12 ian. 2009

Ghidul Scolii (pentru lideri de sindicat, directori, secretari si administartori din invatamantul preuniversitar) este sub tipar.

Ghidul Scolii (pentru lideri de sindicat, directori, secretari si administartori din invatamantul preuniversitar) este sub tipar.
Pretul este 28 de RON (cu tot cu TV) bucata.

Comenziile se pot transmite pe adresa slimm_mm@yahoo.com, sau fax 0262 211857.

Mai jos aveti atasat CUPRINSUL

1.1. STABILIREA SALARIULUI DE INCADRARE
1.2. Constituirea posturilor/catedrelor didactice din învăţământul preuniversitar pe baza planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2008-2009 OMEC 2573/2007
1.3. GRILA DE INCADRARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
1.4. SALARIULUI DE INCADRARE la personalul didactic auxiliar si nedidactic
1.5. stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã
1.6. CRITERII DE EVALUARE A POSTURILOR
1.7. Model de completare a unei fisei a postului ANEXA Nr. 2
1.8. Model de completare a unei fise de evaluare ANEXA Nr. 3
1.9. Descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale
2.1.SALARIUL DE BAZA
3.1. ALTE SPORURURI ADAOSURI SI INDEMNIZATII
4.1. SPORUL DE VECHIME
5.1. PREMII LUNARE,PREMII ANUALE
6.1. PLATA CU ORA
6.2. PLATA CU ORA PERFECTIONARE
7.1. CUMULUL DE FUNCTII
8.1. CONTRIBUTIILE OBLIGATORII LA SOMAJ,CAS,CASS
8.2. Sinteza obligaţiilor bugetare salariale, datorate de angajat şi angajator, în anul 2008
9.1. IMPOZITUL PE SALARIU,DEDUCERILE PERSONALE
9.2. CALCULATOR pentru determinarea deducerilor personale lunare
9.3. Venituri neimpozabile
9.4. Definirea veniturilor din salarii
9.5. Determinarea impozitului pe venitul din salarii
10.1. CONCEDIIILE MEDICALE
10.2. Instructiuni privind eliberarea certificatelor de concediu medical
10.3. BOLILE CARDIOVASCULARE pentru care se pot acorda concedii medicale cu o durata de pana la 12 luni
10.4. Lista urgentelor medico-chirurgicale
10.5. Lista bolilor infecto-contagioase
10.6. Clasificarea internationala a bolilor
10.7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate10.8. NORME de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
11.1. CONCEDIILE DE ODIHNA
11.2. CALCULAREA INDEMNIZATIEI DE CONCEDIU DE ODIHNA
11.3. CONCEDII PLATITE PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE
12.1. CONCEDIILE FARA PLATA
13.1. ALTE PRECIZARI PRIVIND SALARIZAREA
13.2. DISTINCTII SI PREMII
13.3. DOSARUL PERSONAL DE INCADRARE SI SALARIZARE
13.4. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IN LEGATURA CU STABILIREA SALARIILOR
13.5. INTOCMIREA STATULUI DE FUNCTII SI A STATUTULUI DE SALARII
13.6. FIŞA POSTULUI – DIRECTOR
13.7. FIŞA POSTULUI – SECRETAR
13.8. FIŞA POSTULUI - CONTABIL(ADMINISTRATOR FINANCIAR)
13.9. FIŞA POSTULUI - ADMINISTRATOR PATRIMONIU
13.10. PERFECTIONAREA
14.1. ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
15.1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA - DREPTURILE SI OBLIGATIILE
ANGAJATORULUI15.2. Obligatii ● Temei juridic ● Sanctiuni
15.3. INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
15.4. ANEXA 1 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
16.1. NORMATIVE DE INCADRARE
16.2. CONDITII MINIME DE ANGAJARE
16.3.NORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC
16.4. NORMAREA DIRECTORILOR
17.1. REGULAMENTUL ACTELOR DE STUDII
18.1. PENSII
18.2. VÂRSTELE STANDARD DE PENSIONARE ŞI STAGIILE MINIME ŞI COMPLETE DE COTIZARE pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015
19.1. ELABORAREA, APROBAREA SI EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR DE INVATAMINT PREUNIVERSITAR DE STAT
19.2. FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET
19.3. CLASIFICATIA ECONOMICA PENTRU CHELTUIELILE DE PERSONAL
19.4. CLASIFICATIA ECONOMICA PENTRU BUNURI SI SERVICII, ASISTENTA SOCIALA, BURSE, CHELTUIELI DE CAPITAL
19.5. VENITURI EXTRABUGETARE
19.6. INDICATORI FIZICI DE CONSUM PENTRU CHELTUIELILE DE BAZA SI VALORI PROCENTUALE ALE CELORLALTE CATEGORII DE CHELTUIELI
19.7. EXECUTIA BUGETELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMINT PREUNIVERSITAR DE STAT
20.1. GESTIUNI,GESTIONARI
20.2. HOTĂRÂRE Nr. 2230 din 8 dec. 1969 privind gestionarea bunurilor materiale
ale organizaţiilor socialiste
21.1. ACHIZITII PUBLICE
21.2. Proceduri de atribuire
21.3. Documentatia de atribuire
21.4. FORMULAR DE OFERTA (produse)
21.5. FORMULAR DE OFERTĂ (servicii)
21.6. FORMULAR DE OFERTĂ (lucrari)
21.7. Respingerea ofertelor, Stabilirea ofertei castigatoare, Anularea procedurii de achizitie publica, Elaborarea raportului privind procedura de atribuire.
21.8.Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului – cadru
22.1. INCHEIEREA CONTRACTELOR
22.2. Contract de furnizare
22.3.Contract de servicii
22.4. Contract de lucrări
23.1. RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
23.2. HOTĂRÂRE Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
24.1. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
25.1. CONTROLUL INTERN
25.2. STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN LA ENTITĂŢILE PUBLICE
26.1. BURSE SCOLARE
27.1. BAZA MATERIALA A UNITATILOR SCOLARE
28.1. INCHIRIEREA BUNURILOR
29.1. TRANSFERUL SAU VALORIFICAREA BUNURILOR29.2. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare ANEXA 1
29.3. REGULAMENT privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice ANEXA 2
30.1. DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT ELEVI
31.1. DECONTARE TRANSPORT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
32.1. 100 EURO PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SAU PROGRAME EDUCATIONALE.
32.2. NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământulpreuniversitar
33.1. ACORDARE RECHIZITE SCOLARE ELEVI
33.2. CALENDARUL actiunilor ce se vor derula pentru acordarea de rechizite scolare conform prevederilor Ordonantei de urgentă aGuvernului nr. 33/2001
34.1. BANI DE LICEU
34.2. Ordinul nr. 4839 din 01.octombrie.2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"
35.1. EURO 200
36.1. REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A UNITATILOR SCOLARE
37.1. TICHETE CADOU
38.1. ARHIVAREA DOCUMENTELOR
39.1. DOTAREA UNITATILOR SCOLARE CU MATERIAL DIDACTIC
40.1. MANUALE SCOLARE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare