoala la mine directorul ma sustine.

În opinia mea inspectoratul scolar va reveni asupra deciziei si se vor returna banii retinuti deoarece OUG 77/2013 este neconstitională
În ziua de 5 februarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecţii de neconstituţionalitate:
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:
1. Cu  majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art.115 alin.(6) din Constituţie, potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Primului-Ministru.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Postări populare