3 aug. 2009

3.08.2009 Grup de lucru Codul Educatiei ziua a 5-a

Discutam atributii Minister, Inspectorate- material in lucru

Competenţele privind asigurarea managementului în sistemului naţional se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează politicile şi strategiile în domeniul învăţământului, monitorizează, controlează şi evaluează accesul la educaţie şi asigurarea calităţii procesului educaţional şi de formare profesională, conform prevederilor legii;
b) Inspectoratele şcolare sunt instituţii deconcentrate în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu atribuţii în realizarea politicilor şi strategiilor în domeniul învăţământului, monitorizarea, controlul şi evaluarea accesului la educaţie şi asigurării calităţii procesului educaţional şi de formare profesională în colaborare cu Consiliile Judeţene şi cu Consiliile Locale, conform prevederilor legii.

Competenţele privind asigurarea managementului reţelelor şcolare judeţene se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării numeşte şi eliberează din funcţie inspectorii generali şi inspectorii generali adjuncţi, prin concurs, cu avizul Consiliului Judeţean, în condiţiile legii;
b) Consiliul Judeţean emite aviz pentru numirea inspectorului şcolar general/adjunct;
c) Consiliul Judeţean desemnează un reprezentant în comisia de concurs.

Competenţele privind asigurarea managementului unităţilor de învăţământ se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează criteriile generale de concurs şi metodologia de ocupare cu consultarea partenerilor de dialog social;
b) Şcoala cu personalitate juridică este condusă de Consiliul de Administraţie cu rol decizional şi director cu rol executiv;
c) Consiliul de Administraţie este format dintr-un număr impar de membri şi are în componenţă 50% cadre didactice şi 50% reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai părinţilor;
d) Directorul şcolii face parte din Consiliul de Administraţie;
e) Postul de director se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de Administraţie, cu expertiza inspectoratelor şcolare;
f) Inspectoratul şcolar numeşte directorul unităţii de învăţământ cu avizul primarului, respectiv cu avizul Consiliului judeţean pentru unităţile din învăţământul special.

Managementul unităţilor de învăţământ
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar este condusă de consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi de directorul unităţii şcolare. În activitatea de conducere directorul este ajutat, după caz, de 1-3 directori adjuncţi.
(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format 5-11 membri din director, 1 director adjunct, 1-2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, 1-2 reprezentanţi ai părinţilor, 1- 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici (pentru unităţile de învăţământ cu programe de studii care conduc la calificări) şi un reprezentant al elevilor (pentru unităţile de învăţământ care cuprind şi nivelul secundar superior de învăţământ şi / sau nivelul terţiar non-universitar).

(2) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă proiectul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă CDS / CDL la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director şi aprobă directorul adjunct la propunerea directorului;
f) stabileşte componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director al unităţii de învăţământ preuniversitar;
g) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi schema de personal nedidactic;
h) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral;
i) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare şi ale personalului administrativ;
j) analizează şi sancţionează, la propunerea Comitetului de Părinţi şi a Consiliului profesoral, abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
k) aprobă salarizarea personalului şcolii, inclusiv a directorului;
l) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor.
m) aprobă planul de procurare a veniturilor proprii;
n) aprobă programul de funcţionare a unităţii şcolare şi orarul;
m) aprobă înfiinţarea programelor tip „şcoală după şcoală” / extensie şcolară.
(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director.
(2) Atribuţiile consiliului profesoral sunt:
a) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
a) propune consiliului de administraţie structura şi conţinutul CDS / CDL;
b) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
d) propune consiliului de administraţie premierea personalului cu rezultate deosebite la catedră;
e) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor, la propunerea profesorului diriginte / învăţătorului;
f) propune consiliului de administraţie sancţionarea cadrelor didactice pentru slabe performanţe şi încălcări ale eticii profesionale;
g) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;
c) aprobă planul activităţilor extracurriculare.
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile şi deciziile consiliilor locale şi cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul şcolar.

(2) Atribuţiile directorului sunt:
a) reprezintă legal unitatea de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
f) prezintă, la începutul fiecărui an şcolar, un raport privind starea şi performanţele unităţii de învăţământ. Raportul este public;
g) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea, încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ şi organizează concursurile de ocupare a posturilor de conducere, didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din unitatea şcolară;
h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Directorul poate delega autoritatea de decizie directorilor adjuncţi, prin regulamentul intern şi cu aprobarea consiliului de administraţie.
(4) Directorii unităţii de învăţământ sunt supuşi periodic unei evaluări manageriale de către Inspectoratul Şcolar Judeţean. Rezultatele acestei evaluări vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie.
(5) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului, desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administraţie şi ale consiliului local. Metodologia concursului se stabileşte de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului.
(6) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt numiţi, în urma câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

Inspectoratele şcolare

(1) Inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având, în principal, următoarele atribuţii:
a) coordonează şi controlează sistemul de învăţământ la nivel judeţean;
b) aplică strategiile şi programele de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei precum şi programele naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe aria judeţului;
c) elaborează studii de diagnoză şi prognoză la nivel judeţean;
d) organizează reţeaua învăţământului public şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pentru fiecare nivel, tip şi formă de învăţământ publice şi pentru fiecare judeţ, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
e) avizează înfiinţarea de unităţi şcolare, niveluri, forme, specializări şi calificări ale învăţământului public, cu respectarea cifrelor de şcolarizare alocate la nivel judeţean;
f) asigură controlul administrativ al funcţionării unităţilor şcolare în privinţa respectării legislaţiei învăţământului;
g) asigură, prin inspecţia şcolară, controlul calităţii pe baza standardelor naţionale, implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean şi monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor şcolare;
h) asigură îndrumarea şi sprijinirea unităţilor şcolare prin oferirea, la cerere, a serviciilor , financiar contabile, de management al personalului, de consiliere, de management de proiect;
i) coordonează formarea profesională continuă a personalului didactic, coordonează şi controlează activitatea Casei corpului didactic;
j) participă la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin inspecţiile speciale;
k) asigură rezolvarea contestaţiilor, plângerilor şi reclamaţiilor la referitoare la funcţionarea instituţiilor şcolare, privind cadrele didactice şi alţi angajaţi ai unităţilor şcolare şi privind managementul unităţilor şcolare.
l) aprobă curriculumul diferenţiat şi în dezvoltare locală;
m) asigură distribuţia manualelor şcolare, a auxiliarelor curriculare şi a mijloacelor de învăţământ;
n) urmăreşte respectarea normelor specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
o) controlează aplicarea reglementărilor legale privind managementul resurselor umane din unităţile şcolare de la nivel judeţean;
p) asigură respectarea drepturilor copilului în instituţiile de educaţie;
q) controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat;
r) asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
s) coordonează activitatea de orientare, consiliere şi asistenţă psiho-pedagogică şi logopedică la nivel judeţean;
t) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu nevoi educaţionale speciale.
u) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea locală şi unităţile de învăţământ;
v) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din aria judeţului/municipiului Bucureşti.
(2) Structura inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
(3) În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest învăţământ.
(4) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ. Consiliul de administraţie este format din 9 - 11 membri, dintre care: inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, directorul Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ, contabilul-şef, consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi alţi membri. Inspectorul şcolar general este preşedintele de drept al consiliului de administraţie. Consiliul consultativ este format din directori de unităţi de învăţământ, din alte cadre didactice de prestigiu, inclusiv din învăţământul superior, din reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale administrative, ai comunităţilor religioase, ai agenţilor economici, precum şi din alţi parteneri sociali. Preşedintele consiliului consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.
(5) Inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorul Casei corpului didactic sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, conform legii.
(6) Inspectorii şcolari se numesc de către inspectorul şcolar general, prin concurs, pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, conform legii.

Managementul unităţilor de învăţământ
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar este condusă de consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi de directorul unităţii şcolare. În activitatea de conducere directorul este ajutat, după caz, de 1-3 directori adjuncţi.
(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format 5-11 membri din director, 1 director adjunct, 1-2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, 1-2 reprezentanţi ai părinţilor, 1- 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici (pentru unităţile de învăţământ cu programe de studii care conduc la calificări) şi un reprezentant al elevilor (pentru unităţile de învăţământ care cuprind şi nivelul secundar superior de învăţământ şi / sau nivelul terţiar non-universitar).
(2) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă proiectul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă CDS / CDL la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director şi aprobă directorul adjunct la propunerea directorului;
f) stabileşte componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director al unităţii de învăţământ preuniversitar;
g) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi schema de personal nedidactic;
h) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral;
i) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare şi ale personalului administrativ;
j) analizează şi sancţionează, la propunerea Comitetului de Părinţi şi a Consiliului profesoral, abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
k) aprobă salarizarea personalului şcolii, inclusiv a directorului;
l) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor.
m) aprobă planul de procurare a veniturilor proprii;
n) aprobă programul de funcţionare a unităţii şcolare şi orarul;
m) aprobă înfiinţarea programelor tip „şcoală după şcoală” / extensie şcolară.
(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director.
(2) Atribuţiile consiliului profesoral sunt:
a) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
a) propune consiliului de administraţie structura şi conţinutul CDS / CDL;
b) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
d) propune consiliului de administraţie premierea personalului cu rezultate deosebite la catedră;
e) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor, la propunerea profesorului diriginte / învăţătorului;
f) propune consiliului de administraţie sancţionarea cadrelor didactice pentru slabe performanţe şi încălcări ale eticii profesionale;
g) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;
c) aprobă planul activităţilor extracurriculare.
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile şi deciziile consiliilor locale şi cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul şcolar.
(2) Atribuţiile directorului sunt:
a) reprezintă legal unitatea de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
f) prezintă, la începutul fiecărui an şcolar, un raport privind starea şi performanţele unităţii de învăţământ. Raportul este public;
g) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea, încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ şi organizează concursurile de ocupare a posturilor de conducere, didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din unitatea şcolară;
h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Directorul poate delega autoritatea de decizie directorilor adjuncţi, prin regulamentul intern şi cu aprobarea consiliului de administraţie.
(4) Directorii unităţii de învăţământ sunt supuşi periodic unei evaluări manageriale de către Inspectoratul Şcolar Judeţean. Rezultatele acestei evaluări vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie.
(5) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului, desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administraţie şi ale consiliului local. Metodologia concursului se stabileşte de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului.
(6) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt numiţi, în urma câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

Verificare corespondenţă (proiect legea descentralizării):

Competenţele privind asigurarea managementului în sistemului naţional se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează politicile şi strategiile în domeniul învăţământului, monitorizează, controlează şi evaluează accesul la educaţie şi asigurarea calităţii procesului educaţional şi de formare profesională, conform prevederilor legii;
b) Inspectoratele şcolare sunt instituţii deconcentrate în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu atribuţii în realizarea politicilor şi strategiilor în domeniul învăţământului, monitorizarea, controlul şi evaluarea accesului la educaţie şi asigurării calităţii procesului educaţional şi de formare profesională în colaborare cu Consiliile Judeţene şi cu Consiliile Locale, conform prevederilor legii.

Competenţele privind asigurarea managementului reţelelor şcolare judeţene se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării numeşte şi eliberează din funcţie inspectorii generali şi inspectorii generali adjuncţi, prin concurs, cu avizul Consiliului Judeţean, în condiţiile legii;
b) Consiliul Judeţean emite aviz pentru numirea inspectorului şcolar general/adjunct;
c) Consiliul Judeţean desemnează un reprezentant în comisia de concurs.

Competenţele privind asigurarea managementului unităţilor de învăţământ se realizează astfel:
a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează criteriile generale de concurs şi metodologia de ocupare cu consultarea partenerilor de dialog social;
b) Şcoala cu personalitate juridică este condusă de Consiliul de Administraţie cu rol decizional şi director cu rol executiv;
c) Consiliul de Administraţie este format dintr-un număr impar de membri şi are în componenţă 50% cadre didactice şi 50% reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai părinţilor;
d) Directorul şcolii face parte din Consiliul de Administraţie;
e) Postul de director se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de Administraţie, cu expertiza inspectoratelor şcolare;
f) Inspectoratul şcolar numeşte directorul unităţii de învăţământ cu avizul primarului, respectiv cu avizul Consiliului judeţean pentru unităţile din învăţământul special.

18 comentarii:

 1. Limitarea numarului de mandate pentru directori ar fi o modificare importanta. Altfel o sa fie directori care angajeaza in timpul mandatului doar "cunoscuti, rude prieteni"
  Nu sunt de acord cu CA care sa organizeze concursul
  va fi la mica intelegere, doar acolo sunt doar cei agreati de director,Mai ales la rural va fo catastrofa

  RăspundețiȘtergere
 2. Cand se va discuta despre micsorarea numarului de materii? Asta va fi adevarata reforma din invatamant ca in rest totul se poate copia din vechea lege, ma rog, cu amendamentele de rigoare.

  RăspundețiȘtergere
 3. De la 1 la 3 directori adjuncti ? Sa se specifice in ce conditii o scoala poate avea 1,2,3 directori adjuncti (la numarul de copii ?). Nu cred ca e bine 1-2 reprezentanti ai parintilor, 1-2 reprezentanti ai administratiei locale. 1 singur reprezentant cred ca e de ajuns ! Ati putea lua in considerare ca numarul membrilor consiliului de administratie sa fie diferit: scoli cu cl. I-VIII pana la 5 membri, liceele pana la 11 membri, grupurile scolare pana la 15 membri ...

  RăspundețiȘtergere
 4. Luati in considerare si urmatorul aspect: directorul sa fie director pentru 2 ani, cu confirmarea in functie de catre consiliul profesoral, consil. de admin. pentru urmatorii 2 ani (deci, fara concurs la 2 ani). In cazul in care isi face treaba are mandatul de 4 ani, daca nu, sa poata fi schimbat la 2 ani !

  RăspundețiȘtergere
 5. Sa se restrictioneze strict numarul de mandate atat pentru directorii unitatilor de invatamant cat si pentru inspectorii de specialitate. In Prahova sunt directori de scoli/gradinite si inspectori de specialitate din 1990. E drept, au dat mereu concurs, au avut contracandidati dar...au castigat concursul numai ei. S-au schimbat de fiecare data numai inspectorul general sau cel general adjunct. Unii au ajuns sa creada ca "director" este nu functie, ci profesie; si...facem reforma!

  RăspundețiȘtergere
 6. LIMITAREA NR MANDATE DIRECTORI .
  Isi aleg un consiliu de administratie convenabil si trateaza scoala ca pe o mosie
  proprie.

  RăspundețiȘtergere
 7. ok
  am preluat o serie din propunerile dvs pe care o sa incerc sa l implementez in cod
  oricum dupa joi, vineri, sambata, duminca si luni o sa vedem ce reusesc maine

  RăspundețiȘtergere
 8. de ce atzi scos contabilul sef al unitatzii de invatzamant din consiliul de administratzie?????????????????cine conduce finantzele unei scoli? profesorii????????parintzii???????????ia mai ganditziva un pik.....

  RăspundețiȘtergere
 9. g) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea, încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ şi organizează concursurile de ocupare a posturilor de conducere, didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din unitatea şcolară;
  INTREBARE: Cum va putea sa motiveze un director un angajat?Care vor fi parghiile reale de care se va putea folosi?Asa cum e scris acum ramane doar o poveste frumoasa.

  RăspundețiȘtergere
 10. Cine poate candida pentru postul de director?
  Trebuie sa fie titular? Daca da, trebuie sa fie titularul acelei scoli?
  Daca nu trebuie sa fie titularul acelei scoli, care vor fi orele de predare ale directorului?Sau nu va mai preda?

  RăspundețiȘtergere
 11. Sunt scoli in care director a fost pus un profesor in anul alII/lea de invatamant.Nu are nici macar definitivatul.Cine ne conduce!

  RăspundețiȘtergere
 12. un lucur care sper sa il reglam in viitorul cod al educatiei.
  In Statut o sa propune ca un director cu delegatie sa aiba aceleasi conditii ca si unul cu concurs din punct de vedere a calificarii, studiilor, gradelor didactice, vechime, etc

  RăspundețiȘtergere
 13. Directorii evaluati dupa fiecare an si cu posibilitatea de ai schimba.Nu le dati puteri prea mari.
  Nu lasati portite pt smecherii .
  Nu mi e clar cu titularizarea .

  RăspundețiȘtergere
 14. inca sunt materiale in lucru
  de doua zile s-a intrat pe unversitar
  o sa vedem in curand un materrial cat de cat legat
  nu pe fractiuni cum ma chinui sa postey in timpul discutiilor de 9-11 ore pe zi, inclusiv sambata

  RăspundețiȘtergere
 15. da ce ziceti cand un post de director e ocupat de aceeasi persoana de 30 si mai bine de ani?

  RăspundețiȘtergere
 16. e foarte bine pentru directori mandat de 4 ani doar atit ....ajunge!

  consiliul de administratie sa fie propus si votat de consiliul profesoral doar!

  RăspundețiȘtergere
 17. Haideti sa ne trezim la realitate. Ditrectorii in procent de 95% sunt numiti politic. Am citit mesajele de mai sus, cineva spunea , pe buna dreptate , ca directorii se considera "stapanii", au facut din aceasta functie o profesie.
  Unii dintre ei "le este prea mare caciula pentru functia care o au."
  Sunt foarte multi tineri care au si competenta si alte viziuni despre functia de meneger. La prescolar sunt niste parvenite, si niste ...n-am cuvinte .Nu am nimic cu prescolarul dar mama mea a lucrat acolo...multumeste cerului ca a iesit la pensie.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare