12 sept. 2012

Notă de informare cu privire la: derularea procesului de lichidare a Societăţii Comerciale FORTUS S.A. Iaşi si a Societăţii Comerciale REMIN S.A. Baia Mare


Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop, a cerut Corpului de Control al Primului-ministru să efectueze o verificare la Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL pentru cazul societăţii SC ROMPLUMB SA - Baia Mare, vă aducem la cunoştinţă următoarea notă de informare:

1. Analiza activităţii SC FORTUS SA precum si a îndeplinirii obligaţiilor administratorului judiciar si a administratorului special:

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), a efectuat un control la sediul S.C. FORTUS S.A. Iaşi, cu privire la analiza activităţii societăţii, precum si modul de îndeplinire a obligaţiilor administratorilor judiciari si a administratorului special, de la data intrării societăţii in insolvenţă, conform Legii 85/2006.
Cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele nereguli:
I. SC FORTUS SA, aflata in procedura de insolvenţă, in baza Sentinţei Comerciale nr. 110/S din 11 martie 2008, nu are un Plan de reorganizare conform art. 94 si art. 95 din Legea 85 / 2006.
In conformitate cu art. 94. Alin (5), „nerespectarea termenelor prevăzute la art. 94 alin (1) lit b, conduce la decăderea parţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului sindic, la faliment”.
II. Nereguli in activitatea de supraveghere a operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului:
a) Administratorii judiciari desemnaţi, au procedat la evaluarea patrimoniului societăţii fără ratificarea ofertei financiare si a raportului de evaluare de către Comitetul Creditorilor;
b) Ratificarea ofertei financiare si a raportului de evaluare precum si propunerea de vânzare in bloc nu a fost aprobata in adunarea comitetului creditorilor din data de 11.05.2010;
c) Nu au fost supuse evaluării toate mijloacele fixe vândute, au fost sustrase de la evaluarea un număr de 12 mijloace fixe din Pachetul Principal B si 985 ( din totalul de 1.258 ) mijloace fixe din Pachetul principal A;
d) Mijloace fixe supuse evaluării au fost subevaluate;
e) O parte din mijloacele fixe au fost vândute la valoarea evaluata, acestea fiind subevaluate au fost vândute sub preţul de piaţa, o parte dintre ele au fost vândute cu un preţ de vânzare mai mic decât valoarea evaluata, iar o parte din ele au fost vândute cu un preţ de vânzare mult mai mic decât s-a dovedit a fi preţul de piaţa;
f) Administratorii judiciari desemnaţi, au procedat la vânzarea in bloc a bunurilor mobile ale debitoarei SC FORTUS SA, prin licitaţie publica cu strigare, fără a avea aprobarea Comitetului creditorilor si fara a fi confirmata de către judecătorul sindic, cf art. 20 ( 1) lit.(n) si 49 alin (2), este lovit de nulitate cf art. 46 lit (1).
III. Nereguli referitoare la nerespectarea precizărilor exprese ale judecătorului sindic cu privire la atribuţiile administratorului judiciar si la condiţiile de efectuare a plaţilor din contul averii debitorului:
a) Administratorii judiciari au angajat personal in vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, plata acestora a fost făcuta din averea debitoarei, fără a avea aprobarea comitetului creditorilor.
b) Deşi in perioada octombrie 2010 – mai 2012 au fost efectuate 3 concedieri colective prin care au fost disponibilizaţi un număr total de 443 angajaţi, au fost încheiate un număr de 13 CIM si un număr de 28 contracte cu PFA;
c) In perioada insolvenţei societatea SC FORTUS SA, prin Director Executiv Chelu Marinela, a încheiat, cu buna ştiinţa, o serie de contracte comerciale in pierdere.
Faţă de această situaţie, AVAS a înaintat Nota de control către organele competente:
- Guvernul României – Aparatul de lucru al Primului Ministru prin adresa nr. P/9307/08.08.2012,
- Directia Naţională Anticorupţie prin adresa nr. P/8190/07.08.2012,
- Ministerul Finanţelor Publice prin adresa nr. P/8190/07.08.2012,
- Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala prin adresa nr. P/8190/07.08.2012,
pentru a dispune verificări de specialitate in ceea ce priveşte aspectele sesizate in urma controlului efectuat, de către echipa de control, la societate.
Totodată AVAS a făcut demersurile necesare in vederea preluării creanţei SC FORTUS SA Iaşi de la ANAF prin Ordonanţa de Urgenta.
In urma iniţiativei legislative a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, in şedinţa de guvern din data de 05.09.2012, a fost luata decizia de a prelua creanţa de la ANAF de către AVAS, acesta devenind principal creditor, pentru o mai buna gestionare a situaţiei in care se afla societatea precum si pentru o politica de administrare unitara in scopul unei mai bune valorificări a societăţii prin procesul de privatizare.
AVAS a declanşat procedurile legale de înlocuire a administratorului judiciar Casa de Insolvenţa Transilvania. Procedura de faliment este suspendata provizoriu prin încheierea nr. 60C/ de Curtea de Apel Târgu Mureş, societatea aflându-se in continuare in procedura de observaţie.

2. Procedura insolventei CNMPN REMIN SA Baia Mare

Prin sentinţa civila nr. 246 din 02.02.2009, in dosar. Nr. 32/100/2009 al Tribunalului Maramureş a fost deschisa procedura generala de insolvenţa fata de CNMPN REMIN SA nefiindu-i ridicat dreptul de administrare. In prezent situaţia se afla in perioada de observaţie conform art. 3 pct. 15 din Legea nr. 85/2006.
Administratorii judiciari desemnaţi si confirmaţi de instanţa sunt Pareto Grup IPURL si Pro Insolv IPURL.
Conform tabelului preliminar al creanţelor AVAS a fost admisa la masa credală cu o creanţa garantata in cuantum de 31.921.627,63 lei, reprezentând 5,512% din totalul creanţelor.
In data de 01.08.2012 s-a întrunit Comitetul Creditorilor având ca ordine de zi:
- prezentarea de către administratorii judiciari a raportului cuprinzând evaluarea si metoda de valorificare a stocului de produs finit concentrat de pirita aurifera arsenicoasa cu conţinut ridicat de arsen tip Suior, proprietate a debitorului CNMPN Remin SA si a regulamentului de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse;
- poziţia membrilor comitetului creditorilor si formularea unei recomandări cu privire la raportul ce cuprinde evaluarea si la metoda de valorificare a stocului de pirita aurifera arsenicoasa;
- formularea unei recomandări cu privire la remuneraţia administratorilor judiciari;
- informarea privind intenţiile exprimate si ofertele de cumpărare depuse la CNMPN Remin SA cu privire la stocul de pitita aurifera arsenicoasa.
Conform procesului verbal al şedinţei Comitetului Creditorilor din data de 01.08.2012, creditoarele AVAS si ANAF au solicitat prorogarea discutării raportului de evaluare si a metodei de valorificare cat si a remuneraţiei administratorilor judiciari, restul creditorilor prezenţi la şedinţa (Municipiul Baia Mare prin Primar, salariaţii CNMPN Remin SA si SC Electrica Furnizare Transilvania Nord SA) au fost de acord cu aprobarea raportului si a metodei de valorificare.
Având in vedere voturile exprimate in cadrul Comitetului Creditorilor, s-a stabilit Adunarea Generala a Creditorilor in data de 16.08.2012, având aceeaşi ordine de zi cu şedinţa Comitetului Creditorilor din data de 01.08.2012. In cadrul Adunării Generale a Creditorilor, creditorul majoritar DGFP Maramureş a formulat obiecţiuni cu privire la Regulamentul de vânzare, iar in şedinţa Adunării Creditorilor din data de 04.09.2012 a fost aprobat Regulamentul de vânzare al stocului de produs finit concentrat de pirita aurifera cu conţinut ridicat de arsen tip Suior.
La data de 08.08.2012 s-a transmis de către administratorii judiciari Planul de reorganizare al CNMPN Remin SA.
In data de 23.08.2012 AVAS a comunicat administratorilor judiciari precizările cu privire la modificarea Planului de reorganizare al debitoarei cu următoarele:
- includerea ca modalitate prioritara de stingere a creanţei AVAS – proporţional cu valoarea imobilului, prin darea in plata a activului „Centrala Minelor” aflat in proprietatea CNMPN Remin SA, câtre Primăria Municipiului Baia Mare.
- înscrierea provizorie in tabelul definitiv al creanţelor, a creanţei AVAS in suma de 5.603.282,9 lei, reprezentând CAS aferent punctelor de lucru Exploatarea Miniera Turt – CUI 12474750 si Exploatarea Miniera Rodna – CUI 15495820, pana la soluţionarea irevocabila a contestaţiei.
In acest sens AVAS a propus următoarele:
a) Reevaluarea stocului de pirita tip Suior;
b) Introducerea in caietul de sarcini a obligaţiilor de mediu care rezulta după îndepărtarea stocurilor ce fac obiectul contractului având in vedere impactul asupra mediului;
c) sa se tina cont de cele solicitate de AVAS la şedinţa Comitetului Creditorilor din data de 22.08.2012, respectiv:
- preţul de vânzare sa fie ferm, conform formulei de calcul internaţionale, ajustabil doar in condiţiile in care apar modificări in funcţie de cotaţiile publicate la LME pentru Au si Ag, precum si de parametrii cantitativi reprezentând conţinutul de Au, Ag si As pe tona metrica uscata;
- finalizarea preţului de vânzare se va efectua la cotaţie necunoscuta stabilita de comun acord in cadrul contractului;
- obligativitatea comparatorului de a finaliza contractul din punct de vedere cantitativ, prin masuri asiguratorii pentru daune interese.
Ţinând cont de gradul mic de recuperare a creanţei prin aceasta metoda, solicitam introducerea in planul de reorganizare de masuri administrative suplimentare astfel încât gradul de recuperare sa fie superior.
Un element important in acest sens îl constituie, in accepţiunea AVAS, evaluarea licenţelor de exploatare in perimetrele aflate in patrimoniul debitoarei.
Precizare cu privire la caracterul contractului încheiat de CNMPN Remin SA cu SC CONVERSIM SA:
Societatea CONVERSIM SA este societate cu capital integral de stat desemnata cu verificarea, urmărirea si avizarea lucrărilor de închidere a minelor din portofoliul REMIN SA, efectuate de către SC ECONORD , societate cu acţionariat de stat.
Având in vedere cele menţionate mai sus, solicitam susţinerea creditorului majoritar ANAF in cele solicitate.

3. Suplimentar:
Procedura insolvenţei S.C. “ROMPLUMB” S.A. – Baia Mare,


in cadrul Dosarului nr. 729 / 100 / 2012 aflat pe rolul Tribunalului Maramureş, secţia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, cu termen de judecata in data de 27.11.2012.
Administratorul judiciar al societăţii este Casa de Insolvenţa Transilvania SPRL.
Deschiderea procedurii insolvenţei in forma simplificata s-a făcut prin Încheierea civila nr. 842 / 09.02.2012, publicata in BPI nr. 4460 / 27.03.2012. AVAS s-a înscris la masa credală cu o creanţa de 79.300 lei, reprezentând fonduri de restructurare – creanţa APAPS, creanţa ce nu a fost înscrisa de administratorul judiciar in tabelul preliminar al creanţelor debitoarei.
Împotriva acestei masuri dispuse de administratorul judiciar, AVAS a promovat contestaţie la tabelul preliminar, contestaţie ce face obiectul dosarului nr. 729 / 100 / 2012 / a5, dosar conexat prin Încheierea nr. 4120 / 19.06.2012, la dosarul nr. 729 / 100 / 2012 / a2, cu termen de judecata in data de 02.10.2012.

La întocmirea prezentei au fost consultate: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Justiţiei si Corpul de Control al Primului - ministru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare