9 iul. 2013

Întrebări și răspunsuri 09.07.2013

Aveti informatii in legatura cu eliberarea Atestatelor cu ciclul I de licenta?Avem nevoie de ele la inscrierea la masterat.

Pot să vă aduc la cunoștință doar răspunsul Ministerului din luna martie conform căruia „Potrivit prevederilor Art. I, punctul 5 din OMEN nr. 3104/30.01.2013 pentru  modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar î n anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012: “Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu
studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul de studii universitare de licenţă în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, se salarizează corespunzator noii funcţii didactice începând cu 1septembrie 2013."
lnstituţiile de învăţământ superior desemnate pentru realizarea procedurii de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul de studii universitare de licenţă desfăşoară în acest moment demersurile legale pentru achiziţionarea atestatelor de echivalare”.

Sunt absolvent de liceu pedagogic si anul acesta obtin licenta in Pedagogie. Mai avem vreo sansa, eu si ceilalti aflati in situatia mea, de a fi incadrati si platiti ca profesori invatamant primar? S-au mai adus modificari, in acest sens, Legii din 2011?

Conform legislației „Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ primar”.

Dispare gradatia de merit de la anul?

Legislația în vigoare prevede acordarea gradației de merit. Nu consider că această prevedere legală va suferi modificări sau că va fi abrogată. Din contră s-a promis reacordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar.

Cum se face selectia cadrelor didactice pentru comisia de bacalaureat? 
Deoarece la noi,  in comisii ca membru sunt profesorii cu gradul didactic II, iar cei cu gradul I si doctoratul sau doar doctoratul au fost taiati, la fel intamplandu-se si cu vicepresedintii si presedintii de comisii. Ajungand astefel in comisii doar cei care sunt sa zic mai putin ........., chiar in unele cazuri vicepresedintii sunt suplinitori.

Conform Metodologiei de organizare a Bacalaureatului „Art.14 - (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din: 
 - preşedinte – un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului; 
 - 1-2 vicepreşedinţi – inspectori şcolari de specialitate, directori sau profesori având  gradul didactic I sau II; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011
 - secretar – un cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician; 
 - membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităţi în operarea pe calculator; 
 - asistenţi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe scrise de examen; 
(2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizată conform Art. 11, alin. (17). 
(3) Al doilea vicepreşedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numărul de candidaţi depăşeşte 450. 
(4)La centrele de examen unde se susţin probe în limbile minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective”.

Cu scuzele de rigoare, imi permit sa va intreb daca se stie ceva despre lista bolilor profesionale in invatamant? Conform contractului colectiv de munca, aceasta lista ar fi trebuit sa apara in termen de sase luni de la semnarea contractului. Daca va intrebati de ne este necesara, va rog sa dati cautare pe google dupa "profesoara nebuna Fantanele"..

Până la această dată nu a fost publicat nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învăţământ prevăzut de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. 

Sunt cadru didactic auxiliar. Am facut colegiul economic 3 ani, specializare contabilitate si gestiune financiara. Cum imi pot echivala studiile de 3 ani ca Licenţă-Bologna I ?

Echivalarea studiilor de scurtă durată cu cele de lungă durată, respectiv Bologna I s-a putut face prin ordin de ministru doar pentru cadrele didactice de predare. Eventual ați putea urma o formă de completare a studiilor.

Din pacate nu am reusit sa ma titularizez in invatamant,am luat definitivatul in invatamant
Sunt indignat pentru ca desi se avea in vedere ca cadrele didactice iesite la pensie nu mai au dreptul sa predea in invatamant,totusi noua metodologie le ofera aceasta ocazie
Din pacate noua metodologie care prevede si o inspectie este ca "O STANCA GREU DE MUTAT",mai exact din cauza emotiilor nu m-am prezentat la acea inspectie 
Se mai putea oferii o sansa suplinitorilor calificati sa mai ocupe un post in invatamant iar dupa aceea restul orelor sa fie cupate cu pensionari si necalifcati

Într-adevăr actuala Metodologie de mobilitate oferă posibilitatea pensionarilor sau pensionabililor de a mai lucra în învățământ, ocupând posturile rămase vacante după asigurarea orelor pentru titulari. Doar o modificarea a metodologiei de mobilitate pentru anul școlar viitor ar putea duce la rezolvarea nemulțumirii dvs.

Sunt un cadru didactic la o sc.generala angajat ca suplinitor apelez la bunavointa dumneavoastra sa imi explicati daca pot lua continuitate in an sc. 2013-2014 care a aprobato cd al scoli si daca avind nota la concursul din 2012 de 9.28 si daca postul e dat viabil pe 4 ani poate sal ia orcine la concurs sau doar eu/?

La repartizare poate să vă fie luat postul de un candidat care obține notă peste 7 la concursul de titularizare și care încheie contract pe perioadă nedeterminată. Ați avea prioritate doar la etapa de repartizare a posturilor pentru încheierea contractului pe perioadă determinată.

As dori sa-mi spuneti daca pentru cei titularizati cu nota de la examenul national din 2012 , se are in vedere o O.U.G.( ca nr.21 / 2012 ) pentru modificarea art.253 din L.E.N. 1/2011, a.i. acestia sa devina "Titulari ai sistemului de invatamant".

Atât conform Legii educației naționale așa cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 21/2012, cât și în baza Metodologiei de mobilitate, art. 2 toate cadrele didactice care încheie contract individual de muncă  pe perioadă determinată, chiar și ca urmare a aplicării art. 253 din Legea nr. 1/2011 sunt titulare ale sistemului de învățământ.

Sunt profesor titular in scoala 162, din Bucuresti, din 2011, pe educatie muzicala, cu legea 253. A fost o binecuvantate si va felicit ! Dar am o intrebare legata de ordinul de ministru pe care l-ati dat si in care se specifica ca titularii pe scoala vor fi numiti prin decizie, titulari in sistem. Cand se va pune in aplicare acest ordin? Scoala mea a trimis la ISMB, actele necesare numirii in baza unei decizii, dar se lasa asteptata...ce imi puneti spune de acest ordin pe care l-ati dat?

Conform Metodologiei de mobilitate anexă a OMECTS nr. 6239/2012 „(2) Cu data de 1 septembrie 2013 se abrogă Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560 /2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I  nr. 758 bis din 27 octombrie 2011.
(3)        Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I”.
Dar, în art. 2 a Metodologiei de mobilitate pentru anul școlar 2013-2014 se prevede că: „(1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(2)  Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(3)   Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ şi cadrul didactic titular”.

 In calitate de parinte,care este posibilitatea de a vedea lucrarile de la evaluarea nationala a fiului meu?

Conform Metodologiei de organizarea a Evaluării Naționale „Lucrarile scrise, borderourile originale de la Evaluarea Nationala si
documentele întocmite în centrul zonal de evaluare pentru buna desfasurare a examenului se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare, pe o perioada de doi ani”. Prin urmare, vă puteți adresa comisiei din Centrul Zonal de evaluare pentru a vă pune la dispoziție lucrările.

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: fac naveta de la 15 km si vreau sa stiu daca am dreptul la decontarea navetei, avand in vedere faptul ca sunt personal didactic auxiliar.
Conducerea scolii spune ca nu mai am dreptul, desi dupa parerea mea personal didactic inseamna didactic de predare si didactic auxiliar. As vrea daca puteti sa-mi spuneti si Legea unde se specifica acest lucru, vizavi de categoria de personal didactic.
Mentionez ca am primit decontul pana acum, insa incepand cu luna iunie si cateva luni restanta pe anul 2012, mi s-a sistat acest drept

Conform Instrucțiunii MECTS nr. 2/2011 privind decontarea cheltuielilor de naveta, de acest drept beneficiază doar cadrele didactice. Iar Legea nr. 1/2011 prevede în art. 88 alin. 1 că „Personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic”. Astfel, se face distincție între personalul didactic, respectiv cadrele didactice și personalul didactic auxiliar. Dar, Conform Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, art. 56 (1) „Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4”.  

Am absolvit fac. de chimie, as dori sa intru in sistemul de invatamant, dar nu am sustinut lectia la clasa, ma pot prezenta la examenul de titularizare?

Inspecția la clasă sau proba practică reprezintă o condiție obligatorie pentru a putea participa la concursul de titularizare. 

Sunt profesor de informatica si sunt responsabil cu supravegherea si monitorizarea video  atat in Comisia pentru Evaluare Nationala cat si in cea de Competente Digitale si Lingvistice in unitatea scolara in care sunt profesor de informatica titular, care se afla la 60 km de domiciliul meu .
Am ramas stupefiata cand am vazut ca in ordin nici macar nu este pomenit de responsabil de supravegherea video , nu mai zic de plata. Nu inteleg , poate totusi este o greseala si or sa o rectifice. Am un coleg inginer care este si secretar si persoana de contact,deoarece este de acolo din sat, stau si ma intreb de ce nu l-a pus si cu supravegherea , daca stia ca nu se plateste.
Chiar daca trebuiau pusi informaticienii sau profesorii de informatica, se pare ca directorii au pus pe cine au dorit, ingineri, contabili, secretari, desi profesorii de informatica sunt intrebati la fiecare miscare.

Conform Metodologiei de organizare a Evaluării Naționale „ - persoană de contact - cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ altă categorie de salariaţi încadraţi cu norma de bază pe un post/ catedră într-o unitate de învăţământ, cu studii de specialitate în domeniul informatică/ statistică/ calculatoare etc. sau posesoare ale unor certificate recunoscute CISCO sau Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în  anul şcolar 2010-2011 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 ECDL, desemnată de inspectoratul şcolar general în vederea preluării/ transferului variantei de subiecte în centrul de comunicare; 
Art.10. (1) Comisiile din unităţile de învăţământ se compun din: 
- preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- membri - 1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ. În situaţia în care, în unitatea de învăţământ, se susţin probe redactate într-o limbă a minorităţilor, cel puţin unul din membrii comisiei trebuie să fie bun cunoscător al limbii respective;
- persoana de contact – responsabilă cu transferul variantelor de subiecte şi bareme, numai pentru acele unităţi de învăţământ desemnate ca centre de comunicare; 
- asistenţi; 
(2) Persoana de contact este informaticianul unităţii de învăţământ sau un alt cadru didactic cu competenţe avansate de utilizare a calculatorului. 
(3) Asistenţii sunt cadre didactice care nu au rude sau afini până la gradul al IVlea printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naţionale, provenind, de regulă, din unitatea de învăţământ. 
(4) În situaţii excepţionale, bine justificate, în care nu poate fi asigurată supravegherea cu cadre didactice, pot fi nominalizate ca asistenţi persoane care îndeplinesc funcţii didactice auxiliare”.
Ordinul prevede plata persoanei de contact. Sintagma „responsabil cu supravegherea si monitorizarea video” nu se regăsește nici în Metodologia de organizare a Evaluării Naționale, nici în Ordinul privind plata comisiilor.

Sunt profesor la Scoala Gimnazială ” Luceafărul ” Bucuresti  si apelez la dumneavoastra cu o intrebare ,in cursul anulul scolar 2012-2013 am detinut functia de director adjunct pana in luna martie 2013 (mi-au incetat decizia fara nici un motiv ) ,problema mea este ca am realizat in aceea perioada doua cursuri in cadrul CCD :
1,Managementul calitatii ;
2.Managementul scrierii proiectelor ;
Insa scoala(CA )  nu mi-a aprobat  decontarea numai  unui singur curs din cele doua ,motivand ca nu m-au trimis ei la cursuri ,ca nu m-au trimis la un curs care sa fie in interesul unitatii scolare .|
Intrebarea mea este :La cate cursuri are dreptul un cadru didactic pentru ai fi decontate in cursul unui an scolar ?

Conform art. 254 din Legea educației naționale „(1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o obligaţie.
(2) Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi nevoile personale de dezvoltare”. 

Ce se poate face concret sa primesti a doua transa de 2,5 din hotararile judecatoresti? Intreband la scoala respectiva despre acest subiect mi s-a raspuns ca nu permite finantarea per capita, ori eu stiu sigur ca nu are nicio legatura cu aceste fonduri.

Într-adevăr sumele privind plata titlurilor executorii nu se face din costul standard per elev, ci vin de la bugetul de stat cu această destinație specifică.

Vin cu rugamintea si speranta ca ma puteti ajuta si lamuri in problema pe care o am...sunt absolvent al Univ. "Spiru Haret Bucuresti sectia Sociologie - Psihologie" ..am absolvit in anul 2008 fiind ultima serie de 4 ani de studii din cadrul Universitatii ( 2004 - 2008). Lucrez in sistemul de invatamant din 2009 pe post de consilier scolar al Cjrae Maramures , iar anul acesta nu pot sa-mi dau exam de titularizare din cauza ca studiile mele nu sunt recunoscute de Ministerul Educatiei , insa precizez ca am diploma de licenta cu Antetul Ministerului Educatiei in original...Va rog daca se poate sa ma ajutati si sa ma lamuriti de ce nu pot sa-mi sustin examenul de titularizare ( tinan cont ca am sustinut si inspectia speciala la clasa in data de 10.06.2013) dar si faptul ca sunt inscrisa in Colegiul Psihologilor ca psiholog in supervizare pe specializarea consiliere scolara si vocationala..

Problema diplomelor și a studiilor absolvite la Universitatea „Spiru Haret” consider că poate fi rezolvată doar de către o instanță de judecată, dat fiind faptul că disputa dintre MEN și universitate nu a dus la un consens. Prin urmare, nu pot să vă formulez un răspuns decât în sensul de a vă îndruma să vă găsiți dreptatea în instanță. Dacă o să vă ajute vă transmit atașat un răspuns al MEN și o Decizie a Curții de Apel Cluj.

Aș dori să vă cer părerea în următorul caz: în Decizia mea de pretransfer a fost o greșeală pentru care am depus cerere la inspectoratul școlar. În aceste zile am dat telefon la inspectorat, mi-au zis că au corectat greșeala și au scris o altă Decizie, pe care au trimis la școală (după vorbele lor, au înmânat secretarei noastre). În școală, la secretariat mi-au zis că nu au primit noua Decizie. Aș dori să vă întreb, în situația mea, unde aș putea să apelez pentru ajutor?

Solicitați un exemplar de la ISJ pe care să îl comunicați personal școlii.

Din anul 2006 lucrez si in invatamant, in prezent predau religie 12 ore si muzica 6 ore. 
De la scoala mi s-a spus ca nu am dreptul pentru ca nu am fost la concurs. 

Problema se pune în funcție de forma de angajare pe care o aveți. Dacă aveți contract pe perioadă determinată nu veți putea beneficia de întreg concediu de odihnă în timpul vacanțelor școlare, iar la încetarea contractului concediul neefectuat urmează a vă fi plătit.

Suntem educatoare la o gradinita cu program prelungit din judetul Arges. Gradinita noastra a primit anul trecut ca structura o gradinita cu program normal din oras. Avand in vedere ca noi cadrele didactice avem dreptul la 62 de zile de concediu de odihna, ne este greu sa efectuam zilele de concediu, stiindu-se faptul ca la program prelungit gradinita este deschisa pana la 31 iulie. Cadrele didactice de la program normal refuza sa vina si sa stea cu copiii in cursul vacantelor scolare, motivand ca trebuie sa isi aranjeze materialele didactice din salile de clasa. Este corect sa motiveze acest lucru si sa refuze sa efectueze activitate la gradinita din care fac parte? Noi educatoarele de la program prelungit incepem activitatea cu copiii inca de la 1 septembrie si bineinteles colegele noastre de la program normal au teoretic timp 1 saptamana sa isi aranjeze clasele cum doresc fara a avea copiii prin preajma. Din cate stiu in cazul vreunei restrangeri toate cadrele didactice si de la gradinita cu personalitate juridica si cele de la structura intram la restrangere. Avem drepturi egale doar la restrangere si ele nu au aceleasi obligatii ca si noi? Va rugam sa ne lamuriti in aceasta problema care incinge spiritele la fiecare consiliu profesoral.

Programarea concediilor de odihnă se face la începutul anului școlar în așa fel încât toți angajații să poată beneficia de concediul de odihnă legal în timpul vacanțelor școlare.
  
M-am inscris la gradul I, am avut cele 2 inspectii curente dupa care am ramas in maternitate.Anul acesta, in iulie, ma intorc la serviciu si am inteles ca va trebui sa sustin din nou cele 2 inspectii fiindca nu imi mai sunt recunoscute dupa cei 2 ani de maternitate.Este adevarat?s-a modificat metodologia in acest sens

Conform Metodologiei inspecțiile curente sunt valabile 4 ani.

Vreau sa semnalez niste nereguli din timpul examenului national la matematica,cand prof. asistent ,cu spatele la camera a luat ciorna unui elev si a dat-o altui elev, cu toate subiectele rezolvate.In momentul in care elevul l-a intrebat ce face acesta l-a amenintat sa taca ,ca sa nu aiba probleme.Ce masuri se pot lua in acest caz?

Trebuie să sesizați președintele comisiei, iar mai departe instituțiile ierarhic superioare, dacă sesizarea dvs. nu are niciun răspuns.

Nelamurirea mea este urmatoarea: pe ce data va incepe anul scolar 2013-2014? Stiu de propunerea aceea cu 16 septembrie, dar nu am auzit sa fi devenit oficiala.

Ordinul privind structura anului școlar 2013-2014 este în dezbatere publică. Conform proiectului anul școlar începe la 1 septembrie 2013, iar cursurile în 16 septembrie 2013.

Daca esti in comisia de evaluare,bac,titularizare sau esti asistent trebuie sa fii in activitate sau concediu de odihna stiu ca anul trecut trebuia in concediu ca sa te plateasca.Exista vreo baza legala?

Nu cunosc nicio bază legală care să impună să te afli în concediu de odihnă pentru a putea participa și a fi remunerat pentru activitatea de membru de orice fel în comisiile de examen. Codul Muncii prevede posibilitatea cumulului, iar legislația specifică prevede plata cu ora pentru anumite activități.

Va deranjez cu o intrebare ce nu are raspuns momentan anul acesta examenul scris la gradul !! din specialitate se da doar la metodica specialitatii sau subiectele clasice de pana acum? primesc diverse informatii care mai de care mai ciudate , sa inteleg ca va fi ceva similar cu titularizare 2012?

Până în acest moment se știe că va fi similar cu examenul de anul trecut.

Conform anexei la adresa 581/10.06.2013 beneficiaza de plata indemnizației de concediu și personalul didactic încadrat la plata cu ora(inclusiv pensionari). Personalul didactic asociat (care are norma de bază în altă parte-spital sau societate comercială ) beneficiază de acest drept?

Trebuie să aibă acest drept, fiind tot încadrați la plata cu ora

La inceputul anului scolar un parinte a depus cerere de inscriere in clasa I la unitatea noastra. Elevul a frcventat semestrul I,iar in semestrul al II-lea n-a mai venit.Ne-am interesat si am aflat ca s-a mutat cu domiciliul in alta localitate.Am luat legatura cu scoala de acolo si am aflat ca el figura inscris si la aceasta unitate. Chiar daca in semestrul I nu frecventase, in sem II au facut comisie si i-au incheiat situatia.Neavand nicio solicitare de transfer, l-am dat cu situatia scolara neincheiata.Ce fac in anul urmator?Va fi reinscris?Si in ce clasa?

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar prevede următoarele:
”Art.64. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
Art.65. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe”.

Vă rog să-mi precizați dacă anul acesta vor fi afișate alte modele de subiecte de titularizare decât cele afișate până în prezent. Anul trecut s-au afișat modele înainte cu 2 săptămâni de examen ( la DEF deja s-au afișat modelele). E posibil ca anul acesta să nu mai fie afișate alte modele decat cele afișate până acum? 

Nu pot să certific cu exactitate acest lucru. Eu sper ca actuala conducere a ministerului să nu aducă modificări în ultimul moment.

Vreau sa va rog ami explica ceva in legatura cu titularizare 2013 daca e propus postul pentru continuitate cu media peste 7 la concurs poate ori ce concurent sa ia postul sau doar eu? postul fiind viabil 4 ani 

Conform art. 74 alin. 8 din Metodologia de mobilitate „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. Iar. alin. 3 lit. d prevede: „ Repartizarea candidaţilor se realizează, în ordine, astfel : d)    repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 56 alin. (9), pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare determinată şi pe cele rămase neocupate, după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a), în vederea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii”. Prin urmare, aveți prioritate în fața candidaților care obțin notă mai mare de 5 la concursul de titularizare din acest an, chiar dacă nota este mai mare decât a dvs. și care nu au obținut un post cu contract pe perioadă nedeterminată conform lit. a din alin. 3. 

Am primit de la sindicat Proiect Ordin degrevari si ind. de conducere.Intrebarea este urmatoarea: De ce la stabilirea posturilor de contabil(ardministrator financiar) , respectiv la stabilirea ind. de conducere pt. contabil, nu exista si criteriul contabil -Centru de executie bugetara,contabil Camin-Cantina?Nu se poate pune egal intre activitatea financiara a unui liceu cu activitate didactica obisnuita si activitatea financiara a unui "NUCLEU" sau a unui liceu cu activitate didactica (cls.0-12)+scoala postliceala cu taxa +camin elevi+cantina elevi+chirii spatii. Criteriul numarului de elevi de la clase nu mi se pare corect pentru activitatile extrascolare

Întrucât, așa cum ați precizat și dvs. este vorba de un proiect, prin organizația sindicală puteți face propuneri.

Va scriu cu speranta in suflet ca veti avea timp pentru continutul acestui mesaj si mai ales ca veti avea o opinie corecta la aspectul generat de urmatoarea problema; la toate apelurile mele ati raspuns si m-am bucurat de rezolutii favorabile.Inginerii de sistem din unitatile scolare nu beneficiaza de sporul de calculator, spor acordat pentru conditii vatamatoare; ajutati-ne sa ne obtinem drepturile si sa fim apreciati pentru ce am facut in decursul timpului in scoli; Siveco Romania nu ar fi reusit nimic in teritoriu daca nu eram noi, cei din linia intai; ei au implementat aplicatii uzand de disponibilitatea noastra infinita, pentru ca sa recunoastem cine contine certificat de competente digitale din personalul didactic auxiliar;

Conform Legii nr. 63/2011, art. 6 din Capitolul II, Anexa nr. 5  „(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii”. Prin urmare, dacă aveți actul eliberat de Direcția/Agenția de sănătate publică nu ar trebui să întâmpinați dificultăți în a primi sporul. Dacă totuși nu îl primiți vă sfătuiesc să vă adresați sindicatului din care faceți parte și să acționați în instanță pentru recuperarea sporului. Arăt că sunt județe în țară în care organizațiile sindicale le-au câștigat în instanță membrilor  lor acest drept.

De la 1 septembrie am facut naveta la scoala Vintila- Voda cu masina personala deoarece nu exista mijloc de transport in comun de la domiciliul meu si scoala.Am primit decont doar la pretul unui abonament,de ce? Directorii de ce nu isi iau pretul unui bilet de autobuz pt deplasare?

Conform Instrucțiunii MECTS nr. 2/2011 „. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun”.

Conform Ordinului 5559/2011 concediul de odihna este de 62 zile lucratoare.Ma intereseaza daca in acestea sunt incluse si sambetele?Daca nu,in vacantele acestui an scolar nu mai raman cadre didactice in activitate ca sa se poata acoperi perioada de vara .Am gasit pe un site legiAZ ca dupa noul ordin au fost eliminate de la plata concediului de odihna duminicile si sarbatorile legale.Sa inteleg ca sambetele intra in calculul celor 62?

Conform Legii educației naționale concediul de odihnă este de 62 de zile lucrătoare, iar Conform Codului Muncii si a legislației în domeniu zilele de Sâmbătă și Duminică nu sunt zile lucrătoare.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.


Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.
Un comentariu:

  1. Cadrele didactice care au obtinut doctoratul dupa 01 ianuarie 2010 nu mai primesc sporul de doctorat. Cand se va elimina aceasta discriminare?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare