2 feb. 2009

prima sedinta a comisiei de lucru privind procesul descentralizarii sistemului educational preuniversitar

Azi la ora 15.00 la sediul MECI a avut loc prima sedinta a comisiei de lucru privind procesul descentralizarii sistemului educational preuniversitar,
Maine, marti, 3 februarie,2009 ora 14.00 va fi o noua intalnire, iar miercuri 4 februarie 2009 la ora 11.00 din nou.
Maine s-a decis, de comun acord, discutarea si convenirea asupra principiilor care stau la baza proiectului strategiei pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate in invatamantul preuniversitar .
De asemenea, maine, ne propunem sa identificam punctele pe care ni le asumam conform proiectului de strategie si punctele divergente, pe cele 4 domenii: management educational, curriculum, resurse umane si retea scolara, finantare .

Principiile Strategiei PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MODULUI DE EXERCITARE A COMPETENŢELOR DESCENTRALIZATE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2008 - 2013 propuse de M.E.C.I


a) Autonomie instituţională. Descentralizarea presupune dezvoltarea progresivă a autonomiei şcolii, a capacităţii acesteia de a lua decizii adecvate.

b) Răspundere publică. Toate unităţile / instituţiile care furnizează servicii educaţionale, indiferent de statutul lor juridic, vor fi răspunzătoare, în mod public, pentru calitatea acestora.

c) Democratizare instituţională prin coparticipare la procesul decizional, transparenţa actului de decizie şi accesul la informaţiile de interes public;

d) Valorizarea resursei umane urmăreşte realizarea unei formări iniţiale şi continue de calitate a personalului didactic şi dezvoltarea în carieră ca factor esenţial al dezvoltării comunitare. La nivelul instituţiei şcolare, managementul educaţional se va profesionaliza progresiv, iar directorii vor fi pregătiţi ca manageri, pentru a exercita eficient funcţiile care le revin.

f) Subsidiaritatea presupune transferul şi asumarea responsabilităţii decizionale la nivel local, pentru a apropia decizia de factorii direct vizaţi / interesaţi de aceasta.

g) Diversitate culturală. La nivelul unităţilor / instituţiilor educaţionale se vor asigura condiţii pentru exprimarea elementelor identitare ale diverselor grupuri socioculturale care fac parte din comunitatea respectivă.
h) Etica serviciilor educaţionale - adoptarea şi aplicarea codurilor deontologice pentru personalul didactic, precum şi pentru cel din sistemele de management, monitorizare, evaluare.
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE
Obiectivul general al strategiei: creşterea calităţii serviciilor educaţionale din învăţământul preuniversitar prin continuarea procesului de descentralizare

Obiective specifice:


OS1. Redefinirea competenţelor şi a structurii instituţionale la nivel central, judeţean, local.

OS2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru preluarea şi exercitarea noilor competenţe de către unităţile / instituţiile de învăţământ.

OS3. Instituirea unui sistem de standarde de cost şi de calitate care să asigure satisfacţia beneficiarilor şi performanţa serviciilor educaţionale.

OS4. Optimizarea sistemului de monitorizare, control şi evaluare a activităţii din învăţământul preuniversitar.

OS5. Asigurarea unei comunicări eficiente în vederea creşterii gradului de înţelegere şi participare în procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar.


IV. COMPETENŢE CARE URMEAZĂ SĂ FIE DESCENTRALIZATE/RECONFIGURATE

În acest capitol sunt prezentate competenţele care vor fi exercitate la nivelul şcolii sau al autorităţilor administraţiei publice locale în domeniile: management educaţional, curriculum, resurse umane, reţeaua şcolară, finanţare.
Încă de la început trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, descentralizarea reprezintă transferul unor competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice locale, sau către sectorul privat. În consens cu prevederile legii-cadru a descentralizării MECT a întreprins o serie de măsuri care au condus la transferul unor competenţe de la nivel central (MECT şi structurile din sistemul MECT) şi judeţean (IŞJ) la nivelul administraţiei publice locale şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar. Această problematică a fost prezentată la capitolul II din Strategie şi din aceasta trebuie reţinut că învăţământul preuniversitar are o serie de elemente specifice, care nu pot fi ignorate de Strategie. Astfel, în România, dar şi în majoritatea statelor membre ale UE, curriculumul, asigurarea calităţii, evaluarile şi examenele sunt proiectate şi gestionate la nivel naţional. Mai mult, unele politici comunitare (libera circulaţie a persoanelor, bunurilor şi serviciilor) presupun compatibilizarea sistemelor educative şi promovarea unor măsuri comune, transnationale. De aceea, MECT trebuie să exercite în continuare o serie de competente, iar pentru învăţământ trebuie să existe o politică educaţională naţională.
În ceea ce priveşte transferul de competenţe către administraţia publică locală trebuie menţionat că unele pot fi direcţionate către consiliul local, dar altele nu pot fi repartizate decât unităţilor / instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru că în cadrul consiliului local nu sunt specialişti pentru domeniile respective (curriculum, educaţie, evaluarea personalului didactic, etc).
De fapt, în cadrul autonomiei locale, întărirea autonomiei şcolii este tot un proces de descentralizare care ţine cont de specificul activităţii din învăţământ. De asemenea, prezenţa în procent de 40 % a reprezentanţilor primăriei, consiliului local, a stockholderilor în structurile administrative şi de conducere creează cadrul adecvat pentru descentralizare şi pentru existenţa şcolii în şi pentru comunitate.
În acelaşi timp, aşa cum rezultă şi din propunerile de descentralizare / reconfigurare din prezentul capitol, o serie de competenţe vitale pentru existenţa unităţilor / instituţiilor de învăţământ (patrimoniu, finanţare, mijloace de învăţământ, dezvoltarea profesională a elevilor, oferta educaţională, resurse umane etc).


4.1 Management educaţional

- preluarea de catre CA a competenţelor de decizie şi conducere a unităţii;
- constituirea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ conform noilor competenţe şi a noii componenţe: 60% reprezentanţi ai unităţii de învăţământ şi 40%, reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai agenţilor economici etc.;
- exercitarea conducerii executive a unităţii de învăţământ de către director, în conformitate cu noile responsabilitaţi şi atribuţii, având şi calitatea de ordonator terţiar de credite;
- organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director educativ şi, după caz, de director adjunct la nivelul unităţii de învăţământ în baza unei metodologii elaborate de Consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor generale ale MECT;
- evaluarea directorului unităţii de învăţământ de către inspectoratul şcolar, cu avizul Consiliului consultativ al directorilor şi al autorităţii publice locale, iar evaluarea directorului adjunct şi a directorului educativ la nivelul unităţii de învăţământ cu avizul Consiliului profesoral şi aprobarea Consiliului de administraţie;
- asumarea, de către Consiliul de administraţie, a răspunderii publice pentru serviciile educaţionale prestate;
- implicarea comunităţii locale, a elevilor şi părinţilor în actul decizional privind aspectele ce vizează asigurarea calităţii, dezvoltarea personală şi profesională.

4.2 Curriculum

- elaborarea de CDS şi CDL de către unitatea de învăţământ şi monitorizarea aplicării curriculum-ului naţional şi a CDS / CDL;
- achiziţionarea manualelor la nivelul unităţii de învăţământ.
4.3 Resurse umane şi reţea şcolară

- ocuparea posturilor didactice titularizabile şi a celor netitularizabile, de predare, de consiliere şi de terapie educaţională, precum şi cele de documentare şi informare se face prin concurs organizat la nivelul unităţii / instituţiei de învăţământ / grupuri de unităţi de învățământ;
- eliberarea din funcţie a personalului didactic de către conducătorul unităţii / instituţiei de
învăţământ care a dispus numirea;
- evaluarea personalului didactic de predare de către unitatea / instituţia de învăţământ, conform unei metodologii proprii, elaborată în baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- elaborarea planurilor de formare în funcţie de nevoile de formare identificate la nivel local şi la nivelul unităţii de învăţământ şi monitorizarea rezultatelor şi impactului formării;
- organizarea de către unităţile şi instituţiile de învăţământ, la cererea factorilor interesaţi şi pe bază de contract, a cursurilor de formare profesională continuă, a cursurilor de educaţie a adulţilor, precum şi a altor servicii educaţionale, cu respectarea legislaţiei specifice formării continue a adulţilor;
- trecerea absolvenţilor de gimnaziu la liceu prin concurs / examen, pe baza unei metodologii elaborată de unitatea de învăţământ;
- stabilirea şi organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial de stat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratelor şcolare;
- stabilirea şi organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul liceal şi terţiar non-universitar de către consiliul judeţean / consiliul general al municipiului Bucureşti, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean / municipiului Bucureşti;
- stabilirea unităţilor de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică a liceului de către consiliile judeţene, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti pentru învăţământ preuniversitar, după consultarea autorităţilor administrației publice locale şi a partenerilor sociali, în conformitate cu tendinţele de dezvoltare socială şi economică şi cu recomandările documentelor strategice regionale, judeţene şi locale.


4.4 Finanţare

- alocarea fondurilor privind finanţarea de bază, complementară şi compensatorie prin Consiliul Local şi gestionarea lor de către unitatea de învăţământ;
- gestionarea, de către unităţile de învăţământ, a fondurilor corespunzătoare planurilor de formare;
- asigurarea de către autoritatea administraţiei publice locale a fondurilor pentru creşterea siguranţei elevilor şi a personalului din sistemul educaţional în unităţile de învăţământ şi în perimetrul acestora.


V. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE

OBIECTIV SPECIFIC 1: REDEFINIREA COMPETENŢELOR ŞI A STRUCTURII INSTITUŢIONALE LA NIVEL CENTRAL, JUDEŢEAN ŞI LOCAL
A.1. Elaborarea de documente strategice şi acte normative cu privire la alocarea competenţelor descentralizate
RA1. Noi acte normative în domeniul educaţiei elaborate;
Acte normative specifice învăţământului preuniversitar modificate;
Cadru legislativ nou creat compatibilizat cu obiectivele generale şi specifice ale descentralizării administrative;
Funcţii, roluri, responsabilităţi, atribuţii redefinite şi adecvate domeniilor şi competenţelor descentralizate;
Relaţionare proactivă şi circuit decizional eficientizat la toate nivelurile şi între toţi factorii implicaţi;
Manuale de proceduri editate.

A.2. Transferul ponderii decizionale de la nivel naţional şi judeţean la nivel local pentru întărirea autonomiei locale /a unităţilor / instituţiilor de învăţământ
RA2. Atribuţii MECT concentrate la nivelul politicilor şi strategiilor educaţionale;
Atribuţii ale inspectoratelor şcolare centrate spre coordonarea, monitorizarea, controlarea şi evalurea aplicării politicilor şi strategilor naţionale şi regionale;
Management educaţional al unităţilor / instituţiilor de învăţământ reorganizat, trecerea de la focalizarea conducerii pe aspectele administrative la focalizarea pe toate aspectele manageriale şi asigurarea unui leadership centrat pe performanţele elevilor;
Relaţionare proactivă şi circuit decizional eficientizat la nivel instituţional şi interinstituţional;
Centrul de Formare în Management Educaţional Preuniversitar constituit şi funcţional;
Comisia Naţională pentru Managementul Învăţământului Preuniversitar constituită şi funcţională;
Persoane cheie formate.

A.3. Revizuirea politicii în domeniul curriculumului prin reconsiderarea regimului disciplinelor opţionale
RA3. Metodologia cadru privind activitatea comisiei de curriculum de la nivelul unităţii de învăţământ aprobată;
Metodologia privind regimul disciplinelor opţionale aprobată;
Proceduri şi mecanisme instituţionale privind implementarea CDŞ şi CDL stabilite.


A.4. Achiziţionarea manualelor şcolare la nivelul unităţii de învăţământ
RA4. Metodologia de aprobare şi achiziţionare a manualelor şcolare elaborată;
Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar elaborată;
Procedura de selecţie a manualelor configurată şi funcţională.

A5. Organizarea şi derularea concursurilor de ocupare a posturilor didactice titularizabile şi a celor netitularizabile, la nivelul unităţii / instituţiei de învăţământ / grupuri de unităţi de învăţământ şi la nivelul inspectoratelor şcolare
RA5. Acte normative noi adoptate;

Compatibilizarea cadrului legislativ creat cu obiectivele generale şi specifice ale descentralizării managementului resurselor umane din educaţie.

A6. Organizarea reţelei şcolare şi a fundamentării / realizării planului de şcolarizare
RA6. Reţeaua şcolară pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial de stat stabilită şi organizată de către autorităţile administraţiei publice locale;
Reţeaua şcolară pentru învăţământul liceal şi terţiar nonuniversitar stabilită şi organizată de consiliul judeţean / consiliul general al municipiului Bucureşti, cu avizul conform al ISJ / ISMB;
Trecerea absolvenţilor de gimnaziu la liceu realizată prin concurs / examen de către unitatea de învăţământ pe baza unei metodologii elaborată conform criteriilor MECT.

A.7. Definirea competenţelor şi atribuţiilor instituţionale privind finanţarea serviciilor educaţionale în învăţământul preuniversitar
RA7. Autonomia financiară la nivelul unităţii de învăţământ consolidată;
Manageri responsabilizaţi pentru atragerea resurselor necesare finanţării unităţilor / instituţiilor de învăţământ;
Raspundere publică asumată privind utilizarea fondurilor publice destinate serviciilor educaţionale.


OBIECTIV SPECIFIC 2: DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PENTRU PRELUAREA ŞI EXERCITAREA NOILOR COMPETENŢE DE CĂTRE UNITĂŢILE / INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

A.1. Restructurarea managementului instituţional pentru preluarea şi exercitarea noilor roluri şi funcţii
RA1. Sistem de indicatori privind starea învăţământului preuniversitar stabilit;
Funcţii „executive” delimitate de cele „deliberative”;
Relaţii intra-instituţionale şi inter-instituţionale definite;
Metodologii / proceduri de adoptare a deciziei, comunicare şi raportare aprobate;
Nevoi de formare a directorilor identificate;
Formarea membrilor CA, a directorilor şi a şefilor de comisii şi catedre, realizată;
Metodologii / proceduri privind managementul strategic al unităţii de învăţământ (planificare strategică, elaborare politici, comunicare, monitorizare, auto-evaluare şi evaluare) adoptate;
Competenţe manageriale ale directorilor dezvoltate;
Sisteme de comunicare, proiectare, monitorizare, control şi evaluare elaborate;
Instrumente de comunicare, monitorizare, control şi evaluare a rezultatelor obţinute de managementul unităţilor / instituţiilor de învăţământ într-un mediu descentralizat funcţionale;
Proiecte de dezvoltare în parteneriat educaţional (intern şi extern) în derulare;
Proceduri operaţionale stabilite şi aplicate;
Mecanisme de asistenţă managerială, juridică şi financiară pentru management asigurate;
Modalităţi de motivare a personalului identificate;
Strategii de marketing şi PR elaborate;
Standarde ocupaţionale de formare şi de evaluare, pe categorii de personal de conducere şi de predare, elaborate;

A2. Dezvoltarea unui sistem de formare şi dezvoltare profesională, corelat cu nevoile şi cu interesele beneficiarilor
RA2. Nevoi de formare identificate şi ierarhizate;

Competenţe formate şi dezvoltate în concordanţă cu nevoile identificate;
Furnizori de formare acreditaţi;
Procedură publică de selecţie a furnizorilor;
Sistem coerent de recunoaştere a activităţilor de formare;
Bază de date privind participarea cadrelor didactice la grade didactice / perfecţionare şi formare continuă actualizată;
Oferte de formare pentru adulţi diversificate;
Programul de formare a resurselor umane din unitatea de învăţământ şcolară finanţat local;
Unităţile de învăţământ preuniversitar –centre de formare continuă a adulţilor;
Sistem de monitorizare elaborat şi aplicat;
Studii de impact la nivel local / regional privind eficienţa programelor de formare în procesul didactic;

A.3. Optimizarea pregătirii profesionale a personalului privind utilizarea fondurilor publice destinate educaţiei
RA3. Personal calificat şi specializat profesional pentru domeniul finanţării învăţământului preuniversitar asigurat;
Seminarii de instruire pentru grupurile-ţintă realizate;
Manuale şi ghiduri de proceduri privind sistemul de finanţare în învăţământul preuniversitar editate;

A.4. Instituţionalizarea mecanismului de consultare şi implicare a factorilor cu atribuţii în educaţie şi dezvoltarea de parteneriate educaţionale
RA4. Proceduri specifice de consultare şi implicare a factorilor interesaţi stabilite şi puse în practică;
Bune practici identificate şi preluate;
Consilii şcolare şi comisii de evaluare şi asigurare a calităţii funcţionale;
Politici coerente de administrare a şcolilor într-un mediu descentralizat;
Elevi şi părinţi implicați în actul decizional;
Întâlniri periodice şi focus-grupuri cu mediul de afaceri realizate.


OBIECTIV SPECIFIC 3: INSTITUIREA UNUI SISTEM DE STANDARDE DE COST ŞI DE CALITATE CARE SĂ ASIGURE SATISFACȚIA BENEFICIARILOR ŞI PERFORMANŢĂ SERVICIILOR EDUCAŢIONALE
A.1. Înfiinţarea, organizarea şi asigurarea funcţionalităţii CNFIP ca organism cheie în descentralizarea finanţării unităţilor / instituţiilor de învăţământ preuniversitar
RA1. CNEFIP înfiinţat şi operant;
Standarde de cost şi de calitate elaborate;
Metodologii de utilizare, monitorizare şi evaluare a standardelor de cost operaţionalizate;
Bază de date pentru standardele de cost şi de calitate existentă;
Instrumente şi proceduri de monitorizare şi evaluare a utilizării standardelor de cost operaţionale.

A. 2. Dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor de finanţare şi de raportare într-un sistem educaţional descentralizat
RA2. Formula de alocare financiară stabilită;
Finanţare adecvată şi echitabilă, în beneficiul elevului;
Sistem transparent de alocare şi utilizare a fondurilor publice destinate serviciilor educaţionale, operaţional;
A3. Compatibilizarea standardelor de cost cu nevoile educaţionale specifice ale elevilor
RA3. Nevoi educaţionale specifice ale elevilor identificate;

Programe şi ofertă şcolară adecvate zonei / regiunii;
Proceduri de finanţare standardizate, orientate spre alocări de resurse compensatorii;
Proceduri şi instrumente de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor (elevi, părinţi, angajatori, comunitate), operaţionale.

A.4. Corelarea standardelor de cost cu standardele de calitate şi reflectarea acestora în performanţele / rezultatele unităţilor / instituţiilor de învăţământ
RA4. Autoevaluare / evaluare centrată pe realizarea standardelor şi indicatorilor de calitate;
Sistem naţional de standarde de cost, corelat cu standardele şi indicatorii de calitate.

A.5. Identificarea şi promovarea, la nivel local, a bunelor practici privind elaborarea de resurse didactice inovative şi susţinerea de activităţi didactice prin care se valorifică resursele sau specificul local
RA5. Broşuri, volume colective, CD-uri, DVD-uri, colecţii de produse ale elevilor, site-uri realizate.

A. 6. Dezvoltarea şi gestionarea bazei de date naţionale privind finanţarea învăţământului preuniversitar
RA6. Baza de date specifică descentralizării învăţământului preuniversitar.

OBIECTIV SPECIFIC 4 : OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE, CONTROL ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
A. 1. Dezvoltarea procedurilor, mecanismelor şi instrumentelor de monitorizare, control şi evaluare în învăţământul preuniversitar
RA1.
Proceduri de monitorizare pe niveluri decizionale elaborate;
Rapoarte de autoevaluare / evaluare a unităţilor / instituţiilor de învăţământ elaborate;
Rapoarte anuale privind starea învăţământului întocmite;
Acces garantat la informaţiile de interes public;
Planuri, programe de îmbunătăţire şi dezvoltare elaborate în baza concluziilor monitorizării, controlului şi evaluării.

A. 2. Stabilirea de fluxuri, circuite şi proceduri prompte şi eficiente de comunicare între unităţile / instituţiile de învăţământ şi evaluatori / monitori / inspectori
RA2. Fluxuri şi circuite de comunicare operaţionale

OBIECTIV SPECIFIC 5 : ASIGURAREA UNEI COMUNICĂRI EFICIENTE ÎN VEDEREA CREŞTERII GRADULUI DE ÎNŢELEGERE ŞI PARTICIPARE ÎN PROCESUL DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
A.1.Elaborarea strategiei naţionale de comunicare prin valorificarea rezultatelor aplicării strategiei de comunicare pentru judeţele pilot
RA1. Strategie naţională de comunicare elaborată şi implementată;
Structura de comunicare (serviciu de asistenţă) privind descentralizarea funcţională.

A. 2. Crearea unei reţele funcţionale de comunicare la nivelul sistemului de învăţământ
RA2. Sarcini clar definite între serviciul de asistenţă central, cel judeţean şi cel de la nivelul unităţii de învăţământ;
Baza de date de contact funcţională cu toţi utilizatorii din MECT, unităţi / instituţii de învăţământ, mass-media;
Pagini web funcţionale.

A3. Promovarea strategiei de descentralizare
RA3 Informare sistematică privind procesul de descentralizare;
Materiale de informare şi promovare elaborate şi distribuite;
Comunicate de presă, conferinţe de presă, interviuri, dezbateri, realizate.

Un comentariu:

  1. E mai mult decat interesantdar va intrebsi eu ceva.Cine anume garanteaza ca acest proces de descentralizare este aplicabil in Romania in litera legii.Eu nu cred domnule POP.Ceva e ca si cum as fi pe o feuda in care trebui sa dau ploconul in fiecare luna sau saptamana .Eu nu cred ce se prevede aici o fi ptr alta tara domnule POP in Romania nu se poate asa ceva .Cine garanteaza miilor de profesor ca vor fi alesi dupa criterii corecte cand astazi sunt criterii corecte si ptr salarii de merit si ptr gradatii de merit si va rog sa ma credeti ca am gradatie de merit dar actele depuse de mine in 2006 au fost numai diplome depuse ptr rezultatele obtinute cu elevii la concursuri kudetene ,nationale si fonduri extrabugetare de ordinul a cateca zeci de milioane ,laborator realizat in parteneriat cu firme care comercializau PC-uri din Suedia la mina a 2 a dar care ptr mine si elevi erau mana cereasca si tot s-a considerat cae putin comparativ cu altii care au zeci de diplome de la activitati sportive si sunt oameni cu handicap dela biblioteci si nu au fost de 5 ori pe acolo si multe porcarii chiar adeverinte din care rezulta anumite realizari profesionale care sunt furt intelectual si asa mai departe .Domnule POP ar fi extraordinar macar 20% sa se aplice conform legii am fi un popor bine pregatit si noi profesori care suntem lasati macar sa ne facem datoria si sa nu mai fim slugi in institutia de invatamant .Sa va ajute DUMNEZEU si sa va ganditi sa nu ne vindeti CONDUCERILOR cat despre CA stiti cum se alege asa ca la PCR adica venea activistul de partid se discuta cu grupul forte si cu securistii institutiei si informatorii si se alegeau ,,cei care trebuia " sper sa nu se ajunga la asa ceva ca la noi si la SINDICAT se ridica grupul forte care mereu isi iau concedii medicale cind punem de o grava ei stau acasa si noi in scoala .ATA sa fie ca mai rau decat pana acum nu poate fi SA NE APERE DUMNEZEU DE PROSTIA CU LUSTRU

    RăspundețiȘtergere

Postări populare