5 mar. 2014

Întrebări și răspunsuri 05.03.2014

Daca am fost in concediu fara plata 1 an ,in ideea ca profesorii beneficiaza de acest drept o data la 10 ani,mai am dreptul la drepturile generate de CIC?Mentionez ca sunt profesor titular si de la scoala mi s-a spus ca nu mai am dreptul la indemnizatie, imi pierd locul de munca,titulatura deoarece inspectoratul nu mi-a aprobat dosarul!Va rog sa ma ajutati cu un raspuns!Am vreo sansa daca ma adresez justitiei?Copilul meu are 2 luni!

Dacă vă încadrați  în prevederile OUG 111/2011 aveți dreptul   la CIC ,iar în privința învățământului  cred că rămâneți  titular.
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.
(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă.

LEGEA 1/2011
Art. 279. — Personalul didactic titular care din proprie  inițiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are  dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate  depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații  sunt de competența unității școlare prin consiliul de  administrație, dacă se face dovada activității respective.
OUG nr 111 din 8 decembrie 2010
Art. 2. — (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011,
persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara;
b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
(3) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.
(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
(5) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu 
caracter special care reglementeaza concedierile colective;
b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de mun ca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; 
g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale; 
n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de art. 20 si 21 din Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare;
o) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
p) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;
q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere; 
r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a invatamantului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor; 
u) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.
(6) In vederea acordarii drepturilor prevazute la alin. (1), persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta.
(7) Optiunea beneficiarului prevazuta la alin. (1) se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.


Va rog sa ma lamuriti si pe mine cu privire la indemnizatia de secretar sef. Sunt secretar sef la o scoala generala si am beneficiat de indemnizatie de secretar sef din 1990 pana la data 1.01.2014 cand de la ISJ ni s-a spus ca conf OUG 77/2013 nu mai avem dreptul (secretar sef si contabil sef) la aceste indemnizatii. Este corect? In iulie 2013 trebuia sa ne organizam in asa fel incat sa avem sef serviciu sau sef birou. Dar cum? Scoala in care functionez are 930 elevi, 3 posturi auxiliar: secretar, administrator-financiar, bibliotecar si 5 posturi nedidactic: 1 muncitor, 3 ingrijitori + 1 post ingrijitor blocat din 2011. La alte unitati din judet ( care au 20-30 angajati did.auxiliar si nedidactic) nu s-au luat aceste indemnizatii. Va rog sa ma ajutati! Nu mai suntem salarizati conform Legii 63/2011 unde nu apare sef birou sau sef serviciu?

În opinia mea inspectoratul scolar va reveni asupra deciziei Cred ca va vor da banii retinuti urgent deoarece OUG 77/2013 este neconstitională.
În ziua de 5 februarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecţii de neconstituţionalitate:
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:
1. Cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art.115 alin.(6) din Constituţie, potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”

Sunt profesor coordonator al Cercului de pictura la Clubul Copiilor Sighetu Marmatiei. Fiind absolvent de IP3 ani am participat la sesiunea 2012 de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta conform OMECTS nr.5553/2011 Am obtinut Atestatul de Echivalare eliberat de Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti in  specializarea Pedagogia artelor plastice si decorative, eliberat la data de 09.10.2013. Conform OMEN nr.3104/ 30 ian.2013 care completeaza Art.9 (18) al OMECT nr.6239/2012 salarizarea se face corespunzator noii functii didactice incepand cu  1 septembrie 2013.   Datorita faptului ca  Atestatul a fost eliberat la 09.oct.2013, se invoca lipsa de acoperire a lunii septembrie 2013, urmand ca plata sa se faca incepand cu 1 octombrie 2013 . Va rog sa ne oferiti o sugestie pentru a putea depasi aceasta situatie.

"(18) Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată,
care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenţă în
sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a  învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din  învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi  sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, se salarizează corespunzător noii funcţii didactice
începând cu 1 septembrie 2013."

În urmă cu 3 ani am fost directorul școlii (2010-2011; 2011-2012). Reprezentând patronatul, nu am semnat, alături de colegi în listele sindicatului, trimiterea în judecată pentru restituirea celor 25%, (dar nici nu am făcut întâmpinare) reținuți în condițiile pe care le cunoașteți. Întrebarea mea este: Am dreptul și eu la restituirea celor 25%? 

Dumneavoastră nu aveți dreptul . Hotărârea judecătorească   are putere de lege dar nu actioneaza pentru toată  scoala ci pentru persoanele cărora le-a dat câstig de cauză.

Sunt profesor psihopedagog titular, sunt membru de sindicat din anul 2005, fiind educatoare suplinitoare în perioada 2005-2007 la o gradiniţă, în anul şcolar 2007-2008 educatoare titulară la o altă grădiniţă, iar în perioada septembrie 2008-septembrie 2010 am beneficiat de concediu îngrijire copil. Din septembrie 2010 sunt profesor psihopedagog titular. Începând cu anul 2010 până în prezent nu am beneficiat de nici o recuperare salarială câştigată în instanţă, întrucât liderul de sindicat al şcolii, a considerat că nu este datoria dânsului să pregătească documentaţia necesară proceselor pe motiv că acest lucru trebuia realizat de către liderul de sindicat al gradiniţei. La rândul său liderul de sindicat al gradiniţei a considerat că nu este nici în atribuţiile sale întrucât eu nu mai eram angajatul grădiniţei din septembrie 2010.
În plus liderul de sindicat de la şcoală declară că nu voi putea benficia de nici o recuperare pt ca dacă nu am fost reprezentată in primul proces ( cand eram in concediu de maternitate) nu mai am voie sa fiu reprezentată  în nici un proces ( pentru că sunt în legate unul de altul)
Ce pot face?

În perioada 2005-2008 liderul de sindicat împreună cu directorul grădiniței întocmea listele pe care le semna salariatul ( la cererea salariatului ).Din 2010 vă poate reprezenta liderul de la scoală . Desigur dumeavoastră trebuie să vă adunați adeverințele.  Drepturile salariale le puteti si singur cere la TRIBUNAL.  Nu putea nimeni sa declare că sunteti angajatul unei scoli când nu erați Nu este legata nici o actiune una cu alta. Vă rog sa va adresati presedintelui de sindicat la care scoala dv face parte. Există o procedură de reprezentare.

In perioada 1999-2002 am predat ca invatatoare.In anul scolar 2002-2003 am solicitat concediu fara plata pt continuarea studiilor universitare.Mi-am reluat activitatea in anul scolar 2003-2004.De atunci predau la aceeasi scoala.D-na secretara de acum mi-a transmis ca vechimea mea in invatamant la 1sept2013 este de 13ani si ca anul respectiv nu se ia in calcul la vechimea din grila de salarizare.Este corect?Incepand cu ce data voi fi incadrata cf grilei 10-15ani?

Conform art 102 alin 1 din statut a fost considerat  anul 2002-2003 vechime la catedră 
Art. 101. - (1) Cadrele didactice titulare, alese în Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate  specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al  Guvernului şi în Ministerul Învăţământului, precum şi cele   alese de Parlament în organismele centrale ale statului au
drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe   perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cadrelor didactice titulare  care îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi  vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, viceprimar, precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere,  de îndrumare şi de control în sistemul de învăţământ, de
cultură, de tineret şi sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi  personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului  didactic, precum şi cadrele didactice titulare numite ca  personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice la  comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a  Parlamentului sau a Guvernului.
(3) Liderii sindicatelor din învăţământ au dreptul de rezervare   a catedrei sau a postului, conform Legii cu privire la sindicate  şi contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.
(4) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în  organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare. (5) Personalului didactic titular, solicitat în străinătate pentru  predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază  de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii  guvernamentale, interuniversitare sau între instituţii, ori   trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic sau
catedra, pentru perioada respectivă.
(6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, în  condiţiile prezentului articol, se consideră vechime la catedră.
Art. 102. - (1) Personalul didactic titular, care din proprie  iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3  ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt
de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior   sau, după caz, a inspectoratului şcolar, dacă se face dovada   activităţii respective.
(2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără  plată pe timp de un an şcolar sau universitar, o dată la 10 ani,  cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior sau, după caz,
a inspectoratului şcolar, cu rezervarea catedrei pe perioada  respectivă.
(3) Personalul didactic, care se află în situaţia prevăzută la
alin. (1), beneficiază de prevederile art. 101 alin. (6).  Personalul didactic aflat în condiţiile alin. (2) nu beneficiază de prevederile art. 101 alin. (6), cu excepţia celui care a   desfăşurat activităţi de învăţământ sau în interesul  învăţământului.

Sunt profesor înv primar la o Scoala din mediul rural. Începând de anul trecut, profesorul de de.fizica nu a mai coborât la ciclul orimar to efectuarea orelor de de.fizica. De atunci si pana acum orele deved.fizica sunt efectuate de către mine. Întrebarea mea este: pot cere plata cu ora pt aceste ore de educație fizica pe care le efectueze la mine la clasa ? 

Dacă sunt peste norma dv DA.

Sunt angajata in invatamant si am nascut in decembrie 2012.Va rog frumos sa imi spuneti daca am dreptul sa primesc acel ajutor pt nastere.Nu stiu daca mai este prevazut in contractul colectiv la nivel de ramura.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  înregistrat sub nr 59276/02.11.2012 publicat   în MO partea  5 din 14  noiembrie 2012 nu are acestă prevedere.

Am tot citit in noua metodologie.Noi cei care suntem titulari la tara ,la doua scoli,cum v-am zis in 1997cum era atunci legea,daca intram la o scoala in restrangere de activitate ce putem face? Eu nu stiu ce pot face! Sunt disperata! Pana acum am fost detasata in interesul invatamantului ,la un liceu tehnologic din mediul urban si in plus m-am ocupat de proiecte internationale reusite de mine ...Am vreo sansa la o completare de catedra aici? vedeti nota mea nu e 7! Aici e problema! Am vrut de atatea ori sa merg la concurs,dar de unde posturi? Va rog din suflet...macar sa ne lasati sa ne completam catedra.Nu ma deranjeaza daca raman pe o jumatate in mediul rural.. cum sa fac?

CA al scolii unde sunteti titulară poate gasi solutii cf metodologiei:
 (5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează: a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 15
învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice.

Ce drepturi are un titular prof.inv. primar cu 21 ani vechime si gradul unu sa se apropie de casa, daca postul pe care il vizeaza se elibereaza prin pensionarea unei colege, dar, prin restrangere de activitate in prescolar, il poate cere o educatoare care are dubla specializare? Mi se pare etic sa pot face cerere pentru acelasi post si sa intram si la concurs de dosare. Mentionez ca suntem in acelasi PJ. 

 URMĂRITI PUNTUL  g și h DIN METODOLOGIE
Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordine, următoarele: a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare; b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră; c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări; d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic; e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării; f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
 g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
 h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; i) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011. j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs; k) stabilirea continuităţilor pentru detaşare la cerere şi detaşarea personalului didactic titular; l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011. m) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat

Daca lucrez in invatamant si am nascut in noiembrie 2013 pot sa ma inscriu la definitivat anul acesta 2014 daca nu mi-am luat concediu de maternitate si am revenit la serviciu din ianuarie2014 ? Pecizez ca nu m-am inscris in octombrie la inspectorat.

Da, puteți pt că aveți  CM  activ.

Personalul didactic si /sau didactic auxiliar angajat in perioada 2012-2013 au dreptul la recalcularea salariului de incadrare conform coeficientilor din Lg 221/2008 

Se aplică  OUG 19/2012 

Am obtinut la examenul de titularizare 2013 nota 9,27, pot avea continuitate pe o perioada mai mare de 3 ani?

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 şi/sau 2012, care au obţinut minimum media de repartizare 5 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare