24 dec. 2011

Craciun fericit si un an nou plin de impliniri!

Din Maramuresul istoric, din sanaul familiei va doresc tuturor un Craciun fericit si un an nou plin de impliniri.
Nasterea Domnului sa va aduca pace si liniste sufleteasca.
Un 2012 mai bun decat 2011.

21 dec. 2011

Bugetul scolii

Este perioada in care se propune de catre unitatea scolara proiectul de buget. 
Ce trebuie sa contina acest buget?
In Legea educatie nationale se spune:
Art. 104. - (1) Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale.

   (2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

   a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;

   b) cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului;

   c) cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor;

   d) cheltuielile materiale si pentru servicii;

   e) cheltuielile cu intretinerea curenta.

   (3) Finantarea de baza a unei unitati scolare rezulta prin multiplicarea costului standard per elev/prescolar cu coeficienti specifici unitatii scolare si cu numarul de elevi si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.

   (4) Baza de calcul al fondurilor alocate unitatilor de invatamant prin si din bugetele locale, pentru finantarea de baza, o constituie costul standard per elev/prescolar. Costul standard per elev/prescolar se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/prescolar se face de catre Consiliul National pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar, in conditiile prezentei legi si conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si aprobate prin hotarare a Guvernului. Consiliul National pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar cuprinde reprezentantii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ai partenerilor sociali si ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finantarea de baza a unitatii de invatamant se face pe baza unei formule de finantare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului care ia in considerare costul standard per elev/prescolar, numarul de elevi/prescolari din unitatea de invatamant, precum si factorii de corectie dependenti de densitatea de elevi in zona, severitatea dezavantajelor, de limba de predare si alti factori.

   (5) Finantarea de baza aprobata anual prin legea bugetului de stat se repartizeaza pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului ?colar al Municipiului Bucuresti.

   (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat ca finantare de baza, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creantelor stabilite prin titluri executorii in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 105. - (1) Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant preuniversitar de stat.

   (2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

   a) investitii, reparatii capitale, consolidari;

   b) subventii pentru internate si cantine;

   c) cheltuieli pentru evaluarea periodica nationala a elevilor;

   d) cheltuieli cu bursele elevilor;

   e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);

   f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;

   g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;

   h) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in cadrul sistemului de invatamant;

   i) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, pentru personalul angajat, prescolari si elevi;

   j) gestionarea situatiilor de urgenta;

   k) cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul educatiei si formarii profesionale.

   (3) Finantarea complementara aprobata anual prin legea bugetului de stat se repartizeaza pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si cu asistenta tehnica a inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 106. - Finantarea de baza si finantarea complementara se realizeaza pe baza contractului de management incheiat intre directorul unitatii de invatamant preuniversitar si primarul localitatii/primarul de sector in a carei raza teritoriala se afla unitatea de invatamant, respectiv cu presedintele consiliului judetean/primarul de sector, in cazul scolilor speciale.

      Art. 107. - (1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu rezultate deosebite in domeniul incluziunii sau in domeniul performantelor scolare.

   (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, contribuie la finantarea suplimentara, acordand granturi unitatilor de invatamant, in baza unei metodologii proprii.

   (3) Finantarea suplimentara se realizeaza pe baza de contract incheiat intre unitatea scolara si finantator.

      Art. 108. - (1) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot obtine venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite.

   (2) Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza, complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administratie. La sfarsitul anului bugetar, sumele necheltuite raman in contul unitatii de invatamant care le-a realizat si se reporteaza pentru bugetul anual urmator.

   (3) Directorul si consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica raspund de incadrarea in bugetul aprobat, in conditiile legii.

      Art. 109. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului finanteaza anual, in cadrul programelor nationale aprobate prin hotarare a Guvernului, urmatoarele competitii:

   a) competitii intre scoli care se bazeaza pe evaluarea institutionala a fiecarei unitati de invatamant dupa doua axe majore: incluziune si performanta. in urma evaluarilor dupa fiecare dintre cele doua axe, se va realiza o clasificare a scolilor pe 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun", "Bun", "Satisfacator" si "Nesatisfacator". Sunt premiate atat scolile cu excelenta in incluziune, cat si cele cu excelenta in performanta, de stat, particulare sau confesionale. ?colile care obtin calificativul "Satisfacator" sau "Nesatisfacator" se supun monitorizarii in vederea cresterii performantelor;

   b) in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, scolile vor desemna "Profesorul anului", ca semn al excelentei in predare. La nivel judetean si national va fi desemnat "Profesorul anului" pentru fiecare disciplina din planul de invatamant. Excelenta in predare va fi recompensata financiar, prin programul national de stimulare a excelentei didactice;

   c) performanta elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele sportive se recompenseaza financiar prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

   (2) in lansarea competitiilor, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se consulta cu asociatiile reprezentative ale parintilor, asociatiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul National al Elevilor si cu sindicatele reprezentative.

      Art. 110. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual, de catre fiecare unitate de invatamant preuniversitar, conform normelor metodologice de finantare a invatamantului preuniversitar elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se aproba si se executa conform legii.

   (2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator si se folosesc cu aceeasi destinatie sau, cu aprobarea consiliului de administratie, se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant.

   (3) Finantarea unitatilor de invatamant special, a claselor de invatamant special, a elevilor din invatamantul special, a liceelor speciale si a CJRAE/CMBRAE se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

      Art. 111. - (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special:

   a) finantarea programelor nationale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, aprobate prin hotarare a Guvernului;

   b) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe aferente proiectelor respective;

   c) bursele, aprobate prin hotarare a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii romani din afara granitelor tarii, precum si bursele pentru elevii straini;

   d) organizarea evaluarilor, a simularilor si a examenelor nationale;

   e) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor si strategiilor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

   f) finantarea, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, de modernizare si de dezvoltare a bazei materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari;

   g) finantarea unor programe nationale de protectie sociala, stabilite prin reglementari specifice;

   h) finantarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de invatamant si pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare, cu participare nationala si internationala, precum si olimpiade internationale pe obiecte de invatamant.

   (2) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, cluburile sportive scolare, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   (3) Cluburile sportive scolare, precum si palatele si cluburile copiilor pot sa fie finantate si de autoritatile administratiei publice locale.

   (4) Consiliul judetean/consiliile locale ale sectoarelor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti aloca, prin hotarari proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora, in vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prin finantarea complementara.

   (5) Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura fonduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si a concursurilor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti.

   (6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si din alte surse, potrivit legii.


19 dec. 2011

Director de scoala sau cotizant politic?

Am primit un emai interesant directionat de pe site-ul GAZETEI DE NORD VEST. Stiu care sunt regulile si riscurile reproducerii unui astfel de material pe blogl meu.
Insa cu tot riscul ma intreb daca acest lucru nu se intampla peste tot in tara. Daca DA e trist. Astept si o reactie a ministrului educatiei indiferent de natura ei. De la presedintele Basescu si premierul Boc asteptam explicatii. Iar de la opozitie garantie ca nu se va intapla si in viitor asa ceva.
Iar daca nu sunt adevarat colegii nostri  au garantat pe acest blog dreptul la replica.

Vezi lista cu sumele cerute de PDL Satu Mare directorilor de deconcentrate şi de şcoli(click aici)!

Lista donaţiilor:
1. Popa Alina Insp. Gen. la Ip. Şc. Jud. 40.000

DONAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT
DIRECTORI GENERALI
1. Weibel Katalin Grădiniţa nr. 1 SM 5.000
2. Havrincea Loredana Grădiniţa Draga mea SM 5.000
3. Baiţan Simona Gr. cu prog. prelung. Ardud 5.000
4. Popa Vasile Grup Şc. Ec. Gh. Dragoş 5.000
5. Martin C-tin Lic. I. Slavici Satu Mare 5.000
6. Pop Aurelia Lic. Unio Satu Mare 5.000
7. Nan Gheorghe Şc. Gen. Căuaş 5.000
8. Tămaş Ramona Şc- Gen. Sătmărel 5.000
9. Chiş Andreea Şc. Gen. Viile Satu Mare 5.000
10. Olariu Alin Şc. Gen. Beltiug 5.000
11. Chirilă Cristian Şc. Gen. Botiz 5.000
12. Olaru Romanţa Şc. Gen. Pişcolt 5.000
13. Naghi Daniela Şc. Gen. Halmeu 5.000
14. Chilinţan Maria Şc. Gen. Păuleşti 5.000
15. Păcurar Cl. Maria Şc. Gen. Tarna Mare 5.000
DIRECTORI ADJUNCŢI
1. Sabău Ioan Gr. Şc. Traian Vuia SM 3.000
2. Racolţa Lucia Centrul Şc. ptr. Ed. Înclz. 3.000
3. Catona Cătălin Şc. Gen. Acâş 3.000
4. Nichitut Nicolae Şc. Gen. Gherţa Mică 3.000
5. Tătar Rodica Şc. Gen. Homorod 3.000
6. Szoltosi Enika Şc. Gen. Livada 3.000
7. Rus Corina Şc. Gen. Medieşu Aurit 3.000
8. Szilaghi Iosif Şc. Gen. Petreşti 3.000
9. Aniţaş I. Şc. Gen. Pomi 3.000
10. Ciocotişan Radu Şc. Gen. Tiream 3.000
11. Chira Claudiu Şc. Gen. Andrid 3.000
12. Balog Beatrice Şc. Gen. Săuca 3.000
13. Varga Sidonia Şc. Gen. nr. 1 Carei 3.000
 lista integrala o gasiti AICI

18 dec. 2011

Se intampla intr-o scoala din Romania

Am primit un email interesant.
Buna ziua!
Imi scuzati indrazneala, insa sincera sa fiu am nevoie de ajutorul dumneavoastra.
Sa incep prin a spune ca predau la gimnaziu,titulara inca de anul trecut.Materia limbi straine.
Scoala se preteaza la a fi una buna, dar...
Am semnalat pe la sfarsitul lui septembrie unei diriginte clasa a VIII-a ca elevii vin fara caiete de teme(nu prezinta temele pentru acasa) si nu mai invata.Nefiind luata nici o masura, in luna octombrie i-am notat corespunzator.Au fost instigati sa nu intre la ora, acolo sunt cativa elevi care au parinti " influenti".In acea zi cand ei nu au vrut sa intre la ora, doamna director i-a facut sa intre, am dat un mic test de cateva cuvinte (nu cuvintele noi ale lectiei ) si a vazut ca nu ereau pregatiti.
Au venit si vreo 5 parinti, chemati se pare de unul dintre parinti, nu au vorbit cu mine si doamna director m-a rugat sa-i las in pace, sa le dau note si sa trec peste incident ca si cum n-ar fi fost.
Fata de elevi asa am facut, insa va dati seama ca mie nu mi-a fost bine.Mi-am simtit profesia atacata, demnitatea si onoarea terfelita si scopul meu nimicit.
Iadul continua, in sensul ca acesti elevi nu poarta uniformele, desi pentru restul elevilor din scoala este obligatorie prin regulament, primesc telefoane sa le dau note, etc
Capac a pus zilele astea o informatie: una dintre elevele implicate in mod activ in acea greva si-a postat pe un site de socializare poze sexy.Va dati seama ca nu aflam, daca nu izbucnea si un scandal in acest sens.
Pozitia scolii fata de acest ultim scandal nu o stiu, insa ma doare faptul ca sunt mereu in centrul unor probleme si nu se ia nici o masura cu ei, saptamana trecuta un elev din acea clasa a aruncat cu creta in "dosul" unei doamne profesoare, unui profesor i-a recomandat sa-si faca o gaura cu burghiul,etc
Ceea ce vreau eu sa stiu este daca elevii aveau voie sa iese de la ora, sa refuze intrarea in clasa pe motiv ca au primit note mici, dupa ce s-a constatat ca nu meritau deloc mai mult, ba din contra.Si daca nu aveau voie, ca acest lucru s-ar putea sa fie stipulat si in ROI, cine raspunde de faptele lor, ei chiar raman nepedepsiti?Cum as putea si ce as putea sa fac in aceasta situatie, pentru ca nu am primit nici macar scuze, adica e ca si cum eu as fi fost vinovata.Si NU SUNT.
Si cea de-a doua intrebare: aceasta eleva se poate poza indecent si trebuie sa trecem din nou cu vederea?
Sfatuiti-ma , va rog , ce as putea face?Eu am fost denigrata, elevii celorlalte clase din scoala au aflat de incident, nu s-au purtat altfel, pentru ca sunt un profesor iubit, cel putin eu asa simt.Ca sa faca acea greva eu cred ca au fost manipulati, dar nu mi se pare normal sa traim sub imperiul fricii in a ne face datoria.
Cu mult respect, ma scuzati ca m-am intins atat cu istorisirea si sper sa fi fost destul de explicita.


PS AM PRIMIT O REPLICA LA ACEASTA POSTARE IN DATA DE 11 MARTIE 2012 AICI

16 dec. 2011

Băsescu: Cifra de 2% pentru Educaţie, o dezinformare plasată în mass-media

"Băsescu: Cifra de 2% pentru Educaţie, o dezinformare plasată în mass-media" asta a declarat aici

Mai mult el a afirmat că bugetul acestui minister pentru 2012 este "puţin mai mare decât în 2011".

Sa vedem ce spun datele. Avem Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 pe care il putem urmari in proces legislativ AICI
Gasim la TABELE
Adica 2,08% sin PIB in 2011 si 1,95% din PIB in 2012 PUTIN MAI PUTIN domnule presedinte

Parlamentarii puterii nu vor crese in 2012 si nici 6% din PIB Educatiei

Prin Legea Nr.283 din 14.12.2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar se amana doua articole din Legea Educatiei Nationale pana in 1 ianuarie 2013. - finantarea creselor si - alocarea de 6% din PIB Educatiei. Adica se continua sacrificarea educatiei elevilor din Romania. Astfel prin Articolul 17 (1) Până la data de 31 decembrie 2012 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă finanţarea de bază pentru elevii din învăţământul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu anul şcolar 2012-2013, finanţarea de bază se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. si prin Articolul 22 Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013. In Len Art 27 (6) Statul sprijina educatia timpurie, ca parte componenta a invatarii pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. iar art 361 alin (3) g) prevederile art. 8 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2012. art 8 Pentru finantarea educatiei nationale se aloca anual din bugetul de stat si din bugetele autoritatilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitatile si institutiile de invatamant pot obtine si utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare stiintifica se aloca anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. Ramane atacarea la CCR a acestor articole care din punctul meu de vedere contrazic flagrant Legea educatie nationale

15 dec. 2011

echivalarea studiilor

Rugaminte pentru cei care aveti particularitati: un email pe fsli@fsli.ro pentru a va raspunde oficial conducerea FSLI. Multumesc pentru intelegere

Echivalări conform OMECTS 5484/2011 si OMECTS 5553/2011
Pe 28 dec. 2011 (în M.O. nr. 929 ) a apărut OMECTS 6563 care stabileşte Calendarul activităţilor de echivalare a studiilor conform OMECTS 5553/2011, pentru profesorii-SSD şi institutori,  (ANEXA1)  şi conform OMECTS 5484/2011 pentru învăţători, educatoare, antrenori şi maiştri (ANEXA2) . În urma acestui ordin cadrele didactice care vor beneficia de echivalare vor primi atestatele şi toate drepturile ce decurg din acestea după 01 noiembrie 2012.
Mai precis doar in noiembrie 2012 se vor putea plati salariile..CURATA CAMPANIE ELECTORALA 


In perioada 05-23.12.2011, se depun la ISJ Maramures, cam. 7, inspector scolar Vele Liviu, dosarele pentru echivalarea studiilor conform Metodologiilor aprobate prin OMECTS 5553/ 2011 si OMECTS 5484/ 2011. Pentru sugestii, informatii privind perfectionarea cadrelor didactice va rugam sa va adresati la e-mail: liviu.vele@yahoo.com ACTELE NECESARE LE GASITI AICI (1) Intră în sistemul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii minimale: a) în învăţământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special, precum şi în palatele şi cluburile copiilor, educatoarele, educatorii, institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii de sprijin, învăţătorii, învăţătoarele, învăţătorii-educatori, învăţătorii itineranţi/de sprijin, absolvenţi/absolvente cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli postliceale pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - sunt titulari/titulare sau sunt încadraţi/încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării; - Copie a deciziei de încadrare pentru anul şcolar 2011-2012 certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii - nu au fost sancţionaţi/sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea; - Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii. - au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării; - Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor de definitivat, gradul didactic II, I. - deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; - Copii certificate „conform cu originalul”a avizelor/atestatelor, unde este cazul - au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei; - Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor/ atestatelor de formare continuă şi a suplimentelor descriptive ale acestora. b) în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special, în învăţământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, maiştrii-instructori, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli de maiştri sau ai unei şcoli postliceale acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării; ; - Copie a deciziei de încadrare pentru anul şcolar 2011-2012, certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii - au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat; - Copie certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii a diplomei de studii - deţin atestatul de formare psihopedagogică; - Copie certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatului/ documentului care atesta parcurgerea modulului de pregatire psihopedagogică - nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea; - Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii - au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării; - Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor de definitivat, gradul didactic II, I. - deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; - Copii certificate „conform cu originalul”a avizelor/atestatelor, unde este cazul - au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei; Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor/ atestatelor de formare continuă şi a suplimentelor descriptive ale acestora. c) în cluburile sportive şcolare şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, antrenorii, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării; - Copie a deciziei de încadrare pentru anul şcolar 2011-2012 certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii - au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat; - Copie certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii a diplomei de studii - deţin atestatul de formare psihopedagogică; - Copie certificată „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatului/ documentului care atesta parcurgerea modulului de pregatire psihopedagogică - nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea; -Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii - au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării; - Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor de definitivat, gradul didactic II, I. - deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; - Copii certificate „conform cu originalul”a carnetului de antrenor, vizat la zi, cu ultima avansare in categorie. - au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei. - Copii certificate „conform cu originalul”de directorul şcolii a certificatelor/ atestatelor de formare continuă şi a suplimentelor descriptive ale acestora. (2) Învăţătorii/Institutorii din palatele şi cluburile copiilor, antrenorii şi maiştrii-instructori care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) susţin şi o probă practică/orală eliminatorie de profil. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. (3) Pentru palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 3 din metodologie (4) Pentru maiştrii-instructori, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 4 din metodologie (5) Pentru antrenorii din cluburile sportive şcolare, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 5 din metodologie.

14 dec. 2011

Guvernul a adoptat majorarea salariului minim de la 670 la 700 de lei

Guvernul a decis, azi, creşterea salariului minim brut pe ţară cu 30 de lei, de la 670 la 700 de lei.
Peste 125.000 de bugetari şi aproape 665.000 de angajaţi din privat vor beneficia anul viitor de această majorare.

Ce sa intampla in invatamant? "Cresc" salariile la personalul nedidactic si didactic auxiliar.
Voi da cateva exemple:

Psiholog, sociolog debutant cu studii superioare va avea 700 lei
Psiholog, socioloc cu studii superioare intre 700 lei si 1279 lei
Psiholog, sociolog principal cu studii superioare intre 720 lei si 1437 lei

Tehnician III studii medii intre 700 si 798
Tehnician II studii medii intre 700 si 857
Tehnician I studii medii intre 700 si 944
Tehnician IA studii medii intre 700 si 989

Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel putin de două ori în ultimii 3 ani,

Cum prin finantarea per elev in general sunt salarizati la minin e foarte clar ce salarii exista.
Mentionez ca sunt salariile brute, alte sporuri nu exista.
Va las pe dumneavoastra se analizati de ce nu se poate face invatamant de calitate.

Organizarea sedintelor

Cum să omori o acţiune curajoasă într-o organizaţie:
- Să nu te duci la şedinţe.
- Dacă te duci, să înârzii.
- Să critici munca organizatorilor şi membrilor.
- Să te enervezi dacă nu eşti membru al comitetului dar, dacă eşti, să nu faci nici o sugestie.
- Dacă preşedintele iţi cere părerea într-o privinţă, spui că nu ai niciuna. După şedinţă spui că nu ai aflat nimic, sau spui tuturor ce ar fi trebuit sa se întâmple.
- Să nu faci ceea ce trebuie să faci tu însuţi, dar când membrii îşi suflecă mânecile şi fac tot ce pot, plânge-te că grupul este condus de nişte egoişti.
- Plăteşte-ţi cotizaţia cât mai târziu posibil.
- Nu te gândi niciodata să introduci noi membri.
- Plânge-te că nu se publică niciodata nimic care să te intereseze, dar nu te oferi să scrii vreun articol, să faci vreo sugestie sau să aduci un colaborator.
- Dacă organizaţia moare, spune că ai prevăzut asta cu mult inainte.
si lista poate continua

Funeriu: „Datoriile ministerului ESTE de zero lei”.

Zero lei poate ......in..... mintea ministrului.
In fapt scolile (deci nu ministerul) au lucrari efectuate si neplatite.
Sa nu mai discutam despre lucrarile finalizate si nefolosite. 
Unele scoli au ajuns la executare de catre firmele de constructii.
dar...
Evident ca pe masa ministrului aproape totul este ZERO.
Doar profesorii trebuie sa fie cu minus...la salarii si la numar.

P.S. Dar vreau sa-i atrag atentia d-lui ministru ca a uitat ceva. Ca ministerul D-lui are datorii, si are datorii tocmai la cei pe care ar trebui sa-i pastoreasca, la olimpicii internationali ai Romaniei carora nu le-a dat bursele!
P.S.S. Sa nu uitam de datoriile la personalul din invatamant..