3 mai 2010

Decizia 124 din 9 februarie 2010 (Decizia 124/2010)

referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si a celor ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

Publicat in Monitorul Oficial 272 din 27 aprilie 2010 (M. Of. 272/2010)

Ioan Vida       - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecator
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Petre Lazaroiu - judecator
Puskas Valentin Zoltan - judecator
Augustin Zegrean - judecator
Carmen-Catalina Gliga - procuror
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si a celor ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicata de Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invatamant si Cercetare Stiintifica Neamt in Dosarul nr. 809/103/2009 al Tribunalului Neamt - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea, din oficiu, pune in discutie problema conexarii dosarelor nr. 6.832D/2009-6.852D/2009, avand in vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, in temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 6.833D/2009-6.852D/2009 la Dosarul nr. 6.832D/2009, care este primul inregistrat.

Cauza este in stare de judecata.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila, ca urmare a abrogarii Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, modificata si completata prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 1/2009 si nr. 41/2009.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

Prin incheierile din 3 iulie 2009, pronuntate in dosarele nr. 809/103/2009, nr. 817/103/2009, nr. 750/103/2009, nr. 757/103/2009, nr. 755/103/2009, nr. 802/103/2009, nr. 777/103/2009, nr. 837/103/2009, nr. 861/103/2009, nr. 835/103/2009, nr. 784/103/2009, nr. 838/103/2009, nr. 840/103/2009, nr. 833/103/2009, nr. 834/103/2009, nr. 778/103/2009, nr. 799/103/2009, nr. 828/103/2009, nr. 746/103/2009, nr. 808/103/2009 si nr. 745/103/2009, Tribunalul Neamt - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009.

Exceptia a fost invocata de Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invatamant si Cercetare Stiintifica Neamt cu ocazia solutionarii unor actiuni civile avand ca obiect drepturi banesti.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciaza ca, prin adoptarea acestor ordonante de urgenta, Guvernul refuza sa aplice o lege adoptata de Parlament, ceea ce incalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5), precum si ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arata ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta cu incalcarea exigentelor stabilite de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, intrucat nu a indicat situatia extraordinara care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzator urgenta acestei reglementari si a afectat drepturile constitutionale ale personalului didactic, si anume dreptul la un nivel de trai decent si protectia sociala a muncii.

Totodata, se considera a fi incalcate si dispozitiile art. 102 alin. (1) si (2), precum si ale art. 141 din Constitutie, intrucat Guvernul nu a consultat Consiliul Economic si Social atunci cand a adoptat aceasta ordonanta de urgenta.

In final arata ca, practic, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, se modifica din nou Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, facand imposibila acordarea cresterilor salariale prevazute de acest act normativ adoptat de Parlament, ceea ce reprezinta o incalcare a rolului si functiilor Guvernului si o dovada in plus a imixtiunii Executivului in activitatea Legislativului.

Tribunalul Neamt - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat adoptarea de catre Guvern a ordonantelor de urgenta nr. 1/2009 si nr. 41/2009 nu a fost motivata de necesitatea reglementarii intr-un domeniu in care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotriva, de contracarare a unei masuri de politica legislativa in domeniul salarizarii personalului din invatamant adoptata de Parlament. Instanta mai retine ca, prin Legea nr. 221/2008, legiuitorul primar a stabilit conditiile si criteriile de acordare a cresterilor salariale, iar Guvernul, prin interventia sa ulterioara, intra in conflict cu dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. In acest sens, invoca jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, ca de exemplu deciziile nr. 1.221/2008, nr. 989/2009 s.a., apreciind ca ratiunile si considerentele care au stat la baza acestor decizii sunt aplicabile mutatis mutandi si in cazul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, precum si cele ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.

Prevederile legale criticate au urmatorul cuprins:

-Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009: "La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;»";

-Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009: "Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a1) va avea urmatorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abroga."

Autorul exceptiei sustine ca prevederile legale criticate incalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) referitoare la statul roman, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) privind munca si protectia sociala a muncii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgenta, precum si pe cele ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

1. Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, si, respectiv, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009.

Asa fiind, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi legale a devenit inadmisibila si urmeaza a fi respinsa ca atare.

2. In ceea ce priveste dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii instantei de contencios constitutional, Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata in mod expres prin art. 48 pct. 16 al cap. VI "Dispozitii finale" din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, ca act normativ modificator al Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, este si ea abrogata.

Fata de aceasta situatie, avand in vedere ca abrogarea prevederilor legale ce constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit carora instanta de contencios constitutional se pronunta asupra "unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dint-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare".

Ca atare, Curtea urmeaza sa respinga, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a acestor norme legale criticate.

Curtea mai constata ca dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 erau oricum afectate de vicii de neconstitutionalitate, intrucat modificau niste dispozitii legale declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009 si, respectiv, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009. Curtea reaminteste considerentele de principiu din Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, unde a retinut ca nici modificarea sau completarea dispozitiei legale criticate de catre legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstitutionalitatea constatata de catre Curtea Constitutionala, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate in masura in care confirma solutia legislativa declarata neconstitutionala din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare solutie se impune si pentru ca viciul de neconstitutionalitate stabilit de instanta de contencios constitutional trebuie eliminat, si nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare si completare. In cazul de fata, Guvernul, in calitate de legiuitor delegat, prin Ordonanta de urgenta nr. 41/2009, a persistat in hotararea sa de a nu lua in considerare prevederile Legii nr. 221/2008, reducand majorarile salariale stabilite de Parlament.

Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si a celor ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicata de Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invatamant si Cercetare Stiintifica Neamt in dosarele nr. 809/103/2009, nr. 817/103/2009, nr. 750/103/2009, nr. 757/103/2009, nr. 755/103/2009, nr. 802/103/2009, nr. 777/103/2009, nr. 837/103/2009, nr. 861/103/2009, nr. 835/103/2009, nr. 784/103/2009, nr. 838/103/2009, nr. 840/103/2009, nr. 833/103/2009, nr. 834/103/2009, nr. 778/103/2009, nr. 799/103/2009, nr. 828/103/2009, nr. 746/103/2009, nr. 808/103/2009 si nr. 745/103/2009 al Tribunalului Neamt - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 9 februarie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

6 comentarii:

 1. Tot astia care ne sapa tara sunt impotriva noastra????Ce atata mirare???Nu se vede forta din partea sindicatelor, nu se vede unitate in randul membrilor de sindicat, nu se face odata o greva ce sa paralizeze sistemul, tot poate din slugarnicie si servilism fata de unii de acolo de sus.Incepem sa credem ca se joaca de fapt la doua capete, iar cei de sus sunt duplicitari cu noi cei ce de fapt suntem sacrificati pe altarul muncii.Gastile celor de sus asta vor: Sa ne inrobeasca pentru a-si vedea scopurile atinse, fara a face de fapt nimic pentru a contracara economic aceasta criza nemiloasa.Ei de fapt nu au cultura, nu au facut scoala decat prin faptul ca au deschis niste usi si atat.In rest se vede ca sunt inculti, imorali, ipocriti si avari.Vor sa se imbogateasca rapid pentru 4-5 generatii si sa se umple de admiratii si elogii pentru ce mizerii stiu sa faca sub stindardul binelui pentru noi romanii.Sleahta de golani si gastile ministeriale puse acolo de Basescu nu pot din incompetenta sa faca ceva pentru a revigora economia, nu au capacitatea ---deoarece nici scoala nu au--sa salveze natiunea de la un iminent dezastru economic.Trebuie sa iesim toti in strada pe termen nelimitat pentru ca astia sa plece rapid de la carma tarii.Va trebui sa fim toata natiune unita si ne va fi foarte greu, dar asa cum trebuie extirpata o masea stricata, asa trebuie sa facem noi acest sacrificiu daca mai vrem sa avem demnitate si onoare, daca mai avem cat de cat identitate de romani.Ambitionati-va si stimulati masele din invatamant pentru a nu ne mai umili in fata acestor farisei si friponi imbecili.Dati dovada ca noi cei multi de fapt avem suprema putere in aceasta tara si ca rezultatul votului de nul trecut a fost o mare greseala si un esec social si politic obtinut prin frauda, minciuna si specula umana.

  RăspundețiȘtergere
 2. Mai nenicilor astia de la putere! Mai trogloditilor! Mai pupincuristilor! Mai spoitilor! Mai nulitatilor umane! Mai carpelor de sters pe jos! Mai mopuri si andrele ale d-nei Udrea! Mai imbecililor! Va credeti Dumnezeu pe pamant? Vestea proasta pentru voi e ca NU! Nu sunteti si nici nu aveti abilitatile si calitatile necesare decat sa va indreptati in directia opusa in cel mai scurt timp.Va asteapta distractii pe cinste in smoala si jar.Cum de va permiteti sa ne mintiti pe fata?Cum de aveti tupeul de a iesi la rampa si sa ne vindeti gogosi in fata cand noi doar de necazuri si probleme dam! Salariile AU SCAZUT! Datorita faptului ca imbecili ca voi nu au dat norme de aplicare si deoarece exista in teritoriu cretini de contabili ce mananca pe bune gogosi si chipsuri, beau cafele la greu si joaca tetris pe net, care-si bat joc de noi neacordandu-ne drepturile legale normale.Este clar: ce-am avut ca venituri in Decembrie 2009 trebuie sa fie egal cu ce trebuia sa luam in Ianuarie 2010. Ce e greu de inteles asa ceva???? Numai ca rautatea umana si imbecilitatea celor de sus si a contabililor din tara e incomensurabila.Voi sindicatele trebuie sa faceti tot posibilul de a trezi cretinii din somnul perpetuu si din prostia irecuperabila.Trebuie sa faceti miscari grele sindicale, trebuie sa scoateti tot poporul asta in strada pentru ca sa nu mai faca ei ce vor cu tara asta.NISTE IDIOTI, IMBECILI,CRETINI,IMPUTITI si SLUGI BASESCIENE!!!!!!!!!!!!

  MAI IMBECILILOR CARE CONDUCETI TARA ASTA!!!!!!!DOVEDITI ZI DE ZI CA SUNTETI O GLOATA NENOROCITA DE GOLANI SI HAHALERE INCULTI CE ATI INSTAURAT O MODERNA DICTATURA SI CA VETI REUSI IN FINAL SA NENOROCITI ACEASTA TARA CE ODATA AVEA VALORI, CE ODATA AVEA DEMNITATE SI ONOARE IN EUROPA SI IN LUME.SUNTETI ULTIMELE NULITATI IN MATERIE UMANA!!!! RAD DE VOI COPIII INTELIGENTI DE CLASE PRIMARE CE NU VAD DECAT MODELE NEGATIVE IN VOI, CU EXPRIMARI A LA ELENA BASESCU CU SUCCESURI, A LA UDREA CU STUPURI, SI MULTE ALTE INCULTURI DE EXPRIMARE SI NU MAI SPUN DE ATITUDINE, CE DENOTA CRETINISM, DORINTA AVIDA DE BANI, PUTERE, INFLUENTA PRIN ORICE MIJLOACE, DOAR PENTRU A FI SUS, PENTRU A FI FOARTE BOGATI, PENTRU A UMILI SI INJOSI O TARA.SINDICATELE CU VOI TREBUIE SA BLOCHEZE TARA, SA O INCHIDA SI SA PLECE CU TOTII, LASANDU-VA CU AURUL CARE SA VA STEA IN GAT ETERN PE VIATA.RUSINE! SUNTETI FRIPONII ACESTEI SOCIETATI MIZERE, CAPUSELE DE CARE SPRERAM CA VOM SCAPA NOI ODATA SI ODATA.RAD TOTI DE VOI, IAR DICTATURA FARA A OCOLI TERMENII ESTE DEJA INSTAURATA.ASA CA, IESITI TOATE SINDICATELE SI BLOCATI TOATE INSTITUTIILE STATULUI PENTRU A FACE SUFERINTA UNEI NATII MAI USOARA SI PENTRU A SE DERULA PE O PERIOADA CAT MAI SCURTA.

  RăspundețiȘtergere
 3. PĂCAT! PARTEA DE SUS A SINDICATULUI NU VEDE,NU AUDE. S-A DAT DE MULT CU "EI". 30 MAI - 1 IUNIE - FOARTE TÂRZIU. ACUM "LUCREAZĂ" LA GOGOŞILE CE OR SĂ SPUNĂ. PĂCAT!

  RăspundețiȘtergere
 4. D-le Pop, va rog sa ne traduceti ceea ce ati prezentat mai sus. In Neamt s-a castigat marirea salariala prin acest proces sau nu ? Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 5. eu sincer nu am inteles nimic din cele spuse mai sus cu "decizia 124....." oops . Dupa cate gandesc eu, o lege trebuie sa fie universala si nu speciala sau selectiva in sensul ca se aplica doar celor care au castigat asta in instanta

  RăspundețiȘtergere
 6. intre timp ni se poate coace o prajitura si mai greu de ingurgitat cu legea invatamantului.
  Stimate domnule Pop, stirile care transpira pe la televiziuni sunt trunchiate dupa preferintele/interesele proprii. Va rugam sa ne mai informati si in legatura cu aceasta lege atat de importanta pentru toti.
  Faceti tot ce este posibil pentru a ne pastra titulatura, pentru ca salariile sunt si asa de tot rasul

  RăspundețiȘtergere

Postări populare