10 oct. 2010

Legea Educatiei Nationale finalizata in comisia de invatamant de la SENAT

Sunt articolele referitoare la Invatamantul Preuniversitar. Acum se discuta Statutul Personalului Didactic si legea pentru universitar.
Forma o gasiti aici
O sa fac o sinteza a problemelor care pot aparea prin aplicarea acestei legi, plecand de la revendicarile FSLI.

Art. 15. – (1) Învăţământul preuniversitar cuprinde învăţământul antepreşcolar, învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul gimnazial, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal.
(2) Învăţământul obligatoriu este de 12 ani şi cuprinde: grupa mare pregătitoare, învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi, în alternativă, primii doi ani ai învăţământului liceal sau învăţământul profesional. Obligaţia frecventării lor la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani.

Art. 22 (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare pregătitoare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasele I-IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
i. învăţământul secundar inferior sau gimnazial, cu clasele V-IX;
ii). învăţământul secundar superior, care cuprinde:
-învăţământul liceal, cu clasele X-XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
-învăţământul profesional, care cuprinde anii I-II
d) învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal, cu durata între I-III ani.

Art. 27 (1) Învăţământul preşcolar se organizează în grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare sau organizaţii cu personalitate juridică.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale cu asistenţa inspectoratelor şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar, până în anul 2020.
(3) În grupa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(4) În grupa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

Art. 56. – (1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este de maximum 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi 30 de ore pe săptămână la învăţământul profesional şi liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.
(3) În cadrul Curriculumului Naţional, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru ale învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, şi de 70% în cele ale învăţământului profesionalşi liceal.
(4) În cadrul Curriculumului Naţional, disciplinele opţionale au o pondere de 20% în planurile-cadru ale învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial şi de 30% în cele ale învăţământului profesional şi liceal.
Admiterea la liceu si examenul de bacalaureat e putin modificat fata de forma din Camera Deputatilor.

Art. 80. – (1) În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică,
conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii. 


Art. 86 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de  consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 9 sau 13 membri, astfel:
a) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, inclusiv directorul, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor;
b) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, inclusiv directorul, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor;

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţii sindicatelor din unitatea de învăţământ şi un reprezentant al elevilor.
(4) După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă. 


(8) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

(9) Deciziile privind personalul, bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie. 


Art. 95 (1) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale.
(2) Finanţarea de bază asigură:
a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului;
c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
d) cheltuielile cu manualele şcolare.
e) cheltuieli materiale şi servicii;
f) cheltuielile cu întreţinerea curentă;
(3) Finaţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre de Guvern.


(7) Achiziţionarea de manuale şcolare se face de către unităţile de învăţământ.
(8) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ca finanţare de bază, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 96 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital,cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ.
(2) Finanţarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări, dotări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 74 alin. (1);
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
i) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
j) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
k) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extracurriculare organizate în cadrul sistemului de învăţământ.
(3) Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 96 Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de performanţă încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor speciale.

Art 104 (4) Consiliul judeţean/consiliile locale ale sectoarelor şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti alocă, prin hotărâri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia acestora, în vederea finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prin finanţarea complementară.
(5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale municipiului Bucureşti.

21 de comentarii:

 1. Buna seara!Citind toate aceste articole,ma gandesc,la modul cel mai serios,sa plec din invatamant...Nu vreau sa ajung la mana primarilor si a directorului,la inceputul fiecarui an scolar.Tin sa va felicit,domnilor lideri,deoarece,prin atitudinea dumneavoastra,ati pus un umar serios la desfiintarea sistemului de invatamant.

  RăspundețiȘtergere
 2. Am tot cautat in acest proiect de lege traditiia scolii romanesti ( aspectele valoroase ) , gandirea pedagogica romaneasca ! Am cautat ... in zadar ! ! !

  RăspundețiȘtergere
 3. Clasele cu efective de 35/36 de elevi : ale reformei valuri sau nostalgii comuniste ? Ce temei legal au aceste clase ? Unde sunt parintii si comunitatea locala ?

  RăspundețiȘtergere
 4. Dragi colegi revoltati,
  Toti suntem nemultumiti dar de aici pana la a acuza liderii este mare distanta. De ce nu ies in strada TOATE cadrele didactice la miting sau greve? De ce nu se inchid scolile pentru o vreme? Vinovati suntem noi toti! Este adevarat ca si suferinta va fi mai mare dar in toate exista...reversul medaliei.
  Multumesc pentru materiale domnule Pop.
  Sanatate tuturor.
  Gabriela-Carmen Tarna, Navodari

  RăspundețiȘtergere
 5. Draga Carmen , sa stii ca datorita "manariilor" pe care le fac acesti asa zisi lideri de sindicat nu ies toate cadrele didactice la greva, sa nu uiti ca ei au fost cei care ne-au vandut in negocierile cu Guvernul si apoi au iesit in fata noastra si ne-au spus ca "doar atat s-a putut face, am obtinut maxim de ceea ce ne-au oferit guvernantii la negocieri"
  Sa-mi spui si tu mie unde au fost liderii de sindicat atunci cand cadrele din Buzau au facut greva , de ce nu au iesit la tv sa ne spuna sa iesim in strada si sa fim alaturi de cei din Buzau? atunci se putea obtine ceva... , ce face d-l Croitoru pentru invatamant, acum cand face parte din Parlament, ca a fost un lider important de-al nostru ?
  toti liderii de sindicat ar fi trebuit sa -si dea demisia in momentul in care ne-au fost taiate salariile cu 25 % pentru ca nu au fost in stare sa forteze mana Guvernului pentru cresterea salariala cu 33%.
  peste 80 % din cadrele didactice navetiste isi platesc singure naveta pana la servici pentru ca sindicatele nu au fost in stare sa obtina decontarea navetei din fondul de salarii , stam cu procese castigate in instanta privind decontarea navetei insa Primariile nu au bani sa ni-i dea... or sa ne dea banii de naveta precum cresterea salariala cu 33% in transe pe 5-6 ani...
  ce fel de lupta sindicala poarta acesti lideri... RUSINE ,RUSINE, RUSINE...!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. aceiasi situatie si in maramures unde domnul pop e lider de sindicat(bani de naveta). rusine!!!!!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 7. Draga colega,,anonim",
  Sa nu generalizam, eu sunt noul lider sindical de la Sc 2 din Navodari. La noi altfel stau lucrurile. Colegii nostri navetisi nu se plang de banii de naveta pt simplul motiv ca Primarul orasului are grija de acest aspect.
  Spre norocul nostru Primarul orasului se straduieste(si reuseste ) sa se achite de sarcinile ce-i revin vis-a-vis de cele 3 scoli, 6 gradinite si un Liceu din Navodari. Aceasta colaborare Scoala-Consiliul Local s-a realizat de multi ani. Intrebare: daca sunteti nemultumiti de liderii dvs de ce nu ati pornit o actiune ceilalti? Scolile au cate un lider, nu trebuie sa asteptam sa ni se spuna,,de sus" ce sa facem. Spre exemplu, noi am initiat o petitie catre ministrul Funeriu prin care ne exprimam nemultumirea de a promova elevii din clasa I in clasa a II-a chiar daca nu si-au insusit fondul de achizitii de baza; nu am asteptat sa ne propuna liderul general, ne-am sfatuit intre noi si am trecut la treaba. Sanatate tuturor.
  Cu deosebita consideratie pentru dvs,
  Carmen

  RăspundețiȘtergere
 8. Du-te nu vorbi ,pai daca va e atat de bine si aveti atata initiativa incat va descurcati singuri cu petitii la funeriu la ce mai aveti nevoie de sindicat?

  RăspundețiȘtergere
 9. Tot cu frica va tine ca si securistii !

  RăspundețiȘtergere
 10. Nu am vazut ,cand erau 43 grad la umbra,pe niciunul ,sub gardurile Parlamentului.
  ACUM SINDICATUL ESTE VINOVAT,DAR PE PLOAIA DIN 05.10.2010,UNDE ERAI anonim/adriana.BASISTILOR!

  RăspundețiȘtergere
 11. adriana-pe 05.10.2010,de ce nu ai venit la miting?

  RăspundețiȘtergere
 12. De ce nu se recunoaste ca multi lideri de sindicat la nivel de scoala nu fac altceva decat sa dezinformeze sau mai rau nici macar nu vin cu informatii de la centru asa cum ar trebui. Ma intreb voua cei care v-ati izbit de probleme legislative ati avut rezolvare la vreun sindicat??? Daca da, atunci va felicit!!! Personal nu am avut aceasta fericire, ma simt mai mult decat dezgustata si daca as avea de ales chiar nu mi-ar mai trebui sindicat. Daca se afla cineva care ma va intreba cate grade erau in zilele de mitig le pot da detalii cu lux de amanunte. Iar acum la cel de sapt trecuta la fel. Si inca ceva, am iesit in strada fara sa mai tinem cont daca sindicatul nostru este oficial la demonstratii sau nu... era si este o problema a tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 13. Bine ca se vor da concursuri pentru angajare la nivelul scolii. Astfel se vor titulariza in sfarsit si cei care an de an au luat numai 2 si 3 la titularizare. Sa vedeti atunci invatamant de calitate ... Iar cei care au obtinut un post pe merit dar nu sunt pe placul directorilor sa se pregateasca pentru ca nu ii asteapta zile prea bune.
  Felicitari celor ce au pus umarul la adoptarea acestei legi, si celor ce au permis acest lucru. Intr-adevar acesita sunt cei cae cunosc cel mai bine realitatile scoliii romanesti si doresc numai binele sistemului de invatamant!

  RăspundețiȘtergere
 14. Vai de capul vostru,nu sunteti oameni liberi!

  RăspundețiȘtergere
 15. Super! Inseamna ca pot sa-mi iau adio de la post daca m-am certat cu directorul... Intrebare: poate sa ma dea afara chiar daca m-am titularizat acum 2 ani?

  RăspundețiȘtergere
 16. Domnule Pop,
  Sa intelegem ca prin noua lege a educatiei conform Art. 221.alin.(3)se va rezolva problema incadrarilor celor din invatamantul primar si prescolar fara discriminari?
  Stiu ca sunteti foarte ocupat,dar va rog sa raspundeti pentru a ne lamuri.
  Va multumim ca existati!
  ( Art. 221.alin.(3) Absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor
  universitare de institutori sau a altor scoli echivalente încadrati în învatamântul prescolar si primar, care pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi au absolvit ciclul de licenta, li se considera îndeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru învatamântul prescolar, respectiv profesor pentru învatamântul primar.)

  RăspundețiȘtergere
 17. De ce nu se incepe GREVA...???Dupa urma mitingului nu se va obtine nimic,ce facem???Liderii ce fac????

  RăspundețiȘtergere
 18. cum arata statutul cadrelordidactice. va rugam sa postati. deci vom fi toti profi pt inv primar si prescolar? si cei cu dreptul si jurnalism? speram ca da. macar atat sa aiba bun aceatsa lege

  RăspundețiȘtergere
 19. Dl Pop,
  M-am uitat pe articolul dvs, neintelegand de ce guvernantii nostri sunt suparati odata ce senatorii au definitivat dezbaterea legii. Ori eu nu inteleg, ori televiziunile si intregul guvern sunt ignorante si nu vad legea gata rezolvata, ori dvs... Ma uit uneori pe blogul dvs si nu vad nimic interesant din punctul nostru de vedere. Sunteti preocupat de problemele dvs, nu sa ne reprezentati pe noi, ca sa nu mai pomenim de felul in care scrieti pe forumul edu.ro: "vom vedea", "asta este". Asa vorbeste un lider de sindicat. Ei bine, dl Pop, eu nu mai vreau sa ma reprezentati dvs. Eu vreau sa fiu reprezentata de un om care nu asteapta sa se intample ceva, care nu accepta tot ce se intampla, care face ceva. Eu, cel putin, nu accept sa va mai vad mesajele, sa va vad la Tv, acceptand tot ce vor guvernantii. Eu vreau sa vad ca faceti ceva. Si nu faceti. Macar aveti decenta sa lasati pe altcineva in locul dvs, pe cineva care stie sa spuna lucrurilor pe nume, care reuseste sa-i mobilizeze pe oameni, care pune interesul celor pe care-i reprezeinta mai presus de propriile interese.

  RăspundețiȘtergere
 20. SA INVATAM DE LA CEI MAI BUNI! VEDETI AICI!
  https://www.fundatiadinupatriciu.ro/ro/media_room/stiri/366/Sa_invatam_de_la_cei_mai_buni_-_cum_este_organizat_si_cum_functioneaza_sistemul_educational_finlandez

  RăspundețiȘtergere
 21. art 221 are alte discriminari=ce fac cei cu diploma de absolvire?Inainte studiile sup. de 3 ani se finalizau cu diploma de absolvire.
  anonim

  RăspundețiȘtergere

Postări populare