3 aug. 2007

Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului-profesori Spania Italia

În baza Declaratiei comune a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului din România si a Ministerului Educatiei si Stiintei din Spania, a Declaratiei comune a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului din România si a Ministerului Instructiei Publice din Italia si în acord cu Programul de cooperare în domeniile culturii si educatiei între Guvernul României si Guvernul Regatului Spaniei pentru anii 2005-2008, Programul de colaborare culturala româno-italian pentru anii 2002-2005.
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata si al art. 10 alin.(6) din Legea nr. 84/1995 privind învatamântul, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Guvernul României adopta prezenta hotarâre:
Art.1. Se aproba Proiectul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind predarea de cursuri de limba, cultura si civilizatie româneasca în unitati scolare din Italia si Spania, începând cu anul scolar 2007 - 2008, denumit în continuare Proiect pilot, prevazut în anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Institutul Limbii Române au obligatia de a actiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, la termenele stabilite prin Metodologia de aplicare a Proiectului pilot.
(2) În vederea implementarii Proiectului pilot, institutiile implicate consulta si colaboreaza cu autoritatile regionale si locale, precum si cu reprezentanti ai asociatiilor comunitatilor românesti legal constituite, din Spania si Italia.
(3) Proiectul pilot este coordonat, monitorizat si evaluat de catre o Comisie numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
Art.3 (1) Fondurile necesare aplicarii prevederilor prezentei hotarâri se aproba prin bugetele anuale ale Institutului Limbii Române.
(2) Prevederile financiare ale Proiectului pilot sunt cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.4 (1) În termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Comisia prevazuta la art. 2 alin. (3) va elabora Metodologia de aplicare a Proiectului pilot, care va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
Art.5 – Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.


PRIM-MINISTRU,
CALIN POPESCU TARICEANU
ANEXA nr.1
Proiectul pilot al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind predarea cursului de limba, cultura si civilizatie româneasca în unitati scolare din Italia si Spania, începând cu anul scolar 2007 – 2008 Proiectul pilot consta în introducerea în oferta educationala, extracurriculara a unitatilor scolare din Spania si Italia a unor cursuri de limba, cultura si civilizatie româneasca, în format de doua ore pe saptamâna.
Proiectul pilot se aplica începând cu anul scolar 2007-2008, cu doua ore pe saptamâna, pentru toate nivelurile de învatamânt preuniversitar.
Curricula este aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
Cursurile de limba, cultura si civilizatie româneasca se desfasoara conform programei aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din România, Ministerul Educatiei si Stiintei din Spania respectiv, Ministerul Instructiei Publice din Italia, stabilesc unitatile scolare în care se vor desfasura aceste cursuri.
Autoritatile spaniole si cele italiene vor pune la dispozitie sali de clasa si calculatoare în unitatile scolare respective si pot asigura cursuri de formare pentru cadrele didactice selectate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Selectia personalului implicat în Proiectul pilot se face prin concurs organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din România impreuna cu Institutul Limbii Române, în conformitate cu Metodologia de aplicare a proiectului, aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
ANEXA nr.2
Prevederi financiare ale Proiectului pilot
FINANTAREA PROIECTULUI PILOT
1. Plata
a. - Personalul implicat in Proiectul pilot este remunerat în sistem plata cu ora.
b. - Plata activitatilor desfasurate în Proiectul pilot se realizeaza pe baza tarifului de 30,5 Euro/ora, impozabili.
c. - Sumele prevazuta la litera b. se asigura din sumele alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat în bugetul Institutului Limbii Romane. Plata se efectueaza în Euro, în conturile bancare personale.
d. - Comisioanele bancare si cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în strainatate se suporta de catre Institutul Limbii Romane.
2. Transport international
- Cheltuielile pentru un transport international al persoanelor implicate în Proiectul Pilot,
România-Italia, România-Spania, tur-retur, o data pe an, se suporta de Institutul Limbii Române.
3. Dotarea unitatilor scolare
- Curricula, manualele, precum si alte materiale suport necesare derularii
Proiectului pilot se asigura de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Institutul
Limbii Române.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare