10 aug. 2009

Codul Educaţiei Proiect

Maine la ora 10.00 la Complexul TEI are loc finalizarea proiectului de Cod al Educatiei
un Cuprins aproximativ
Cuprins
CARTEA I – EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ 1
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 1
CAPITOLUL 1 – SCOPUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A CODULUI EDUCAŢIEI 1
CAPITOLUL 2 – PRINCIPII FUNDAMENTALE 5
TITLUL II – SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 13
CAPITOL 1 – DISPOZIŢII COMUNE 13
TITLUL III – ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 17
CAPITOLUL I – ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 17
CAPITOLUL II – ALTE FORME DE ORGANIZARE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 27
CAPITOLUL III – CURRICULUM NAŢIONAL 30
CAPITOLUL IV – EVALUAREA, EXAMINAREA ŞI CERTIFICAREA 34
CAPITOLUL V – RESURSELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 38
CAPITOLUL VI – VIAŢA ŞCOLARĂ 49
TITLUL IV – ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 60
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 60
CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR 68
(5) ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎŞI POT EXERCITA PROFESIA, CONFORM COMPETENŢELOR ŞI DREPTURILOR CORESPUNZĂTOARE DIPLOMEI DOBÂNDITE, SAU POT CONTINUA STUDIILE UNIVERSITARE PRIN MASTER 71
CAPITOLUL III – ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POST-UNIVERSITAR 86
CAPITOLUL IV – STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 90
CAPITOLUL V – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MEDICAL 95
CAPITOLUL VI - EXCELENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 99
CAPITOLUL VII – VIAŢA UNIVERSITARĂ 102
ART. 92 AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ŞI LIBERTĂŢILE ACADEMICE 102
CAPITOLUL VIII – FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 106
ART. 96 DISPOZIŢII GENERALE 106
CAPITOLUL IX – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ŞI CONFESIONAL 113
TITLUL V – BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE STAT 114
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 114
ART. 100 DISPOZIŢII GENERALE 114
CAPITOLUL II – BIBLIOTECILE ŞI CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 118
TITLUL VI – MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 120
CAPITOLUL I – MANAGEMENTUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 120
CAPITOLUL II – MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 137
CAPITOLUL III – MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 140
TITLUL VII – ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR, DE ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ 144
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 144
TITLUL VIII – ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 146
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 146
TITLUL IX – EDUCAŢIA PERMANENTĂ 150
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 150
ART. 137 ÎNŢELESUL EDUCAŢIEI PERMANENTE 150
TITLUL X – EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE 155
CAPITOLUL I – EVALUAREA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII 155
CAPITOLUL II – EVALUAREA ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE 163
CAPITOLUL III – EVALUAREA ÎN VEDEREA ACREDITĂRII 164
CAPITOLUL IV – INSTITUŢII CU ROLURI PRIVIND EVALUAREA CALITĂŢII 171
TITLUL XI – ACTE DE STUDII. RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR ŞI CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 192
ART. 183 COMPLETAREA ACTELOR DE STUDII 193
(1)INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, DE STAT ORI PARTICULAR, ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU POTRIVIT LEGII POT GESTIONA, COMPLETA SI ELIBERA NUMAI ACELE ACTE DE STUDII LA CARE AU DREPTUL ÎN CONDIŢIILE LEGII. 193
(2)RECTORUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ESTE RESPONSABIL PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE GESTIONARE, COMPLETARE ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII DE CĂTRE INSTITUŢIE. (3) PERSOANELE CARE AU TRANSMIS DATELE, PERSOANELE CARE LE-AU COMPLETAT ŞI PERSOANELE CARE LE-AU SEMNAT SUNT RESPONSABILE POTRIVIT LEGII PENTRU EXACTITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN ACTELE DE STUDII ELIBERATE. 193
(4) COMPLETAREA, SEMNAREA ŞI SIGILAREA UNUI ACT DE STUDII SE EFECTUEAZA POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE. 193
ART. 185 CE ACTE DE STUDII SE ELIBEREAZĂ PENTRU STUDII UNIVERSITARE ŞI CINE ARE DREPTUL SĂ ELIBEREZE 193
(1) CALIFICĂRILE ŞI TITLURILE OBŢINUTE ÎN URMA STUDIILOR UNIVERSITARE SUNT CONFIRMATE PRIN DIPLOME DE LICENŢĂ, MASTERAT ŞI DOCTORAT. 193
(2) AU DREPTUL DE A ELIBERA DIPLOME UNIVERSITARE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII NUMAI INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE. 193
(3) ÎN CAZUL STUDIILOR DE LICENŢĂ, INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ SAU AUTORIZATĂ SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU ELIBEREAZĂ ÎN MOD OBLIGATORIU ŞI GRATUIT SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ. MODELUL DE REFERINŢĂ AL SUPLIMENTULUI LA DIPLOMĂ ESTE STABILIT PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CONFORM NORMELOR EUROPENE. 193
(4) DUPĂ FINALIZAREA COMPLETĂ A STUDIILOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT, PÂNĂ LA ELIBERAREA DIPLOMEI, LA CERERE, ABSOLVENŢILOR LI SE ELIBEREAZĂ ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR, AL CĂREI TERMEN DE VALABILITATE ESTE DE MAXIMUM 12 LUNI. 193
ART. 186 ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII 193
(1) TITULARII SAU ÎMPUTERNICIŢII LEGALI AI ACESTORA AU DREPTUL SĂ SOLICITE ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII COMPLETATE, DUPĂ TERMENUL APROBAT DE SENATUL INSTITUŢIEI, CARE POATE FI CEL MULT DE 12 LUNI DE LA FINALIZAREA STUDIILOR, RESPECTIV DE DOUĂ LUNI DE LA CONFIRMAREA TITLULUI ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR. 193
(2) IN SITUATII BINE MOTIVATE, CAND TITULARUL NU SE POATE PREZENTA, ACTUL DE STUDII POATE FI ELIBERAT IMPUTERNICITULUI ACESTUIA, CU APROBAREA RECTORULUI INSTITUTIEI, PE BAZA UNEI PROCURI, CARE SA 193
MENTIONEZE IN MOD EXPRES FAPTUL CA IMPUTERNICITUL POATE RIDICA ACTE DE STUDII, AUTENTIFICATA LA NOTARIAT. IN CAZUL CETATENILOR ROMANI SAU STRAINI CU DOMICILIUL/RESEDINTA IN STRAINATATE, PROCURA NOTARIALA VA FI SUPRALEGALIZATA SAU APOSTILATA (APOSTILA DE LA HAGA), CONFORM CONVENTIILOR INTERNATIONALE, DE CATRE AUTORITATILE COMPETENTE DIN TARA RESPECTIVA. 194
(3) ACTELE DE STUDII COMPLETATE SI NERIDICATE DATORITA DECESULUI TITULARULUI POT FI ELIBERATE UNUI MEMBRU AL FAMILIEI TITULARULUI (ASCENDENT ORI DESCENDENT DE GRADUL I SAU II), IN BAZA UNEI CERERI APROBATE DE CONDUCEREA INSTITUTIEI, INSOTITA DE COPIE LEGALIZATA A CERTIFICATULUI DE DECES SI DE O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND MOTIVELE INVOCATE PENTRU RIDICAREA ACESTOR ACTE DE STUDII. 194
ART. 187 CORECTURI ŞI DUPLICATE 194
(1) ÎN CAZUL ÎN CARE SE CONSTATĂ GREŞELI DE COMPLETARE A UNUI ACT DE STUDII ACESTA POATE FI ÎNLOCUIT PRIN DECIZIA RECTORULUI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CARE A ELIBERAT INIŢIAL ACEST ACT. ACTUL GREŞIT SE ANULEAZĂ ŞI SE ARHIVEAZĂ LA INSTITUŢIA MENŢIONATĂ, CONFORM REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE. 194
(2) ÎN CAZUL PIERDERII, DISTRUGERII COMPLETE SAU DETERIORARII PARTIALE A UNUI ACT DE STUDII, SE POATE ELIBERA UN DUPLICAT AL ACESTUIA DACA IN ARHIVA INSTITUTIEI SE GASESC MATCA (COTORUL) ACTULUI RESPECTIV SI/SAU ALTE DOCUMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA SITUATIA STUDIILOR TITULARULUI SAU, DACA ARHIVA A FOST DISTRUSA IN CONDITII DE FORTA MAJORA (CALAMITATI NATURALE, INCENDII ETC.), PRIN RECONSTITUIREA SITUATIEI SCOLARE DE CATRE INSTITUTIE. 194
(3) ÎN CAZURILE ÎN CARE UNELE INSTITUŢII AU FOST REORGANIZATE SAU DESFIINŢATE, ACTELE DE STUDII ORIGINALE SAU DUPLICATE ALE ACESTORA SE GESTIONEAZĂ, SE COMPLETEAZĂ ŞI SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE INSTITUŢIILE CARE PASTREAZĂ ARHIVA ACESTORA, CU MENŢIONAREA EXPRESĂ PE ACTUL DE STUDII ATÂT A INSTITUŢIEI CARE ELIBEREAZĂ ACTUL CÂT ŞI A INSTITUŢIEI REORGANIZATE SAU DESFIINŢATE. 194
ART. 188 ANULAREA INSTITUŢIONALĂ A ACTELOR DE STUDII 194
(1) ÎN CAZURILE ÎN CARE SE CONSTATĂ ŞI DOVEDEŞTE UTILIZAREA UNOR MIJLOACE FRAUDULOASE SAU ABATERI GRAVE DE LA ETICA UNIVERSITARĂ ÎN OBŢINEREA UNUI ACT DE STUDII, INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CARE L-A ELIBERAT DISPUNE ANULAREA ACESTUIA ŞI ANUNŢĂ INSTITUŢIILE ABILITATE. 194
(2) MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII POATE DISPUNE ANULAREA ACTELOR DE STUDII CU ANTETUL ACESTUIA ATUNCI CÂND CONSTATĂ CĂ AU FOST ELIBERATE FĂRĂ RESPECTAREA ÎN TOTALITATE A LEGALITĂŢII. 194
(3)ANULAREA ACTELOR DE STUDII ÎN CONDIŢIILE ALIN. (1) ŞI (2) ESTE FACUTA PUBLICĂ, DE CĂTRE INSTITUŢIA CARE A DISPUS-O, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A. 194
ART. 189 EVIDENŢA NAŢIONALĂ A DIPLOMELOR DE STUDII UNIVERSITARE 194
EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A DIPLOMELOR DE STUDII UNIVERSITARE SE REALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL REGISTRULUI MATRICOL UNIC MENŢIONAT LA ART. 57. 194
TITLUL XII – DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 196
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 196
TITLUL XIII – ŞCOLARIZAREA CETĂŢENILOR DIN STATE TERŢE UE 197
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 197
TITLUL XIV – ŞCOLARIZAREA TINERILOR DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNA ŞI A ETNICILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE 206
CAPITOL I – DISPOZIŢII GENERALE 206
TITLUL XV – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 210
CAPITOL I – DISPOZIŢII COMUNE 210
CARTEA A II-A – STATUTUL PERSONALULUI (DIDACTIC) DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 211
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 211
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 211
TITLUL II – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 214
CAPITOLUL I – FUNCŢIILE DIDACTICE ŞI DIDACTICE AUXILIARE 214
CAPITOLUL II – FUNCŢIILE DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI DE CONTROL 230
CAPITOLUL III – FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII DIN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 236
CAPITOLUL IV – NORMA DIDACTICĂ ŞI CONDIŢIILE DE SALARIZARE 244
CAPITOLUL V – ÎNDRUMARE, CONTROL ŞI EVALUARE 248
TITLUL III – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 251
CAPITOLUL I: FUNCTIILE DIDACTICE SI DE CERCETARE. CONDITIILE PENTRU OCUPAREA ACESTORA 251
CAPITOLUL II: CONDUCEREA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR 259
TITLUL IV – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 262
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 262
TITLUL V – DISTINCŢII ŞI PREMII 271
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 271
TITLUL VI – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ 273
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 273
TITLUL VII – PENSIONAREA 277
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 277
TITLUL VIII – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 278
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII COMUNE 278
voi reveni cu amnunte

20 de comentarii:

 1. Liviu, unde si cand putem gasi cele 280 de pagini A4 ale Codului Educatiei? Undeva ar trebui sa existe. Unde?

  RăspundețiȘtergere
 2. Este oare vorba de acel cod in care nu se precizeaza nimic de cei 50%, de 100 de euro, de tichete cadou la evenimente etc.?

  Daca ma insel imi fac mea culpa.

  RăspundețiȘtergere
 3. aveti mare dreptate
  nu va inselati deloc
  este un cod care fara 7% nu are nicio sansa sa fie pus in practica

  RăspundețiȘtergere
 4. Va rugam sa reveniti asupra art 7 din statut, lit e) si sa luati in considerare principiul "la studii egale ... salarii egale", astfel incat si inv si educatorii cu studii sup, altele decat pipp, sa fie incadrati ca profesori. Cotizam la sindicat si-ntr-un asemenea moment cand se fabrica statutul dorim sa fim reprezentati. Asteptam o pozitie din partea sindicatului materializata in adaugarea necesara la art 7.

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc, Liviu. Chiar daca nu mai este timp ca sa fac propuneri scrise(este deja 10), voi citi Codul cu mare atentie.Si sigur voi avea de facut comentarii.

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule Liviu, ati putea sa-mi trimiteti si mie cele 280 de pagini A4 ale Codului Educatiei?
  Va las adresa mea de email: tivadarmanu@gmail.com
  Multumesc frumos!

  RăspundețiȘtergere
 7. Am primit mailul de la dvs. cu documentul atasat! Multumesc mult de tot!
  O zi buna!

  RăspundețiȘtergere
 8. Si probabil nu scrie nici de posibilitatea disponibilizarii a 20000 de cadre, despre incetarea platii celui de al 13lea salariu, despre groaznica posibilitate de a sista plata pentru concediile profesorilor, despre cele 10 zile de trimis acasa fara plata si alte idei geniale...

  RăspundețiȘtergere
 9. va rog sa-mi trimiteti si mie documentul ce contine Codul Educatiei pe adresa e_ia_turcu@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 10. Cred ca acest COD trebuie postat sa-l vada toti cei interesati, nu sa ne rugam sa ni-l trimita pe mail.

  RăspundețiȘtergere
 11. Fiti sigur ca dupa ce el va fi finalizat, va fi facut public.Mai dureaza 1-2 zile.

  RăspundețiȘtergere
 12. D-le Pop, in noul cod se spune despre marirea efectivului de elevi la I-IV de la 25+1 la 28+1? De cand ar trebui sa intre in vigoare noul cod?
  Ce-i spun eu maine directorului care ne-a chemat pentru restructurarea posturilor?
  Poate imi raspundeti in seara asta..ca maine la 8 sa fiu in tema...

  RăspundețiȘtergere
 13. nu este o marire a numarului de elevi
  codul nu se stie decand o sa fie aplicat

  RăspundețiȘtergere
 14. e un proiect care si la ora ast ail discutam si modificam
  odata finalizat o s ail postez pe blog cu siguranta

  RăspundețiȘtergere
 15. D-le presedinte mai intai se cuvine sa va multumesc pt ca nu ati ignorat mesajele mele,dar eu n-am sugerat cum ca actele de studii nu sunt valabile ale acelor persoane doar faptul ca unul dintre actul care trebuia atasat dosarului pt examenul de titularizare era si adeverinta de absolvire al Modulului Pedagogic...astfel incat fara acest act nu era complet dosarul deci nu putea fi validat de cei care aveau aceasta atributie.Sau va rog sa-mi raspundeti o adeverinta de inscriere la Modul abia in acest an fara finalizarea acestuia la momentul de fata,cum poate fi validata?...va rog sa-mi raspundeti?..este tot una sa termini acest modul sau abia acum sa-l urmezi?...imi pare rau,dar eu consider ca pentru a activa in invatamant este PRIMORDIAL ca sa ai acest modul,care defapt si de drept este SPECIFIC numai INVATAMANTULUI...ptr a va convinge pot sa va dau si nume de persoane care lejer au participat la acest examen si culmea au luat posturile acelora cu drepturi depline.Multumesc pt intelegere!

  RăspundețiȘtergere
 16. in acest moment metodologia prevede inscrierea, participarea si ocuparea unui post in invatamant si de cei care nu au modulul. in 3 ani trebuie facut.
  In viitorul Cod al educatiei am anulat aceasta prevedere

  RăspundețiȘtergere
 17. D-le presedinte este mai mult decat INCORECT SI ANORMAL nu-mi vine sa cred ce spuneti:(...v-as ruga sa-mi trimiteti acea parte din Cod care specifica acest lucru..si inca ceva daca asa este de ce nu s-a aplicat la toata lumea acest lucru,am un coleg care a fost refuzat la inscrierea examenului de titularizare exact pentru ca nu a avut acest document care sa ateste finalizarea Modulului pedagogic....adica cum e totusi,la UNII aplicam pe ALTII ii intoarcem din drum...apoi zau suntem vai de capul nostru...HOTARATI-VA D-LOR ORI E ALBA ORI E NEAGRA...insist sa-mi trimiteti acea parte din Codul aplicabil la ora actuala.MUltumesc!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 18. Asa zisul “nou” cod al educatiei consfinteste toate relele actualului sistem educational din Romania. Pastreaza toti dinozaurii din perioada comunista in functiile actuale pana la moarte in universitati, anchilozand sistemul unversitar pentru zeci de ani de aici incolo. Profesorii universitari trebuie sa iasa la pensie demni la 65 de ani si nu sa tina cu dintii de salariile mari, de functiile care le-au permis sa nepotizeze tot invatamantul, sa il tina in intunericul Evului Mediu.

  RăspundețiȘtergere
 19. Asa zisul “nou” cod al educatiei consfinteste toate relele actualului sistem educational din Romania. Pastreaza toti dinozaurii din perioada comunista in functiile actuale pana la moarte in universitati, anchilozand sistemul unversitar pentru zeci de ani de aici incolo. Profesorii universitari trebuie sa iasa la pensie demni la 65 de ani si nu sa tina cu dintii de salariile mari, de functiile care le-au permis sa nepotizeze tot invatamantul, sa il tina in intunericul Evului Mediu.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare