27 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 27.02.2014

1. Este normal ca un cadru didactic, titular din anul 2006 sa isi sustina examenul de definitivat abia in anul 2013? 2. Desi am obtinut nota de 9,20 la examenul national de titularizare din 2013, disciplina istorie, desi exista ore pentru titularizare, directorul nu vrea sa ma titularizeze. 3. Desi prin OUG 77/2013 se mentioneaza ca nu mai exista secretar sef la nivel de institutie de invatamant preuniversitar, liceu si structuri, directorul s-a hotarat sa infiinteze un birou alcatuit din 2 secretare, 1 bibliotecara, 1 laboranta, 1 informatician pentru a exista totusi secretar sef? Cum comentati. 

Conform Statut personal didactic definitivatul se sustine în 7 ani ,iar conform legii 1/2011 timp de 6 ani . OUG 77/2013 a fost declarată neconstituțională.

 Urmeaza sa ma intorc la catedra, eu cand am intrat in concediu de crestre a copilului, aveam gradatie de merit, ce se intampla, voi beneficia de ea in continuare sau.......si daca da cum se calculeaza de la care luna, de la luna cand am inceput sa primesc indemnizatia de stat sau de cand am luat concediu postnatal!

Din momentul suspendării contractului individual de muncă:
 Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă
Art. 49. - (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Art. 50. - Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:


Va trimit acest email cu rugamintea de a raspunde la o intrebare punctuala referitoare la Metodologia de miscare a cadrelor didactice anul scolar 2014-2015.
La Anexa 2, Punctul I, NIvelul studiilor, subpunctul L se prevede ca absolventii care au finalizat cu diploma  si studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin 3 semestre beneficiaza de inca 3 puncte in plus, fata de punctajul de la subpunctul K (pentru care sunt alocate 10 puncte). 
Intrebarea mea este urmatoarea: Eu am finalizat in ultimii ani 3 postuniversitare de specializare, pe 3 domenii diferite. Mai exact: informatica, protectia mediului si industrie alimentara. Mi se ia in calcul o singura postuniversitara sau punctajul va fi calculat: 3 postuniversitare x 3 puncte fiecare?Intreb acest lucru deoarece la Nota de la Punctulul I, NIvelul studiilor se precizeaza ca "Punctajul de la literele K-L se cumuleaza si se acorda pentru fiecare forma de pregatire, finalizata, de la litera L..."

Eu cred  că primiți doar 6 puncte  adică 3 peste  licență  și 3 după master dar depinde de evaluator Succes și felicitări pentru dorința de a învăța!

Am o norma de 12 ore de chimie la o scoala generala din mediu rural iar directorul a vrut sa-mi dea 6 ore de fizica ca sa-mi completez norma dar a zis ca voi fi pltita ca si necalificat deoarece nu am specializarea chimie-fizica, dar nu mi-a convenit si mi-am luat completare de norma la alta scoala. In centralizator scrie ca pot preda chimie si chimie-stiinte, asta nu-mi da dreptul sa fiu platita ca si calificata pentru orele de fizica? 

Conform aprobării CA și paragrafelor de lege de mai jos dumeavoasrtă puteți să fiți plătită calificat
Conform art 25 alin 5 lit 6 din metodologie
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de  învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;   
Legea 1/2011
(9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din   învățământul gimnazial nu se poate constitui conform   prevederilor alin. (1) și art. 262 alin. (3), aceasta poate fi    constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările   de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite
la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor    art. 262 alin. (1) lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural  norma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la  specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din   ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore   conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

Va rog sa ma lamuriti si pe minecum se procedeaza?Orele de ed.fizica care intra in catedra de psihopedagogie speciala sunt tinute de profesorul de psihopedagogie speciala sau doar de un professor de ed.fizica? - mentionez ca optionalul si religia sunt predate de catre profesori de specialitate, ed. fizica de ce nu?

(4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică efectuează 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate sau consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore. La nivelul unităţilor de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultură civică, în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educaţie antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie şi logică şi argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învățământul liceal, în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi apoi cele 4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii la nivelul unităților de învățământ la care este normat cabinetul de asistenţă psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ. (5) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistenţa psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse si asistenţă educațională, aprobat prin ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului consilier titular în cabinetul respectiv, consiliul de administrație al Centrului Județean/Municipal București de Resurse şi Asistenţă Educațională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unităţi de învăţământ pentru care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor şi le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localităţi în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învăţământ în care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, se pot redistribui unitățile de învăţământ între cabinetele școlare/interșcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet să fie asigurat numărul necesar de elevi/preșcolari. În mod excepțional, unui cabinet școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui si unități de învăţământ din alte localități învecinate, cu acordul profesorului consilier titular din cabinetul respectiv. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimbă structura unităţilor de învăţământ la care sunt normate cabinetele interșcolare de asistenţă psihopedagogică.

Conform carui articol de lege se face diferenta dintre dubla specializare si specializare principala -specializare secundara ? Sunt interesata sa-mi infornez directorul in aceasta privinta, deoarece sunt in restringere de activitate . Si in primul rand , sa stiu daca pot avea 6/ 9 ore in completare. Mentionez ca pe diploma mea Limba franceza -Limba engleza , an de absolvire 2007

Aveți dreptul să vă completati norma cu una din disciplina dv care este una limba franceză-limba engleză

Sunt titulara pe 2 unitati x si y. Anul acesta functionez la unitatea x si cu completare de norma la o a treia scoala z, unde as dori sa ma transfer pe cele 10 ore, avand acordul de principiu al CA. Pot fi tinute orele de la unitatea z nepublicate sau publicate cu o mentiune speciala astfel incat sa nu poate fi ocupate in etapele anterioare?

Eu cred că dv sunteți titular la unitatea z.  Da, pot cu mentiunea
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Sunt profesor invatamant primar avand anul acesta clasa I. Postul este vacant iar eu ocup acest post ca suplinitor, avand definitivatul promovat in anul 2013, precum si doua examene de titularizare promovate cu nota peste 7 in anii 2012 si 2013. As dori sa ma titularizez in baza articolului 253 insa, nu stiu daca se poate scoate postul cu viabilitate 4 ani avand in vedere ca mai sunt doar 3 pana termina aceasta promotie. De asemeni, avand in vedere calendarul miscarii personalului didactic, as dori sa stiu daca exista o baza legala prin care consiliul de administratie al scolii sa poata refuza eventualele dosare de pretransfer si detasare prin care se poate solicita ocuparea acestui post de catre alte cadre didactice. 

i) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011.
 j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs;

Am absolvit Colegiul de Institutori- Lb Franceza dupa care am terminat Facultatea de Limba si Literatura Romana, specializarea Romana- Franceza in cadrul Universitatii Spiru Haret in anul 2007,forma ID-4ani.In anul 2009 am obtinut definitivatul pe lb franceza si am dat si examenul de tutularizare pe limba franceza, pe care l-am luat cu 7,15. Nu am putut sa ma titularizez atunci pe postul din satul natal deoarece la vremea aceea nu aveam studii in specialitatea a doua,respectiv lb engleza iar postul era scos la titularizare in aceasta combinatie. Neavand incotro m-am inscris in 2010 la un curs de conversie profesionala pe lb engleza de 2 ani in cadrul Universitatii "Babes Bolyai"-Facultatea de Litere, pe care l-am finalizat in 2012.
Si acum vine partea cea mai dureroasa si nedreapta pentru mine;cand am zis gata, de acum e soare si pe strada mea, pot sa ma titularizez, nu mi-au mai primit dosarul la titularizare pe motiv ca nu mai e valabila diploma de la Spiru Haret. Mentionez ca in 2011 m-am inscris la gradul II( desigur tot pe franceza)pe care l-am luat in 2013.Am fost nevoita sa ma intorc la prima diploma,cea de institutori, sa dau din nou examen de titularizare pe invatatori,examen pe care l-am luat in 2012 cu 8,85. Acum sunt titulara pe un post de invatatori dar m-am detasat tot in satul natal pe postul pe care il ocup de 12 ani dar pe care nu pot sa ma titularizez.
    Intrebarea mea este:pot sa ma titularizez acum in baza acelei note din 2009(pe baza art 253),avand in vedere ca atunci diploma era valabila?Eu cred ca situatia mea e destul de neobisnuita,sau cel putin eu asa o percep.Dumneavoastra ce credeti?Cum e posibil ca unui om sa i se recunoasca o diploma 5ani si pe urma sa i se spuna ca nu mai are ce face cu ea,mai ales ca pe  baza acelei diplome am obtinut si gradul II, am urmat si acel curs postuniversitar de conversie. Ce sa inteleg,ca nici acea diploma nu ma este recunoscuta?

Problema dumneavoastră se rezolvă în justiție  Este un cerc vicios, dar sigur câștigați în justiție.

In baza art.253 se pot titulariza si cadre didactice care au participat la examenul unic de titularizare din anul 2007 si au obtinut peste nota 7? Nu s-ar putea remedia cumva situatia sa se poate titulariza si cadrele aflate in situatia aceasta? Va multumesc anticipat si am mare incredere ca o sa cautati sa solutionati favorabil si poate ne ajutati cu o ordonata de urgenta si pe noi cadrele didactice aflate in aceasta situatie.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."


Am obtinut la tiularizare 2013 nota peste 7.00 la examenul scris si am luat in sedinta publica un post eliberat prin transfer si dat cu viabilitate 1 an. As vrea sa ma titularizez in baza art. 253 anul acesta si vreau sa stiu daca trebuie facuta certificarea de viabilitatea a postului pe 4 ani. Precizez ca anul trecut, s-a titularizat un coleg din scoala in baza acestui articol pe disciplina Educatie Fizica, pe un post viabil 3 ani. Daca citesti in lege, nu scrie ca in baza titularizarii cu art. 253 trebuie viabilitatea data pe 4 ani... nu scrie decat sa se certifice viabilitatea postului. Si d-na director este in dilema, vrea sa il dea acum in februarie pe 3 ani si totusi sa-mi ofere posibilitatea de titularizare in baza art. 253 din luna aprilie. Stiu ca la pretransfer poate avea orice viabilitate, dar in baza titularizarii cu art. 253??? Va rog sa-mi raspundeti, sunt disperata, caut raspuns de mai bine de o saptamana... si daca trebuie dat pe 4 ani, de ce colegul meu a putut sa se titularizeze pe un post dat pe 3 ani???

Viabilitatea unui post este de 4 ani .dar eu spun că nimeni nu poate spune ce se întâmplă peste 2 ani totul depinde de CA și de director
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.


Vă supun atenţiei următoarea situaţie: Am absolvit Liceul Pedagogic în 1998 şi am susţinut Examenul de Titularizare în acelaşi an ;am luat repartiţie (învăţătoare) la o şcoală din mediul rural. Nu am dat examenul de definitivat, drept pentru care acum sunt suplinitor. În acest an absolv Facultatea de Pedagogie. Întrebarea mea este următoarea: pot să particip la Examenul Naţional de Titularizare şi să susţin definitivatul după un an , dobândind mai târziu statutul de titular sau nu mai pot fi titular niciodată?

Luați 10 la examen. Atenție 7 ani.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare