25 nov. 2008

GRAFICUL desfăşurării acţiunilor pentru acordarea salariului de merit în anul 2009

- 18 - 21 noiembrie 2008: inspectoratul şcolar analizează, repartizează şi
transmite unităţilor de învăţământ numărul salariilor de merit;
- 24 - 26 noiembrie 2008: afişarea la avizierul unităţii de învăţământ a fişei cu
punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;
- 27 noiembrie - 5 decembrie 2008: personalul didactic şi didactic auxiliar din
învăţământ cu rezultate deosebite întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii şi o
cerere, care se vor depune la conducerea unităţii; personalul de conducere, de îndrumare
şi control întocmeşte raportul de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune
la inspectoratul şcolar;
- 8 - 9 decembrie 2008: cererea şi raportul se analizează în consiliul profesoral
al unităţii, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant în parte) şi face
propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administraţie;
- 10 - 11 decembrie 2008: consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor
acordate de inspectoratul şcolar, şi transmite numele acestuia inspectoratului şcolar spre
validare; consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar analizează cererea şi
raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control
şi aprobă nominal persoanele cărora li se aprobă salariul de merit;
- 12 decembrie 2008: validarea şi afişarea rezultatelor;
- 12 - 16 decembrie 2008: depunerea contestaţiilor;
- 17 - 18 decembrie 2008: soluţionarea contestaţiilor;
- 19 decembrie 2008: afişarea rezultatelor la contestaţii.
NOTĂ:
1. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ va întocmi şi va
depune raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, la inspectoratul şcolar.
2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administraţie al inspectoratului
şcolar, în limita locurilor aprobate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare