22 iul. 2009

Detaşarea la cerere

Art. 81. (1) Detaşarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs sau concurs specific, conform art. 10 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, organizat în perioada prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) a) Publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile pentru detaşare la cerere se va realiza numai după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrângere de activitate şi detaşare în interesul învăţământului, precum şi după stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul naţional.
b) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII sau V-XII/XIII, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru detaşare la cerere se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic.
(3) a) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2008 în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, până la data de 15 mai 2009. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta Metodologie. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza notei/mediei din 2008, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul naţional din 2009/concursul organizat în municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării nr. 5573/2008 în 2009, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.
b) Posturile didactice/catedrele rămase vacante şi cele rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă de personalul didactic titular participant la concursul naţional din 2009/concursul organizat în municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării nr. 5573/2008 în 2009 care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
(4) a) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se face în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 13 la prezenta Metodologie.
b) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor care solicită detaşare la cerere sunt introduse în sistemul informatizat, candidatul primind fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de mobilitate a personalului didactic, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar.
c) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice, care participă la sesiunea de pretransferare şi transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, vor anexa la cererea de înscriere documentul, care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.).
d) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
e) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi de discipline teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice.
f) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare şi unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul Ministerului Apărării, respectiv al Ministerului Justiţiei, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
(5) a) Concursul specific constă în evaluarea de către comisia de mobilitate şi acordarea punctajului, rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie, activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere.
b) Cadrele didactice care solicită post didactic/catedră prin detaşare la cerere prin concurs specific, în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, având clase cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile, precum şi în unităţi de învăţământ cu profil artistic (specializarea muzică, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului), arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, catedre de informatică, tehnologia informaţiei, informaticătehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), instruire practică, activităţi de pre-profesionalizare, catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare.
(6) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se face în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada 17-18 august 2009 prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
a) cadrele didactice titulare rămase nerepartizate, care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 2009/ concursul organizat în municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 în 2009 şi au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie; la această etapă pot participa şi cadrele didactice titulare anterior concursului din 2009, transferate în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2009 sau a concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, sesiunea iunie-iulie 2009. \
c) opţiunea se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
(7) În cazul notelor/mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
d) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare si control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului,
ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
(8) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (7), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinanţat de Banca Mondială – „Proiect pentru învăţământul rural”;
f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
h) vechimea în învăţământ.
(9) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
(10) a) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană nu poate beneficia de detaşare la cerere decât pe o perioadă de cel mult doi ani consecutivi, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Personalul didactic detaşat la cerere prin continuitate, poate participa la concursul naţional/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008; în momentul repartizării pe un alt post didactic, detaşarea la cerere prin continuitate încetează.
(11) Cadrele didactice numite ca titular în urma concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajului, în primul an după concurs, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. Repartizarea, în
ordinea descrescătoare a punctajului, se realizează în şedinţa publică organizată de Inspectoratul şcolar în perioada 3-4 septembrie 2009.

100 de comentarii:

 1. bare batalie...cei mai buni ies in fata

  RăspundețiȘtergere
 2. cei care s-au titularizat anul acesta pot participa la aceeasi sedinta publica de detasare cu cei care au dat in mod special concurs pt asta.sunt titulara si vreau sa m,a detasez am prima nota la titulari, dar a 8 pe lista de titularizare, cei care s-au titul acum pe 22 iul 2009 se pot detasa acum o data cu noi?

  RăspundețiȘtergere
 3. cei titularizati in 2009 s epot detasa in septembrie

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt titulara dar mi-a dat un post foarte departe de locuinta mea. As vrea sa ma detasez dar imi pun intrebarea: "Sigur o sa imi dea post in alta parte?"

  RăspundețiȘtergere
 5. da, daca sunt posturi
  la inceput de septembrie e sedinta publica

  RăspundețiȘtergere
 6. la inceput de septembrie e sedinta publica si in judetele pilot? sau sunt alte perioade?

  RăspundețiȘtergere
 7. dar cand se depun dosarele? daca se depun mai repede de 1 septembrie cum facem rost de actele necesare pt dosar de la scoala la care am primit titulatura? am auzit ca pe 1 -2 septembrie se depun! este adevarat,oare?

  RăspundețiȘtergere
 8. da acelasi lucru vreau si eu sa il stiu! multumesc anticipat!!

  RăspundețiȘtergere
 9. nici vb
  in general perioada 24,25 august
  oricum se clarifica la nivel de fiecare ISJ

  RăspundețiȘtergere
 10. Explicati situatia:daca in 2008 am beneficiat de detasare la cerere,2009 prin concurs iar detasare la cerere in 2010 daca particip iar la concurs tot pt detasare am vreo sansa de reusita?Nu iteleg ce inseamna 2 ani consecutivi-fara concurs?-continuitate?Sau indiferent ca particip la concurs si am beneficiat de detasare in anul urmator nu se poate.Rog lamuriri.

  RăspundețiȘtergere
 11. Buna!
  Si eu m-am titularizat anul acesta-2009. Vreau sa va intreb in ce perioada se face detasarea la cerere si de ce acte am nevoi.(cum se va face detasarea in functie de nota primita la concurs sau de punctaj?)

  RăspundețiȘtergere
 12. exact ce?adica nimic ?fiecare face ce poate ?totul e interpretabil,cum bate vantul?

  RăspundețiȘtergere
 13. Buna
  Am dat titularizarea in anul acesta dar as dori sa ma repartizez prin detasare la cerere din 23 24 aug deoarece e prea departe de locuinta mea.Am fost la isj dar personalul de acolo a refuzat sa de-a informatii cu privire la actele necesare,mi s-a comunicat ca voi gasi raspunsul pe internet. Dar, pe internet nu am gasit un rsp clar. Ma puteti ajuta,va rog...

  RăspundețiȘtergere
 14. Buna.
  Anul acesta am dat titularizarea si am primit un post foarte departe de locuinta mea desi sunt titulara. As vrea sa ma repartizez prin detasare la cerere din 24 25 aug dar nu stiu ce acte imi trebuie pt dosar. Ma puteti ajuta,va rog...

  RăspundețiȘtergere
 15. cerere conform anexei din Metodologai de miscare pe presonal

  RăspundețiȘtergere
 16. ce documente?..toate?...adik trebuie si o decizie/acord de la scoala unde sunt titulara?

  RăspundețiȘtergere
 17. eu nu am inteles un lucru .....cand dzeu ma pot prezenta la sedinta asta de detasare la cerere in baza notei de la concursul de titularizare?...pe 17-18 august 2009 sau pe 3-4 septembrie 2009?....mentionez ca m-am titularizat in urma concursului de titularizare din 2009

  RăspundețiȘtergere
 18. Domnule Liviu Marian Pop, va rog mult sa ma lamuriti: am obtinut titularizarea anul acesta, este primul an in invatamant pentru mine. Ma pot detasa in baza notei de la concursul din 15 iulie 2009? Nu am gasit in metodologie decat ca detasarea la cerere se face pe baza de dosar, de punctaj. Fiind primul an in invatamant, am punctajul minim. Ce este prioritar: punctajul sau nota obtinuta la concurs?
  Cum pot intra in posesia avizului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului?

  RăspundețiȘtergere
 19. cerere la ISJ si in baya Anexei 2 din Metodologie aveti un punctaj.
  In sedinta din 3,4 sepembrie puteti sa va detasati

  RăspundețiȘtergere
 20. Buna seara,

  Si eu m-am titularizat in 2009, si mie mi-ar placea sa ma detasez. Intrebarea mea este: daca ma pot detasa doar in septembrie, inseamna ca o sa pot lua ce posturi mai raman dupa cei de la examenul de suplinire? Adica vor lua ei, cu suplinire, toate posturile mai apropiate. Noi, titularii, nu ar trebui sa avem prioritate fata de suplinitori?

  RăspundețiȘtergere
 21. titularii se pot transfera in urmatorul an

  RăspundețiȘtergere
 22. Buna,

  Daca sunt titulara pe informatica, pot sa ma detasez pe franceza? Mentionez ca am terminat 2 facultati, una de informatica si alta de limbi straine, si am modulele pedagogice aferente.

  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 23. Buna ziua! M-am titularizat in 2009 si vreau sa ma detasez la cerere. Am cateva intrebari la care va rog frumos sa-mi raspundeti:
  1. la sfarsitul cererii de detasare, in anexa respectiva, majoritatea documentelor trebuie intocmite la scoala unde m-am titulatizat. Asta inseamna ca trebuie sa-mi duc deja toate documentele de la scoala unde am activat ca suplinitor in 2008-2009 la scoala unde m-am titularizat? Si apoi ei sa-mi elibereze actele necesare pt dosarul de detasare?
  2. Detasarea se face in sedinta publica? Ca tot aud colegi care spun ca trebuie sa te ceara scoala respectiva unde vrei sa te detasezi...

  RăspundețiȘtergere
 24. Buna seara!
  Va rog sa ma lamuriti, daca se poate.
  Am depus dosar pentru detasare la cerere si nu m-am prezentat ( am urmarit etapele din calendarul de la minister si nu cele transmise de isjmm, da asta-i alta poveste), insa am fost repartizata prin continuitate, fapt ce-mi convine ca doar eu am cerut asta. In momentul in care am ajuns la scoala am descoperit ca postul nu mai este liber deoarece una dintre colege intra in restrangere de activitate. Toata lumea stia situatia, insa pe net aparea postul inca din etapa de pretransfer cand colega nu stia de faptul ca urma sa intre in restrangere. Cand s-a stiut de restrangere, directiunea a afirmat ca v-a rezolva situatia trecand-o pe colega pe acest post si cu asta basta. Inspectoratul ??????? de unde sa stie ce planuri au directorii
  Intrebarea intrebatoare: Are prioritate colega , fiind titulara scolii, atata timp cat eu am fost repartizata si urmeaza sa primesc decizia? (asta mi s-a spus de la isj) sau colega ar fi trebuit sa depuna un dosar pentru restrangere in momentul in care a aflat acest lucru? oricum ar fi avut prioritate in orice etapa, din cate stiu eu
  Multumesc! Cu respect, Maria

  RăspundețiȘtergere
 25. Buna ziua! Cu respect va adresez o intrebare: care e diferenta intre detasare la cerere si detasare la cerere prin concurs specific? si asta pentru ca nu am gasit decat tipuri de cerere pentru a doua specificatie.Ms anticipat!

  RăspundețiȘtergere
 26. buna ziua ! am fst la isj pt detasare la cerere si mi s a spus ca trebuie sa scot fisa tehnica a mea pe care am validat o si la titularizare si sa bifez detasare la cerere. de unde s o scot , aveti idee?

  RăspundețiȘtergere
 27. Tot in legatura cu detasarea la cerere in anul titularizarii si nedumeriri fata de punctaj. Eu anul trecut am fost SUPLINITOR si in urma activitatii mele am primit un calificativ.

  RăspundețiȘtergere
 28. se paote detasare in acelasi an cu titularizarea
  detasarea la cerere in urma notei de la concursul de titularizare sau
  detasare prin concurs specific, adica concurs de dosare

  RăspundețiȘtergere
 29. @ Maria
  titularul aflat in restrangere are prioritate in fata suplinitorului calificat chiar si cu continuitate

  RăspundețiȘtergere
 30. Am 2 intrebari:
  1= pana la ce data trebuia sa fie gata calificativul pe anul trecut? Mentionez ca, directorul de la scoala unde am predat anul trecut, trage de timp, spunand ca nu are gata calificativele....iar mie imi trebuie la dosarul pt grad! Exista vreo lege prin care sa-i demonstrez ca e cam tarziu sa mai traga de timp?
  2= anul acesta 2009-2010 sunt detasata prin concurs specific ( dosar-punctaj) pe un concediu de maternitate. Titulara postului sta 2 ani acasa.As putea avea continuitate la detasare pt anul 2010-2011? Cum se procedeaza?

  RăspundețiȘtergere
 31. 1 teoretic in primul CA al anului acesta scolar. Practic depinde de fiecare unitate
  2 Da. In noiembrie o sa apara noua MEtodologie de miscare de personal care o sa cuprinda aspecte clare

  RăspundețiȘtergere
 32. Am terminat o Facultatea de Biologie, specializarea Ecologie.Sunt titulara pe biologie.Vreau sa dau gradul II, pe biologie, la Univ.Bucuresti. Am inteles ca nu este posibil, ca nu se accepta decat pe specializare.Unde as putea gasi un centralizator al gradelor didactice si disciplinele la care se pot sustine, care sa ma lamureasca, deoarece trebuie sa depun dosarul si nu stiu ce centru universitar sa aleg. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 33. predand biologia puteti sustine gradul didactic in aceasta specialitate.
  De unde aveti informatia????

  RăspundețiȘtergere
 34. intrebare??? daca sunt detasata la cerere din alt judet in bucuresti si vreau sa ma intorc la postul meu acum in timpul anului scolar din motive personale se poate?

  RăspundețiȘtergere
 35. doar cu aprobarea CA al ISJ si Comisiei paritare

  RăspundețiȘtergere
 36. Bună ziua
  Am şi eu două întrebări în legătură cu detaşarea la cerere.
  1.M-am titularizat în 2007. În anul şcolar 2008-2009 am fost detaşată la cerere, iar în anul şcolar 2009-2010 în interesul învăţământului. Pot să cer pentru anul şcolar 2010-2011 detaşare la cerere?
  2.De câte ori poate fi cerută consecutiv detaşarea în interesul învăţământului?

  RăspundețiȘtergere
 37. Bună ziua
  Revin iar cu alte întrebări.
  În legătură cu posturile titularizabile. Sunt titular la un post din oraş şi vreau să mă transfer. Într-un alt oraş există un post titularizabil, 20 de ore (dar directorul şcolii are deja pe cineva pe acest post, care nu este titular nicăieri).Întrebarea mea este dacă aceste 20 de ore pot fi împărţite în 8+12 ore şi să ajungă aşa la inspectorat, pentru că acele 8 ore să fie date pentru cineva ca completare de catedră de la o altă şcoală şi restul orelor să fie ţinute pentru omul lor?

  RăspundețiȘtergere
 38. @da
  nelimitat anual
  @Biro
  dupa completarea catedrelor titularilor o sa vedeti cate ore sunt.

  RăspundețiȘtergere
 39. Sunt educatoare titulara,ma pot detasa pe un post de invatatoare?Am dubla specializare

  RăspundețiȘtergere
 40. Bunna ziua!
  In cazul in care particip la detesare la cerere cu nota de la titularizare din 2008 ce acte sunt necesare pe langa fisa aceea de inscriere?

  RăspundețiȘtergere
 41. Sunt titulara in 2 unitati scolare , un liceu (12 ore) si o scoala generala(7 ore). Vreau sa-mi pastrez orele de la liceu si sa ma detasez pe 7 ore in scoala generala unde am activat in acest an 2009-2010, ca detasata, dar catedra completa( mentionez ca este o catedra CIC -18 ore).Pot face acest lucru? Sa renunt la cele 7 ore ale mele ca titular si sa cer detasare pe 7 ore din cele 18, rezervate CIC? Cum ar trebui sa procedez? Exista vreun articol de lege, ca nu vreau sa-mi sara in cap ISJ-ul! Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 42. este adevarat ca detasarea la cerere se poate face doar pe o catedra intreaga la o scoala si nu la doua scoli? pentru ca la noi au aparut afisate suspect de multe posturi cu doar 17 ore.

  RăspundețiȘtergere
 43. Buna ziua
  Am si eu o mare nelamurire
  Sunt in concediul de crestere a copilului si in toamna trebuie sa ma intorc la scoala. Cum stateam eu acuma asa pasiva m-a fulgerat un gand.s-ar putea sa nu am suficiente ore pentru a completa catedra mea. Ce sa fac acuma??????????Sa ma duc la inspectorat ca sa cer cateva ore in completare/Mentionez zca nu am primit nici un telefon de la director ca nu am catedra completa si doar el stie ca a facut preincadrarile in primavara. Cum sa procedez?
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 44. va rog, spune-ti-mi sigur: m-am detasat 2 ani la rand, acesta ar fi al 3-lea. intre timp eu am participat si la pretransfer dar anul acesta nu am reusit nimic. am depus cererea pt detasare, MAI POT SA MA DETASEZ? stiu persoane care au putut (la cerere, nu in interesul invatamantului). eu de ce nu as putea?

  RăspundețiȘtergere
 45. Buna ziua
  Am nevoie disperata de un raspuns
  Daca voi primi un post titularizabil anul acesta, as putea spera la o datesare ?Cand? Cum?Care sunt pasii care trebuie urmati/
  MULTUMESC

  RăspundețiȘtergere
 46. Buna ziua
  Am doua intrebari: azi am primit un post de titulara foarte departe de casa. 1. Pentru detasare la cerere in ce perioada trebuie sa-mi depun actele? 2. Cand are loc sedinta publica? (sunt din jud. salaj). Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 47. la inceput de septembrie si trebuie aprobate in comisie paritara la nivel de judet

  RăspundețiȘtergere
 48. Nu va suparati, m-am titularizat in judetul Prahova si mi s-a aruncat in fata o "lege", din 19 iulie 2010, care imi interzice detasarea. Este reala? Ma pot detasa anul acesta sau trebuie sa stau un an la 400 km de casa (si cu un copilas care merge in clasa I)? Mentionez ca am si continuitate in judetul de domiciliu. O pierd automat prin titularizare?

  RăspundețiȘtergere
 49. buna ziua!sunt educatoare,daca m-am titularizat pe bucuresti si as vrea sa-mi fac detasare pe calarasi,pt k locuiesc in Oltenita,pot sa ma detasez si ce fel de detasare sa cer?multumesc anticipat.astept o lamurire

  RăspundețiȘtergere
 50. buna ziua. care dintre detasari are prioritate: pe baza de punctaj sau pe baza notei de la examenul din 15 iulie 2010? de ce nu se rezolva odata problema comunicarii la inspectorat ?!? de fiecare data cand avem o problema ne izbim de un zid din partea celor de acolo. sunt de un an in sistem si ma documnetez, dar pentru a fi sigur trebuie sa iti raspunda cineva la intrebari, nu le putem sti sau intelege pe toate din metodologie si daca ratezi o etapa de care depinde viitorul tau nu intereseaza pe nimeni.

  RăspundețiȘtergere
 51. Buna ziua! Sunt titular institutor I am terminat Litere-licentiata, pot sa ma detasez pt. un an pe post de profesor de romana? In ce perioada? Am gradele date ca profesor de pedagogie (am facut pedagogie prima facultate), am 23 de ani in invatam. In Bucuresti doresc la o sc. sau la un liceu. Sunt inscrisa la master litere la univ de stat, la buget.Multumesc, anticipat...

  RăspundețiȘtergere
 52. M-am titularizat anul acesta in urma examenului din 14 iulie. Vreau neaparat sa ma detasez acum in toamna, insa nu stiu daca dosarul se depune acum pe 3-4 august sau va mai fi o data de depunere la inceputul lui septembrie. Nu mi se pare logica depunerea dosarului in 3-4 august pentru ca eu nu sunt titulara decat de pe 1 septembrie, nu? Va rog sa ma ajutati cu un raspuns avizat.

  RăspundețiȘtergere
 53. puteti spune exact actele care trebuie depuse la dosarul pentru detasare la cerere din august pentru institutorii care s-au titularizat in urma concursului de titularizare din 14 iulie 2010 debutant

  RăspundețiȘtergere
 54. trebuie completata cererea de detasare la cerere prin concurs specific iar ca debutant (am suplinit anul trecut 2009-2010, deci am un an vechime)conform cererii imi trebuie actele de studii legalizate, copie dupa bi, copie dupa decizia de titularizare, copie dupa cartea de munca si adeverinta medicala am dreptate? poate cineva sa ma lamureasca?

  RăspundețiȘtergere
 55. Va rog sa-mi trimiteti o fisa de evaluare pentru detasare din arges. Eu nu gasesc nimic. O puteti trimite la adresa de e-mail tdrch_andreea@yahoo.com Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 56. Buna ziua!
  Sunt titulara cu norma impartita in doua scoli ale aceleiasi comune. Colega de catedra de la scoala de centru s-a detasat anul acesta in interesul invatamantului , iar eu am depus crere la directoe pentru reincadrare , pe orele ramase in urma detasarii si m-a asigurat ca se rezolva la nivel de unitate. Acum insa ma trimite la sesiunea de detasari din august. Sunt nelamurita, de ce sa fac dosar acum, pentru ore in aceeasi comuna, unde exista o singura scoala cu personalitate juridica.Astept de la dumneavoastra o lamurire in acest caz. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 57. Toti care ne-am titularizat in 14 iulie 2010 in ce perioada putem sa ne detasam?

  RăspundețiȘtergere
 58. Va salut cu respect!
  Sunt titulara de 12 ani intr-o scoala din mediul rural, cum sotul si-a schimbat recent locul de munca intr-un oras din acelasi judet, ma intreb daca pot face o detasare la o scoala din acel oras sau de langa o localitate apropiata in aceasta perioada. Daca se mai poate, care este metodologia/perioada ? Multumesc anticipat pentru raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 59. http://www.fsli.ro/Catedra_12.pdf gasiti detalii

  RăspundețiȘtergere
 60. Multumesc pt. raspunsul de mai sus...
  Inteleg din metodologie ca pot depune dosar de detasare la cerere prin concurs specific(cu punctaj) in perioada 3-4 august...dar, spre rusinea mea, nu inteleg daca trebuie sa particip si la proba practica/orala in profilul posului alaturi de suplinitorii calificati sau nu... Astept lamuriri...

  RăspundețiȘtergere
 61. buna ziua ! spuneti mi va rog ma pot detasa pe un post eliberat in aceeasi sedinta?

  RăspundețiȘtergere
 62. schimb post titular slatina-economic adm.,posta cu similar craiova-liceal-nellyonita@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 63. Va rog, imi puteti spune ce se poate face in cazul in care judetul unde m-am titularizat anul acesta refuza sa imi acorde detasarea in judetul unde am domiciliul? Cand am intrebat la Minister au spus ca dansii nu pot face nimic si daca am probleme nu se discuta decat dupa data de 1 septembrie.

  RăspundețiȘtergere
 64. Ce se poate face in cazul in care judetul unde m-am titularizat nu imi acorda avizul pentru detasare? Va rog, daca se poate, sa-mi dati o idee.

  RăspundețiȘtergere
 65. Buna ziua. M-am inscris la gradul II, la Univ.Bucuresti, sesiunea 2011.Vreau sa ma transfer in alt centru universitar.Ce trebuie sa fac? ce documente legale pot anexa cererii catre ISJ, pt ca mi s-a spus ca nu am "motive intemeiate " si nu pot face mutarea asta. E adevarat? Multumesc mult!

  RăspundețiȘtergere
 66. nu am mai auzit asa ceva
  in cel mai rau caz o luati de la capat
  e optiunea dvs unde sa va inscrieti
  nu cunosc un document care sa va limiteze acest drept

  RăspundețiȘtergere
 67. Ajutor!
  Cum se aleg responsabilii de structuri scolare? In scoala noastra gradinita functioneaza intr-o alta cladire, iar fostul director a fost numit responsabil de structura multi ani la rand. Colegele, educatoare vor ca responsabilul de structura sa fie ales legal. Cum se procedeaza? Pe ce criterii?
  Multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 68. Este mai mult dect un ajutor. Sint detasata la cerere 2010 -2011, si deoarece sint tensiuni in scoala fiindca am ocupat un post "REZERVAT' , prin decizia ISJ-mi-a incetat detasarea si ulterior a incetat si contractul de munca . Disciplinar am fost sanctionata cu avertisment, sanctiune atacata in instanta.
  Avea dreptul ISJ prin decizia inspectorului general sa- dispuna incetarea detasarii? Aveam competenta conf, art, din regulamentul de O.F.I.S aprobat prin O.M.nr, 3224/1996?

  RăspundețiȘtergere
 69. Buna ziua!!!
  Am o intrebare ,pentru a face un transfer la o alta scoala, fiind titular ........ am gasit un post la o alta scoala din auzite binenteles ca altfel nu se poate .In scoala respectiva titularul de drept in toamna trebuie sa mearga in pensie ,incerc tot felul de legaturi prin alti oameni si surpriza mi se spune ca de fapt este altcineva titular pe acel post inainte de a iesi respectivul titular la pensie .
  Va rog dati-mi si mie un raspuns daca este posibil asa ceva.
  Cu stima!

  RăspundețiȘtergere
 70. Sunt educatoare titulara de 2 ani.Mentionez ca am participat la concurul de titularizare doar in anul 2009.Pot sa particip la detasare la cerere daca anul trecut n-am dat concurs?Se merge doar pe punctaj? Nu-mi pierd titularizarea?multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 71. da, se poate
  nu pierdeti titularizarea

  RăspundețiȘtergere
 72. Buna seara!
  Spuneti-mi va rog, dacca am dat examen de titularizare in 2009,an in care m-am si titularizat , si nu am mai dat in 2010,nu mai am voie sa primesc continuitate la detasarea la cerere?
  Pentru a primi continuitate la detasare e nevoie sa fi dat concurs in anul 2010?
  Va rog mult sa imi raspundeti,e foarte urgent!
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 73. Buna ziua!
  M-am titularizat in 2009. Si am intampinat o problema:
  Anul trecut ,adica 2010 -2011 m-am detasat prin concurs specific la un liceu.
  Anul acesta liceul la care sunt inca mi-a acordat continuitate la detasarea pe care am facut-o anul trecut,afirmand ca este in regula totul .
  Azi la inspectorat mi s-a spus ca nu este posibila o continuitate la detasare in cazul meu pt ca am dat examen de titularizare in 2009,si ar trebui sa fi dat in 2010 ca sa primesc aceasta continuitate.
  Si ca mai este ilegala dintr-un alt punct de vedere si anume ca nu pot primi continuitate la detasarea de anul trecut pt ca aia a fost prin concurs specific nu a fost continuitate la detasare asa cum cer eu acum.
  Va rog ,spuneti-mi ce este real din tot ce mi s-a zis?
  Pot primi continuitate in cazul meu?
  De ce mi-a dat liceul continuitate daca totusi nu este legal?
  Are dreptate inspectorul?Pt ca nu gasesc nimic in lege referitor la asta
  Va rog sa imi raspundeti!
  Mutumesc mult!

  RăspundețiȘtergere
 74. buna seara. mi se da continuitate de catre consiliul comisiei metodice pe un post de educatoare aflata in CCC dar postul nu e scos iar eu treb sa completez in fisa de inscriere codul postului. ce fac? la gradinita unde sunt eu sunt 2 posturi de ccc unul dintre ele este scos celalat nu e. il scriu pe cel care este? dar daca acel post se ia in urma examenului de titularizare si l iau si eu la continuitate. suntem doua pe acelasi post. cine are prioritate?

  RăspundețiȘtergere
 75. buna seara. mi-am facut dosar de continuitate (pe educatoare)pe un post de CCC . in fisa de inscriere pt continuitate trebuie trecut CODUL POSTULUI. cod care nu exista adik nu e scos. la noi la gradinita sunt 2 posturi de educataore in CCC pe unul dintre ele fiind eu. unul este scos in lista posturilor , celalalt al meu nu este. eu ce cod scriu in fisa de inscriere. pe cel care este scos? dar daca cineva il ia si l iau si eu la continuitate vom fi 2 pers cu acelasi cod? cine are prioritate. ? va rog sa mi raspundeti

  RăspundețiȘtergere
 76. @raluca trebuia sa fie alocat un cod la acest post. luati legatura cu inspectorul de personal si cu liderul de sindicat judetean

  RăspundețiȘtergere
 77. As dori o lamurire. Daca ma titularizez anul acesta, 2011, pot participa la detasarea la cerere prin concurs specific, 22 august? si pot sa anexez documntele de la scoala la care am fost suplinitor in ultimii 2 ani? am dreptul sa particip la concurs specific?

  va multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 78. Buna ziua. Anul acesta am luat examenul de titularizare cu o nota peste 7 insa nu ma pot titulariza in orasul meu deoarece este un singur post titularizabil scos iar eu nu am nota cea mai mare. Am citit insa ca in perioada 27-28 iulie pot depune o cerere pentru a ma titulariza pe un post dintr-un alt judet. As vrea sa stiu daca dupa ce ma titularizez in alt judet ma pot detasa/transfera (cand?) in orasul in care am dat examenul pentru a nu fi nevoita sa predau in alt oras, si de ce documente am nevoie pentru a ma inscrie in aceasta a II-a etapa de repartizare. Pot depune cerere in mai multe judete? Repartizarea pe post se va face tot in sedinta publica ca in prima etapa? Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 79. daca m-am titularizat anul acesta nu pot beneficia de detasare in interesul invatamantului? de la inspectorat asa mi s-a spus insa stiu colegi care au facut asta anul trecut. s-a schimbat anul acesta?

  RăspundețiȘtergere
 80. legea este schimbata fata de anul trecut. Aceste detasari sunt aprobate de CA al ISJ
  depinde de situatii

  RăspundețiȘtergere
 81. Buna ziua. Sunt educatoare titulara in Bucuresti si doresc sa ma detasez la cerere in Sibiu. Intrebarea mea este cum se face punctajul pentru a completa cererea???Chiar nu stiu...
  Si dosarul se depune in septembrie? As dori un raspuns cat mai repede. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 82. Buna ziua!
  M-am titularizat anul acesta iulie 2011 si as dori sa stiu daca am dreptul sa ma detasez in perioada 23-30 august sau doar in septembrie, si despre ce detasare e vorba, DII sau detasare la cerere. Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 83. punctajul se face in conformitate cu Anexa 2 din Metodologia de miscare de personal

  RăspundețiȘtergere
 84. Sunt titulara 2011. Se mai fac detasari dupa 1 septembrie? Precizez ca m-am titularizat in alt judet decat cel de domiciliu. In cazul in care se mai fac aceste detasari, ce se ia in considerare prima data, punctajul sau domiciliul, sau posturile aflate in apropierea domiciliului? As dori un raspuns cat mai repede. Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 85. Exista vreun judet care nu da voie titularilor de anul acesta sa se detaseze la ei in judet dupa 1 septembrie?
  Mentionez ca sunt din judetul Dambovita si m-am titularizat in aIIa etapa de titularizare interjudeteana in municipiul Bucuresti si doresc sa ma detasez la cerere in luna septembrie. Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 86. Sunt titulara 2011 in Cluj Napoca. Doresc sa ma detasez in cursul anului 2012 intr-un oras din judet. E posibil? Daca da, in ce perioada trebuie depusa cererea? Dupa noua lege, oct 2011, se va organiza concurs sau pe baza de dosar cu punctaj?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 87. sunt educatoare titulara la o gradinita din tg-jiu si anul acesta 3 posturi intra in restrangere iar eu nu am un punctaj f mare, am dubla calificare ed-inv si faultatea de romana engleza, as putea intru in restrangere la cerere si sa iau un post de invatatoare? daca nu obtin nici un post si totusi postul meu nu se desfiinteaza as putea sa ma intorc acolo? sau nu mai am acest drept?

  RăspundețiȘtergere
 88. m-am titularizat in 2011 in alt judet in etapa a II-a. Se mai fac detasari pentru noi cei care am fost repartizati computerizat in alte judete?

  RăspundețiȘtergere
 89. Răspunsuri
  1. pretransfer 2009 , detasare la creare prin concurs specific in toamna ce se pierde

   Ștergere
 90. Buna ziua,
  Sunt titulara din 2010 in Braila si as vrea sa ma detasez in alt oras, deoarece intentionez sa ma mut in acel oras.In metodologie nu am gasit nimic legat de acest aspect.Ce ar trebui sa fac in plus fata de cei care se detaseaza la cerere in acelasi judet?
  Va multumesc.
  Astept raspunsul dumneavoastra.

  RăspundețiȘtergere
 91. Sunt titulara in mediul rural din 2000.Am gradul I si mai multe motive pentru care doresc un pretransfer in localitatea unde locuiesc (distanta 35km ,doi copii minori, probleme de sanatate si altele).Media obtinuta la titularizare in 2000 este sub 7.
  Exista posibilitatea acestui pretransfer?
  Ce alternative am?
  Va multumesc!
  Astept raspunsul dumneavoastra.

  RăspundețiȘtergere
 92. Conform Metodologiei de mobilitate „Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală”. Dacă postul vizat nu este în mediul urban și îndepliniți condițiile prevăzute de lege nu văd ce v-ar putea împiedica să vă pretransferați.

  RăspundețiȘtergere
 93. Buna seara. Am nevoie de sfatul dumneavoastra in urmatoarea problema: anul acesta a fost primul an in care am fost detasata in interesul invatamantului(la scoala din satul meu, eu fiind titulara in alta comuna,din anul 2009, cu nota 8.65). As dori ca si anul acesta sa raman pe detasare la aceasta scoala, atat din conveniente personale(nu mai fac dubla naveta pana la scoala la care sunt titulara), cat si pentru elevi, terminand acum clasa pregatitoare, urmand sa continuam cu clasa I. Am sustinerea tuturor parintilor, care isi doresc mentinerea cadrului didactic la clasa copiilor dumnealor si nu sunt de acord ca postul sa fie luat la suplinire, astfel incat in fiecare an sa se schimbe invatatorul. La inspectoratul scolar am primit ca raspuns ca nu se poate face nimic, pana in august, in perioada detasarilor. Parintii insista sa mearga la inspectorat, sa discut ,sa incerce sa gaseasca o rezolvare in aceasta problema in care sunt prinsi. Ce se poate face? Exista o posibilitate ca prin cererea parintilor sa se rezolve? Se tine cont undeva in metodologie de faptul ca acesti elevi au terminat clasa pregatitoare cu un cadru didactic, s-au format si ar fi in interesul lor mentinerea unui singur cadru didactic. va rugam ajutatine cu un raspuns. va multumim mult

  RăspundețiȘtergere

Postări populare