13 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 13.05.2013

Ce se poate face daca directorul refuza sa ceara avizul C.A. pentru buget?

Conform art. 31 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar „Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ”. Același regulament prevede în art. 34 „Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi”. Prin urmare, dacă directorul nu dorește convocarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea bugetului există și alte mijloace de convocare.

 Va deranjez si eu cu o problema: o colega, titulara pe invatatori, a fost detasata in august 2012, in interesul invatamantului in functia de director, pe catedra de lb romana-lb. franceza, avand 8 ore norma predare. Mentionez ca are studii de specialitate, postul fiind ocupat anul trecut de un suplinitor pe continuitate cu nota din 2010 (pe orele de lb. romana), cele de lb. franceza erau vacante. I s-au luat suplinitorului 4 ore lb rom, completandu-i-se catedra cu ore in afara specialitatii. Anul acesta mai poate ocupa in acelasi conditii postul, in eventualitatea numirii in functia de director? Orele sunt introduse in aplicatie cu viabilitate de 1 an, dar detasarile sunt dupa supliniri. Contiunuitate pe detasare presupun ca nu se poate da, deoarece nu a avut decizie de detasare la cerere, ci in interesul invatamantului. De aceea, poate lua unui suplinitor care ocupa orele la concursul din anul acesta 4 ore lb romana si 4 ore lb franceza in baza deciziei de detasare in interesul invatamantului in functia de director? De la ISJ i s-a zis ca nu se puteau rezerva aceste 8 ore, desi nu am inteles de ce. 

Conform art. 74 alin.8 din Metodologie „ În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. De asemenea, art. 84 alin. 12 prevede „În etapa de detașare în interesul învățământului nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012”.

 1.Pot depune in acelasi centru de examen (ptr titularizare) dosar la 2 specializari diferite, fiecare cu proba practica? Este vorba despre un post de Gimnastica ritmica (pe care am primit ptr anul scolar 2013-2014 continuitate in baza notei 5,85 din 2012) si un post de Dans clasic( la Palatul copiilor- titularizabil). 2. Daca da, Imi trebuie 1 sau 2 dosare de inscriere? 3. Dar pentru 2 posturi in acelasi centru unde unul este cu proba practica iar celalalt cu inspectie la clasa? Stiu ca la proba scrisa pot participa doar la o singura specializare. 

Metodologia nu interzice niciuna din situațiile expuse de dvs.

Sunt absolventa a facultatii de filologie si a departamentului pentru pregatirea personalului didactic si intrucat nu sunt posturi in localitatea de domiciliu as dori sa stiu daca pot sa ma incadrez cu stuiile obtinute in invatamantul prescolar (daca pot opta pentru un post de educatoare la gradinita). 

Se pare că Centralizatorul nu vă permite ocuparea unui post de educatoare.

Ma numesc Laura R, Prof. inv. primar titular, Grad didactic I, la etapa de Pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, am depus dosar la doua scolii pe raza localitatii unde am domiciliul(mediul urban), eu fiin titulara in mediul rural. In baza punctajului acordat de Comisia de mobilitate existenta la nivelul unitatilor de invatamant la una dintre scoli ( o scoala de elita la noi in oras), mi s-a comunicat verbal ca sunt pe locul patru, existand pentru aceasta etapa de pretransfer numai TREI posturi, am obtinut pretransferul la cealalta scoala, nu cu standarde ridicate, fiind pe primul loc cu cel mai mare punctaj. La scoala de elita, dupa etapa de Pretransfer a mai aparut un post de invatator pe care D-na Director titularizeaza prin Art. 253, o suplinitoare, debutanta. Conform ordinului 6239 din 13 noiembrie 2012, art.54 si art. 55 postul respectiv de invatator trebuia trecut prin etapele anterioare. Am intrebat si la ISJ OLT, inspectorul de specialitate, despre aceasta situatie, mi s-a comunicat ca era dreptul meu sa ocup acest al patrulea post, dar pentru ca etapa de Pretransfer a trecut, aceasta hotarare a Consiliului de Administratie a ISJ o pot ataca numai la Instanta de contencios.

Dacă puteți face dovada că postul era vacant înainte de etapa de pretransfer, dar cu rea credință nu a fost publicat ați putea obține postul prin hotărâre judecătorească pronunțată de instanța de contencios administrativ.

Fiica mea nu a trecut de proba scrisa la matematica in anul 2011 , la celelalte probe are note peste 7.Cum se relizeaza inscrierea pentru sesiunea din anul acesta ? Si daca trebuie sa reia toate probele de examinare.

Conform OMECTS nr. 4799/2010, Art.75 „În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute conform art.41, alin. (1) lit. A, B, C şi D, respectiv rezultatele la probele scrise prevăzute la art.41, alin. (1) lit. E. care au fost promovate cu cel puţin nota 5”.
Art.41 - (1) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe: 
A.probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 
B.probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. 
C.probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. 
D.probă de evaluare a competenţelor digitale. 
E.probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului  liceal, după cum urmează: 
a) Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii  de la toate filierele, profilurile şi specializările; 
b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii  de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile  liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; 
c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare,  după cum urmează: 
(i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate  profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul  pedagogic - specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; 
(ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate  profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor  menţionate la punctul c) (i); 
d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera,  profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse  în următoarele două grupe: 
(i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din  filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale  şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul  militar din filiera vocaţională; 
(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi,  după caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretică,  pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate  profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui  menţionat la punctul d) (i). 
Astfel, se pot recunoaște toate probele la care a obținut notă mai mare de 5 și să susțină doar proba la matematică.

 As dori sa stiu daca pentru titularizare se poate opta si pentru 9 ore si apoi sa primesti completare in sedinta din august. Si daca la dosar se poate anexa copie dupa fisa medicala. 

Dacă vă referiți la titularizarea conform art. 253 postul trebuie să fie complet.

Aş dori să-mi răspundeţi şi mie la o întrebare: cum aş putea să mă titularizez în alt judeţ în care există posturi viabile 4 ani? Trebuie să susţin şi examenul scris şi inspecţia în acel judeţ sau pot să susţin doar una din probe acolo pentru a beneficia de repartiţie. Menţionez că nu am reşedinţă în judeţul respectiv, dar acolo sunt posturi şi îmi doresc să mă titularizez. Am 5 ani vechime, definitivatul în specialitate şi susţin concurs din 2008, însă nu am reuşit să mă titularizez, chiar dacă am luat note peste 8.50. Am citit metodologia şi nu ştiu cum pot beneficia de reparţiţia în alt centru (cea de pe 12 august - repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;).

 Conform art. 74 alin. 3 din Metodologie „(2)    Repartizarea candidaţilor se realizează, în ordine, astfel
a) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii;
b)   repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se rezolvă cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
c) transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioadă nedeterminată, rămase neocupate după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a) şi b),  în posturi pentru angajare pe perioadă determinată;
d)  repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 56 alin. (9), pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare determinată şi pe cele rămase neocupate, după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a), în vederea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii”.

Sunt absolventa a Fac. Electronica si Telecomunicatii, subingineri, promotia 1992. Am definitivatul luat in anul 2011 si multe credite. In ce conditii se mai pot echivala studiile mele in acest an? 

Deocamdată nu există un calendar pentru anul acesta în vederea echivalării studiilor.

Am lucrat 7 ani la o fabrica dar as vrea sa devin profesor. Am cursul de pedagogie si am studiat ingineria si protectia mediului la usamv cluj napoca .se poate ? Cum sa procedez ?

Va uitati in Centralizatorul disciplinelor la studiile absolvite ce catedră ați putea ocupa si va inscrieti la examenul de titularizare la disciplina respectivă.

Pot sa iau somaj daca am fost incadrata in invatamant ca suplinitor calificat la data de 1 sept.2012,iar in 1 mai 2013 se intoarce titularul?Mentionez ca in anul scolar 2011-2013 nu am lucrat.La ce data se incheie contractul de munca?Pot sa-mi iau concediu medical?

Contractul de muncă încetează la data întoarcerii titularului. Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj trebuie să aveți 12 luni stagiu de cotizare în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii de șomaj sau să fi fost încadrată la o formă de învățământ.

Sunt invatator suplinitor, pe 2 august 2012 am obtinut nota 9,10. Pot participa cu aceasta nota anul acesta la repartitii? Daca da care este ordinea, dupa cei care dau concurs in 2013?

Conform Calendarului repartizarea conform notei din 2012 se realizează după cum urmează:
10) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010:
a) depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ,   de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,  care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Perioada: 15-17 aprilie 201323
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Termen: 22 aprilie 2013
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013
d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 21 august  2013
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare; 
Termen: 21 august 2013
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;  
Perioada: 21-22 august 2013
g) soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de înscriere; 
Perioada: 23-26 august 2013
h) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
i) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
k) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
Termen: 27 august 2013
m) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;
Perioada: 28-29 august 2013
n) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 30 august 2013”

Va rog sa-mi spuneti si mie cand se negociaza CCMUNSAIP la nivel de ISJ ? Am intrebat la sindicat si mi s-a spus ca trebuie sa mai asteptam. As dori sa stiu motivul . In tara am vazut ca s-a negociat la nivel de judet doar 2 judete.

Negocierea contractului la nivelul județului se realizează în funcție de părțile semnatare acestuia. Doar sindicatul județean vă poate da răspuns la această întrebare.

Am terminat Facultatea ,,Spiru Haret'' specializarea română-franceză,iar anul acesta doresc să mă înscriu la titularizare (pentru prima dată),întrebarea este dacă mă pot înscrie la titularizarea pentru învățători sau educatori(unde sunt posturi mai multe decât pe limba română)

Conform Centralizatorului studiile absolvite nu se regăsesc printre cele care dau posibilitatea ocupării unui post în învățământul preșcolar și primar ca personal calificat cu studii superioare. 

O colega cu liceul pedgogic, apoi colegiu institutori si continuare de studii deci profesor 1 a sustinut titularizarea in 2012 pe invatatori...a ocupat post titularizabil dar a predat engleza ca suplinitor calificat la alta sc prin detasare cred.....iar anul acesta la pretransfer s a titularizat pe catedra de engleza cu valabilitate 3 ani...la anul va trebui sa se dea catedra libera pe 4 ani sau cum?daca nu, ce se va intampla dupa cei ani?

Înțeleg că persoana s-a titularizat ca învățător, s-a detașat pe catedră de Lb. engleză, iar anul acesta s-a pretransferat pe o catedră de Lb. engleză cu viabilitate de 3 ani. Dacă am înțeles bine, atunci a beneficiat de prevederile art. 52 alin. 2 și 3 din Metodologie care prevede că 
 „(2)Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. 
(3) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora”. 
Prin urmare, persoana are contract de muncă pe perioadă nedeterminată pe catedra de Lb. engleză, iar dacă, catedra va intra vreodată în restrângere de activitate va participa la evaluare împreună cu toți colegii din catedra respectivă, intrând efectiv în restrângere doar dacă va avea punctajul cel mai mic.

In urma comasarii prin absorbtie a doua unitati scolare cadrele didactice , didactice auxiliare si nedidactice de la unitatea absorbita sau trezit cu contractele de munca desfacute si reangajate la noua unitate de invatamant caruia i sa schimbat totodata si denumirea . Cert este faptul ca personalul did aux care beneficia de spor de stabilitate acum nu mai beneficiaza este corect? Ce lege si ce metodologie a fost respectata in acest caz ?

Trebuie să întrebați care este actul normativ în baza căruia nu vi se mai acordă sporul de stabilitate. Conform legii nr. 63/2011 „sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ; 2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ”.

Sunt secretar sef IA calificat de 20 ani în aceeași unitate școlară ,am absolvit facultatea în 2010 ,cu aprobarea ISJ s-a transformat postul de secretar din studii medii în studii superioare , iar  eu devin secretar IV. Oare este corect ca după 20 de ani ,pornind de la secretar debutant să mă reantoc de unde am plecat?

Conform actualei legislații încadrarea s-a făcut corect, chiar dacă nu este moral.

Din 2007 funcţionez fără întrerupere la două PJ-uri. La procesele privind drepturile salariale am fost cuprinsă în listă doar la şcoala unde am cartea de munca - 1/2 normă. Recalculările mi se fac doar pe 1/2 din salar. Liderii sindicali imi oferă doar explicaţii şi motivări şi mi se spune că nici nu se mai poate face nimic pentru legea 221 pentru anii 2008, 2009, chiar dacă anul trecut am sesizat neregula asta. Chiar rămân păgubaşă cu suma respectivă?

Chiar dacă procesul s-a intentat doar pentru o școală trebuia să fie chemată în judecată și cealaltă școală pentru a putea primi diferențele de la ambele unități. Pentru asta ar fi trebuit să duceți o adeverință de la a doua unitate la cea care a intentat procesul. Sau se puteau face două procese diferite. Consider că e o lipsă de comunicare la mijloc. Întrucât drepturile despre care vorbiți erau pentru perioada 2008 până în decembrie 2009 nu se mai poate face nimic în prezent întrucât au trecut 3 ani de la finele perioadei menționate și dreptul la acțiune s-a prescris.

Anul acesta se mai depun dosare de echivalare studii?(daca da,in ce perioada)mentionez ca sunt absolventa de CUI si mi-a fost respins dosarul de echivalare,anul trecut sesiunea II 2012.

Nu se cunoaște la această dată un calendar pentru echivalarea studiilor în acest an.

În urma examenului de titularizare, din 30 iulie, a.c., pot ocupa un post format din 2 catedre incomplete(mai ales dacă acesta depăşeşte 18 ore , ajungând la 23 ore)?

Se poate ocupa un post sau catedră completă formată din ore la mai multe unități din cadrul aceluiași consorțiu sau centru.

Am si eu o intrebare, dat fiind faptul ca in data la care se sustine examenul de titularizare anul acesta nu voi fi in tara, se poate sa ma angajez ca si suplinitor in anul scolar 2013-2014 fara a sustine acest examen? Ce ar trebui sa fac in acest sens?

Situația diferă dacă ați participat la concurs anul trecut sau nu ați participat la niciun concurs. Oricum urmăriți site-ul ISJ pentru etapele din august și vedeți unde vă încadrați.

Anul trecut am terminat Facultatea de stiinte ale educatiei pot sa ma inscriu pentru concursul anul aceasta?pentru posturi titularizabile sau netitularizabile?si sultima intrebare: pe fisa de inscriere se poate obta pentru mai multe posturi sau doar pentru unu?.

Dacă aveți diploma de licență sau adeverința valabilă puteți participa la concurs și să optați pentru posturi titularizabile în profilul studiilor. Conform Metodologiei „Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar într-un centru sau mai multe centre de concurs, în măsura în care Calendarul permite acest lucru”.

Va rog sa-mi spuneti daca in perioada 8-17 mai 2013 pot depune dosare  si pensionarii incadrati la plata cu ora anul acesta care doresc  si au acceptul CA pentru 2013/2014.Stiu ca anul trecut asa s-a procedat.Dar nu sunt sigura cum se procedeaza acum.

În perioada 8-17 mai 2013 are loc „înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs”

Pentru anul scolar 2013-2014 voi avea continuitate pe un post de invatator. Anul acesta as vrea sa ma inscriu pe educatori, daca iau sub nota 5 pe educatori pierd continuitatea pe invatator?

Conform art. 85 din Metodologie trebuie să obțineți minim nota 5.

Poate să îmi ducă altcineva dosarul pentru examenul de titularizare la centru de concurs sau trebuie doar personal depus în perioada 8-17 mai?

Normal este ca doar cu împuternicire notarială poate înregistra altcineva dosarul

Inspectia finala de grad I,desfasurata in anul sc. 2012-2013,poate fi folosita ca inspectie la depunerea dosarului de titularizare sesiunea iulie 2013?

Nu.

Avem o colega care de mai mult timp se afla in concediu... 2 ani a stat in concendiu de crestere copil, un an a avut concediu fara plata, acum are concediu pentru studii. In caz de restrangere de activitate participa si ea (fiind in concediu pentru studii)?

Participă la evaluare.

În ceea ce privește examenul de titularizare, avem voie sa ne înscriem în mai multe centre de concurs, să susținem în fiecare centru inspecția și apoi să putem beneficia de alegerea unui post în funcție de nota obținută?Eu am susținut inspecția pentru gradul I în luna aprilie, de ce nu ni se recunoaște și nouă inspecția, așa cum se întâmplă cu cei care susțin definitivatul??? După cum bine știți, anul trecut, au rămas fără post profesori cu note peste 9, iar în alte centre s-au titularizat dascăli cu nota 7!!! 

Conform Metodologiei Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar într-un centru sau mai multe centre de concurs, în măsura în care Calendarul permite acest lucru”. Și tot Metodologia permite folosirea notei de la inspecția susținută doar pentru definitivat, nu și pentru gradele didactice.

Am fost titular din 1996-1999 pe baza repartitiei din liceul pedagogic. Am trecut ca suplinitor pentru a ramane pe postul pe care eram detasat de trei ani. Am dat examen de titularizare in 2000 cu nota intre 5 si 7, titular in rural. In 2012 am dat examen (7.85) si nu m-am putut titulariza. Acum sunt detasat la urban si aici din sept 2014 apar posturi libere. Este vreo posibilitate de transfer din septembrie? in genul titularizarii celor suplinitori

Metodologia nu prevede o astfel de posibilitate.

Daca as obtine nota la 7, 00 sau peste la examenul de titularizare pe catedra de Limba si Literatura Romana, as avea posibilitatea sa obtez pentru catedra de Limba Franceza, in baza respectivei note??? Mentionez ca as obta pentru catedra de Limba Franceza numai in cazul in care nu ar fi posturi titularizabile suficiente pentru catedra de Limba Romana!

Vă puteți titulariza pe catedra în specializarea căreia ați susținut examenul.

Cei care au avut inspectia finala pentru gradul II anul acesta,mai trebuie sa sustina inspectia speciala pentru titularizare?

Da.

Am si eu o nelamurire. Ar trebui sa reincep activitate in februarie 2014 cand copilul ar avea 2 ani.Eu am intrat in concediu in ianuarie 2012. Am avut continuitate pana anul acesta.( 31.08.2013) .Anul acesta ar trebui sa dau examen de titularizare sau pot sa ma intorc la anul in ianuarie sa-mi continui activitatea pana la sfarsitul lunii august? Ajutati-ma, ca sa stiu ce pot sa fac in situatia aceasta!

Contractul dvs. încetează la 31.08.2013. Puteți solicita continuitate începând cu 01.09.2014 dacă îndepliniți condițiile necesare sau să participați la concurs în 2014, dar atunci veți avea o întrerupere în muncă din februarie până în septembrie 2014, când ași putea beneficia de șomaj.

In anul 2012 am obtinut la concursul de titularizare media 8,80 si am ocupat un post de suplinire in doua scoli (8/10 ore).Ambele scoli mi-au aprobat continuitatea pentru anul scolar 2013/2014,orele fiind vacante inca un an.Problema este ca pe lista afisata la isj si, inclusiv, pe site-un ministerului beneficiez de continuitate doar intr-una dintre scoli,iar in cealalta postul (8 ore) este scos la concurs.Consider ca este dreptul meu sa ocup acel post,din moment ce am sustinut examenul anul trecut,iar scoala mi-a aprobat continuitate.Va rog,daca se poate,sa-mi spuneti ce as putea face in aceasta situatie

Trebuie să verificați dacă s-a comunicat ISJ-ului decizia școlii de a vă acorda continuitatea.

Am si eu niste nelamuriri si m-am gandit sa apelez la dumneavoastra. Situatia mea este urmatoarea: anul trecut am sustinut examenul de titularizare si am luat nota 9,25 la disciplina limba engleza. La aceasta disciplina a fost un singur post titularizabil, iar eu am fost a doua ca medie pe centru, prin urmare nu m-am titularizat. La suplinire (etapa 2) nu au fost posturi, dar am reusit in etapa 3 sa iau un post, pe care sunt in momentul de fata. Problema este ca postul acesta avea un titular care se tot deteaseaza de ani de zile...
Nu vreau sa mai particip la examen anul acesta deoarece nu sunt posturi titularizabile care sa merite (sunt foarte departe; eu deja fac doua navete si consider ca nu se merita...). Daca m-as prezenta la titularizare 2013 ar fi numai ca sa=mi verific cunostintele... Practic nu am pentru ce sa ma zbat anul acesta... Situatia este urmatoarea: daca titulara postului pe care ma aflu se detaseaza la vara, eu risc sa raman fara acest post? In conditiile in care am nota 9,25, examen in 2012. Eu cred ca daca ea se detaseaza nu are nimeni dreptul din afara sa ia postul acesta. Pot ramane, deci prin continuitate dupa detasarea ei, sau acest post va fi facut public imediat dupa detasare? Se poate da continuitate si la toamna, dupa detasari, in acest caz al meu (care am certitudinea ca nu e singular in tara)?

Conform Metodologiei și calendarului puteți obține continuitatea după ce se acordă detașarea.

Domnule profesor inrebarea mea este urmatoarea: daca beneficiez de prelungirea contractului pe perioada determinata pentru anul scolar 2013- 2014 in invatamant prescolar avand media 7 se mai sustine proba practica?

Metodologia nu prevede acest lucru.

Sunt profesor titular în București, însă aș dori să merg cu detașare anul viitor în municipiul Ploiești. Mi- aș dori să mă prezint la concursul de titularizare organizat în județul Prahova și aș vrea să știu dacă există riscul de a pierde postul de titular în București și în ce condiții se poate întâmpla acest lucru?

Nu pierdeți postul dacă sunteți titular și nu încheiați un alt contract de muncă.

Vreau sa particip la titularizare pentru a obtine o nota cu ajutorul careia sa ma detasez la cerere intr-un alt judet fata de cel in care sunt titulara. Intrebarea mea este daca am nevoie de vreo stampila pe fisa de inscriere a inspectoratului judetului in care sunt titulara pentru ca a fost luata in evidenta cererea mea de participare la titularizare. Este vorba de vreun acord de participare?

Din metodologie nu reiese această obligație. Dar, interesați-vă la ISJ-ul unde doriți detașarea.

Am continuitate pe 9 ore avand media din anii trecuti 7,40. daca vreau sa merg doar la completare cu media din anii trecuti cand depun dosarul?

Inregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013

Conform art.56 din contractul colectiv de munca nr.59276/2.11.2012 personalul din învățământ beneficiază de decontarea navetei ,în concluzie beneficiază și pers.didactic auxiliar?

Conform acestei prevederi da. Problema e că Instrucțiunea nr. 2/2011 a MECTS și Legea educației naționale nu cuprinde și personalul didactic auxiliar în categoria persoanelor care beneficiază de decontarea navetei. Astfel că, consider eu ar trebui, dacă nu se aplică prevederile contractului colectiv, începută o acțiune în instanță pentru a obține o hotărâre care pe lângă soluționare să clarifice și această problemă.

Am absolvit Facultatea de Ed.Fizica si Sport la zi 4 ani dar pe foaia matricola am specializarea TENIS,iar eu as dori sa ma inscriu la un liceu unde au posturi de predare SCHI.Mentionez ca am terminat si Scoala de Antrenori de 2 ani unde am obtinut diploma cu specializare SCHI.Pot sa ma inscriu la concursul de titularizare si sa dau proba practica din SCHI in anul scolar 2013-2014.

Contează ce scrie pe diploma de licență. Dacă e vorba de un liceu vocațional „Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei”.

Ma pot inscrie la Definitivat in luna octombrie 2013, in conditiile in care sunt un prof.calificat suplinitor debutant de la 1 septembrie 2012 ( am obtinut si continuitate in anul 2013-2014). De pe 15 aprilie 2013 sunt in concediu prenatal urmand sa stau 2 ani acasa in CCC. Deci perioada efectiva la catedra este de pe 1 septembrie 2013 pana pe 15 aprilie 2013 si pana la sfarsitul scolii pe 21 iunie voi duce la scoala concediu medical. In aceste conditii cu cele 2 luni de concediu medical nu indeplinesc 1 an la catedra sa pot da examenul de DEF??

Conform legii 
„ART. 8
Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: "Bine" sau "Foarte bine";
b) cel puţin media 8 la inspecţiile speciale;
c) stagiu efectiv de predare de cel puţin un an la catedră (sau ore de predare
echivalente normei de un an).
    ART. 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda derogare
de maximum o lună de la vechimea la catedră de un an, prevăzută la art. 8”.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


4 comentarii:

 1. Buna ziua. Astazi era termenul de incepere a votarii proiectelor inscrise in Competitia Nationala a activ. "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", insa de azi-dimineata incerc sa intru pe acel site (http://sae.edu.ro/votare) si imi da eroare... Inca nu sunt deschise votului activitatile propuse?
  Va multumesc!
  Cu stima, Dan M.

  RăspundețiȘtergere
 2. Suntem la doi pasi de Bucuresti si inca avem clase simultane.Cand se vor desfiinta?Pierdem copii,pt.ca merg la Bucuresti.Alternative sunt.

  RăspundețiȘtergere
 3. As avea si eu o intrebare pentru dumneavoastra? Personalul nedidactic din inv. de ce nu beneficiaza de sporul de stabilitate? Si o a doua intrebare este urmatoarea ; conform HG nr. 23/2013 incepind cu data de 1 iulie salariul minim pe economie este de 800 lei, noi pers. nedidactic vom beneficia de aceasta reglementare stiind ca in acest moment salariul nostru de baza este sub salariul minim adica 675 ? Daca noi pers. ned. sintem gaura neagra la buget impuscati ne sau eutanasiati ne si atunci veti face economie la buget. Vrem si npi un salariu sa traim cit de cit decent nu numai sa putem trai de pe o zi pe alta.

  RăspundețiȘtergere
 4. pot obtine un post intr-un liceu vocational de arta cu nota de la ex. scris + inspectie la clasa de anul trecut si proba practica sustinuta anul acesta?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare