21 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 21.02.2014

Am dat examen de titularizare in 2010 pe educatoare si am luat 7. As putea sa ma titularizez in baza art 253. pe limba engleza. Vreau sa va spun ca am urmatoarele calificari: postliceal pedagogic, Institori - lb. engleza , Facultatea de limba rom- limba engleza si postuniversitar informatica. As mai vrea sa va spun ca o colega de-a mea s-a titularizat in aceleasi conditii : a dat examen pe limba romana si s-a titularizat pe engleza. avand acceasi Facultate ca si mine Fac. de rom - engleza . Va rog sa ma ajutati . La inspectorat am intrebat si au zis ca nu se poate, dar colega mea a putut . Ce pot sa fac? Va multumesc mult. Astept raspuns. Daca se poate va rog sa imi spuneti si in baza carei legi.

Din păcate nu vă puteți  titulariza pe limba engleză  Dumneavoastră aveți studiile necesare pentru a ocupa postul pe care îl doriți ,dar nu ați dat examen la limba română sau engleză conform art 56 alin 2 din metodologie
Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate
(i)         notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
 (ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare
; b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
  
Poate o unitate de invatamant sa imi refuze intregirea de norma (pe aceeasi specializare in care detin deja jumatate de norma la unitatea respectiva), in conditiile in care un titular iese la pensie inainte de inceperea anului scolar urmator? Directorul scolii imi spune ca nu imi poate intregi norma pentru ca respectiva persoana care iese la pensie vrea sa mai ramana si peste varsta standard de pensionare. Ce ma sfatuiti sa fac?

Dacă  intrunește condițiile de menținere trei ani în activitate este tot titular și are toate drepturile deci nu va fi pensionar . Nu poate să cumuleze pensia cu salariul Să participați  la etapele de mobilitate a personalului didactic
35.La articolul 284, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute
anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării."CONFORM
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

Sunt profesor titular in 4 unitati de invatamant,iar anul acesta se vacanteaza nu nr. de ore la una din scoliile unde sunt titular.Pot sa-mi completez norma cu acele ore libere,eu avand in acea scoala 4 ore ca profesor titular?Am nevoie de acordul unitatilor scolare de la care intentionez sa plec.

Art. 24 (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
 În situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a propune cadrelor didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare.
 (2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general.
 (4) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a fost de acord cu întregirea normei didactice.
 (5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două unităţi de învăţământ, conform alin.
 (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza în una, două sau trei unităţi de învăţământ, conform alin. (1)
Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două specializări, conform alin. (1). Art. 25 (1)

Sunt profesor titular la un liceu tehnologic din Braila unde  scolarizam elevi de la clasele a IX-a - XIII; XIV pana la scoala postliceala anul II. La nivelul 3 + de Scoala Postliceala avem in acest an doua clase  anul II si patru clase anul I cu locuri de la bugetul statului.
Va rog sa-mi spuneti daca in incadrarea pentru anul scolar urmator se pot lua in considerare si    clasele de la nivelul postliceal ( macar cele patru de la anul I ) .
Mentionez ca incadrarea mea pentru anul scoalar urmator ar putea fi formata din 9 ore predate la liceu si 9 ore la nivelul postliceal insa mi s-a spus ca trebuie sa-mi fac dosar de completare deoarece nu se iau in considerare si orele de la nivel postliceal.
Va rog sa-mi spuneti daca exista cadru legal deoarece in alte scoli incadrarea cadrelor didactice se face si in baza orelor de la nivelul postliceal.

Teoretic trebuie să existe o concordanță intre proiectul planului de scolarizare unde sunt exemplificate clasele si total norme și proiectul planului de incadrare unde se repartizează orele la titulari și se vacantează posturile Dacă orele sunt la făra frecvență atunci directorul are dreptate daca nu sunt rezervat . Ce trebuie să știti dumneavoastră că la nivelul școlii trebuie să existe o comisie de mobilitate numită prin decizie ,proiectul de incadrare se analizează și se discută de CP și se aprobă de  ca  adresați-vă inspectoratului scolar  personal pentru clarificări. 
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an şcolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.

Azi 03.02.2013 statele de personal din EDUSAL nu au fost aprobate pentru ca contabili sefi si secretarii sef sa aplice OUG77/2013. Eu am citit ordonanta si aceasta nu se refera si la licee,indemnizatile de conducere sunt fixate de 63/2011,iar oug 103/2013 spune ca nu se modifica salariul de baza de la data de 31.12.2013,va rog sa imi spune- ti parerea dvs. care o consider autorizata , Sindicatele vad ca nu ne i-au apararea ,noi vrem sa fim sustinuti de sindicate si inrtr-un eventual procesa A-ti lucrat in sistem cred ca sti-ti munca unui contabil sef si deasemenea raspunderea,la scoala la mine directorul ma sustine.

În opinia mea inspectoratul scolar va reveni asupra deciziei si se vor returna banii retinuti deoarece OUG 77/2013 este neconstitională
În ziua de 5 februarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecţii de neconstituţionalitate:
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:
1. Cu  majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art.115 alin.(6) din Constituţie, potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Primului-Ministru.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare