1 oct. 2008

Regulament de organizaer CDI proiect

PROPUNERE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI)

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţează de către directorul Casei Corpului Didactic, la propunerea directorului unităţii de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar general;
(2) Centrele de documentare şi informare se înfiinţează în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Art. 2. Centrele de documentare şi informare sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane;
Art. 3. CDI se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar şi dezvoltarea bibliotecii şcolare.
Art. 4. CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.
Art. 5. CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adapatat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.
Art. 6. Activităţiile desfăşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare a tuturor utilizatorilor.
Art. 7. CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice a elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.
Art. 8. Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea realţiei şcoală - comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informări şi documentări, precum şi la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentarii şi informării.
Art. 9. CDI are următoarele funcţii : funcţia de primire, funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.
Art. 10. (1) Baza materială a centrului de documentare şi informare este asigurată de comunitatea locală, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele şcolare, sau direct prin unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează centrul.
(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociaţii, societăţi, fundaţii etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Nu se admite folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionării de aparatură, materiale şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de documentare şi informare.
Art. 11. Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învăţământ în care funcţionează.
Art. 12. Prezentul regulament se aplică şi centrelor de documentare şi informare din mediul rural înfiinţate în perioada derulării proiectului bilateral româno – francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat”;

Secţiunea II. Personalul angajat

Art. 13. (1) În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile Legii 128/ 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare în baza dispoziţiile ulterioare ale MECT.
(2) La peste 1300 de elevi poate fi normat un al doilea post de profesor documentarist;
Art. 14. Condiţiile de încadrare pe funcţia de profesor documentarist sunt:
× absolvirea, cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului,
× absolvirea cu diplomă, a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin trei semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
× studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, conform art. 7 pct. g) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
× precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995 cu modifiările şi completările ulterioare;
Art. 15. Încadrarea pe funcţia didactică de profesor documentarist se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea personalului didactic.
Art. 16. Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/ catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată anual prin ordin al ministrului.
Art. 17. Programa de concurs pentru posturilor didactice de profesor documentarist declarate vacante în învăţământul preuniversitar este elaborată de MECT şi aprobată prin ordin de ministru.
Art. 18. Profesorul documentarist are următoarele competenţe: competenţă pedagogică, competenţă culturală, de comunicare şi de gestionare a CDI, în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizarii şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii.
Art. 19. Norma profesorului documentarist este de 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează:
a) 18 ore/ săptămână de activitate în CDI, desfăşurate cu elevii individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, care constau în iniţiere în cercetarea documentară, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare, lectură, animaţie culturală.
b) 22 ore/ săptămână pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperatoriu, asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor neprogramate, gestionarea centrului de documentare, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale.
Art. 20. Profesorul documentarist încadrat prin concurs în CDI va fi evaluat anual pe baza fişei - cadru a postului şi a fişei – cadru de evaluare elaborate de MECT şi particularizate la specificul activităţii din unitatea de învăţământ.
Art. 21. (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului scolii.
(2) Proiectul CDI, rapoartele semestriale, anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobării consiliului de administraţie.
Art. 22. Directorul unităţii de învăţământ va promova şi susţine activităţile desfăşurate de profesorului documentarist în colaborarea cu comunitatea educativă din unitatea de învăţământ.
Art. 23. În situaţia în care la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ sunt încadraţi atât profesor documentarist, cât şi bibliotecar şcolar sau documentarist amenajarea, organizarea şi funcţionarea centrului de documentare şi informare sunt asigurate în comun de către aceştia. Domeniile de competenţă din fişa cadru a postului de profesor documentarist precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul Regulament vor fi îndeplinite. Repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului, de către consiliul de administraţie, corespunzător nivelului de competenţă deţinut.
Art. 24. Personalul didactic încadrat în CDI are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.
Art. 25. Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic de realizează de casa corpului didactic care va desemna un responsabil la nivel judeţean.

Secţiunea III. Amenajarea şi organizarea Centrului de documentare şi informare

Art. 26. Amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare trebuie să ţină cont de specificul activităţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze.
Art. 27. (1) În alocarea spaţiului pentru CDI se recomandă respectarea următoarelor condiţii:
a) suprafaţa afectată să fie de min. 3mp x 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară.
b) Capacitatea de primire (numărul de locuri) să fie de min. 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară.
(2) În CDI spaţiul este conceput modular, spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audio-vizualului, spaţiul de documentare pedagogică/spaţiul pentru profesori, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul lucrărilor documentare (lucrări cu caracter ştiinţific), spaţiul lucrărilor de ficţiune (beletristică), spaţiul lecturii de destindere (“colţul de lectură”), spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii. Acesta va fi organizat flexibil astfel încât să se asigure condiţiile necesare derulării tuturor activităţilor şi îndeplinirii funcţiilor CDI.
(3) In funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, alte spaţii pot fi amenajate fie în interiorul: spaţiul destinat informării europene etc., fie în exteriorul CDI: spaţiul pentru arhivare şi stocare etc.
Art. 28. Mobilierul centrului de documentare şi informare trebuie să fie modular, solid, modern şi practic astfel încât să permită accessul liber la fondul documentar, să permită reorganizarea spaţiului în funcţie de necesităţi şi de activităţile proiectate şi să respecte normele de securitate.
Art. 29. Centrul de documentare şi informare foloseşte sistemul accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Se recomandă ca înălţimea etajerelor să fie adaptată publicului majoritar (maximum 1,80 m pentru CDI din unitatile de invatamant gimnazial si liceal, 1,50 m pentru CDI din unitatile de invatamantul primar si 1,20 pentru CDI din invatamantul preprimar).
Art. 30. Procurarea echipamentelor şi aparaturii în CDI se va face astfel încât sa permită o exploatare eficientă şi durabilă a resurselor necesare pentru desfăşuarea activităţilor specifice.
Art. 31. Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizează în funcţie de următoarele criterii:
a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează centrul de documentare şi informare;
b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;
c) recomandările programelor şcolare ale disciplinele studiate în şcoală; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimală universală);
d) componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu.
e) activităţile propuse în proiectul pedagogic şi cultural al CDI
Art. 32. In CDI ordonarea documentelor se face în funcţie de criteriul sistematic-alfabetic, după clasele, diviziunile şi subdiviziunile principale ale clasificării zecimale universale, iar în interiorul fiecărei clase, diviziuni sau subdiviziuni în ordinea alfabetică a autorilor, respectiv a titlurilor pentru lucrările fără autor sau care au mai mult de trei autori.
Art. 33. Toate operaţiunile cu privire la gestionarea fondului documentar vor fi efectuate conform reglementarilor biblioteconimice în vigoare.
Art. 34. Evidenţa fondului documentar se face în sistem informatizat, dacă sunt indeplinite condiţiile necesare. Pentru facilitarea accesului la resursele C.D.I. mai pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audio-vizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste (fişiere) de noutăţi etc.
Art. 35. Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.
Art. 36. Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim de acces liber (neprogramat):
(1) Utilizarea programată presupune:
a) şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice -disciplinare, pluri-/transdisciplinare, activităţi pedagogice, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, recuperare a elevilor cu dificultăţi la învăţare, animaţii lectură, animaţii legate de mass-media, de presa, animaţii audio-video, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogică.
(2) Accesul liber presupune punerea centrului de documentare şi informare la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal în prezenţa profesorului documentarist care are rol de îndrumător şi care veghează la buna desfăşurare a activităţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioară.
Art. 37. CDI funcţionează pe baza unui orar propus de responsabilul CDI, aprobat de CA al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor utilizatrilor.
Art. 38. (1) CDI ca asigură accesul utilizatorilor atât în timpul programului şcolar al elevilor, cât şi în afara acestuia.
(2) Accesul cadrelor didactice împreună cu clasa de elevi se face pe baza unei programări anterioare
(3) CDI este deschis utilizatorilor în afara activităţilor programate minimum 10 ore pe săptămână.
Art. 39. Amenajarea/reamenajarea CDI va fi efectuată în baza unui proiect de amenajare realizat de către o echipă de proiect constituită la nivelul unităţii de învăţământ, coordonată de directorul unităţii de învăţământ.

Secţiunea IV. Activitatea în centrul de documentare şi informare

Art. 40. Tipurile de activităţi care pot fi desfăşurate în CDI sunt:
(1) Pedagogice:
× Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice;
× Iniţierea elevilor în cercetarea documentară;
× Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică;
× Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, împreună cu echipa pedagogică a şcolii;
× Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică ;
× Integrare a noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică;
× Parteneriate educative
× Activităţi extraşcolare;
(2) Culturale:
× Animaţii lectură;
× Animaţii audio-video;
× Animaţii legate de mass-media
× Realizarea de expoziţii;
× Organizarea de vizite şi întâlniri tematice;
× Activităţi prilejuite de diverse evenimente;
× Ateliere de creaţie;
× Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;
× Parteneriate şi schimburi culturale.
(3) Comunicare:
× Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ;
× Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea localǎ;
× Participarea la promovarea activităţii CDI;
× Corespondenţă cu caracter profesional.
(4) Gestionare:
× Gestionarea spaţiului;
× Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor);
× Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);
× Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoilor utilizatorilor şi a activităţilor planificate;
× Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;
× Gestionarea formării profesionale.
Art. 41. Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui Plan managerial structurat pe cele 4 domenii de competenţă (anual/semestrial), respectiv a proiectelor de activitate. Acesta va cuprinde întreaga activitate a profesorului documentarist, funcţie de cele patru tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.
Art. 42. Activităţile din planul managerial al CDI va viza îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor definite în proiectul şcolii, funcţie de publicul căruia i se adresează (nivel de pregătire, vârsta, receptivitate, interes), de resursele materiale de care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activităţile CDI, de parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunităţile existente, de specificul şcolii şi al comunităţii în care este situată unitatea de învăţământ.
Art. 43. Planul managerial al CDI va cuprinde activităţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau de alţi parteneri, cu condiţia respectării criteriilor generale ale definirii activităţilor CDI.
Art. 44. Proiectul pedagogic şi cultural al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorilor sau a partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi etc.
Art. 45. Profesorul documentarist stabileşte parteneriate cu parteneri din interiorul sau exteriorul unităţii de învăţământ. El planifică, organizează şi desfaşoară, în colaborare cu parteneri din exteriorul unităţii de învăţământ, activităţi care răspund obiectivelor proiectului pedagogic şi cultural al CDI şi priorităţilor acestuia.
Art. 46. Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali parteneri în cadrul CDI are un rol importat în organizarea şi desfăşurarea sistematică de activităţi, care să vizeze dezvoltarea competenţelor specifice şi autonomiei elevilor în învăţare, dezvoltarea curiozităţii intelectuale şi culturale, o mai bună integrare şcolară şi socială a elevilor, dezvoltarea unei atitudini civice prin: abordarea transdisciplinară a coţinuturilor învăţării, integrarea TIC în practicile pedagogice curente, inovaţia pedagogică, respectarea ritmului de învăţare al elevilor, prin activităţi privind orientarea şcolară profesională şi vocaţională, prin proiecte educative/culturale europene şi internaţionale, prin proiecte pentru educaţia pentru democraţie, educaţia pentru imagine, educaţia pentru sănătate, activităţi de promovare a pluralităţii culturale, de promovare a imaginii şi activităţii şcolii şi a CDI, precum şi prin activităţi care să implice comunitatea locale în viaţa şcolii.
Art. 47. Colaborarea profesor documentarist-echipă pedagogică vizează, de asemenea, integrarea documentelor multisuport în practicile pedagogice. În funcţie de documentele, materialele şi echipamentele de care dispune CDI, profesorul documentarist poate propune cadrelor didactice posibile exploatări ale acestora şi le utilizează în activităţile desfăşurate în CDI.
Art. 48. In calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării noilor tehnologii ale informării şi comunicării. Activităţile organizate în acest sens vizează dobândirea, de către elevi, a autonomiei în învăţare şi dezvoltării spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată, informaţiile găsite.
Art. 49. Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării noilor tehnologii ale informării şi comunicării se organizează în cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi membrii echipei pedagogice, în vederea formării utilizatorilor şi dezvoltării competenţelor specifice dobândirii autonomiei în învăţare.
Art. 50. (1) În funcţie de tipul unităţii de învăţământ şi de contextul particular în care funcţionează CDI, vor fi iniţiate şi dezvoltate de către profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogică şi cu parteneri din exteriorul unităţii de învăţământ, o serie de proiecte care sa vizeze cultivarea gustului pentru lectură prin crearea unor situaţii care să-i motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernământ şi spirit analitic.
(2) In cadrul animaţiilor lectură se recomandă a fi realizate şi activităţi de lectura a imaginii sau activităţi care îşi propun ca produsul evaluării să fie realizarea unui film, clip etc. Acestea pot fi organizate în colaborare cu specialişti în domeniul audiovizualului, inclusiv tehnicienii audio-video din casele corpului didactic.
Art. 51. CDI reprezintă un element important în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolară, pot fi organizate la CDI de către cadrele didactice în colaborare cu profesorul documentarist, acţiuni destinate să le aducă acestora sprijin pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate de către profesorul de disciplină.
Art. 52. CDI facilitează accesul la informaţia privind orientarea şcolară şi profesională. Profesorul documentarist iniţiază sau participă la diverse acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, să ofere informaţii despre reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la mai bună cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să formeze elevii în vederea alegerii carierei.
Art. 53. Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, regional, naţional, internaţional şi la întărirea legăturii şcoală-comunitate, alături de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unităţii de învăţământ.

Secţiunea V. Dispoziţii finale

Art. 54. În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare