14 ian. 2013

Întrebări și răspunsuri


Potrivit acestui ordin ORDIN nr. 6.370 din 6 decembrie 2012 directorii de gradinite ar trebui sa fie degrevati de ore partial, numai ca ni s-a spus ca acest lucru nu este posibil in invatamantul prescolar.Se va pune in aplicare acest ordin si cum anume?

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 ordinele emise de organele administrației publice centrale de specialitate intră în vigoare și se aplică de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul ordinelor nu este specificată o data ulterioară pentru intrarea lor în vigoare. În OMECTS nr. 6370/06.12.2012 nu se specifică o dată ulterioară pentru intrarea în vigoare, prin urmare este în vigoare și se aplică începând cu data de 27.12.2012, data publicării lui în Monitorul Oficial.
Buna ziua! Ma numesc O. S. ,laborant.Din anul scolar urmator ni s-a promis revenirea la gradatie si pentru didactic auxiliar.Dar numai promisiuni pentru ca a aparut in monitor metodologia de acordare a gradatiei de merit si noi iar nu suntem inclusi.Ce este de facut?
Conform prevederilor OMECTS nr. 6211/13.11.2012 publicat în M.Of. nr. 17/09.01.2013 în anul școlar 2012-2013 se acordă gradație de merit doar personalului didactic din învățământul preuniversitar.
Sunt educatoare la o gradinita cu program prelungit. In urma ordinului 6370 din 6.12.2012 conform caruia directorii de gradinite au fost degrevati de ore, ma intereseaza sa stiu daca un cadru didactic pensionar de trei ani cu specializarea invatatori  are prioritate in fata unei educatoare titulara in gradinita respectiva si in ce conditii? Mentionez ca educatoarea titulara si-a exprimat dorinta de a ocupa postul la plata cu ora, in conditiile in care aceasta este educatoarea grupei de copii.
Conform prevederilor art. 2 alin. 1 din  Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2012-2013 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin OMECTS nr. 5624/31.08.2012 “După data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului școlar 2012-2013, se repartizează personalul didactic calificat care îndeplinește condițiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie-cadru”.
Conform prevederilor art. 158 alin. 1 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011 „Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate la începutul anului școlar, precum și posturile/catedrele/orele  care se vor vacanta în timpul anului școlar se atribuie candidaților repartizați de inspectoratele școlare sau în regim de plata cu ora de către directorul unității de învățământ, următoarelor categorii de personal, în următoarea ordine:
b) în lipsa candidaților de la lit. a), titularilor unității de învățământ, în regim de plata cu ora;
c) personalului didactic asociat, în regim de plata cu ora, conform art. 157 (4) din prezenta Metodologie;”
Prin urmare, persoana care este educatoare titulară în unitatea de învățământ unde se vacantează orele are prioritate la obținerea, în regim de plata cu ora, a orelor vacantate, față de persoana pensionară. 
Ce trebuie sa contina dosarul pt detasare la cerere pt titular?
Conform art. 1436 alin. 5 din OMECTS 4472/14 iunie 2012 prin care s-a modificat și completatMetodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, în anul școlar 2012-2013 „Detasarea la cerere a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat catre inspectoratul scolar, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 22”.
Astfel, așa cum este prevăzut în modelul cererii ce se regăsește ca anexă la OMECTS 4472/14 iunie 2012 dosarul trebuie să cuprindă atașat cererii, în următoarea ordine:
„ 1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola).
   4. Copii autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   5. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a) din care sa rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administratie pentru anii scolari 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul).
   6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   7. Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a).
   8. Copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si/sau participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   10. Copii ale deciziilor de detasare din perioada 1 septembrie 2006 - 31 august 2012 (daca este cazul);
   11. Adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea la catedra.
   12. Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
   13. Candidatii din alte judete vor anexa, in mod obligatoriu, adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care sa rezulte ca cererea de detasare la cerere a solicitantului in alt judet a fost luata in evidenta”.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MECTS.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare