7 dec. 2011

Cat trebuie sa stie un profesor pentru un salariu intre 728 si 1675 lei


Profesorilor numai li se pretinde. Parintii, elevii si opinia publica critica si analizeaza actul educational. Ce este in spatele profesiei de dascal stiu foarte putini. 
Pentru un salariu de 728 lei la debutul in cariera si pana la 1675 la final de cariera (peste 40 de ani in invatamant) profesorul trebuie sa faca enorm de mult.  
Recent MECTS a emis doar un ordin de ministru care a intrat deja in vigoare cu privire la formarea continua. Nu a venit si cu o salarizare corespunzatoare pentru a putea pune in aplicare acest ordin (inghetarea salariilor in 2012). Efectul pe termen mediu si lung va fi unul dezastuos din acest punct de vedere.
Ce trebuie sa sti ca sa poti fi profesor?

Competenţe pentru evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea profesională

Principalele domenii în care se definesc competenţele corespunzătoare profesiei didactice sunt:
a) domeniul specializării şi al didacticii specializării corespunzător disciplinelor de învăţământ şi funcţiei deţinute de cadrul didactic;
b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei;
c) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare;
d) domeniul tehnicilor de informare şi de comunicare aplicate în procesele de predare şi învăţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor ;
e) domenii inter-trans-disciplinare şi cross-curriculare vizând strategiile alternative şi
complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.

Competenţele profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi
abilităţilor.

Sistemul de competenţe cuprinde cinci categorii fundamentale:
a) competenţe profesionale: competenţe cognitive, competenţe funcţional-acţionale;
b) competenţe complementare: compentenţe digitale, competenţe lingvistice, competenţe de consiliere;
c) competenţe transversale: competenţe de rol, competenţe de dezvoltare personală şi profesională;
d) competenţe de conducere, de îndrumare şi de control;
e) competenţe dobândite prin programe de conversie profesională.

Cunoştinţele, ca dimensiune cognitivă şi element structural al competenţei, se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific adecvat specialităţii, explicare şi interpretare.

Abilităţile, ca dimensiune funcţional-acţională şi element structural al competenţei, se
exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare.

Competenţele profesionale derivate din cunoştinţele şi abilităţile enumerate vizează:
proiectarea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional din învăţământul preuniversitar, structurarea logică şi transpunerea psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării în specializarea obţinută prin studiile de licenţă sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel mediu, investigarea şi soluţionarea problemelor specifice şcolii şi educaţiei.

Competenţele complementare reprezintă ansamblul competenţelor de proiectare şi realizare a procesului instructiv/educativ ca modalitate de comunicare şi se exprimă prin următorii descriptori: comunicare flexibilă si persuasivă, accesarea corectă a surselor de informare, cunoasterea şi înţelegerea relaţiei elev-profesor-părinţi-şcoală-comunitate.

Competenţele complementare vizează: stăpânirea conceptelor şi a teoriilor de comunicare orizontală/verticală, utilizarea calculatorului în procesul instructiv/educativ, aplicarea cunoştinţelor, a capacităţilor şi a atitudinii necesare în activitatea de consiliere a elevilor şi a părinţilor.

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care depăşesc un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională.

Competenţele transversale vizează: recunoaşterea şi respectarea diversităţii şi a multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, inserţia activă şi eficientă în colectivitate/comunitatea şcolară şi/sau profesională, cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, autonomia în căutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor.

Descrierea competenţelor dobândite prin evoluţia în carieră

Evoluţia în carieră se realizează conform art. 242 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.

Acordarea gradului didactic II asigură cadrului didactic, atingerea unui nivel înalt de profesionalizare, competenţele astfel dobândite, constituindu-se ca o valoare adăugată în intervalul parcurs de la obţinerea definitivării.

Acordarea gradului didactic I asigură cadrului didactic un nivel superior de competenţă profesională, prin care îşi poate valorifica la un nivel deosebit activitatea de cercetare şi expertiză în mediul educaţional.

Competenţele dobândite prin promovarea gradului didactic II
(1) Competenţe profesionale:
a. Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei de specialitate şi problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire.
b. Asimilarea noilor concepte şi teorii în concordanţă cu tendinţele şi abordările actuale din domeniul didacticii specialităţii.
(2) Competenţe psiho-pedagogice:
a. Valorificarea personalizată a programei şi a manualelor şcolare şi adaptarea acestora la particularităţile elevului/grupului de elevi;
b. Valorificarea, în cadrul proiectului activităţilor educative/extracurriculare, a potenţialului metodologic al diferitelor modele de proiectare curriculară şi al altor studii curriculare integrate;
c. Aplicarea tehnicii şi a strategiilor centrate pe elev în vederea atingerii progresului şcolar.
(3) Competenţe psiho-sociale:
a. Cooperarea cu şcoala, cu elevii, cu părinţii, cu diferiţi parteneri sociali în vederea atingerii obiectivelor educative ale şcolii;
b. Pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în funcţie de particularităţile clasei/grupului de elevi şi de competenţele vizate de programele şcolare;
c. Elaborarea de proiecte şi programe de adaptare rapidă a elevilor la schimbările de natură socială (legate de drepturile copilului, viaţa asociativă şi participarea la viaţa comunităţii modificând comportamentul de tip tradiţional);
d. Colaborarea cu membrii echipei pedagogice pentru realizarea sarcinilor care permit dezvoltarea şi evaluarea competenţelor vizate de programele şcolare.
(4) Competenţe privind managementul clasei:
a. Planificarea, organizarea şi monitorizarea modului de funcţionare a clasei în vederea favorizării învăţării şi socializării elevilor;
b. Operarea cu standarde de pregătire profesională pentru proiectarea unui demers didactic adaptat specificului clasei;
c. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la comportamentele şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi.

Competenţele dobândite prin promovarea gradului didactic I:

(1).Competenţe profesionale:
a. Realizarea corelaţiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
b. Valorificarea superioară a conceptelor fundamentale achiziţionate prin cercetarea metodico- ştiinţifică.
(2). Competenţe psiho-pedagogice:
a. Stabilirea unor conexiuni concrete între rezultatele învăţării, experienţele de învăţare şi formele de evaluare;
b. Utilizarea achiziţiilor cognitive şi practico-aplicative în elaborarea programelor pentru curriculum la decizia şcolii şi curriculum de dezvoltare locală;
c. Elaborarea unor situaţii de învăţare cu caracter aplicativ, raportate la exigenţele unui învăţământ aflat în progres , integrat evoluţiei învăţământului European.
(3). Competenţe psiho-sociale:
a. Stabilirea de parteneriate cu elevii, colegii, părinţii şi alţi factori interesaţi în procesul instructiv – educative;
b. Selectarea unor metode şi tehnici moderne de organizare a activităţilor didactice, extracurriculare folosind o gamă variată de mijloace şi materiale legate de viaţa comunităţii pentru punerea în evidenţă a atitudinilor şi comportamentelor psiho-sociale;
c. Identificarea dinamicii şi a tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ.
(4). Competenţe privind managementul clasei:
a. Capacitatea de a crea condiţii pentru ca elevii să se angajeze în situaţii-problemă, sarcini sau proiecte semnificative, ţinand cont de particularităţile cognitive, afective şi sociale;
b. Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu părinţii şi conducerea organizaţiei şcolare;
c. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională;
d. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii (activităţi umanitare, culturale, sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat s.a.).

Descrierea competenţelor dobândite prin dezvoltare profesională

Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control este parte componentă a formării continue, conform art. 242 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ,

Dezvoltarea profesională se realizează numai prin instituţii acreditate pentru formare continuă pe baza sistemului de recunoaştere, acumulare şi echivalare a creditelor profesionale transferabile elaborate de către M.E.C.T.S.

Sistemul de competenţe cuprinde:
(1). Competenţe pedagogice - exprimate în proiectarea, conducerea, evaluarea procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării personalităţii elevilor.
a) Folosirea cunoştinţelor din documentele de curriculum şi din alte surse în conceperea experienţelor de învăţare.
b) Dezvoltarea şi implementarea unui program model pentru a aborda nevoile de învăţare specifice ale unui elev sau ale unui grup de elevi.
c) Capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare.
d) Priceperea de a acţiona permanent şi adecvat în orice situaţie didactică în scopul realizarii obiectivelor educaţionale.
e) Capacitatea cadrului didactic de a forma elevilor convingeri morale, civice, estetice; profesorul este capabil de a exercita influenţe pozitive asupra vieţii afective a elevilor.
(2). Competenţe sociale - exprimate în interacţiuni cu elevii şi cu comunitatea şcolară:
a) Stabilirea de parteneriate cu membrii comunităţii şcolare extinse.
b) Motivarea activităţilor de echipă;
c) Transmiterea cunoştinţelor obţinute prin procesul continuu de învăţare profesională cu privire la dezvoltarea şcolii, a curriculum-ului şi a proceselor curriculare.
d) Cunoaşterea elevilor.
(3).Competenţe referitoare la managementul clasei obiectivate în organizarea şi conducerea clasei şi a organizaţiei şcolare.
a) Capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei.
b) Capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul şcolar şi cu cel profesional.
c) Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare specifice procesului educaţional.
d) Gestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii sau delegarea responsabilităţilor în cadrul grupelor de lucru din unităţile de învăţământ.
(4). Competenţe profesional-ştiinţifice:
a) Selectarea cunoştinţelor specifice disciplinei predate în funcţie de capacităţile de învăţare, nevoile, interesele şi aspiraţiile elevilor;
b) Interrelaţionarea domeniilor de învăţare şi a cunoştinţelor interdisciplinare;
c) Articularea valorilor culturale şi educative de bază, a principiilor de învăţare şi evaluare care stau la baza curriculum-ului.
(5). Competenţe info-documentare:
a) autonomie în căutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor;
b) selectarea unor tehnici de cercetare documentară adaptate tipului de cercetare;
c) utilizare a resurselor info-documentare pe suporturi multiple în pregătirea cursurilor, în predare şi evaluare.
(6). Competenţe de management al carierei şi al dezvoltării personale:
a) Analizarea autoreflexivă a nivelului propriei pregătiri profesionale în raport cu exigenţele formulate pentru cariera didactică;
b) Identificarea tipurilor de competenţe dezirabile în plan personal (identificarea necesarului de formare raportat la nevoile personale);
c) Stabilirea nevoilor de formare proprii prin raportare la cadrul legal naţional şi european care reglementează evoluţia în cariera didactică;
d) Îmbunătăţirea activităţii didactice prin dezvoltarea unor setur / tipuri noi de competenţe în concordanţă cu evoluţia profesiei didactice şi cu oferta de formare.

Competenţele dobândite prin dezvoltare profesională de către personalul didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control sunt:
(1). Competenţe de comunicare şi relaţionare.
(2). Competenţe psiho-sociale.
(3). Competenţe de conducere şi coordonare.
(4). Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor.
(5). Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională.
(6). Competenţe de evaluare.
(7). Competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
(8). Competenţe care vizează self-managementul.

Asa ca dragi analisti si criticiva invit la catedra ca poate va este mai usor decat acolo unde sunteti acuma. Ma intreb daca cei din MECTS care sunt angajati in invatamantul preuniversitar au aceste competente.

8 comentarii:

 1. EXCELENTA POSTARE ! REALITATE DUREROASA !

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule, va rog sa mai adaugati acolo inca o competenta demonstrata de unele cadre didactice : pentru aceeiasi bani fac sluj autoritatilor,pupa papucii si sterg puful der pe umarul " cui trebuie", pentru un statut nemeritat!

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 4. Aceasta nu este o competenta, ci o deprindere.

  RăspundețiȘtergere
 5. super , dar momentan un profesor trebuie sa stie sa taca si sa rabde
  Pana cand nu se stie , dar s-a ajuns in situatia in care oamenii care au facut scoala sa o duca mai prost decat cei care stiu doar sa minta , sa fure si sa insele

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua !
  Domnule Pop , nu am vazut nici un comentariu despre aberatiile Ordinului 5553 referitor la echivalarea studiilor SSD.(lic .ped.+Col.inst sau IP ).. cei care nu avem gr.did I ce vom face? vom fi dati afara? ???vom ramane prof II iar cei care au numai Lic .ped vor fi prof I? minunat mod de a ne invrajbi !?!!

  RăspundețiȘtergere
 7. e facuta plangerea prealabila de aproximativ o luna

  RăspundețiȘtergere

Postări populare