11 sept. 2009

Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Cap.1 Dispoziţii generale

Art.1. (1) Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică, care predau la clasa respectivă.
(2) Directorul unităţii de învăţământ numeşte diriginţii, respectând principiul continuităţii şi al performanţei, după consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu şeful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Art.2. (1) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.
(2) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic de predare şi de instruire practică învestit cu această responsabilitate.
(3) Pentru activităţile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ.

Cap.2 Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Art.3. (1) Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.
(2) Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(3) Dirigintele desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Art.4. Dirigintele are următoarele atribuţii:
(1) organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
d) acţiuni de orientară şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;
(2) monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
e) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;
(3) colaborează:
a) cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;
f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
(4) informează:
a) elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii;
b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;
d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
(5) alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Art.5. Responsabilităţile dirigintelui:
(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul clasei;
(2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
(3) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
(4) stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
(5) aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;
(6) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;
(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;
(8) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;
(9) întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;
(10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
(11) elaborează portofoliul dirigintelui.

Cap.3 Desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Art.6. (1) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul – cadru;
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi consiliere. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziţie elevilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.
(3) Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
(4) Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activităţi va fi aprobat de directorul unităţii de învăţământ şi va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.

Cap.4 Dispoziţii finale

Art.7. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.
Art.8. Precizările referitoare la activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt valabile şi pentru activităţile corespunzătoare ale învăţătoarei/învăţătorului/educatoarei.

10 comentarii:

 1. Care este cadrul legislativ - Lege, ordin, metodologie nr si an care reglementeaza aceste elemente ? Este pentru prima data cand apar elaborate unitar aceste elemente specifice functiei de diriginte.Un material absolut necesar, avand in vedere ca lipsa cadrului legislativ creeaza uneori confuzii neplacute.

  Ce inseamna principiul continuitatii si al competentei in conditiile in care in calitatea de profesor de fizica, fac cunostinta cu colectivul de elevi de-abia in clasa a VII-a ? Mai pot spera sa fiu diriginta sau alti profesori, care au mai multe ore la clasa sau cunosc colectivul de elevi au prima sansa ?

  RăspundețiȘtergere
 2. Activitatea de coordonare a proiectelor şi programelor educative şcolare şi extraşcolare ar trebui preluata de comisia dirigintilor sau de catre directorul raspunzator de activitatea educativa si desfiintata functia de coordonator(mai cunoscuta cu denumirea de consilier educativ)atata timp cat nu exista reglementari clare referitoare la plata acesteia. In cele mai multe cazuri acestuia i se paseaza sarcinile directorului, i se da si sefia comisiei dirigintilor e.t.c., iar cand vine vorba de bani.......Cei care au aceasta functie probabil imi vor da dreptate.

  RăspundețiȘtergere
 3. "Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor"
  Liceenii nu au cuprinse in planul cadru ore de consilere....atunci cum rezolvam problema?
  Sau ceea ce ati redat mai sus nu este valabil in totalitate si pt licee?

  RăspundețiȘtergere
 4. ORDIN

  privind activităţile specifice funcţiei de diriginte

  În baza prevederilor Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  În conformitate cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,


  MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  emite prezentul ordin:

  Art.1. Se aprobă Prevederile metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 3. Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  MINISTRU,

  ECATERINA ANDRONESCU

  RăspundețiȘtergere
 5. Ce numar are acest ordin? Si de ce nu-l gasim pe edu?

  RăspundețiȘtergere
 6. E doar un deziderat, ar fi bine sa existe un asemenea ordin, dar.... chiar daca exista, este doar in faza de proiect. Asa ca, dragii nostri, vedeti mai bine ca in noua lege a educatiei activitatea educativa este vaduvita de foarte multe prevederi. Ne-am intors cu legislatia acolo unde eram inainte de 2000, inainte de ordonarea si organizarea activitatilor formale si nonformale si de coordonarea lor...
  Eu recomand tuturor celor care citesc acest articol, sa tina cont pentru sine de el, dar pana nu este prezentat cu toate datele concrete de identificare, adica pana nu este aprobat, nu il vom putea lua in seama oficial.

  RăspundețiȘtergere
 7. pai cum sa-l gasim pe edu daca el nici nu exista ?

  RăspundețiȘtergere
 8. Si plata ce va fi realizata conform prevederilor legale cum este? Se va da o suma fixa pentru toata lumea sau va fi tot 10% din salariu? Sau se va omite si vom face munca neplatita, cum facem in multe alte cazuri?

  RăspundețiȘtergere
 9. Este vorba despre Ordinul 5132/10.09.2009, publicat la 17.09.2009 pe site/ul MECI, la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/12800

  RăspundețiȘtergere
 10. Nici acum nu s-a gandit nimeni la plata cadrelor didactice care indeplinesc functia de Coordonator de programe si proiecte educative. Din experienta mea, aceasta munceste mai mult decat directorul adjunct!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare