6 dec. 2008

H.G nr. 404/29.03.2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de master

HOTARÂRE nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor
universitare de masterat
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 9 alin. (4) din Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre reglementeaza cadrul general privind organizarea si desfasurarea
studiilor universitare de masterat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
dispozitiile Ordonantei de urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.
Art. 2
Studiile universitare de masterat surit delimitate, prin proceduri distincte de admitere si de
absolvire, fata de celelalte cicluri de studii universitare.
Art. 3
(1)În conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezinta ciclul II al studiilor
universitare si constituie o etapa pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
(2)Studiile universitare de masterat asigura fie aprofundarea în domeniul studiilor de
licenta sau într-un domeniu apropiat, fie obtinerea de competente complementare în alte
domenii, precum si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica.
Art. 4
(1)Cunostintele generale, cunostintele de specialitate, competentele generale, abilitatile
cognitive, competentele de specialitate, prevazute de lege, se stabilesc prin reglementari
proprii fiecarui domeniu, prin regulamentele de studii masterale si programele analitice,
elaborate de fiecare institutie de învatamânt superior care are dreptul legal de a organiza
studii universitare de masterat, în concordanta cu standardele elaborate în acest scop de
Agentia Româna pentru Asigurarea Calitatii în învatamântul Superior.
(2)Domeniile în care o institutie de învatamânt poate organiza studii universitare de
masterat sunt domeniile studiilor universitare de licenta, precum si alte domenii stabilite
prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea Agentiei Române pentru
Asigurarea Calitatii în învatamântul Superior.
(3)Institutiile de învatamânt superior promoveaza interdisciplinaritatea în studiile
universitare de masterat.
CAPITOLUL II: Institutia Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.)
Art. 5
(1)Studiile universitare de masterat se pot organiza numai de catre institutiile de
învatamânt superior acreditate, în cadrul facultatilor sau departamentelor stabilite prin
hotarâre a Guvernului, care ofera studii universitare pentru mai multe cicluri de învatamânt
sau numai pentru ciclul II.
(2)Pentru a organiza studii universitare de masterat, institutiile de învatamânt superior
mentionate la alin. (1) trebuie sa obtina aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin
ordin al ministrului, la propunerea Agentiei Române pentru Asigurarea Calitatii în
învatamântul Superior, pe baza evaluarii periodice a capacitatii institutionale de a oferi un
mediu integrat de învatare si cercetare, la nivel national sau international.
(3)Evaluarea prevazuta la alin. (2) se face la nivelul fiecarei institutii de învatamânt
superior si facultati/departament care organizeaza studiile universitare de masterat, pentru
fiecare specializare de studii universitare de masterat, de catre Agentia Româna pentru
Asigurarea Calitatii în învatamântul Superior, prin proceduri specifice, având la baza un
sistem de criterii logistice, profesionale si stiintifice.
(4)Institutia de învatamânt superior care a primit dreptul de a organiza studii universitare
de masterat într-unui sau mai multe domenii se numeste Institutie Organizatoare de Studii
Universitare de Masterat, denumita în continuare I.O.S.U.M. I.O.S.U.M. are obligatia de a
publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de masterat.
(5)I.O.S.U.M. elaboreaza regulamentul de desfasurare a studiilor universitare de masterat,
cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la obtinerea calitatii de
institutie organizatoare de studii universitare de masterat.
Art. 6
(1)I.O.S.U.M. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din tara sau strainatate pentru a realiza
studii universitare de masterat în cooperare.
(2)Conditiile minime necesare pentru ca o institutie, din tara sau strainatate, sa se poata
asocia în vederea realizarii, în cooperare, a unor studii universitare de masterat sunt:
a)sa aiba dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat;
b)sa aplice sistemul de credite transferabile;
c)sa aiba implementat un sistem de asigurare a calitatii.
(3)În situatia prevazuta la alin. (1), masterandul îsi poate desfasura activitatea, pe baza
unui acord scris între institutiile organizatoare implicate, alternativ în ambele I.O.S.U.M.
Recunoasterea stagiilor efectuate se face în conformitate cu regulamentele proprii ale
I.O.S.U.M. care a înmatriculat masterandul.
(4)Acordul prevazut la alin. (3) cuprinde cerintele organizarii si desfasurarii masteratului în
fiecare dintre cele doua I.O.S.U.M., în concordanta cu rolul pe care fiecare parte si-l
asuma în cadrul programului comun de studii si cu legislatia specifica din fiecare tara.
(5)Acordul prevazut la alin. (3) prevede recunoasterea reciproca a titlului stiintific de
master de catre autoritatile de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora si
în conformitate cu prevederile legale din fiecare tara.
Art. 7
(1)Studiile universitare de masterat fac obiectul procedurilor de asigurare interna si
externa a calitatii stabilite pe baza bunelor practici europene.
(2)Asigurarea externa a calitatii reprezinta activitatile de evaluare, standardele, normele,
masurile, procedurile stabilite de Agentia Româna pentru Asigurarea Calitatii în
învatamântul Superior.
(3)Asigurarea interna a calitatii reprezinta activitatile de autoevaluare, standardele,
normele, masurile, procedurile stabilite de institutia de învatamânt superior în vederea
obtinerii, mentinerii si îmbunatatirii calitatii, pe baza elementelor prevazute la alin. (2).
(4)Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M.,
facultatea/departamentul în care se organizeaza acest program si masterandul.
(5)Studiile universitare de masterat se desfasoara pe baza unui contract de studii
masterale încheiat între masterand si I.O.S.U.M. În contract sunt prevazute drepturile si
obligatiile fiecarei parti implicate în ciclul de studii universitare de masterat, astfel încât sa
fie realizate cerintele de asigurare a calitatii.
(6)Modelul contractului de studii universitare de masterat se elaboreaza de fiecare
I.O.S.U.M. în concordanta cu prevederile regulamentului de organizare si desfasurare a
masteratului si cu respectarea legislatiei în vigoare.
Art. 8
(1)În cazul nerespectarii standardelor de calitate sau etica profesionala, Ministerul
Educatiei si Cercetarii, pe baza unui raport de evaluare, întocmit de Agentia Româna
pentru Asigurarea Calitatii în învatamântul Superior, poate lua urmatoarele masuri:
a)retragerea, pentru programele de masterat ce nu respecta standardele prevazute în
prezentul alineat, a dreptului I.O.S.U.M. de a organiza concurs de admitere pentru
selectarea de noi masteranzi, pentru o durata egala cu a ciclului studiilor universitare de
masterat respective;
b)retragerea calitatii de I.O.S.U.M.
(2)Redobândirea dreptului I.O.S.U.M. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii
universitare de masterat sau a calitatii de I.O.S.U.M. se poate obtine numai pe baza unui
nou raport extern de evaluare al Agentiei Române pentru Asigurarea Calitatii în
învatamântul Superior si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, dupa cel putin 3
ani de la aplicarea sanctiunii.
Art. 9
(1)În baza procedurilor interne de asigurare a calitatii, I.O.S.U.M. trebuie sa efectueze
evaluarea interna a studiilor universitare de masterat la fiecare 2 ani.
(2)În baza procedurilor externe de asigurare a calitatii, I.O.S.U.M. sunt evaluate o data la 5
ani de catre Agentia Româna pentru Asigurarea Calitatii în învatamântul Superior pentru a
se urmari mentinerea standardelor de calitate.
CAPITOLUL III: Organizarea ciclului de studii universitare de masterat
Art. 10
(1)Studiile universitare de masterat corespund unui numar de credite de studiu
transferabile, cuprins între 90 si 120. Prin exceptie, în functie de durata studiilor
universitare de licenta, limita inferioara poate fi de 60 de credite de studiu transferabile.
(2)La învatamântul de zi, durata normala a studiilor universitare de masterat este de 1-2
ani si corespunde unui numar de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru
de studiu.
(3)Durata totala cumulata a ciclului I - studii universitare de licenta si a ciclului II - studii
universitare de masterat trebuie sa corespunda obtinerii a cel putin 300 de credite de
studiu transferabile.
(4)Masteranzii care la absolvire doresc sa ocupe posturi didactice în învatamânt trebuie sa
opteze pentru parcurgerea unui modul de pregatire psihopedagogie, care sa corespunda
unui numar de 30 sau 60 de credite, în functie de absolvirea sau nu a modulului optional
de pregatire psihopedagogica din planul de învatamânt al studiilor universitare de licenta,
precum si a domeniului în care viitorii absolventi doresc sa lucreze: învatamântul primar si
gimnazial, respectiv învatamântul liceal sau universitar.
Art. 11
Studiile universitare de masterat se desfasoara conform ofertei educationale a I.O.S.U.M.
(în limba româna, într-una din limbile minoritatilor nationale sau într-o limba de circulatie
internationala).
Art. 12
(1)Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat numai acele cadre didactice
care au obtinut titlul stiintific de doctor.
(2)Titularii de curs pot fi cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, conferentiar
universitar sau lector/sef de lucrari care au obtinut titlul de doctor.
Art. 13
(1)Programul de pregatire universitara de masterat se desfasoara în cadrul I.O.S.U.M., pe
baza planului de învatamânt aprobat de senatul universitar si avizat de Ministerul
Educatiei si Cercetarii, în conformitate cu prevederile legale.
(2)Planul de învatamânt cuprinde atât discipline de cunoastere avansata în cadrul
domeniului de studii universitare de masterat, cât si module de pregatire complementara
necesare pentru o insertie rapida a absolventului de studii universitare de masterat pe
piata muncii.
(3)În cadrul programului de pregatire universitara de masterat, pentru a evidentia
rezultatele formarii, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizeaza sistemul de credite
transferabile. Fiecare I.O.S.U.M. este autorizata sa stabileasca propriile reguli de evaluare
a masteranzilor si criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de
pregatire universitara de masterat.
(4)Programul de pregatire al masterandului trebuie sa contina si o componenta de
cercetare stiintifica sau creatie vocationala, în concordanta cu specificul domeniului de
studii.
(5)Masterandul realizeaza activitatea prevazuta la alin. (4) în echipe de cercetare stiintifica
sau creatie vocationala din care pot face parte si doctoranzi, cadre didactice, cercetatori.
(6)Programul de cercetare stiintifica sau creatie vocationala se poate desfasura în cadrul
I.O.S.U.M. propriu sau în cadrul celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat,
în conformitate cu acordul încheiat între acestea.
(7)Rezultatele cercetarii stiintifice realizate pot fi valorificate de masterand prin articole în
reviste de specialitate si la realizarea disertatiei.
Art. 14
(1)Masteratul se încheie cu sustinerea publica a unei disertatii.
(2)Tema disertatiei se stabileste de catre conducatorul de disertatie împreuna cu
masterandul si se coreleaza cu programul de pregatire universitara de masterat, cu
domeniul de competenta al conducatorului de disertatie, cu programele si cu politica
institutionala ale I.O.S.U.M. Tema disertatiei se aproba de conducerea facultatii sau
departamentului în care se desfasoara studiile universitare de masterat.
(3)Conducatorul de disertatie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului
respectiv de studii universitare de masterat.
Art. 15
(1)Studiile universitare de masterat se pot organiza în forma de învatamânt cu frecventa,
frecventa redusa si la distanta.
(2)Durata studiilor universitare de masterat la formele de învatamânt de zi, cu frecventa
redusa si la distanta este aceeasi.
(3)Forma de învatamânt la distanta se poate organiza si on-line, cu conditia ca I.O.S.U.M.
sa dispuna de platforma informatica necesara.
(4)Durata studiilor universitare de masterat, exprimata în credite transferabile, organizate
la forma de învatamânt cu frecventa redusa sau la distanta este aceeasi cu durata studiilor
universitare de masterat organizate la forma de învatamânt de zi.
(5)Studiile universitare de masterat în forma de învatamânt cu frecventa se pot organiza în
regim de finantare de la bugetul de stat sau în regim cu taxa. Ministerul Educatiei si
Cercetarii aloca anual pentru studiile universitare de masterat în forma de învatamânt cu
frecventa un numar de locuri finantate de la buget.
(6)Studiile universitare de masterat în forma de învatamânt cu frecventa redusa sau la
distanta se organizeaza numai în regim cu taxa. Numarul de locuri pentru studiile
universitare de masterat în regim cu taxa si cuantumul acesteia se stabilesc de catre
senatul fiecarei I.O.S.U.M., pe baza legislatiei în vigoare si cu respectarea cerintelor de
asigurare a calitatii.
(7)Structura si continutul programului de pregatire sunt aceleasi pentru toate cele trei
forme de învatamânt.
(8)Planurile de învatamânt pentru toate formele de pregatire sunt aprobate de Ministerul
Educatiei si Cercetarii, în conformitate cu prevederile legale, si pot fi modificate numai
începând cu anul I de studii.
Art. 16
Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand îsi poate schimba
forma de învatamânt potrivit prevederilor regulamentului I.O.S.U.M. si clauzelor
contractului de studii universitare de masterat.
Art. 17
(1)Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creatie
vocationala o singura data în timpul studiilor universitare de masterat.
(2)Schimbarea temei programului de cercetare sau creatie vocationala se aproba conform
regulamentului propriu al I.O.S.U.M., în cadrul aceluiasi domeniu de studii în care a fost
înmatriculat masterandul, fara modificarea duratei ciclului de studii universitare de
masterat.
(3)În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se
face cu acordul ambelor I.O.S.U.M.
CAPITOLUL IV: Masterandul
Art. 18
(1)Orice persoana care are dreptul sa participe la concursul de admitere la studii
universitare de masterat poate urma, o singura data, un singur program de masterat pe
locuri finantate de la bugetul de stat.
(2)Persoana care a fost admisa la studiile universitare de masterat are calitatea de student
si poarta denumirea generica de masterand, pe toata durata ciclului II de studii
universitare.
Art. 19
(1)Masterandul înscris la forma de învatamânt cu frecventa, având calitatea de student
potrivit art. 18 alin. (2), beneficiaza de burse si drepturi sociale în conditiile legii.
(2)Bursa de masterat se acorda semestrial, într-un cuantum prevazut pe baza criteriilor
stabilite în regulamentul propriu al I.O.S.U.M.
(3)Bursa de masterat se acorda din veniturile I.O.S.U.M. provenite din sume alocate de la
bugetul de stat, din venituri proprii, donatii, sponsorizari si din alte surse, în conditiile legii.
Art. 20
Masteranzii care urmeaza studiile la forma de învatamânt fara frecventa si sunt salariati în
administratia publica, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unitati bugetare
au dreptul la concedii de studii fara plata, potrivit legislatiei în vigoare.
Art. 21
Masteranzii care îndeplinesc toate obligatiile de studiu si cercetare prevazute în contract si
sustin cu succes disertatia primesc titlul de master în domeniul de studiu abordat.
Art. 22
Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor motive
întemeiate, stabilite prin regulamentul prevazut de art. 5 alin. (5), cu aprobarea conducerii
I.O.S.U.M. care organizeaza studiile respective, pentru o perioada de timp cumulata de cel
mult un an de zile.
CAPITOLUL V: Admiterea la studiile universitare de masterat
Art. 23
(1)Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat:
a)absolventii cu diploma de licenta ai ciclului I de studii universitare - studiile universitare
de licenta, în concordanta cu Legea nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga
durata, obtinuta pâna la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta,
prevazuta la lit. a).
(2)Conditiile de admitere sunt aceleasi pentru ambele categorii de candidati prevazute la
alin. (1), precum si pentru ambele categorii de masterat prevazute la art. 3.
Art. 24
(1)Admiterea candidatilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de
învatamânt în care se organizeaza, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.M.,
înainte de începerea anului universitar.
(2)Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat
se realizeaza în conformitate cu regulamentul propriu al fiecarei I.O.S.U.M.
(3)Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate contine o serie de probe
scrise sau/si orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor universitare de
masterat organizate într-o limba de circulatie internationala, concursul de admitere trebuie
sa contina si verificarea competentelor lingvistice pentru limba de studiu.
(4)Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu se
poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândita diploma de licenta. Cunostintele
specifice domeniului de studiu se verifica pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrari de
specialitate, anuntata din timp de I.O.S.U.M.
Art. 25
Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de masterat au dreptul sa se
înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa, indiferent de forma de
învatamânt.
Art. 26
Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de masterat si
înmatricularea candidatilor care au reusit la concurs se fac prin decizii ale conducerii
I.O.S.U.M.
CAPITOLUL VI: Sustinerea disertatiei
Art. 27
(1)Disertatia trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica avansata a temei abordate, sa
contina elemente de originalitate în dezvoltarea sau solutionarea temei, precum si
modalitati de validare stiintifica a acestora.
(2)Procesul de elaborare si sustinere a disertatiei se organizeaza de fiecare I.O.S.U.M., pe
baza regulamentelor proprii, de regula în perioadele prevazute pentru examenele de
licenta.
Art. 28
(1)Comisia de disertatie este alcatuita de fiecare I.O.S.U.M. pe baza regulamentelor
proprii.
(2)Presedintele comisiei de disertatie este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.M.,
desemnat de senatul universitar.
Art. 29
(1)Elaborarea si prezentarea disertatiei se pot face si într-o limba de circulatie
internationala, conform prevederilor contractului de studii universitare de masterat.
(2)În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în conditiile art. 6,
disertatia se depune la I.O.S.U.M. care a facut înmatricularea initiala a masterandului,
împreuna cu un referat favorabil al I.O.S.U.M. coorganizatoare a programului de studii.
Art. 30
I.O.S.U.M. va asigura accesul la disertatiile sustinute public prin consultarea acestora în
bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor interuniversitare.
Art. 31
În situatia în care disertatia este scrisa într-o alta limba decât româna, lucrarea va fi
însotita de un rezumat redactat în limba româna.
Art. 32
(1)Disertatia se sustine în sedinta publica în fata comisiei de disertatie.
(2)În cazul disertatiilor redactate într-o limba de circulatie internationala, sustinerea publica
se poate face în respectiva limba.
(3)Prezentarea disertatiei trebuie sa evidentieze contributiile masterandului în realizarea ei
si elementele de originalitate.
Art. 33
(1)Rezultatele evaluarii disertatiei se exprima prin note de la 1 la 10, ca medie aritmetica a
notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertatiei se face de catre
masteranzii care au obtinut cel putin media 6.
(2)În cazul nepromovarii disertatiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune dupa
ce a integrat modificarile recomandate de comisie.
(3)Daca si la a doua sustinere a disertatiei masterandul nu obtine medie de promovare,
acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat
si foaia matricola.
(4)Masterandul care a îndeplinit toate cerintele prevazute în programul de studii
universitare de masterat si a obtinut cel putin media 6 la sustinerea publica a disertatiei
primeste diploma de studii universitare de masterat însotita de suplimentul la diploma,
întocmit conform reglementarilor în vigoare.
CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 34
(1)Prezenta hotarâre se aplica începând cu anul universitar 2006-2007.
(2)Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri nu se mai autorizeaza programe
de masterat decât în concordanta cu prezenta hotarâre.
Art. 35
Pentru programele de masterat aprobate anterior intrarii în vigoare a prezentei hotarâri si
aflate în derulare se aplica reglementarile în vigoare la data aprobarii acestora, urmând ca
apoi sa intre în lichidare.
Art. 36
Diplomele de masterat obtinute de absolventii studiilor postuniversitare de masterat
organizate în baza prevederilor anterioare prezentei hotarâri sunt echivalente cu cele
obtinute la finalizarea studiilor de masterat organizate în temeiul prezentei hotarâri.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mihail Hardau
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 319 din data de 10 aprilie 2006

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare