6 aug. 2009

Codul Educatiei ziua a 10-a material in continua ctualizare

Am inceput discutiile pe Statutul Personalului Didactic

CARTEA A II-A – STATUTUL PERSONALULUI (DIDACTIC) DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 4
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 4
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 4
TITLUL II – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 7
CAPITOLUL I – FUNCŢIILE DIDACTICE ŞI DIDACTICE AUXILIARE 7
CAPITOLUL II – FUNCŢIILE DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI DE CONTROL 24
CAPITOLUL III – FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII DIN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 29
CAPITOLUL IV – NORMA DIDACTICĂ ŞI CONDIŢIILE DE SALARIZARE 38
CAPITOLUL V – ÎNDRUMARE, CONTROL ŞI EVALUARE 42
TITLUL III – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 44
CAPITOLUL I: FUNCTIILE DIDACTICE SI DE CERCETARE. CONDITIILE PENTRU OCUPAREA ACESTORA 44
CAPITOLUL II: CONDUCEREA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR 52
TITLUL IV – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 56
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 56
TITLUL V – DISTINCŢII ŞI PREMII 66
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 66
TITLUL VI – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ 67
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 67
TITLUL VII – PENSIONAREA 71
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 71
TITLUL VIII – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 72
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 72

Art. 2 - Principii. Condiţii generale
(1) Exercitarea funcţiilor didactice, didactice auxiliare, de conducere, de îndrumare şi de control, numite în continuare funcţii din educaţie şi formare profesională, se realizează cu respectarea următoarelor principii:
a) legalitate, imparţialitate, obiectivitate şi responsabilitate; devine d)
b) transparenţă şi răspundere publică; devine c)
c) eficacitate şi eficienţă în procesul educaţional şi de formare profesională; - devine b)
d) promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi; devine e)
e) centrarea procesului de educaţie şi formare profesională pe preşcolari, elevi şi studenţi.- devine a)
(2) Funcţiile din educaţie şi formare profesională pot fi ocupate în condiţiile legii de către persoane care:
a) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia respectivă;
b) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, Confederaţia Elveţiană (+?);
c) au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor;
d) sunt apte din punct de vedere medical şi psiho-comportamental pentru exercitarea funcţiei respective;
e) nu au suferit condamnări pentru săvârşirea cu intenţia a unor infracţiuni, cu excepţia cazurilor pentru care a intervenit reabilitare;
f) au o conduită morală conformă deontologiei profesionale;
g) nu au suferit în ultimii 7 ani o desfacere disciplinară a contractului de muncă din oricare dintre funcţiile reglementate de prezentul statut.
(3) Condiţia precizată la alin. (2) lit. d) se consideră îndeplinită prin prezentarea anuală a unui certificat medical şi de atestare psiho-comportamentală eliberat în urma examinării şi evaluării de specialitate de către un medic de medicina muncii, respectiv psiholog acreditat, pe un formular specific stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Ministerul Sănătăţii. Incompatibilităţile medicale şi de natură psiho-comportamentală sunt stabilite prin protocol de cele două ministere.
(4) Persoanele care ocupă o funcţie din educaţie şi formare profesională care se consideră nedreptăţite de rezultatul examinării şi evaluării precizate la alin. (3) poate solicita şi prezenta o expertiză a capacităţii de muncă, în condiţiile legii.
(5) Incompatibilitatea medicală şi/sau psiho-comportamentală constatată în condiţiile alin. (3) coroborat cu alin. (4) pentru o persoană care ocupă o funcţie din educaţie şi formare profesională conduce de drept şi de fapt la încetarea sau, după caz, suspendarea pe o perioadă determinată a contractului de muncă al persoanei respective. Dreptul de terminare sau suspendare a contractului revine angajatorului şi se exercită numai în baza documentelor eliberate în condiţiile alin. (3) coroborat cu alin. (4).
Art. 3 - Incompatibilităţi
(1) Nu pot ocupă o funcţie în educaţie şi formare profesională persoanele care:
a) sunt lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
b) desfăşoară activităţi care prin natura lor aduc atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri;
c) !!!! prestează activităţi comerciale în incinta unităţii sau instituţiei de învăţământ;
d) !!! produc, comercializează, distribuie sau favorizează răspândirea de substanţe interzise prin lege, de materiale obscene sau pornografice sub orice formă de prezentare – scrisă, audio şi/sau vizuală, inclusiv prin Internet şi indiferent dacă oricare dintre aceste activităţi este desfăşurată în timpul serviciului şi/sau în timpul liber;
e) practică, în public, activităţi cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului ori alte activităţi necorespunzătoare deontologiei profesionale şi statutului de persoană responsabilă cu educaţia şi formarea profesională a copiilor şi tinerilor.
(2) Suplimentar prevederilor de la alin. (1), funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control nu pot fi ocupate de persoane care ocupă o altă funcţie de conducere, de îndrumare sau de control din sistemul naţional de învăţământ.
(3) Funcţiile de conducere în subordonare directă din aceeaşi unitate sau instituţie de învăţământ nu pot fi ocupate simultan de persoane care sunt în relaţie de rudenie de gradul I sau sunt soţ/soţie.
(4) Constatarea existenţei oricăreia dintre incompatibilităţile precizate la alin. (1), (2) sau (3) este dreptul şi obligaţia angajatorilor pentru toate funcţiile din educaţie şi formare profesională. Cercetarea existenţei oricăreia dintre aceste incompatibilităţi pentru orice persoană care ocupă o funcţie în educaţie şi formare profesională se realizează prin procedura descrisă în prezentul statut la art. (--). Dovedirea existenţei incompatibilităţii conduce de drept şi de fapt la pierderea funcţiilor de conducere a celor implicaţi.

Art. 4 - Funcţiile didactice
(1) Funcţiile didactice sunt:
a) în învăţământul ante-preşcolar: educator puericultor;
b) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învăţământ preşcolar;
c) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/institutoare; profesor pentru învăţământ primar; profesor;
d) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;
e) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: educator/educatoare, învăţător/învăţătoare, învăţător itinerant, institutor/institutoare, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învăţător-educator, profesor-educator;
f) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;
g) în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale, a inserţiei profesionale şi a formării continue: cadre didactice mentori şi cadre didactice tutori.
(2) În unităţile conexe şi în cele cu activităţi extraşcolare ale învăţământului preuniversitar funcţiile didactice sunt:
a) !!! în centrele de plasament: educator, institutor-educator, învăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
b) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;
c) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;
d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;
e) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor;
f) în unităţile cu activităţi extraşcolare: educator/educatoare, învăţător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.
Art. 5 - Funcţiile didactice auxiliare
(1) Funcţiile didactice auxiliare sunt:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog-şcolar;
f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară;
g) asistent social;
h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;
i) asistent educaţional;
j) mediator şcolar;
k) secretar, secretar-şef;
l) administrator financiar, echivalent funcţiei de contabil sau contabil-şef;
m) administrator de patrimoniu, echivalent funcţiei de administrator.
n) infirmiera????
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
Art. 6 - Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice – dispoziţii comune
(1) Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice este constituită din formare iniţială teoretică şi formare iniţială practică, realizate pe baza standardelor profesionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
(2) Formarea iniţială teoretică este constituită, după caz, din formare iniţială în specialitatea disciplinei şi formare iniţială psihopedagogică şi metodică.
(3) Formarea iniţială practică este constituită din două module: pregătirea practică pedagogică realizată pe durata studiilor şi un stagiu practic cu durata de 1 an şcolar realizat după absolvire într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea cadrelor didactice mentori/tutori şi a inspectorilor şcolari.
(4) În vederea realizării modulului de pregătire practică pedagogică de pe parcursul studiilor se constituie o reţea permanentă de unităţi de învăţământ – în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi în baza unor acorduri-cadru încheiate între furnizorii de formare iniţială autorizaţi/acreditaţi şi inspectoratele şcolare. Pe baza acestor acorduri-cadru, furnizorii de formare iniţială autorizaţi/acreditaţi încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari cu unităţile de învăţământ respective pentru precizarea concretă a condiţiilor de organizare şi desfăşurare a modulului de pregătire practică pedagogică.
(5) Furnizorii de formare iniţială autorizaţi/acreditaţi pot realiza independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu – centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice, ONG-uri şi altele – pentru organizarea şi desfăşurarea modulului de pregătire pedagogică [alternativă] de pe parcursul studiilor, după caz.
(6) În învăţământul superior, formarea iniţială teoretică în psihopedagogie şi în metodică, precum şi modulul de pregătire practică pedagogică de pe parcursul studiilor se realizează prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic.
(7) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic funcţionează pe bază de regulament propriu în instituţiile de învăţământ superior şi au planuri de învăţământ distincte, conforme standardelor profesionale pentru funcţiile didactice şi aprobate de senatele universităţilor. Planurile de învăţământ ale departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil. Normele didactice constituite în vederea formării iniţiale pentru ocuparea funcţiilor didactice din competenţa departamentelor pentru pregătirea personalului didactic, inclusiv norma didactică de metodică, sunt introduse în statele de funcţii ale acestor departamente.
(8) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică, cu excepţia celor care urmează studii în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, au obligaţia să absolve cursurile organizate de departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Pregătirea studenţilor în cadrul acestor departamente se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.
(9) Absolvenţilor cursurilor organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic li se eliberează certificate de absolvire pe baza cărora aceştia sunt abilitaţi să urmeze un stagiu practic cu durata de 1 an şcolar realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor. De aceeaşi abilitare beneficiază şi absolvenţii cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, respectiv cu diplomă de absolvire a învăţământului postliceal pedagogic, respectiv absolvenţii cu diplomă de licenţă a specializării Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
(10) Ocuparea unei funcţii didactice în perioada stagiului practic cu durata de 1 an şcolar se poate realiza în următoarele condiţii cumulative:
a) prin concurs pe posturi pentru suplinire;
b) pe bază de contract individual de muncă cu durata de 1 an şcolar;
c) de către persoane cu funcţia de bază în învăţământ sau cu contract în învăţământ.
(11) !!! Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de 1 an şcolar li se aplică în mod corespunzător funcţiei didactice ocupate temporar toate prevederile prezentului statut, precum şi toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislaţia în vigoare.
(12) !!! Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice se finalizează cu examen, reglementat metodologic prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi organizat după cum urmează:
a) etapa I, eliminatorie – este realizată de către inspectoratele şcolare la finalizarea stagiului practic de 1 an şcolar şi constă din evaluarea la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi cel puţin 3 inspecţii la clasă realizate de inspectorii şcolari;
b) etapa a II-a, finală – este realizată de instituţii de învăţământ superior şi constă dintr-o examinare scrisă din specialitate, psihopedagogie şi metodică.
(13) Pot participa la examenul de titularizare în învăţământ numai persoanele care au finalizat formarea iniţială pentru ocuparea unei funcţii didactice reglementată de prezentul articol și au obţinut diploma de profesor.
(14) Tăiat.
(15) !!! Persoanelor care au promovat examenul de titularizare în învăţământ li se poate asigura continuitatea pe postul/catedra ocupate în perioada stagiului practic cu durata de 1 an şcolar, la decizia consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cu aprobarea inspectoratului şcolar, în condiţiile legii.
(16) Tăiat.
(17) Persoanele care nu promovează examenul de finalizare a formării iniţiale pot participa la cel mult 2 alte sesiuni ale acestui examen, în condiţiile reluării de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de 1 an şcolar. Stagiul de practică cu durata de 1 an şcolar şi examenul de de finalizare a formării iniţiale pot fi reluate în condiţiile legii într-un interval de timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului stagiu de practică.
(18) Persoanele care nu promovează examenul de finalizare a formării iniţiale nu pot ocupa funcţii didactice în sistemul naţional de învăţământ, indiferent de statutul angajării.
(19) Tăiat.
(20) !!! Asistenţilor universitari cu o vechime la catedră de cel puţin 3 ani, care trec în învăţământul preuniversitar, li se acordă, pe baza evaluării portofoliului profesional personal şi a unei inspecţii speciale la clasă, definitivarea în învăţământ. Diploma de cadru didactic definitiv în învăţământ se acordă în acest caz la cererea inspectoratului şcolar de către o instituţie de învăţământ superior autorizată/acreditată. –reformulat. și mutat la definitivare
(21) Tăiat.
(22) Tăiat.

5 comentarii:

 1. Ce contineau alineatele taiate?

  RăspundețiȘtergere
 2. cinstt e greu sa precizez acuma
  anumite paragrafe introduse din propuenrile MECI
  dupa 12 zile de munca e mai greu de zi

  RăspundețiȘtergere
 3. secretarul de scoala nu este personal didactic auxiliar?

  RăspundețiȘtergere
 4. "Asistenţilor universitari cu o vechime la catedră de cel puţin 3 ani, care trec în învăţământul preuniversitar, li se acordă, pe baza evaluării portofoliului profesional personal şi a unei inspecţii speciale la clasă, definitivarea în învăţământ. Diploma de cadru didactic definitiv în învăţământ se acordă în acest caz la cererea inspectoratului şcolar de către o instituţie de învăţământ superior autorizată/acreditată. –reformulat. și mutat la definitivare"

  Hmmm, nu va suparati dar legea spune ca pt ocuparea postului de asistent universitar trebuie o vechime de 4/5 ani in inv.preuniversitar sau 2 ani in inv.universitar sau cercetare....Nu e clara treaba...
  Un asistent univ....

  RăspundețiȘtergere
 5. INFIRMIERA NU ESTE PERSONAL AUXILIAR IN INVATAMANT SI NICI NU TREBUIE SA FIE

  RăspundețiȘtergere

Postări populare