20 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 20.02.2013


Sunt invatatoare titulara de 11 ani si in anul 2011 am intrat in concediu ingrijire copil. Eram inscrisa la grad I, in toamna anului 2012 urmand sa sustin lucrarea stiintifica, insa nu am apucat (fiind in concediu). Acest concediu s-a prelungit inca 1,6 ani, cu concediu ingrijire copil 2. In august 2014 urmeaza sa ma intorc la catedra. Pot relua de unde am ramas? Trebuie sa ma inscriu iarasi, urmand sa sustin colocviu, insp de inscriere etc? Va multumesc!

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prevede următoarele:

Art. 40 (3) „Candidatii care nu au putut susţine inspectia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe în anul şcolar următor, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii probelor”.
Art. 38 (10) „În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată nu pot fi efectuate inspecţii sau sustinute probe de examen”.
În 2014 v-a trebuie să vă înscrieți din nou și să urmați toți pașii. ajutati ne cu niste date despre continuitate...acte necesare,pasi parcursi.

Dacă vă referiți la Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinat arăt că prevederile legale se regăsesc în capitolul IX din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014. Astfel:
Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la  concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013- 2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la data de 15  martie 2013, care comunică  acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, până la data de 22 martie 2013. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru  departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011 - 2012. La  note/medii egale, pentru departajare,se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor  de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea „educaţie tehnologică”.
(2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar,  angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2010, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare din iulie 2010, care în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2013 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
(3) Cadrele didactice care beneficiază de  prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
Art. 86 Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase după etapa de detaşare a personalului didactic titular se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014.

Va rog frumos sa-mi comunicati daca, ma pot titulariza in anul scolar 2013 in scolile unde predau in prezent.Mentionez ca am participat la Concursul de Titularizare din 2 august 2012 unde am obtinut nota 8,50.Am fost repartizata in sedinta publica pe 10 ore intr-o Unitate de Invatamant si 8 ore in alta Unitate de Invatamant,cumulativ ideplinesc o norma didactica.  Daca sunt fractii de ore (10 respectiv 8),aceste ore pot deveni viabile pe cel putin 4 ani.Doresc sa stiu in ce baza legala aceste ore pot deveni viabile cel putin 4 ani pentru anul scolar urmattor pentru a ma putea titulariza pe aceste ore.

Viabilitatea posturilor se stabilește de către conducerea unităților de învățământ ținându-se cont de efectivele de elevi.

Va rog sa-mi spuneti daca cei care au participat la concursul de titularizare din anul 2012 si au nota 7 sau peste 7 , se pot titulariza in acest an doar daca au definitivatul???

Deținerea definitivatului este o condiție obligatorie pentru a putea beneficia de titularizare, respectiv de un contract individual de muncă pe perdioadă nedeterminată.

Sunt profesoara de Tic la clasele gimnaziale si am participat la examenul de titularizare in 2012, dar inca nu se stie ce se intampla cu aceste ore de TIC la clasele V-VI.
Conform LEN 2011, La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetãrii,Tineretului si Sportului, se realizeazã o evaluare nationalã obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluãrii se exprimã printr-un punctaj, similar testelor internationale. Evaluarea se realizeazã prin urmãtoarele probe:
e. o probã practicã de utilizare a calculatorului, sustinutã în timpul anului;
Aceasta disciplina a fost introdusa de catre LEN conform art.68 :
(3) Disciplina Tehnologia informatiei si comunicãrii constituie o disciplinã optionalã pentru elevii din clasele I-IV si este disciplinã obligatorie în învãtãmântul gimnazial si liceal.
Asadar, legea spune clar ca aceasta disciplina este obligatorie la gimnaziu si ca elevii vor sustine o proba practica la calculator la sfarsitul clasei a IX-a.
Dupa toate cele prezentate mai sus urmeaza partea "interesanta". In proiectul cadru de metodologie pentru aplicarea LEN se precizeaza: Disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial, clasele a V-a şi a VI-a, precum şi în învăţământul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Asadar, cei de la minister au hotarat ca aceasta disciplina sa fie studiata doar in clasele a V-a si a VI-a de gimnaziu, probabil ca incalcand propria lege care precizeaza ca disciplina este "obligatorie" la gimnaziu, doar ca nu aceasta este problema in discutie acum.
INTREBAREA MEA ESTE  POT SA MA TITULARIZEZ CONFORM ART.253 PE ACESTE ORE

Ca o condiție obligatorie pentru a vă titulariza conform art. 253 postul trebuie să fie viabil. Singura problemă este că Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 nu prevede ca disciplină bligatorie în învățământul gimnazial disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor.

La art 253 as dori sa stiu ca daca am obtinut la examenul national din 2012,la proba practica 10 si la cea scrisa 6.40 si media finala a fost de 7 as putea sa ma titularizez,pe postul pe care il ocup acuma.

Conform prevederilor art. 55 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 o condiție pentru titularizarea în baza art. 253 din Legea 1/2011 este ca, cadrul didactic „a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post  didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în
baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în  învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”.
Conform art. 56 (8)Din aceeași metodologie „Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului”.
Prin urmare, în baza notelor dvs. nu puteți beneficia de un contract individual de muncă pe durată nedeterminată, respective nu vă puteți titulariza.


Ne putem titulariza cei care am sustinut concursul in 2012 si care nu avem definitivatul? Fizic nu am avut timp sa dam examenul de definitivat. Vad ca nu este specificat acest lucru la conditii.

Conform art. 55 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 pentru a vă putea titulariza în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 deținerea definitivatului este o condiție obligatorie.

 -Sunt suplinitor calificat cu examen de titlarizare 2012 peste 7.
- beneficiez de prelungerea contractului de munca pe perioada determinata;
- in scoala s-au eliberat 9 ore...pot sa ma titularizez pe acele 9 ore si apoi sa caut o completare de norma?

Nu se poate obține titularizarea pe un post incomplet.

Revin , iarăşi cu o întrebare foarte simplă, dar care se pare încă nu are rezolvare. Conform L.E.N. T.I.C. (aşa zisa informatică) devine obligatorie din anul şcolar 2012 - 2013 în clasele V-VI. Astăzi am aflat că TIC va fi obligatorie de la anul şi în clasa a VII.-a., dar planul cadru încă nu a apărut. Întrebarea mea este dacă aceste posturi (catedre) de TIC pot fi ocupate prin concurs sau pretransfer sau când vor apărea noile planuri cadru?

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 nu este prevăzută ca obligatorie disciplina Tehnologia informației și comunicării la gimnaziu și astfel nu pot fi constituite catedre care să fie scoase la concurs sau alte etape ale mobilității.

Cand si unde trebuie specificata viabilitatea postului? In consiliul de administratie atunci cand se solicita postul(15-17 aprilie|)Am inteles ca se da o adeverinta de catre consiliul de administratie cum ca postul este viabil pe 4 ani, si aceasta se anexeaza la dosarul care trebuie depus la inspectorat. Este adevarat, sau cum se procedeaza? Va rog mult sa ma ajutati cu un raspuns, pentru ca nu vreau sa ma trezesc ca pierd postul din cauza nedeclararii postului viabil atunci cand si unde trebuie. Multumesc anticipat pentru raspuns.

La depunerea dosarului pentru transformarea contractului de muncă din contract pe perioadă determinată în contract pe perioadă nedeterminată, respectiv 15-17 aprilie trebuie să aveți un act eliberat de unitatea de învățământ care să certifice viabilitatea postului. Dar, posturile se declară viabile în etapa de constituire și declarare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate.

1. Pot beneficia de prevederile art. 21, alin(4), din Legea Educatiei Nationale , nr. 1/2001, daca am o vechime de 3 ani in invatamant, nu am definitivatul, la concursul de titularizare din 2012 am obtinut nota peste 9,5 si am fost angajat incepand cu 1 septembrie 2012 pe perioada determinata, pe un post vacant pe perioada neteterminata, doar ca postul a fost publicat doar in luna august 2012?
2. Daca nu beneficiez de aceste prevederi in ce etapa a mobilitatii personalului didactic ma pot incadra pentru a beneficia de continuitate in scoala?
3. De ce definitivatul este o conditie pentru titularizare?

Probabil vă referiți la art. 21 (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, conform căruia „După încadrarea titularilor, conform  alin. (1) - (3), se încadrează după aceeaşi procedură,  cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în învăţământ,  cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012,  pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră”. Da, puteți beneficia de prevederile de mai sus.


E posibil sa se angajeze un administrator de patrimoniu in scoala, care este absolvent al Facultatii de Administratie publica? eu stiu ce spune legea, dar...prin extindere, mi se pare mai adecvat decat un inginer/subinginer, mecanic, metalurgist,silvic etc.

Conform Legii nr. 1/2011 pentru funcţia de administrator de patrimoniu este nevoie de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist.

In legatura cu Informatica-Tehnologia Informatiei-gimnazial cls.a V-a si a VI-a trunchi comun ce se mai aude? Mentionez ca am sustinut examen de titularizare 2012-nota 8.20,am grad definitiv si am fost repartizata pe ore de I.T.I.  Nu inteleg cum este posibil sa se investeasca in baza materiala a scolilor o suma imensa pentru laboratoarele de informatica -tehnologie IT,la scoala sa se puna accent pe aceste ore si cand se voteaza legea, sa se constate ca de fapt ITI sa ramana tot CDS(la latitudinea scolilor). Va rog sa-mi spuneti daca aceste ore mai au o sansa sa se transforme din CDS-uri in ore trunchi comun.

În Legea nr. 1/2011  disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării este prevăzută ca disciplină obligatorie la gimnaziu, dar planurile cadru aplicabile sunt prevăzute de Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 care nu a mai fost modificat/corelat cu prevederile legii educației naționale.
Art. 12 (14) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 „Disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial, clasele a V-a şi a VI-a, precum şi în învăţământul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”.
Dar, în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 prevederea de mai sus nu se mai regăsește.
Fiind vorba de o neconcordanță în legislație, după părerea mea, Ministerului Educației Naționale trebuie să găseascî o rezolvare a acestei situații.
           
Ce ne spuneti despre TRANSFERUL LA CERERE si CONSIMTAMANT?

Conform Metodologieia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 există transfer pentru rezolvarea restrângerii de activitate și pretransfer consimțit, la cerere.
În ce privește pretransferul metdologia dispune în art. 51 și următoarele că:
- Posturile didactice/catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică şi a restrângerilor de activitate se ocupă de cadrele didactice titulare la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu.
- Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a  obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
- La acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Codul muncii
- Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr.14. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular.
- Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. 
- În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
- Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele şi realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ selectează, în baza ierarhizării, cadrele didactice în vederea acordării pretransferului consimţit între unităţi de învăţământ. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.
- La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în aceeaşi localitate;
b) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
c) cadrul didactic este titular şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
d) cadrul didactic este titular în  localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
e) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
f) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra; 
h) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
- În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar.
- În vederea soluţionării cererii de pretransfer  consimţit între unităţile de învăţământ personalul didactic titular depune, la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.
- Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de  mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.
- Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari.

Eu am examen pe toti acesti ani sunt suplinitor ,in 2011 am peste 7 la Consiliere .Dar pe postul acela care era rezervat am lucrat doar un an .Intre timp am mai facut o facultate :Litere ,asa incat in acest an sunt suplinitor pe romana .Dar in 2012 nu am avut 7 insa am prins tot un post rezervat pe care nu-mi va da contunuitate fiindca e rezervat.Postul de consiliere pe care am fost in urma cu doi ani ca urmare a notei peste 7 se va elibera am inteles. Pe moment nu sun t pe acest post cum va spuneam.Va intreb acum daca as putea beneficia si eu de titularizare in cazul in care postul de consiliere se va elibera si in cazul in care consiliul de administratie al scolii respective va fi de acord .Am lucrat pe acel post timp de un an dar in 2011 .Daca ma pot incadra in lege va rog sa mi raspundeti 

Nu vă puteți titulariza pe postul ocupat în anul școlar 2011-2012. Ati putea doar pe cel ocupat în anul școlar 2012-2013, dar nu îndepliniți condiția notei mai mare de 7 și se pare nici cea a viabilității postului.

Disciplina Educatie Antreprenoriala ,apare in planul cadru la Tehnologii. In conditiile in care o persoana se afla pe ore de Economie.Educatie Antreprenoriala,avand in vedere faptul ca are pese 7.00 la examenul de titularizare iulie 2009-comert(adica domeniul Economic/Administrativ/ Comet si Servicii),se poate titulariza in baza acestei note?
In speranta ca ma-ti inteles,astept raspunsul Dvs.

Dacă am înțeles bine persoana a obținut notă peste 7 la concursul din 2009, disciplina Comerț și dorește titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 pe catedra de Educație Antreprenorială. Conform Centralizatorului pentru catedra de „Economie; Educaţie antreprenorială ” disciplina de concurs este „ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ”. Prin urmare, consider că nu se poate titulariza în baza notei din 2009 de la disciplina Comerț pe catedra de „Economie; Educaţie antreprenorială”.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


10 comentarii:

 1. Inca nu sunt lamurita in privinta titularizarii din aceasta perioada in unitatea scolara. Am participat la examenul de titularizare in 2012, am obtinut nota peste 7, am definitivat, postul este viabil pe minim 4 ani. Se tot vorbeste de faptul ca nu pe posibila titularizarea datorita faptului ca nu a fost publicata in M.O legea. Este adevarat?

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna seara,doresc sa stiu daca fiind in concediul de crestere copil intru la restrangere de activitate ,cum este legal?
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna seara, as dori sa stiu daca exista o cerere tipica pentru continuitate pe care as putea sa o gasesc in anexa metodologiei pt acest an scolar. Am inteles ca se depune pana pe 15 martie 2013.. este adevarat? va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt angajata in anul 2012-2013 pe un post de ed tehnologica in 3 scoli A,B,C (9ore+4ore+5ore) cu personalitate juridica fiecare. Nota la titularizare in 2010 o am peste 8.La 1 sept.2012, orele de la scoala A (9ore) aveau viabilitatea 4ani si cele de la scoala B (4ore) aveau viabilitatea tot 4ani iar orele de la scoala C aveau viabilitate 1 an. Acum acest post ocupat de mine in cele 3 scoli,are viabilitatea de 4 ani si am acordurile CA. Intrebare-Ma pot titulariza conform art. 253 pe acet post ocupat de mine in prezent daca este pe 3 scoli cu personalitate juridica fiecare.Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 5. ,,(2) Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective."
  Acum va rog sa ma lamuriti si pe mine:conform Metodologiei de miscare, am intrebat la inspectorat daca din functia de profesor invatamant primar ,ma pot pretransfera in aceeasi unitate in care sunt titular,conform specializarilor dobandite, pe functia de profesor si mi s-a spus ca nu se poate , conform Centralizatorului.Mentionez ca am grad I, sunt titularul scolii si, conform studiilor ,vreau sa solicit orele de franceza 8 gimnaziu , 6 ciclul primar si 6 ore de biologie gimnaziu,fiind absolvent a 2 facultati, specializari Lb.franceza si Biologie-Agricultura , F.franceza ciclul I de licenta iar Biologie-Agricultura ,lunga durata.Directorul a solicitat inspectoratului raspunsul, pentru a -mi forma catedra ,dar inspectoratul a spus ca nu se poate, nefiind in concordanta cu Centralizatorul.Lamuriti-ma, se poate sau nu se poate face pretransferul pe aceste discipline, incat sa se poata forma catedra si sa ma pretransfer in cadrul aceleasi scoli unde sunt titular si unde exista aceasta posibilitate?Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua!
  as vrea sa stiu cum as putea sa ma interesez cand si cum se dau inspectiile speciale la clase.Am fost angajata la un club sportiv pe perioada determinata iar acum a revenit titularul pe post.M-ar interesa cum si unde m-as putea inscrie pentru inspectie speciala si cum se procedeaza.
  Va multumesc.Nu am predat niciodata la o scoala ,as avea ceva sanse de a ma inscrie la inspectie speciala.
  Sau poate incepand de anul acesta nu se mai sustin inspectiile speciale la clase.Ar fdi bine daca s-ar reveni la examenele nationale cum au fost inainte ,fara inspectii speciale.Parerea mea este ca cei care nu au predat in acea scoala nu vor aveq sanse de alua note mari le inspectia speciala .

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna ziua! Sunt educatoare la o gradinita din Craiova si am sustinut lucrarea de gradul I in luna februarie a acestui an. Acum sunt insarcinata in 7 luni si am inteles ca nu am voie sa intru in concediu de ingrijire copil pana la sfarsitul anului scolar in 31.08 2013. Va rog sa ma informati daca acest lucru este adevarat si unde gasesc baza informativa privind acest fapt. Va multumesc! Mailul meu este cristinafira12@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 8. Se pot lua in sedinta de pretransfer consimtit 19 ore (10 la o scoala si 9 la alta scoala daca am acordul scolilor respective ? (rog raspuns urgent, doresc sa depun contestatie deoarece nu mi s-au acordat orele)

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua! Sunt profesoara de Lb romana, absolventa a facultatii in 2010. In 2010 am dat titularizarea si am luat cu nota 8,65, am profesat 1 an (1 sept 2010-31 aug 2011) pe 1 sept 2011 am intrat in CCC, urmand ca in iulie 2013 sa sustin din nou examenul de titularizare. Pot sa ma inscriu la definitivat in toamna aceasta sau trebuie sa vin din acetivitate si nu din CCC? Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 10. buna ziua. am sustinut examenul de titularizare si am luat nota 9.15 si m-ar interesa daca este posibil sa imi iau post si la 1 septembrie sa imi iau concediu fara plata pentru un an de zile, doresc sa specific ca am vechime un an de zile si nu am definitivatul dat.de asemenea as dori sa stiu daca imi aleg un alt post in afara de cele care au perioada pe 4 ani ce se intampla, la anul trebuie sa sustin iar examenul de titularizare, cum se procedeaza mai exact cu aceasta titulatura, ca am inteles ca sa schimbat, dar cu toate astea colegii inca mai vorbesc ca as putea fi titular, si ca indiferent unde iau la anul nu ar mai trebui sa sustin iar examenul, as dori un raspuns mai clar din partea dumneavoastra mai ales la prima intrebare, va multumesc

  RăspundețiȘtergere

Postări populare