14 mai 2008

Odin de ministru dotari untati scolare Nr. 3701 data 14.04.2008

O R D I N
Pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării si tineretului
nr.3504 din 19 martie 2008, privind aprobarea fondurilor si repartizarea acestora
în vederea dotării unităţilor de învăţământ si a unor unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar
În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.366/2007, privind organizarea si funcŃionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI
emite prezentul ordin:
Art.I. Articolul 3 al Ordinului ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr.3504/19.03.2008 se modifică după cum urmează:„Art.3. Repartizarea sumelor destinate dotării bibliotecilor scolare si bibliotecilor C.C.D. cu cărţi si material didactic este prevăzută în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul ordin.”
Art.II. Articolul 1, alin. (1), lit. b), din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr.3504/19.03.2008, se modifică si va avea următorul conţinut:„b) pentru dotarea bibliotecilor scolare si a bibliotecilor caselor corpului didactic cu cărţi si material didactic, conform
Anexei nr.3: 1000 lei/UI + 8 lei/elev pentru bibliotecile scolare ale unităŃilor de învăţământ;
 1300 lei/C.C.D. pentru bibliotecile C.C.D.”
Art.III. Titlul Anexei nr.3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr.3504/19.03.2008, „DOTARE CARTE SCOLARĂ”, se redenumeste „DOTAREA BIBLIOTECILOR SCOLARE SI A BIBLIOTECILOR C.C.D. CU CĂRŢI SI MATERIAL DIDACTIC”.
Art.IV. Coloana „DOTARE CARTE SCOLARĂ” din Anexa nr.8 a Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării si tineretului nr.3504/19.03.2008 se redenumeste „DOTAREA BIBLIOTECILOR SCOLARE SI A BIBLIOTECILOR C.C.D. CU CĂRŢI SI MATERIAL DIDACTIC”.
Art.V. Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Buget- Finanţe, Patrimoniu si Investiţii, inspectoratele scolare, precum si conducerile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare