3 dec. 2009

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I

ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Secţiunea I

Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii se au în vedere unităţile de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) În conformitate cu prevederile punctului 6 de la Anexa II/1.4 ”Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ”, din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2.(1) Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art.101 alin.(1),(2),(4) şi (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru acordarea gradaţiei de merit se are în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numărul de gradaţii de merit acordate.

(3) În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

(4) În situaţia în care personalul didactic din învățământ beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În situaţia în care cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judeţ, acestea îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în care s-a pretransferat/transferat, pentru anul respectiv.

(6) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat/transferat, inspectoratul şcolar îi poate acorda gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul şcolar anterior.

Art. 3. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2010.

Art. 4. (1) Personalul didactic din învățământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţământ, în vederea pensionării.

Secţiunea a II-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

Art. 5. (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:

a) personalul didactic din învățământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi suplinitorii calificaţi, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.

b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Casa Corpului Didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi:

a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari;

b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor;

c) personalul didactic auxiliar din unităţile conexe din învăţământul preuniversitar.

(3) În cazul întreruperii activităţii personalului didactic din învățământ în perioada 01.09.2005-31.08.2009 se evaluează perioada de 4 ani, până la 31.08.2009, în care salariatul şi-a desfăşurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare.

Secţiunea a III-a

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Art. 6. (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 sau perioada prevăzută la art. 5 alin. (3) din prezenta Metodologie:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare);

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III) menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională, precum şi în obţinerea de premii speciale. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării), naţionale şi internaţionale;

e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean sau interşcolar; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean sau interşcolar;

f) rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional;

g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţionale (muzică, seminarii, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare;

h) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional);

i) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice;

j) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat, la nivelul comunităţii locale;

k) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;

l) participarea la cursuri de formare;

m) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;

n) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, materializate în:

a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate;

d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,

e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Şcolară din Germania), MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul „A doua şansă” etc., recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Se vor avea în vedere şi proiectele realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi.

4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare, ca urmare a:

a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului;

b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară;

d) realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

e) realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) punctul 4 lit. a), b), c) şi d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ.

Art. 7. Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activităţii, elaborată de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului.

Art. 8. (1) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice:

a) educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special;

f) personal didactic auxiliar;

g) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.

Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi respectiv nr.5, care fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Secţiunea a IV-a

Procedura de acordare a gradaţiei de merit

Art. 9. (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:

a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar.

(3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:

a) preşedinte - un inspector de specialitate din Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

b) secretar - un inspector din Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

c) membri – inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul ISMB/personal didactic sau didactic auxiliar din cadrul palatului care nu participă la concurs.

(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

Art. 10. În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Inspectorul de management şi evaluare instituţională/din Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 12 aprilie 2010.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.

7. Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului din anexa nr.1, parte integrantă din prezenta Metodologie. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, conform graficului din anexa nr.1, parte integrantă din prezenta Metodologie.

8. Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării acestora de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din:

a) preşedinte - inspectorul şcolar general/director din Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Palatul Naţional al Copiilor;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului / un reprezentant al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru Palatul Naţional al Copiilor;

c) membri – consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe şi un consilier juridic al Direcţiei Generale Juridică şi Control din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Palatul Naţional al Copiilor, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul verbal a propriilor observaţii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ precum şi hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.

Cadrele didactice care în perioada 01.09.2005-31.08.2009 au îndeplinit şi funcţii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situaţie evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, funcţii de conducere şi didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ/categorii de funcţii didactice auxiliare se calculează raportat la numărul total de gradaţii conform art. 2 alin. (2) din prezenta Metodologie şi se repartizează proporţional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învăţământ/categorie de funcţii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.

10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi, la Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu adresa de înaintare, conţine:

a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor;

b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 11. Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ.

CAPITOLUL al II-lea

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 12. Anexele nr. 1,2,3,4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 13. (1) Începând cu anul şcolar 2013-2014 evaluarea activităţii desfăşurată de personalul didactic de predare în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ.

(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic.

Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice

(3) Până la 31 august 2010 vor fi elaborate norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin.(1).

Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii se abrogă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi salariului de merit, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5730/27.10.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.770 din 17.11.2008.

ANEXA NR. 1

la metodologie

GRAFICUL

desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010

- 1-15 martie 2010: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar

-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;

- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;

- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

-10-12 mai 2010: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării

- 13 mai 2010: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;

- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;

- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;

- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;

- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

NOTĂ:

Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit, la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, respectând graficul de mai sus.

24 de comentarii:

 1. De ce nu mai exista salariu de merit? Care este motivul pentru care l-au scos?

  RăspundețiȘtergere
 2. Imi place noul look,smechera poza!

  RăspundețiȘtergere
 3. am gradatia de merit din iulie 2007; atunci, metodologia prevedea acordarea ei pe o perioada de 4 ani; se mentine perioada de acordare de 4 ani sau o voi primi timp de 5 ani?

  RăspundețiȘtergere
 4. Domnule Liviu-Marian Pop, presa online scrie despre reintroducerea sporului de doctorat: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-6573393-profesorii-care-promovat-examenul-doctorat-vor-beneficia-spor-care-majoreaza-veniturile-15.htm?cfat=
  Pe mine nu ma intereseaza nici ca FEN isi revendica aceasta "victorie", nici inexactitatile grosolane ale celor care au publicat stirea. Eu as vrea doar atat: PRECIZATI-NE, VA ROG, NUMARUL SI DATA ORDINULUI. Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 5. @ acordul cu FMI
  @ multumesc
  @ 4 ani
  @ Este doar pentru o luna de zile acest spor. Scrie clar in legea salarizarii ca nu se mai acorda.

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule Pop, pentru Dumnezeu, stirea spune asa: "Federatia Educatiei Nationale anunta printr-un comunicat de presa ca Ministerul Educatiei a emis ordinul ce le va permite persoanelor cu doctorat sa intre in posesia un spor, din luna decembrie. Astfel, acestia vor avea, incepand cu luna decembrie, un venit majorat cu 15%". Stirea prezenta pe nenumarate site-uri a aparut pe 27 noiembrie 2009, DECI MULT DUPA PROMULGAREA LEGII DE SALARIZARE UNICE. Daca ar fi cum spuneti, de ce mai era nevoie de un asemenea ordin, cand pentru luna decembrie exista Legea 128. Ca sa nu mai spun ca legea de salarizare NU ABROGA ARTICOLUL DIN LEGEA 128, ARTICOL CARE REGLEMENTEAZA ACEST SPOR, asa cum face in cazul altor drepturi banesti ale personalului didactic. Eu va mai rog o data sa ne precizati despre ce ordin din noiembrie este vorba (numar si data), ca sa putem vedea si noi continutul lui. Va multumesc inca o data.

  RăspundețiȘtergere
 7. Da
  aveti dreptate
  art 50 alin 10 nu mai este abrogat
  deci doctoratul se acorda in continuare.
  Ordinul o sa incerc sa il postez luni.
  Sa ma lamuresc si eu care este scopul acestui ordin daca art este in statut.

  RăspundețiȘtergere
 8. Am obtinut gradatia in iulie 2008, iar in noiembrie am ramas acasa in concediu pt ingrijirea copilului, pe o perioada de 2 ani. Cand ma voi intoarce la catedra, voi lua gradatia in continuare (3 ani si 8 luni) sau voi lua diferenta (4 ani-perioada de stat in concediu)??

  RăspundețiȘtergere
 9. nu ma pronunt deocmdata
  o sa intreb juridicul ca sa nu ma antepronunt

  RăspundețiȘtergere
 10. Va multumesc si astept un raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 11. se mai acorda salariul de merit pt. anul sc 2009-2010???

  RăspundețiȘtergere
 12. Domnule Pop vreau sa stiu daca grila pentru acordarea gradatiei se realizeaza pe judet adica de inspectoratele judetene sau este unic pentru toata tara (pe categorii)

  RăspundețiȘtergere
 13. Domnule Pop,am terminat liceul industrial apoi colegiul pedagogic de institutori iar in anul 2009 am terminat facultatea de psihologie de trei ani(ciclul 1 bologna), vreau sa stiu daca beneficiez de marirea de 13% cu data de 1 ianuarie.

  RăspundețiȘtergere
 14. @ se realizeaza in fiecare judet in parte
  @ nu

  RăspundețiȘtergere
 15. Domnule Pop,
  Noua Metodologie pentru acordarea gradatiei de merit ia in calcul perioada 2005-2009, eu am fost in concediu de maternitate intre 21.12. 2007. si 31.09.2009. Pot sa aplic pentru gradatie, daca am performante in perioada in care am predat sau trebuie sa am 3 ani la catedra consecutiv?

  RăspundețiȘtergere
 16. Domnule Pop,
  Am vb cu dl Axioti si d-sul a spus sa iau leg cu d-voastra. Sunt din Arges dar am lucrat in Bucuresti 2 ani.Am terminat colegiul ped. si fac de psihologie de 3 ani ciclul 1 Bologna in cei 3 ani am sustinut modulul pedagogic, o colega de-a mea dar cu liceu ped. a urmat aceeasi fac., ea de ce beneficiaza le marire si noi cu colegiul nu beneficiem ? doresc sa luati masuri ca in situatia mea sunt multi ati colegi si nu mu se pare normal fiindca tot asa muncim toti, dupa aceeasi programa. Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 17. da
  stiu, trebuie modificata si clarificata legea

  RăspundețiȘtergere
 18. daca am curs mobilitate Comenius aprobat la 30.04.2009 si am fost la stagiu in 5.12.2009 se ia in consideratie la gradatia de merit?

  RăspundețiȘtergere
 19. Propunerea mea este ca aceasta forma de premiere(A CE?)sa fie scoasa,de ce cadrele didactice nu lucreaza din suflet,din placere,doar au salar!!Acesti bani s-ar putea impartii tuturor cadrelor,mai ales ca aceste gradatii se dau celor mai batrani,mai pilosi...iar cei tineri pot lucra cat vor ca tot nu sunt bagati in seama....Ba chiar sunt si inspectori de specialitate care nici nudiscuta despre asa ceva ,doar cu clientii fideli....Si inca ceva,cum poate obtine un cadru did. care preda la tara cu efective mai mici ,conditii materiale scazute,etc?????//////////!punctaj mai mare ca si cei de la oras!?hai sa nu o mai lungim...nu-si are rostul aceasta forma de spor!!!!RUSINEEE!HALAL INTELECTUALI...VA MAI TREBUIESC SI MARIRI DE SALARII CAND AVETI SALARII (IN MANA)....DE PESTE 3000 RONI(30%)DIN VOI...

  RăspundețiȘtergere
 20. Domnule Pop!
  Pot sa aplic pentru salar de gradatie, daca am fost in concediu de maternitate in perioada 21.12. 2007-31.08.2009?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 21. Buna ziua,
  Gradatia de merit se poate lua toata viata daca ai dovezi ca o meriti?
  Daca raspunsul se poate gasi in vreo lege,va rog lasati raspuns aici sau accesati"claudya_50@yahoo.com"
  Cu multumiri,claudya

  RăspundețiȘtergere
 22. Credeti ca gradatiile de merit se acorda pentru activitatea desfasurata si anexata la dosar sau in functie de relatii? Am depus dosarul pentru gradatie dar sunt total dezamagita pentru ca informatiile care vin lasa de inteles ca aprecierea dosarelor nu este corecta.
  Nu pot sa cred ca se ,,fabrica" dosare

  RăspundețiȘtergere
 23. Cum naiba se acorda gradatiile de merit?Dupa functiile sotilor?Toti inspectorii au neveste gradate?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare