2 aug. 2009

grup meci ora 17.30 Viata scolii material in lucru

Art. 47. Drepturile elevilor – se corelează cu prevederile (discutate) din Statutul elevilor şi se definitivează
(1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
(4) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. Se preia din varianta Miclea
(5) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.
(6) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(7) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.
(8) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
(9) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
(10) Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
(11) Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.
(12) Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(13) Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
(14) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(15) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(16) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(17) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
(18) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
(19) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(20) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
(21) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
(22) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(23) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
(24) Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. 48. Obligaţiile elevilor
(1) Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
(2) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) regulamentul intern;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele interne privind sănătatea şi securitatea în activitate, respectiv de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
(3) Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
(4) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
(5) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Art. 49 Organizarea timpului
(1) Structura anului şcolar se stabileşte anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(2) Unitatea de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar, argumentat, modificări ale structurii anului şcolar, în funcţie de condiţiile locale sau pentru situaţii speciale, în condiţiile legii.
(3) Inspectoratul şcolar aprobă, în cazuri bine justificate, modificări ale structurii anului şcolar solicitate de unităţile de învăţământ. Inspectoratul şcolar poate decide şi din proprie iniţiativă modificări ale structurii anului şcolar pentru anumite unităţi de învăţământ, în funcţie de condiţiile locale sau pentru situaţii speciale, în condiţiile legii.
(4) Orice modificare a structurii anului şcolar realizată la nivel local este în mod obligatoriu însoţită de programe pentru parcurgerea integrală a programelor şcolare de către toţi elevii, propuse de unitatea de învăţământ, aprobate şi monitorizate de inspectoratul şcolar.
(5) Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării reglementează durata orelor de curs, precum şi principiile generale de organizare şi desfăşurare a activităţilor şcolare.
(6) Unitatea de învăţământ este responsabilă pentru elaborarea şi aplicarea orarului şi programului propriu de funcţionare.
(7) Modificările de orar şi/sau de program de funcţionare necesare pentru anumite situaţii speciale, cum ar fi evaluări naţionale, concursuri, simpozioane, festivaluri, zile deschise, activităţi în cadrul unor parteneriate internaţionale şi altele asemenea, precum şi condiţii naturale şi climaterice deosebit de severe, se decid la nivelul unităţii de învăţământ, în condiţiile asigurării parcurgerii integrale a programelor şcolare de către toţi elevii, cu înştiinţarea inspectoratului şcolar.
Art. 50 Forme de sprijin pentru elevi
(1) Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, bursa meritul olimpic, burse Guvernul României pentru elevii din mediul rural şi alte burse.
(2) Elevii pot beneficia şi de burse pe baza de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi de credite pentru studiu acordate de bănci în condiţiile legii.
(3) Bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar se suportă din bugetul de stat.
(4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social se stabilesc anual, în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Bursele de care beneficiază elevii sunt indexabile.
(5) Elevii străini pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.
(6) Pentru învăţământul de stat obligatoriu se asigură gratuit manualele şcolare
(10) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, pe baza de abonament, in limita a 50 km.
(11) Pentru distante mai mari de 50 km se asigura decontarea sumei reprezentand contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru.
(12) Elevii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru categoriile de transport prevazute la alin. (9).
(13) Elevii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice. De prevederile acestui articol beneficiaza, de asemenea, elevii din invatamantul particular acreditat.
(14) Elevii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (13) şi de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic.
Se introduc la capitolul de drepturi.
Art. 51 Activităţi extraşcolare
(1) Conţinutul educaţiei la toate nivelurile de organizare a învăţământulului se completează prin activităţi extraşcolare.
(2) Activitatea extraşcolară se organizează de către şcoli, cluburi, palate ale copiilor şi elevilor, administraţiile judeţene ale taberelor, conducerile taberelor şcolare şi bazelor sportive, turistice şi de agrement si de alte unitati pentru activităţi complementare, cu sprijinul familiei şi al altor factori interesati.
(3) Activitatile extrascolare au continut stiintific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.
(4) Palatul Naţional al Copiilor si Elevilor din Bucureşti, subordonat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, precum şi palatele copiilor din judeţe, aflate în subordinea inspectoratelor scolare, au şi rol metodologic pentru activităţile extraşcolare.
(5) Organizarea şi competentele unităţilor specializate în activitatea extraşcolară se stabilesc prin regulament aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului*).
(6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin inspectoratele şcolare, asigură şi controlează realizarea obiectivelor instruirii şi educaţiei extraşcolare.
(7) Activitatile extrascolare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive -, precum si cele pentru elevii capabili de performante sunt finantate de la bugetul de la stat şi de la bugetele locale, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În acest scop se pot folosi si alte surse de finanţare.
(8) Prevederile alin. (7) se aplica si in cazul taberelor de creatie, sportive si de odihna ale elevilor.

6 comentarii:

 1. Elevii pot manca la cantina? Asta este extraordinar, este o lege revolutionara!

  RăspundețiȘtergere
 2. Daca o tineti tot asa, o sa ajungeti la o Biblie a Educatiei. Asta deja nu mai seamana a lege.

  RăspundețiȘtergere
 3. Si unde este fundamentarea acestei legi? Doamna Birchal, colega doamnei Andronescu, arata candva la televizor nota de fundamentare a unei legi pentru invatamant din perioada interbelica, care avea vreo 200 si ceva de pagini, nota de fundamentare si nu legea! Aici vad ca nu este nimic in spate, nu exista niciun studiu.

  RăspundețiȘtergere
 4. Se impune o lista din care sa reiasa o formulare cat mai concreta si a sanctiunilor de care sunt pasibili atat elevii, cat si profesorii, in cazul incalcarii acestor drepturi si indatoriri. Astfel de pomelnice au existat intotdeauna si, in ciuda promovarii si publicizarii lor, nu s-a reusit stoparea unor acte de delincventa juvenila si nici macar aceea de persecutie din partea cadrului didactic. Din nefericire, avem de toate...dar, poate ca nu din nefericire, ci dintr-o abordare necorespunzatoare a problemelor fundamentale.

  RăspundețiȘtergere
 5. codul ar trebui sa contina tot ce este in domeniu educational, nu sa cautam in toate partile

  RăspundețiȘtergere
 6. ''Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, pe baza de abonament, in limita a 50 km.''
  nu prea cred sa fie asa...doar in lege...pe mine transportul ma costa 4 lei pe zi...80 pe luna...dar ce mas face daca parintii mei nu mi-ar putea asigura acesti bani?...oare?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare