1 apr. 2009

Calendarul si procedura de atribuire a distincțiilor si premiilor personalului didactic din învățământul

Calendarul si procedura de atribuire a distincțiilor si premiilor personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat se desfăsoară în etape, după cum urmează:
1. Solicitantul întocmeste si depune la conducerea unității de învățământ cererea si raportul de autoevaluare însoțite de documentele doveditoare, conform criteriilor menționate anterior, până la data de 31 martie.
2. Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează dosarul si formulează aprecieri sintetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, asupra activității fiecărui solicitant, până la data de 10 aprilie.
3. Directorul unității de învățământ înaintează la inspectoratul scolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare si aprecierea consiliului de administrație, până la data de 15 aprilie.
4. a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizării acestora, în baza punctajului prevăzut la art. 14, va întocmi si va afisa la sediul inspectoratului scolar, până la data de 25 aprilie, lista solicitanților, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate.
b) Comisia de evaluare a dosarelor este numită prin decizie a inspectorului scolar general si are
următoarea componență:
- presedinte - un inspector scolar general adjunct;
- 6 membri:
• un inspector scolar - învățământ prescolar;
• un inspector scolar - învățământ primar;
• 4 inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari.
Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector scolar pentru managementul resurselor umane.
5. Eventualele contestații se pot depune la registratura inspectoratului scolar, în termen de 3 zile
calendaristice de la data afisării rezultatelor evaluării dosarelor depuse.
6. a) În termen de 5 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea contestațiilor, consiliul de administrație al inspectoratului scolar, după analizarea si soluționarea contestațiilor, afisează la sediul inspectoratului scolar, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, rezultatele definitive ale evaluării dosarelor depuse în vederea acordării distincțiilor si a premiilor.
b) Consiliul de administrație al inspectoratului scolar, pe baza rezultatelor definitive, stabileste numărul cadrelor didactice care urmează a primi distincții, în limita a 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I din județ/municipiul Bucuresti, cu excepția adresei de mulțumire publică si cu încadrarea în fondurile bugetare alocate/comunicate de fiecare primărie.
7. Listele cuprinzând datele solicitanților validați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, vor fi înaintate la Ministerul Educației si Cercetării până la data de 5 mai.
8. Ministerul Educației si Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele scolare si elaborează ordinul de acordare a distincțiilor, până la data de 15 iunie.
9. a) Plata premiilor se va face de unitatea de învățământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor județene, cu încadrarea în bugetul aprobat si alocat cu această destinație.
b) Plata premiilor personalului didactic încadrat la cluburile sportive scolare, la Palatul Național al Copiilor si Elevilor din Bucuresti, precum si la palatele si cluburile copiilor si elevilor se va face din fondurile unitățiiunde este (a fost) angajat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare